Home / Nieuws / ...

 

Bloeddruk en hartpatiŽnten*
Eerdere studies hebben al laten zien dat een goede bloeddruk lager is dan 140/85 mmHg. Uit een grote studie nu onder ruim 22.000 hartpatiŽnten blijkt dat een te lage bloeddruk als gevolg van bloeddruk verlagende medicijnen wellicht nog wel slechter is. Een bovendruk van 120 mmHg of lager geeft volgens de studie wel 56% meer kans op een hartaanval of doodgaan. Een onderdruk lager dan 70 mmHg geeft 41% meer kans en lager dan 60 mmHg wel 200% meer kans op een hartaanval of doodgaan.
De studie. (November 2016)


Caution urged in the use of blood pressure lowering treatment for heart disease patients
Caution has been urged in the use of blood pressure lowering treatment for heart disease patients after a study in more than 22 000 patients with coronary artery disease found that too low blood pressure was associated with worse outcomes. The analysis from the CLARIFY registry is presented at ESC Congress and published in The Lancet. 
Professor Philippe Gabriel Steg, principal investigator of the CLARIFY registry, said: "The optimal blood pressure target in patients with hypertension continues to be debated, especially in those with coronary artery disease (CAD). ESC guidelines recommend lowering blood pressure to values within the range 130-139/80-85 mmHg for patients with CAD to reduce the risk of further cardiovascular events." 
He added: "Some argue 'the lower, the better' but there is a concern that patients with CAD may have insufficient blood flow to the heart if their blood pressure is too low." 
The current analysis of the CLARIFY registry assessed the relationship between blood pressure (BP) achieved with treatment and cardiovascular outcomes in CAD patients with hypertension. 
The study included 22 672 patients with stable CAD who were enrolled between November 2009 and June 2010 from 45 countries into the CLARIFY registry and treated for hypertension. The primary outcome was the composite of cardiovascular death, myocardial infarction, or stroke. Secondary outcomes were each component of the primary outcome, all-cause death, and hospitalisation for heart failure. 
Systolic and diastolic BPs before each cardiovascular event were averaged and categorised into 10 mmHg increments. Hazard ratios (HRs) were estimated with multivariable adjusted Cox proportional hazards models, using the 120-129 mmHg systolic BP and 70-79 mmHg diastolic BP subgroups as reference. 
The investigators found that after a median follow-up of five years, a systolic BP of 140 mmHg or more and a diastolic BP of 80 mmHg or more were each associated with an increased risk of cardiovascular events. 
Professor Steg said: "These results were expected, and are in line with ESC recommendations to reduce blood pressure below these levels in patients with CAD." 
Systolic BP less than 120 mmHg was also associated with increased risk for the primary outcome (adjusted HR 1.56 [95% confidence interval (CI) 1.36-1.81]) and all secondary outcomes except stroke. Likewise, diastolic BP less than 70 mmHg was associated with an increase in the risk of the primary outcome (adjusted HR 1.41 [1.24-1.61] for diastolic BP 60-69 mmHg and 2.01 [1.50-2.70] for less than 60 mmHg) and in all secondary outcomes except stroke. 
"We found that systolic blood pressure less than 120 mmHg was associated with a 56% greater risk of the composite primary outcome of cardiovascular death, myocardial infarction, or stroke," said Professor Steg. "Diastolic blood pressure between 60 and 69 mmHg was associated with a 41% increased risk of the primary outcome, with risk rising to two-fold when diastolic blood pressure fell below 60 mmHg." 
He added: "This large study of hypertensive CAD patients from routine clinical practice found that systolic BP less than 120 mmHg and diastolic BP less than 70 mmHg are each associated with adverse cardiovascular outcomes, including mortality. The findings support the existence of a J-curve phenomenon, where the initial lowering of BP is beneficial but further lowering is harmful." 
Professor Steg concluded: "Our results suggest that the ESC recommendation remains valid and physicians should exercise caution when using BP-lowering treatment in patients with CAD. This should however not detract from our efforts to diagnose and treat hypertension which remains massively underdiagnosed and undertreated worldwide." 
Article: Cardiovascular event rates and mortality according to achieved systolic and diastolic blood pressure in patients with stable coronary artery disease: an international cohort study, Vidal-Petiot E, Ford I, Greenlaw N, Ferrari R, Fox KM, Tardif JC, Tendera M, Tavazzi L, Bhatt DL, Steg PG, for the CLARIFY Investigators, The Lancet, doi: 10.1016/S0140-6736(16)31326-5. 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Voorzichtigheid drong in het gebruik van bloeddrukverlagende behandeling van patiŽnten met hartziekte
Voorzichtigheid is verzocht in het gebruik van bloeddrukverlagende behandeling van hartziekten patiŽnten na een studie bij meer dan 22 000 patiŽnten met coronaire hartziekte vond te lage bloeddruk werd geassocieerd met slechtere resultaten. De analyse van het VERDUIDELIJKEN register wordt gepresenteerd op ESC Congres en gepubliceerd in The Lancet.
Professor Philippe Gabriel Steg, hoofdonderzoeker van de VERDUIDELIJKEN register, zei: "De optimale bloeddruk doel bij patiŽnten met hypertensie blijft worden gedebatteerd, vooral bij patiŽnten met coronaire hartziekte (CAD) ESC-richtlijnen raden verlagen van de bloeddruk waarden binnen het. range 130-139 / 80-85 mmHg voor patiŽnten met CAD het risico van verdere cardiovasculaire gebeurtenissen. "
Hij voegde eraan toe: "Sommigen stellen 'hoe lager, hoe beter', maar er is een punt van zorg dat patiŽnten met CAD onvoldoende bloedtoevoer naar het hart kunnen hebben als hun bloeddruk te laag is."
De huidige analyse van de VERDUIDELIJKEN register onderzocht de relatie tussen de bloeddruk (BP) bereikt met de behandeling en cardiovasculaire uitkomsten in CAD patiŽnten met hypertensie.
De studie omvatte 22 672 patiŽnten met stabiele CAD die werden geÔncludeerd tussen november 2009 en juni 2010 uit 45 landen in de VERDUIDELIJKEN register en behandeld voor hypertensie. De primaire uitkomstmaat was een samengestelde van cardiovasculaire sterfte, hartinfarct of beroerte. Secundaire uitkomsten waren elke component van de primaire uitkomstmaat, alle oorzaken van de dood, en hospitalisatie voor hartfalen.
Systolische en diastolische BP's voor elke cardiovasculaire gebeurtenis werden gemiddeld en onderverdeeld in stappen van 10 mmHg. Hazard ratio (HRS) werden geschat met multivariabele gecorrigeerde Cox proportionele risico modellen, met behulp van de 120-129 mmHg systolisch BP en 70-79 mmHg diastolisch BP subgroepen als referentie.
De onderzoekers vonden dat na een mediane follow-up van vijf jaar, een systolische bloeddruk van 140 mm Hg of meer of een diastolische bloeddruk van 80 mmHg of meer werden elk geassocieerd met een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen.
Professor Steg zei: "Deze resultaten werden verwacht, en zijn in lijn met ESC aanbevelingen om de bloeddruk onder deze niveaus bij patiŽnten met CAD te verminderen."
Systolische bloeddruk lager dan 120 mmHg werd ook geassocieerd met een verhoogd risico voor het primaire eindpunt (gecorrigeerde HR 1,56 [95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 1,36-1,81]) en alle secundaire uitkomsten behalve beroerte. Evenzo werd diastolische bloeddruk lager dan 70 mmHg geassocieerd met een verhoogd risico van het primaire eindpunt (gecorrigeerde HR 1,41 [1,24-1,61] diastolische BP 60-69 mm Hg en 2,01 [1,50-2,70] minder dan 60 mmHg) en in alle secundaire uitkomsten behalve beroerte.
"Wij vinden dat systolische bloeddruk lager dan 120 mmHg was geassocieerd met een 56% hoger risico op het samengestelde primaire eindpunt van cardiovasculaire sterfte, hartinfarct of beroerte," zei Professor Steg. "Diastolische bloeddruk tussen 60 en 69 mmHg was geassocieerd met een 41% verhoogd risico op het primaire eindpunt, met risico oplopend tot tweevoudige bij diastolische bloeddruk gedaald tot onder 60 mmHg."
Hij toegevoegd: "Deze grote studie van CAD hypertensieve patiŽnten uit de dagelijkse praktijk gebleken dat systolische bloeddruk lager dan 120 mmHg en de diastolische bloeddruk lager dan 70 mmHg elk zijn geassocieerd met cardiovasculaire uitkomsten, waaronder mortaliteit De bevindingen ondersteunen het bestaan van een J-. curve fenomeen, waarbij de aanvankelijke verlaging van BP is gunstig maar verdere verlaging schadelijk. "
Professor Steg concludeerde: "Onze resultaten suggereren dat de ESC-advies blijft geldig en artsen dienen voorzichtig te zijn bij het gebruik van BP-verlagende behandeling bij patiŽnten met CAD Dit mag echter geen afbreuk doen aan onze inspanningen om de diagnose en de behandeling van hypertensie, die massaal underdiagnosed blijft en wereldwijd undertreated. . '


Printen

 

 

Reacties: