Home / Nieuws / ...

 

Supplement om warm te blijven?*
Naarmate we ouder worden wordt het voor de mens moeilijker om de lichaamstemperatuur op peil te houden onder koude omstandigheden. Bruin vet in het lichaam zorgt bij kou voor warmte doch behalve als baby hebben mensen niet zo veel bruin vet en bij het ouder worden wordt dat ook nog minder geactiveerd. Uit een studie weliswaar nog met muizen, die al van nature meer bruin vet hebben, blijkt nu dat een supplement met l-carnitine kan zorgen voor extra activatie van het bruin vet. L-carnitine wordt in het lichaam omgezet tot acylcarnitines die voor de activatie zorgdragen.
De studie. (November 2017)


Dietary supplement may help older adults to keep warm
Older adults are known to be more sensitive to the cold, and new research has found that a nutritional supplement called L-carnitine might one day be used as a way to jump-start the body's central heating. 
As we age, our ability to keep warm as temperatures drop is compromised, leaving older individuals at risk of hyperthermia.
Recently, a study using aging mice - conducted at the University of Utah Health in Salt Lake City - investigated whether or not there was something that could be done to reduce this risk. Led by senior author Claudio Villanueva, Ph.D., an assistant professor of biochemistry, the team focused particularly on fats.
White fat accumulates when we take on too many calories, which puts us at risk of metabolic disease. Brown fat, however, is different; it is rich in mitochondria, and, as temperatures turn frosty, brown fat is activated to generate heat.
In human adults, there is little brown fat to be found. However, in newborns and other animals that need to brave the cold (such as mice), it is much more abundant.
Boosting older animals' response to cold
Prof. Villanueva's team were particularly interested in changes in acylcarnitines levels in the blood. Their study showed that this waxy lipid rose rapidly in response to lower temperatures, but in older mice, acylcarnitines remained relatively low - a possible sign that they had less control over their core temperature. These observations were not entirely expected. 
"It was surprising to see acylcarnitines in the bloodstream. The dogma was that once cells generated them, they used them right away."
Lead author Judith Simcox, Ph.D.
To investigate this further, the researchers gave older mice a single dose of the common nutritional supplement L-carnitine, which is known to increase levels of acylcarnitines.
The increased levels of circulating acylcarnitines improved the older mice's ability to adapt to the cold.
These intriguing results are published this week in the journal Cell Metabolism.
Tracing acylcarnitines
Previously, when scientists saw circulating acylcarnitines, it was considered a sign of problems. For instance, in infants, higher levels of acylcarnitines indicated metabolic disease. Similarly, levels have been shown to escalate in the blood during exercise, signifying a muscle under duress.
The fact that the researchers measured an increase in this lipid as the temperatue dropped inferred that it may also be part of a healthy response. Dr. Simcox followed the trail of acylcarnitines and found that they were emanating from the liver. This is the first time that the liver has been implicated in cold adaptation.
From the liver, the lipids journeyed through the bloodstream and ended up in "energy-intensive tissues," including brown fat. Upon arrival, brown fat broke down and metabolized the acylcarnitines, indicating that they are being used to generate heat.
To further investigate this relationship, the researchers artificially reduced the amount of circulating acylcarnitines. Once levels had been lowered, even younger mice struggled to warm up in cold temperatures.
Brown fat and obesity
If L-carnitine - a readily available and cost-effective supplement - could be useful for helping older adults to stave off hyperthermia, this would be a considerable breakthrough. Of course, there will need to be further testing.
The fact that humans have considerably less brown fat than mice is likely to be an important factor. However, it is not just older adults that might benefit from this new line of inquiry.
"This work is putting a new face on an old character," says Dr. Simcox. "We're changing how we think about cold-induced thermogenesis."
Recently, there has been a lot of interest in brown fat and how it could potentially be used to combat obesity. Because it burns calories, it is thought that it might be able to burn excess fat.
As Prof. Villanueva explains, "The idea is to increase fuel utilization to drive the energy-demanding process of adapting to the cold. If we can find a way to tell the body to expend more energy than it is taking in, the calories lost can lead to weight loss."
Until now, finding a way to activate brown fat has been a stumbling block. Now, with the knowledge that acylcarnitines might act as a switch, this avenue of investigation is likely to pick up pace.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Een voedingssupplement kan oudere volwassenen helpen om warm te blijven
Oudere volwassenen staan bekend als gevoeliger voor de kou, en uit nieuw onderzoek is gebleken dat een voedingssupplement genaamd L-carnitine op een dag kan worden gebruikt als een manier om de centrale verwarming van het lichaam op te starten.
Naarmate we ouder worden, wordt ons vermogen om warm te blijven als de temperatuur daalt, aangetast, waardoor oudere personen risico lopen op hyperthermie.
Onlangs onderzocht een onderzoek met behulp van verouderende muizen - uitgevoerd aan de Universiteit van Utah Health in Salt Lake City - of er iets was dat gedaan kon worden om dit risico te verminderen. Onder leiding van senior auteur Claudio Villanueva, Ph.D., een assistent-professor biochemie, richtte het team zich vooral op vetten.
Wit vet hoopt zich op als we teveel calorieŽn binnenkrijgen, wat ons een risico op metabole ziekten oplevert. Bruin vet is echter anders; het is rijk aan mitochondriŽn, en naarmate de temperaturen ijzig worden, wordt bruin vet geactiveerd om warmte te genereren.
Bij volwassenen is er weinig bruin vet te vinden. Bij pasgeborenen en andere dieren die de kou moeten trotseren (zoals muizen), is het echter veel overvloediger.
Het stimuleren van de respons van oudere dieren op kou
Het team van prof. Villanueva was vooral geÔnteresseerd in veranderingen in de acylcarnitinespiegels in het bloed. Hun onderzoek toonde aan dat dit wasachtige lipide snel steeg als reactie op lagere temperaturen, maar bij oudere muizen bleven acylcarnitines relatief laag - een mogelijk teken dat ze minder controle hadden over hun kerntemperatuur. Deze observaties werden niet volledig verwacht.
"Het was verrassend om acylcarnitines in de bloedbaan te zien, het dogma was dat cellen ze eenmaal gebruikten, ze gebruikten ze meteen."
Hoofdauteur Judith Simcox, Ph.D.
Om dit verder te onderzoeken, gaven de onderzoekers oudere muizen een enkele dosis van het gemeenschappelijke voedingssupplement L-carnitine, waarvan bekend is dat het de niveaus van acylcarnitines verhoogt.
De verhoogde niveaus van circulerende acylcarnitines verbeterden het vermogen van de oudere muizen om zich aan te passen aan de kou.
Deze intrigerende resultaten worden deze week gepubliceerd in het tijdschrift Cell Metabolism.
Acylcarnitines opsporen
Eerder, toen wetenschappers acylcarnitines zagen circuleren, werd dit als een teken van problemen gezien. Bij zuigelingen bijvoorbeeld, duidden hogere niveaus van acylcarnitines op metabole ziekte. Evenzo is gebleken dat niveaus tijdens het sporten in het bloed escaleren, wat een spier onder dwang betekent.
Het feit dat de onderzoekers een toename van dit lipide hebben gemeten toen de temperatuur daalde, leidde af dat het ook een deel van een gezonde respons zou kunnen zijn. Dr. Simcox volgde het spoor van acylcarnitines en ontdekte dat ze uit de lever kwamen. Dit is de eerste keer dat de lever betrokken is bij verkoudheid.
Vanuit de lever reisden de lipiden door de bloedbaan en kwamen terecht in "energie-intensieve weefsels", waaronder bruin vet. Bij aankomst brak bruin vet af en metaboliseerde de acylcarnitines, wat aangeeft dat ze worden gebruikt om warmte te genereren.
Om deze relatie verder te onderzoeken, hebben de onderzoekers kunstmatig de hoeveelheid circulerende acylcarnitines verminderd. Zodra de niveaus waren verlaagd, worstelden zelfs jongere muizen om op te warmen bij lage temperaturen.
Bruin vet en obesitas
Als L-carnitine - een gemakkelijk verkrijgbaar en kosteneffectief supplement - nuttig zou kunnen zijn om oudere volwassenen te helpen bij het afwenden van hyperthermie, zou dit een aanzienlijke doorbraak zijn. Natuurlijk moeten er verdere tests worden uitgevoerd.
Het feit dat mensen aanzienlijk minder bruin vet hebben dan muizen, is waarschijnlijk een belangrijke factor. Het zijn echter niet alleen ouderen die kunnen profiteren van deze nieuwe onderzoekslijn.
"Dit werk legt een nieuw gezicht op een oud personage", zegt Dr. Simcox. "We veranderen hoe we denken over door kou geÔnduceerde thermogenese."
Onlangs was er veel belangstelling voor bruin vet en hoe het potentieel zou kunnen worden gebruikt om obesitas te bestrijden. Omdat het calorieŽn verbrandt, denkt men dat het overtollig vet kan verbranden.
Zoals prof. Villanueva uitlegt: "Het idee is om het brandstofverbruik te verhogen om het energie-veeleisende proces van aanpassing aan de kou te stimuleren. Als we een manier kunnen vinden om het lichaam te vertellen meer energie te verbruiken dan het opneemt, zijn de verloren calorieŽn kan leiden tot gewichtsverlies. "
Tot nu toe was het vinden van een manier om bruin vet te activeren een struikelblok. Nu, met de wetenschap dat acylcarnitines als een schakelaar zouden kunnen fungeren, zal deze weg van onderzoek waarschijnlijk sneller gaan.

Printen

 

 

Reacties: