Home / Nieuws / ...

 

Bewegen en hartproblemen*
Uit een Europese studie onder 2.500 vijfenzestigplussers die 12 jaar gevolgd werden blijkt dat al weinig inspanningen de kans om dood te gaan aan hart- en vaatziekte flink kan verminderen. Vier uur in de week wat wandelen, fietsen of tuinieren doet de kans om dood te gaan aan een hartziekte met wel 50% verminderen, zo blijkt uit de studie.
De studie. (Oktober 2016)


Moderate physical activity linked with 50 percent reduction in cardiovascular death in over-65s
The cardiovascular risks of modern life
Moderate physical activity is associated with a greater than 50% reduction in cardiovascular death in over-65s, according to research presented at ESC Congress 2016 today. The 12 year study in nearly 2500 adults aged 65 to 74 years found that moderate physical activity reduced the risk of an acute cardiovascular event by more than 30%. High levels of physical activity led to greater risk reductions.
"The role of physical activity in preventing cardiovascular disease (CVD) in people of working age is well established," said Professor Riitta Antikainen, professor of geriatrics at the University of Oulu, Finland. "But relatively little is known about the effect of regular physical activity on CVD risk in older people."
The present study assessed the association between leisure time physical activity and CVD risk and mortality in 2456 men and women aged 65 to 74 years who were enrolled into the National FINRISK Study between 1997 and 2007.
Baseline data collection included self-administered questionnaires on physical activity and other health related behaviour, clinical measurements (blood pressure, weight and height), and laboratory measurements including serum cholesterol. Participants were followed up until the end of 2013. Deaths were recorded from the National Causes of Death Register and incident CVD events (coronary heart disease and stroke) were collected from the National Hospital Discharge register.
The researchers classified self-reported physical activity as:
∑ Low: reading, watching TV or working in the household without much physical activity.
∑ Moderate: walking, cycling or practising other forms of light exercise (fishing, gardening, hunting) at least four hours per week.
∑ High: recreational sports (for example running, jogging, skiing, gymnastics, swimming, ball games or heavy gardening) or intense training or sports competitions at least three hours a week.
During a median follow-up of 11.8 years, 197 participants died from CVD and 416 had a first CVD event.
When the researchers assessed the link between physical activity and outcome they adjusted for other cardiovascular risk factors (blood pressure, smoking and cholesterol) and social factors (marital status and education). To minimise reverse causality, where worse health leads to less physical activity, patients with coronary heart disease, heart failure, cancer, or prior stroke at baseline were excluded from the analysis.
The investigators found that moderate and high leisure time physical activity were associated with a 31% and 45% reduced risk of an acute CVD event, respectively (figure 1). Moderate and high leisure time physical activity were associated with a 54% and 66% reduction in CVD mortality.
Professor Antikainen said: "Our study provides further evidence that older adults who are physically active have a lower risk of coronary heart disease, stroke, and death from cardiovascular disease. The protective effect of leisure time physical activity is dose dependent -- in other words, the more you do, the better. Activity is protective even if you have other risk factors for cardiovascular disease such as high cholesterol."
She concluded: "Physical exercise may become more challenging with ageing. However, it is important for older people to still get enough safe physical activity to stay healthy after their transition to retirement."

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Matige fysieke activiteit in verband met 50 procent reductie in cardiovasculaire dood in 65-plussers
De cardiovasculaire risico's van het moderne leven
Matige fysieke activiteit is geassocieerd met een vermindering van meer dan 50% in cardiovasculaire dood in 65-plussers, volgens onderzoek gepresenteerd op ESC Congress 2016 vandaag. De 12 jaar durende studie bij bijna 2500 volwassenen 65-74 jaar bleek dat matige fysieke activiteit verminderde het risico op een acute cardiovasculaire gebeurtenis met meer dan 30%. De hoge niveaus van lichamelijke activiteit leidde tot grotere reducties risico.
"De rol van de lichamelijke activiteit bij het voorkomen van hart- en vaatziekten (HVZ) bij mensen in de werkende leeftijd is goed ingeburgerd," zei Professor Riitta Antikainen, hoogleraar geriatrie aan de universiteit van Oulu, Finland. "Maar relatief weinig bekend is over het effect van regelmatige fysieke activiteit op het cardiovasculair risico bij oudere mensen."
De huidige studie onderzocht het verband tussen vrije tijd fysieke activiteit en het cardiovasculair risico en mortaliteit bij 2.456 mannen en vrouwen 65-74 jaar die werden opgenomen in de Nationale FINRISK Study tussen 1997 en 2007.
Baseline gegevensverzameling opgenomen self-toegediend vragenlijsten op de lichamelijke activiteit en andere gezondheidsgerelateerd gedrag, klinische metingen (bloeddruk, gewicht en lengte) en laboratoriummetingen waaronder serum cholesterol. De deelnemers werden gevolgd tot aan het einde van 2013. Sterfgevallen werden opgenomen van de Nationale doodsoorzaken register en incident CVD events (coronaire hartziekten en beroerte) werden verzameld van de Nationale ontslag uit het ziekenhuis te registreren.
De onderzoekers geclassificeerd zelf-gerapporteerde fysieke activiteit als:
∑ Laag: lezen, tv kijken of werken in het huishouden zonder veel fysieke activiteit.
∑ Matig: wandelen, fietsen of het beoefenen van andere vormen van lichte oefeningen (vissen, tuinieren, jagen) ten minste vier uur per week.
∑ Hoog: recreatieve sport (bijvoorbeeld hardlopen, joggen, skiŽn, gymnastiek, zwemmen, balspelen of zware tuinieren) of intensieve training of sport wedstrijden ten minste drie uur per week.
Gedurende een mediane follow-up van 11,8 jaar, 197 deelnemers overleden aan HVZ en 416 had een eerste CVD evenement.
Toen de onderzoekers onderzocht het verband tussen fysieke activiteit en het resultaat dat ze gecorrigeerd voor andere cardiovasculaire risicofactoren (bloeddruk, roken en cholesterol) en sociale factoren (burgerlijke staat en onderwijs). Om de achteruit causaliteit, waar de slechtere gezondheid leidt tot minder fysieke activiteit te minimaliseren, werden de patiŽnten met coronaire hartziekten, hartfalen, kanker, of eerder een herseninfarct bij aanvang van de analyse uitgesloten.
De onderzoekers vonden dat matige en hoge vrije tijd aan lichaamsbeweging geassocieerd met een 31% en 45% lager risico op een acute gebeurtenis CVD, respectievelijk (figuur 1). Matige en hoge vrije tijd lichamelijke activiteit werden geassocieerd met een 54% en 66% vermindering van de CVD sterfte.
Professor Antikainen zei: "Onze studie levert verder bewijs dat oudere volwassenen die lichamelijk actief zijn hebben een lager risico op hart- en vaatziekten, beroerte, en overlijden aan hart- en vaatziekten Het beschermende effect van de vrije tijd lichamelijke activiteit is afhankelijk van de dosis - met andere woorden. , hoe meer je doet, hoe beter. Activiteit is beschermend, zelfs als u andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals hoge cholesterol. "
Zij concludeerde: "Lichaamsbeweging kan een grotere uitdaging worden met het ouder worden echter, is het belangrijk dat ouderen nog steeds veilig genoeg fysieke activiteit om gezond na hun overgang naar het pensioen te blijven.".


Printen

 

 

Reacties: