Home / Nieuws / ...

 

Bij afvallen veel eiwitten in de voeding*
Een caloriearm en eiwitrijk dieet en regelmatig een dag vasten zorgt niet alleen op lange termijn voor minder gewicht, maar helpt ook vrijkomende giftige stoffen uit de vetreserves te verwijderen en te zorgen voor een gezonder hart en minder oxidatieve stress. Milieuverontreinigende en andere giftige stoffen worden opgeslagen in vetweefsel. Tijdens gewichtsverlies, wordt vet afgebroken en deze giftige stoffen afgevoerd naar de bloedbaan en veroorzaken daar een verhoogd risico op ernstige ziektes als hart- en vaatziekte, kanker en ziektes als Alzheimer en Parkinson. Een jaar lang werd door deelnemers een speciaal eiwitdieet van 1.900 cal. (30% eiwitten, 45% koolhydraten en 25% gezonde vetten) en een dag per veertien dagen vasten (= 400 cal. bestaande uit antioxidantrijke plantaardige voeding) gevolgd en vergeleken met deelnemers met een speciaal gezond hartdieet. Het speciale eiwitdieet bleek duidelijk nog beter te zijn als het speciale hartdieet, zorgde voor minder gewicht, minder vaatwandstijfheid en duidelijk meer verwijdering van giftige stoffen. 
De studie. (Maart 2017)Diet helps shed pounds, release toxins and reduce oxidative stress
Research by Skidmore College exercise scientist Paul Arciero has found that a balanced, protein-pacing, low-calorie diet that includes intermittent fasting not only achieves long-term weight loss, but also helps release toxins in the form of PCBs from the body fat stores, in addition to enhancing heart health and reducing oxidative stress.
Arciero's findings add to a growing body of evidence on the benefits of a 'protein-pacing' caloric restriction (P-CR) diet, which cuts back on calories and features four-six meals a day, each of which includes 20 to 25 grams of protein. Participants in Arciero's study also engaged in intermittent fasting.
His research results are discussed in "Serum Polychlorinated Biphenyls Increase and Oxidative Stress Decreases with a Protein-Pacing Caloric Restriction Diet in Obese Men and Women," which is published in the latest edition of the International Journal of Environmental Research and Public Health (Arciero-Protein-Pacing & Toxins).
A professor of health and exercise sciences at Skidmore, Arciero also is director of the college's Human Nutrition and Metabolism Laboratory. Skidmore students, health services staff and other colleagues assisted with the P-CR diet research.
The International Journal of Environmental Research and Public Health article is the third publication in recent months to report on Arciero's findings on the impact of a P-CR diet. Previous articles, including the July 30 edition of Nutrients (Arciero-Protein-Pacing & Body Composition) and the August 29 edition of Frontiers in Physiology (Arciero-Protein-Pacing & Heart Health), highlighted improvements in body composition and vascular health, respectively.
In each case, Arciero first compared the results of the P-CR diet between obese men and women following a 12-week weight loss diet and subsequently compared the P-CR diet with those achieved by the heart-healthy diet over a 52-week period. The 12-week P-CR diet was equally effective at reducing body weight (>24 lbs, 10%), oxidative stress (25%), and arterial stiffness (12%) and increasing toxin release (25%) in women and men. Following the 52-week phase, P-CR demonstrated improvements over the traditional heart-healthy diet in maintaining weight loss; reducing artery stiffness; and releasing toxins.
"The heart-healthy diet has proven health benefits," Arciero said, "but it's important to continue to research and identify additional dietary strategies that may help improve individual and public health."
A toxin-fighting response
His findings on toxins can help allay concerns that weight loss -- which releases toxins into the blood -- could have a negative effect on dieters' health.
Environmental pollutants and other toxins are stored in fatty tissue. During weight loss, fat breaks down and toxins are discharged into the bloodstream. Scientists have expressed concern that the released toxins could increase dieters' oxidative stress and their risk of developing serious conditions, including hormone (endocrine) disruption (reproductive and fertility problems), heart disease, cancer, Alzheimer's disease and Parkinson's disease.
Arciero's research findings -- that a P-CR diet does not increase disease markers and, in fact, can aid detoxification and reduce oxidative stress -- help reduce those fears. Furthermore, the findings suggest that those who are not overweight or obese could also benefit from a P-CR diet.
"Although weight loss typically leads to improved health, we know that in those who are overweight and obese -- and, therefore, storing excessive toxins -- there is the potential for the release of toxins to impact the body in negative ways," Arciero explained. "We wanted to capture the release of those toxins and the body's response.
"What we found was that the body compensated by increasing antioxidants. In response to this flood of PCBs, the body was coming to its own defense, scavenging and squelching the toxins. We had a healthy weight-loss intervention," Arciero added.
The objective of the first 12-week phase was to assess the ability of a P-CR diet to achieve successful weight loss (defined as 10 percent of starting body weight) and this was achieved, with a mean weight loss of over 25 pounds.
During this phase, women consumed 1,200 calories per day and men, 1,500. Of those, 30 percent came from lean protein, 45 percent from unrefined carbohydrates, and 25 percent from healthy fat. One day a week, participants followed an intermittent fast/cleanse, consisting of 300 to 450 calories from antioxidant rich plant-food sources.
The second phase (52 weeks) of the research compared the results of the P-CR diet and a more traditional heart-healthy diet. All dieters consumed roughly the same number of calories: approximately 1,900 for both groups. P-CR dieters fasted/cleansed either once every two weeks or once a month. Those on the heart-healthy diet followed the guidelines of the National Cholesterol Education Program, consuming 35 percent of calories as fat and 50 to 60 percent as carbohydrates. Heart-healthy dieters also ate 20 to 30 grams per day of fiber and consumed fewer than 200 milligrams per day of dietary cholesterol.
At the end of the 12-month period, the results for the two groups deviated significantly, with the P-CR diet outperforming the heart-healthy diet for both maintaining weight loss, reduced blood vessel stiffness and eliminating toxins.
Research participants who remained on the P-CR diet regained about 1.5 pounds of the weight they'd lost and continued to eliminate toxins. Those on the heart-healthy diet, however, regained 12 pounds. Most of it was fat -- and that fat may likely have (re-)stored toxins.
"We have scientific evidence that it's the quality of your diet that matters," Arciero said. "Through diet alone, we can favorably impact the detoxification process, decrease oxidative stress levels, reduce blood vessel stiffness and enhance weight loss. That's an important public health message."

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Dieet zorgt voor minder gewicht, vrijkomen giftige stoffen en het verminderen van oxidatieve stress
Uit onderzoek van Skidmore College oefening wetenschapper Paul Arciero heeft geconstateerd dat een evenwichtige, eiwit-pacing, caloriearm dieet dat intermitterende vasten niet alleen zorgt voor de lange termijn gewicht te verliezen, maar helpt ook vrijkomen giftige stoffen in de vorm van PCB's uit het lichaam vetreserves naast verbetering gezond hart en het verminderen van oxidatieve stress.
Arciero bevindingen toe te voegen aan een groeiende hoeveelheid bewijsmateriaal over de voordelen van een 'eiwit pacing' calorische restrictie (P-CR) dieet, dat terug bezuinigingen op calorieŽn en is voorzien van 4-6 maaltijden per dag, die elk bestaat uit 20 tot 25 gram eiwit. Deelnemers aan Arciero de studie ook bezig met intermitterende vasten.
Zijn onderzoek resultaten worden besproken in 'Serum polychloorbifenylen verhogen en oxidatieve stress afneemt met een eiwit Pacing caloriebeperking dieet bij obese mannen en vrouwen ", die is gepubliceerd in de nieuwste editie van het International Journal of Environmental Research en Public Health (Arciero- eiwit-Pacing en toxinen).
Een professor van de gezondheid en de uitoefening wetenschappen aan Skidmore, Arciero is tevens directeur van het college Human Nutrition and Metabolism Laboratory. Skidmore studenten, gezondheidszorg personeel en andere collega's geholpen met de P-CR dieet onderzoek.
Het International Journal of Environmental Research en Volksgezondheid artikel is de derde publicatie in de afgelopen maanden te rapporteren over de bevindingen Arciero's over het effect van een P-CR dieet. Vorige artikelen, met inbegrip van de 30 juli-editie van nutriŽnten (Arciero-Protein-Pacing & Body Composition) en de 29 augustus editie van Frontiers in Fysiologie (Arciero-Protein-Pacing & Gezondheid van het hart), gemarkeerd verbeteringen in de lichaamssamenstelling en vasculaire gezondheid, respectievelijk .
Telkens Arciero eerste vergeleek de resultaten van de P-CR voeding tussen zwaarlijvige mannen en vrouwen na een 12-weekse gewichtsverlies dieet en vervolgens vergeleken de P-CR dieet met die verkregen door het hart-gezonde voeding over een 52-week periode. De 12 weken durende P-CR dieet was even effectief in het verminderen van lichaamsgewicht (> 24 pond, 10%), oxidatieve stress (25%) en arteriŽle stijfheid (12%) en toenemende toxine afgifte (25%) bij vrouwen en mannen . Naar aanleiding van de 52 weken durende fase, P-CR aangetoond verbeteringen ten opzichte van de traditionele hart-gezonde voeding bij het handhaven van gewichtsverlies; het verminderen slagader stijfheid; en vrijgeven van toxines.
"Het hart-gezond dieet heeft bewezen voordelen voor de gezondheid," Arciero zei, "maar het is belangrijk om te blijven voor onderzoek en identificeren van aanvullende dieet strategieŽn die kunnen helpen bij het verbeteren van de individuele en de volksgezondheid."
A-toxine vechten reactie
Zijn bevindingen over giftige stoffen kunnen helpen wegnemen zorgen dat gewichtsverlies - die gifstoffen vrijkomen van stoffen in het bloed - kan een negatief effect hebben op de gezondheid van lijners 'hebben.
Milieuverontreinigende stoffen en andere giftige stoffen worden opgeslagen in vetweefsel. Tijdens gewichtsverlies, worden vet afbreekt en giftige stoffen afgevoerd naar de bloedbaan. Wetenschappers hebben hun bezorgdheid geuit dat de vrijgekomen gifstoffen oxidatieve stress lijners 'en hun risico op het ontwikkelen van ernstige aandoeningen, waaronder hormoon (endocriene) verstoring (reproductieve en vruchtbaarheidsproblemen), hart-en vaatziekten, kanker, de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson kunnen verhogen.
Arciero's onderzoeksresultaten - dat een P-CR dieet niet ziektemerkers doet toenemen en in feite, kan ontgifting helpen en vermindering van oxidatieve stress - helpen die angsten te verminderen. Bovendien zijn de bevindingen suggereren dat degenen die geen overgewicht of obesitas ook kunnen profiteren van een P-CR dieet.
"Hoewel het gewichtsverlies meestal leidt tot een betere gezondheid, weten we dat bij degenen die zijn overgewicht en obesitas - en dus het opslaan van overmatige gifstoffen - er is het potentieel voor het vrijkomen van giftige stoffen aan het lichaam beÔnvloeden in negatieve zin," Arciero toegelicht. "We wilden de vrijlating van deze gifstoffen en reactie van het lichaam vast te leggen.
"Wat we vonden was dat het lichaam gecompenseerd door een verhoging van anti-oxidanten. Naar aanleiding van deze vloed van PCB's, het lichaam zou komen om zijn eigen verdediging, wegvangen en soppend de gifstoffen. We hadden een gezond gewicht-verlies interventie," Arciero toegevoegd.
Het doel van de eerste 12 weken fase was om het vermogen van een P-CR dieet om succesvol gewichtsverlies te bereiken (gedefinieerd als 10 procent vanaf lichaamsgewicht) en dit werd verwezenlijkt zijn, met een gemiddeld gewichtsverlies van meer dan 25 pond.
Tijdens deze fase, vrouwen verbruikt 1.200 calorieŽn per dag en mannen, 1500. Van degenen, 30 procent kwam uit mager eiwit, 45 procent van ongeraffineerde koolhydraten, en 25 procent van gezonde vetten. Eťn dag in de week, de deelnemers volgde een intermitterende snelle / reinigen, bestaande uit van 300 tot 450 calorieŽn uit antioxidant rijke plantaardige voedsel bronnen.
De tweede fase (52 weken) van het onderzoek vergeleek de resultaten van de P-CR dieet en een traditionele hart-gezond dieet. Alle dieet geconsumeerd ongeveer hetzelfde aantal calorieŽn: ongeveer 1900 voor beide groepen. P-CR lijners gevast / gereinigd eens per twee weken of een keer per maand. Die op het hart-gezond dieet volgden de richtlijnen van de National Cholesterol Education Program, consumeren 35 procent van de calorieŽn als vet en 50 tot 60 procent koolhydraten. Hart-gezond dieet at ook 20 tot 30 gram per dag vezels en verbruikt minder dan 200 mg per dag van voeding cholesterol.At het einde van de periode van 12 maanden, de resultaten voor de twee groepen significant afweek, de P-CR voeding beter dan de hart-gezonde voeding zowel handhaven gewichtsverlies, verminderde bloedvat stijfheid en elimineren toxins.Research deelnemers die via de P-CR dieet blijft weer ongeveer 1,5 pond van het gewicht dat ze verloren en bleef ontgiften. Die op het hart-gezonde voeding, echter weer 12 pond. Het grootste deel van het was vet -. En dat vet kan waarschijnlijk (her) hebt opgeslagen toxines "We hebben wetenschappelijk bewijs dat het de kwaliteit van uw dieet dat telt", zei Arciero. "Door middel van dieet alleen, kunnen we een gunstige invloed hebben op de ontgiftingsproces, oxidatieve stress verminderen, de stijfheid van bloedvaten en verbeteren van gewichtsverlies. Dat is een belangrijke volksgezondheid boodschap."

Printen

 

 

Reacties: