Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D en zwangerschap*
Uit een grote Amerikaanse studie onder ruim 800.000 kinderen blijkt een verband tussen het seizoen waarin de zwangerschap is begonnen en de kans leerproblemen bij de kinderen. Een conceptie in de winter blijkt te leiden tot duidelijk meer leerproblemen bij de kinderen dan bij een conceptie in de zomer. Alhoewel in deze studie geen bloedwaarden vitamine D werden gemeten zijn lage bloedwaarden vitamine D in de winter wel zeker de oorzaak van dit verschil in leerproblemen en zijn goede bloedwaarden vitamine D aan het begin van de zwangerschap aan te bevelen, aldus de onderzoekers. Een andere studie laat zien dat goede bloedwaarden vitamine D voor de geboorte ook belangrijk zijn ter voorkoming van hersenafwijkingen zoals schizofrenie, later in het leven.
De studies
Ļ . (November 2016)


Vitamin D levels in pregnant women could be linked to some learning disabilities in children
Learning disabilities are more common in children who were conceived between January and March - the time of year when there is insufficient sunlight to produce vitamin D - according to a new study led by the University of Glasgow. 
The study, which is published in the American Journal of Epidemiology, was written in collaboration with researchers from the University of Cambridge, the NHS and the Scottish Government. It found that 8.9% of children who had been conceived between January and March had learning disabilities. In contrast only 7.6% who had been conceived between July and September had learning disabilities. 
The overall difference was due to autism, intellectual difficulties and learning difficulties such as dyslexia. There were no seasonal patterns for other causes of learning difficulties such as visual or hearing problems, or physical illness. 
Although the researchers did not measure Vitamin D levels in this particular study, the authors have suggested that it is "the most plausible explanation for the trend". 
The first three months of pregnancy are an important time for brain development. 
In the UK, there is insufficient sunlight in January to March for pregnant mothers to produce vitamin D. Previous experiments have shown that a lack of vitamin D can impair brain development. 
Professor Jill Pell, Director of the Institute of Health and Wellbeing, said: "The results of this study show that if we could get rid of the seasonal variation, we could prevent 11% of cases of learning disabilities." 
The children in this study were born prior to the 2012 guidelines suggesting that all pregnant women should take vitamin D supplements, in order to prevent other conditions such as rickets. 
Professor Pell said: "It is important that pregnant women follow the advice to take vitamin D supplements and also that they start supplements as early in pregnancy as possible; ideally when they are trying to get pregnant." 
The research linked health and education data collected routinely from across Scotland in order to study more than 800,000 children who attended Scottish schools between 2006 and 2011. 
Children with learning disabilities need life-long support from family, the health service and education sector. 
Professor Gordon Smith, Head, Department of Obstetrics and Gynaecology, Cambridge University, said: "If vitamin D levels do indeed explain the seasonal fluctuations observed in this study, we would hope that widespread compliance with the advice would lead to loss of this variation, and would have a downward effect on overall rates of special educational needs. 
"Although the current study did not directly measure vitamin D, it remains perhaps the most plausible explanation for the trend. Hence, these findings underline the importance of health professionals recommending vitamin D, and the importance of women complying with the treatment to optimise their chances of a healthy child." 
The authors noted that an increased risk of flu infections early in pregnancy could also be a factor in the statistical variation, as January to March are the peak months for flu. 
The study, 'Month of conception and learning disabilities: A record-linkage study of 801,592 children' is published in the American Journal of Epidemiology. The work was done in collaboration with the NHS and The Scottish Government, and funded by a grant from the Scottish Collaboration for Public Health Research & Policy. 
Article: Month of Conception and Learning Disabilities: A Record-Linkage Study of 801,592 Children, Daniel F. Mackay, Gordon C. S. Smith, Sally-Ann Cooper, Rachael Wood, Albert King, David N. Clark and Jill P. Pell, American Journal of Epidemiology, doi: 10.1093/aje/kww096.

Vitamin D and brain development
Darryl Eyles1,2
1QBI University of Qld, Brisbane, Qld, Australia; 2QCMHR University of Qld, Brisbane, Qld, Australia.
I have established that low levels of vitamin D at birth increase the risk of schizophrenia in later life in two independent large Danish case/control studies. I have also shown such exposures are associated with increased rates of autism in a large Dutch general population cohort. I have developed an animal model of Developmental Vitamin D (DVD) deficiency which produces phenotypes that mimic many of the symptoms of schizophrenia. In our latest study we have shown the hormonally active form of vitamin D abolishes all phenotypes in a leading inflammatory animal model of relevance to autism. In this talk I will discuss our extensive data that indicates optimal vitamin Dstatus is required for normal healthy brain development. The evidence obtained from our epidemiological studies is convergent with data obtained from our preclinical and cellular models indicating vitamin D is a powerful developmental neurosteroid. In the absence of this steroid, brain ontogeny is irreversibly affected leading to permanent molecular, cellular and functional brain abnormalities.
DOI: 10.1530/endoabs.44.S5.2


De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Vitamine D-niveaus bij zwangere vrouwen kan worden gekoppeld aan een aantal leerproblemen bij kinderen
Leerproblemen komen vaker voor bij kinderen die werden ontworpen tussen januari en maart - de tijd van het jaar wanneer er onvoldoende zonlicht om vitamine D te produceren - volgens een nieuwe studie onder leiding van de Universiteit van Glasgow.
De studie, die is gepubliceerd in het American Journal of Epidemiology, werd in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit van Cambridge, de NHS en de Schotse regering geschreven. Het bleek dat 8,9% van de kinderen die verwekt waren tussen januari en maart hadden leerproblemen. In tegenstelling tot slechts 7,6% die bedacht was tussen juli en september waren een handicap leren.
Het totale verschil was te wijten aan autisme, intellectuele problemen en leerproblemen zoals dyslexie. Er waren geen seizoensgebonden patronen voor andere oorzaken van leerproblemen zoals visuele of gehoorproblemen of lichamelijke ziekte.
Hoewel de onderzoekers niet vitamine D-spiegel heeft gemeten in dit onderzoek, hebben de auteurs gesuggereerd dat het "de meest plausibele verklaring voor de trend".
De eerste drie maanden van de zwangerschap zijn een belangrijk moment voor de ontwikkeling van de hersenen.
In het Verenigd Koninkrijk, is er te weinig zonlicht in januari-maart voor zwangere moeders om vitamine D. Eerdere experimenten produceren hebben aangetoond dat een tekort aan vitamine D ontwikkeling van de hersenen kan schaden.
Professor Jill Pell, directeur van het Instituut voor Gezondheid en Welzijn, zei: "De resultaten van deze studie laten zien dat als we konden ontdoen van de seizoensvariatie, we konden 11% van de gevallen van leerstoornissen te voorkomen."
De kinderen in deze studie werden voorafgaand aan de 2012 richtlijnen suggereren dat alle zwangere vrouwen vitamine D supplementen moet nemen om andere aandoeningen zoals rachitis voorkomen geboren.
Professor Pell zei: "Het is belangrijk dat zwangere vrouwen volg het advies om vitamine D-supplementen te nemen en ook dat ze supplementen beginnen zo vroeg in de zwangerschap mogelijk; ideaal als ze proberen zwanger te raken."
Het onderzoek in verband gezondheidszorg en onderwijs data routinematig verzamelde uit heel Schotland om meer dan 800.000 kinderen die Schotse scholen tussen 2006 en 2011 deelgenomen aan de studie.
Kinderen met leerproblemen moeten levenslang steun van familie, de gezondheidszorg en het onderwijs.
Professor Gordon Smith, hoofd, Afdeling Obstetrie en Gynaecologie, Universiteit van Cambridge, zei: "Als vitamine D-niveaus inderdaad de seizoensgebonden schommelingen waargenomen in deze studie uit te leggen, zouden we hopen dat wijdverspreide naleving van het advies zou leiden tot verlies van deze variatie, en zou een neerwaarts effect op de algemene tarieven van de speciale onderwijsbehoeften hebben.
"Hoewel de huidige studie vitamine D niet direct te meten, blijft het misschien wel de meest plausibele verklaring voor de trend. Vandaar dat deze bevindingen onderstrepen het belang van gezondheidswerkers te bevelen vitamine D, en het belang van de vrouwen die aan de behandeling om hun kansen te optimaliseren van een gezond kind. "
De auteurs merkten op dat een verhoogd risico op griep infecties vroeg in de zwangerschap ook een factor in de statistische variatie kan zijn, zoals januari.-maart. zijn de piek maanden griep.
De studie, 'Maand van de conceptie en leerproblemen: Een record-linkage studie van 801.592 kinderen' is gepubliceerd in het American Journal of Epidemiology. Het werk werd gedaan in samenwerking met de NHS en de Schotse regering, en gefinancierd door een subsidie van de Schotse Collaboration for Public Health Research & Beleid.

Vitamine D en de ontwikkeling van de hersenen
Darryl Eyles1,2
1QBI Universiteit van Queensland, Brisbane, Queensland, AustraliŽ; 2QCMHR Universiteit van Queensland, Brisbane, Queensland, AustraliŽ.
Ik heb vastgesteld dat lage vitamine D bij geboorte het risico van schizofrenie op oudere leeftijd in twee onafhankelijke grote Deense case / control studies. Ik heb ook aangetoond dergelijke vorderingen die worden geassocieerd met een verhoogd tarief van autisme in een grote Nederlandse bevolking cohort. Ik heb een diermodel van Developmental Vitamine D (DVD) deficiŽntie die fenotypen dat veel van de symptomen van schizofrenie nabootsen produceert ontwikkeld. In onze laatste studie hebben we aangetoond de hormonaal actieve vorm van vitamine D schaft alle fenotypes in een leidende inflammatoire diermodel van belang zijn voor autisme. In deze lezing zal ik onze uitgebreide gegevens die een optimale vitamine Dstatus is nodig voor normale gezonde ontwikkeling van de hersenen geeft bespreken. De resultaten van onze epidemiologische studies bewijs is convergent met gegevens verkregen van onze preklinische en cellulaire modellen met vermelding van vitamine D is een krachtige ontwikkelingsstoornis neurosteroid. Aangezien deze steroÔde wordt ontogenie hersenen onomkeerbaar beÔnvloed met blijvende moleculaire, cellulaire en functionele hersenafwijkingen.

Printen

 

 

Reacties: