Home / Nieuws / ...

 

Voedingsvezels en botdichtheid*
Voor vrouwen, zowel in de tienertijd als later na de menopauze, lijkt voeding rijk aan voedingsvezels belangrijk voor goede botdichtheid. zo blijkt uit twee Amerikaanse studies. De tieners in de ene studie kregen drie weken lang dagelijks extra 0, 10 of 20 gram oplosbare voedingsvezels. Na afloop bleken zij met de extra voedingsvezels 12% meer calcium absorptie in de botten te geven. In de studie met postmenopauzale vrouwen kregen de deelnemers 50 dagen lang dagelijks extra 0, 10 of 20 gram oplosbare voedingsvezels. Bij hen zorgde de aanvulling met voedingsvezels voor een duidelijk betere bot/calcium verhouding. 
De studie. (Oktober 2016)


Soluble corn fiber can help young women build bone, and older women preserve bone
Supplementing with soluble corn fiber at two critical times in a woman's life -- adolescence and post-menopause -- can help build and retain calcium in bone, according to new research from Purdue University.
"We are looking deeper in the gut to build healthy bone in girls and help older women retain strong bones during an age when they are susceptible to fractures," said Connie Weaver, distinguished professor and head of nutrition science. "Soluble corn fiber, a prebiotic, helps the body better utilize calcium during both adolescence and post-menopause. The gut microbiome is the new frontier in health."
The post-menopause findings are published in the American Journal of Clinical Nutrition, and the adolescent findings are published in Journal of Nutrition. The studies are funded by Tate & Lyle Ingredients America LLC. Weaver serves on the scientific advisory board for Pharmative LLC.
A prebiotic fiber passes through the gut for the microbes in the lower gut to digest. Here is where Weaver found that soluble corn fiber is broken down into short chain fatty acids to aid in bone health.
In the post-menopausal study, calcium retention was measured in 14 women by using an isotope to measure the excretion of 41Ca to measure bone loss. The women consumed 0 grams, 10 grams or 20 grams of this nondigestible carbohydrate each day for 50 days. Bone calcium retention was improved by 4.8 percent and 7 percent for those who consumed 10 grams and 20 grams, respectively. These amounts of soluble corn fiber would be found in supplement form.
"If projected out for a year, this would equal and counter the average rate of bone loss in a post-menopausal woman," said Weaver, an expert in mineral bioavailability, calcium metabolism, botanicals and bone health.
The calcium 41 technology, an isotope measure to trace calcium deposits through accelerator mass spectrometry in the Purdue Rare Isotope Measurement Laboratory (PRIME Lab), can measure atomic quantities. In the adolescent study, 44Ca and 43Ca were used.
Thirty-one girls either consumed 0 grams, 10 grams or 20 grams of soluble corn fiber carbohydrate each day for three weeks while maintaining their regular diets. Both 10 grams and 20 grams led to improved calcium absorption by 12 percent for female adolescents, which would build 1.8 percent more skeleton a year.
In both studies, gastrointestinal symptoms were minimal and the same for the control groups, as well as in those who consumed soluble corn fiber.
"Most studies looking at benefits from soluble corn fiber are trying to solve digestion problems, and we are the first to determine that this relationship of feeding certain kind of fiber can alter the gut microbiome in ways that can enhance health," Weaver said. "We found this prebiotic can help healthy people use minerals better to support bone health."
Calcium is considered a shortfall nutrient, and few people meet the recommended intake of calcium for healthy bone mass.
"The finding doesn't mean we should diminish our recommendation to drink milk and follow a well-balanced diet. This is a strategy to better utilize your minerals for those not consuming the whole recommendation of dairy," Weaver said. "Calcium alone suppresses bone loss, but it doesn't enhance bone formation. These fibers enhance bone formation, so they are doing something more than enhancing calcium absorption."
Weaver's team is looking into the mechanisms of how soluble corn fiber boosts calcium absorption and retention, as well as if the prebiotic fiber benefits the body in other ways.
Weaver is a member of the National Academy of Medicine and deputy director of the National Institutes of Health-funded Indiana Clinical and Translational Science Institute. She also is director of Purdue's Women's Global Health Institute.
In 2011 she was appointed to the Institute of Medicine's Food and Nutrition Board, and in 2005 she was appointed to the U.S. Dietary Guidelines Advisory Committee. She also served on the National Academy of Sciences Food and Nutrition Board Panel to develop new requirement recommendations for calcium and related minerals. Her lab's previous work identified these optimal calcium levels for healthy bone growth during puberty to prevent osteoporosis later in life.
S. A. Jakeman, C. N. Henry, B. R. Martin, G. P. McCabe, L. D. McCabe, G. S. Jackson, M. Peacock, C. M. Weaver. Soluble corn fiber increases bone calcium retention in postmenopausal women in a dose-dependent manner: a randomized crossover trial. American Journal of Clinical Nutrition, 2016; DOI: 10.3945/ajcn.116.132761 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Oplosbare vezels ma´s kan helpen bij jonge vrouwen op te bouwen bot, en oudere vrouwen behouden bot
Aan te vullen met oplosbare vezels ma´s op twee cruciale momenten in het leven van een vrouw - de adolescentie en post-menopauze - kan helpen bij het opbouwen en behouden van calcium in het bot, blijkt uit nieuw onderzoek van de Purdue University.
"We zijn op zoek dieper in de darm om gezond bot bij meisjes op te bouwen en te helpen oudere vrouwen behouden van sterke botten tijdens een leeftijd waarop ze zijn gevoelig voor fracturen", zegt Connie Weaver, onderscheiden hoogleraar en hoofd van de voedingswetenschap. "Oplosbare vezels graan, een prebiotische, helpt het lichaam calcium beter te benutten, zowel tijdens de adolescentie en post-menopauze. De darm microbiome is de nieuwe grens in de gezondheidszorg."
De post-menopauze bevindingen zijn gepubliceerd in het American Journal of Clinical Nutrition, en de adolescent bevindingen worden gepubliceerd in het Journal of Nutrition. De onderzoeken worden gefinancierd door Tate & Lyle Ingredients America LLC. Wever is lid van de wetenschappelijke adviesraad voor Pharmative LLC.
Een prebiotische vezel passeert de darmen voor de microben in de onderste darm te verteren. Hier is waar de Wever gevonden dat oplosbare malsvezel is onderverdeeld in korte keten vetzuren om te helpen bij gezondheid van de botten.
In de post-menopauzale studie werd calcium retentie gemeten in 14 vrouwen met behulp van een isotoop van de uitscheiding van 41Ca meten om botverlies te meten. De vrouwen geconsumeerd 0 g, 10 g of 20 g van deze niet-verteerbare koolhydraten per dag gedurende 50 dagen. Beenderkalk retentie verbeterde met 4,8 procent en 7 procent voor degenen die 10 gram en 20 gram verbruikt, respectievelijk. Deze bedragen van oplosbare vezels ma´s zou worden gevonden in te vullen formulier.
"Als geprojecteerd uit voor een jaar, zou dit gelijk en tegen de gemiddelde koers van het botverlies in een post-menopausale vrouw", zegt Wever, een expert in minerale biobeschikbaarheid, calcium metabolisme, plantaardige en gezondheid van de botten.
De calcium 41-technologie, een isotoop maatregel om kalkafzettingen te traceren door de versneller massaspectrometrie in de Purdue Rare Isotopen Measurement Laboratory (PRIME Lab), kunnen atomaire hoeveelheden meten. In de adolescent studie, 44Ca en 43Ca werden gebruikt.
Eenendertig meisjes ofwel geconsumeerd 0 gram, 10 gram of 20 gram oplosbare vezels mais koolhydraten per dag gedurende drie weken met behoud van hun reguliere diŰten. Zowel de 10 gram en 20 gram geleid tot een betere opname van calcium met 12 procent voor vrouwelijke adolescenten, waarvan 1,8 procent meer skelet per jaar zou bouwen.
In beide studies intestinale symptomen waren minimaal en gelijk voor de controlegroepen en in die oplosbare ma´svezel geconsumeerd.
"De meeste studies kijken naar de voordelen van oplosbare vezels ma´s proberen om de spijsvertering problemen op te lossen, en wij zijn de eerste om te bepalen dat deze relatie van het voederen van bepaald soort vezel kan de darm microbiome op een manier die de gezondheid kan verbeteren veranderen," aldus Weaver. "We vonden dit een prebiotische kan helpen bij gezonde mensen mineralen gebruiken beter om de botgezondheid te ondersteunen."
Calcium wordt beschouwd als een tekort aan voedingsstoffen, en weinig mensen voldoen aan de aanbevolen inname van calcium voor gezonde botmassa.
"De constatering betekent niet dat we onze aanbeveling om melk te drinken en volgen een goed uitgebalanceerd dieet moeten verminderen. Dit is een strategie om beter gebruik maken van uw mineralen voor degenen die niet consumeren de hele aanbeveling van zuivelproducten", aldus Wever. "Calcium alleen onderdrukt botverlies, maar dat is niet bevorderlijk voor botvorming. Deze vezels bevorderen botvorming, zodat ze iets meer dan verbeteren calciumabsorptie doen."
Weaver's team is op zoek naar de mechanismen van hoe oplosbare malsvezel verhoogt de opname van calcium en retentie, alsmede indien de prebiotische vezels ten goede komt het lichaam op andere manieren.
Weaver is een lid van de National Academy of Medicine en de adjunct-directeur van de National Institutes of Health-gefinancierde Indiana Klinische en Translationeel Science Institute. Zij is tevens directeur van de Purdue Women's Global Health Institute.
In 2011 werd ze benoemd tot lid van het Institute of Food and Nutrition Board Medicine, en in 2005 werd zij benoemd tot lid van de Amerikaanse Dietary Guidelines Advisory Committee. Zij diende ook op de National Academy of Sciences Food and Nutrition Board Panel om nieuwe eis aanbevelingen voor calcium en aanverwante mineralen ontwikkelen. Haar lab eerdere werk ge´dentificeerd deze optimaal calcium niveaus voor een gezonde botgroei tijdens de puberteit tot osteoporose op latere leeftijd te voorkomen.


Printen

 

 

Reacties: