Home / Nieuws / ...

 

Veel fruit tegen macula degeneratie*
Uit een studie gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Academy of Ophthalmology blijkt dat bepaalde voeding kan zorgen voor een flink lagere kans op leeftijdsgebonden macula degeneratie (LMD), een aandoening die tot ernstig gezichtsverlies vooral bij ouderen kan leiden. In de studie onder een kleine 900 Portugezen, waarvan de helft met beginnend LMD werd gekeken voedingsgewoontes in relatie tot de kans op LMD. Hoe beter de deelnemers zich aan een mediterraan dieet hielden hoe lager de kans op LMD. Zij die dan ook nog veel fruit aten bleken wel 35% minder kans te hebben op LMD. Ook cafeïne zo bleek uit de studie gaf een duidelijk lagere kans op LMD.
(Oktober 2016)


Fruit-Rich Mediterranean Diet with Antioxidants May Cut AMD Risk by More than a Third 
Study is first to show that caffeine could be protective against AMD
CHICAGO – People who closely follow the Mediterranean diet – especially by eating fruit – may be more than a third less likely to develop age-related macular degeneration, a leading cause of blindness, according to a study presented today at AAO 2016, the 120th annual meeting of the American Academy of Ophthalmology. The study is the first to identify that caffeine may be especially protective against AMD.
Many studies have confirmed the health benefits of the Mediterranean diet, which emphasizes eating fruits, vegetables, whole grains, legumes, nuts, healthy fats and fish, and limiting red meat and butter. The diet has been shown to improve heart health and reduced risk of cancer, but there has been little research on whether its benefits can extend to eye disease. To determine this, researchers studied a Portuguese population to see whether adherence to the diet impacted people’s risk of AMD. Their findings revealed a significant reduction in risk in those who ate a Mediterranean diet most frequently, and particularly among those who consumed more fruit and caffeine.
Researchers at the University of Coimbra in Portugal studied 883 people age 55 or older in the central region of the country between 2013 and 2015. Of those, 449 had AMD in its early stages before vision loss, and 434 did not have AMD. Researchers assessed their diets based on a questionnaire asking how often they ate foods associated with the Mediterranean diet. The more they ate foods associated with the diet, the higher the score, from 0-9. Those who closely followed the diet scored a 6 or greater. Their findings were as follows:
· Higher diet adherence scores meant lower AMD risk. Of those who did not closely follow the diet (scored below a 6), 50 percent had AMD. Of those who did closely follow the diet (scored 6 or above), only 39 percent had AMD. This represents a 35 percent lower risk compared to those who did not adhere to the diet.
· Fruits were especially beneficial. Researchers analyzed consumption of foods and found that people who consumed higher levels of fruit were significantly less likely to have AMD. Of those who consumed 150 grams (about five ounces) or more of fruit a day: 54.5 percent did not have AMD and 45.5 percent had AMD. Overall, people who ate that much fruit or more each day were almost 15 percent less likely to have AMD, based on an odds ratio calculation.
· Caffeine and antioxidants also were protective. Researchers used a computer program to analyze the participants’ consumption of micronutrients, according to their answers on the questionnaire. They found higher consumption of antioxidants such as caffeine, beta-carotene and vitamins C and E was protective against AMD. Of those who consumed high levels of caffeine (about 78 mg a day, or the equivalent of one shot of espresso): 54.4 percent did not have AMD and 45.1 percent had AMD.
While caffeine is not considered part of the Mediterranean diet per se, consumption of caffeine-containing foods such as coffee and tea is common in Mediterranean countries. The researchers opted to look at caffeine because it is a powerful antioxidant that is known to be protective against other conditions, such as Alzheimer’s disease.
“This research adds to the evidence that a healthy, fruit-rich diet is important to health, including helping to protect against macular degeneration,” said Rufino Silva, M.D., Ph.D., lead author of the study and professor of ophthalmology at the University of Coimbra, Portugal; ophthalmologist working at the Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; and investigator at the Association for Innovation and Biomedical Research on Light and Image. “We also think this work is a stepping stone towards effective preventive medicine in AMD.”
Disclosure: The study was sponsored by the Association for Innovation and Biomedical Research on Light and Image (AIBILI) and supported by Novartis. Dr. Silva is a consultant for Novartis, but not in matters related to the study. Dr Silva also is a consultant for Alcon Laboratories, THEA, Alimera, Allergan and Bayer.
The Role of Adherence to a Mediterranean Diet and Lifestyle Risk Factors in AMD: The Coimbra Eye Study is being presented at AAO 2016, the 120th annual meeting of the American Academy of Ophthalmology. The event is being held in conjunction with the Asia-Pacific Academy of Ophthalmology from Oct. 14-18 at McCormick Place, Chicago. Known as the place "Where all of Ophthalmology Meets®," the Academy’s annual meeting is the world’s largest conference for eye physicians and surgeons. For more information, see AAO 2016 highlights.
About the American Academy of Ophthalmology
The American Academy of Ophthalmology is the world’s largest association of eye physicians and surgeons. A global community of 32,000 medical doctors, we protect sight and empower lives by setting the standards for ophthalmic education and advocating for our patients and the public. We innovate to advance our profession and to ensure the delivery of the highest-quality eye care. Our EyeSmart® program provides the public with the most trusted information about eye health. For more information, visit aao.org.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Fruit-Rich mediterrane dieet met Antioxidanten mei Cut AMD risico door meer dan een derde
Onderzoek eerst worden dat cafeïne tonen beschermend tegen AMD kon
CHICAGO - Mensen die op de voet volgen het mediterrane dieet - met name door het eten van fruit - mag niet meer dan een derde minder kans op leeftijdsgebonden maculaire degeneratie, een belangrijke oorzaak van blindheid te ontwikkelen, volgens een studie die vandaag gepresenteerd op AAO 2016, de 120e jaarlijkse bijeenkomst van de American Academy of Ophthalmology. De studie is de eerste die cafeïne identificeren kan vooral beschermend tegen AMD.
Vele studies hebben de gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet, dat het eten van fruit, groenten, volle granen, peulvruchten, noten, gezonde vetten en vis benadrukt bevestigd, en het beperken van rood vlees en boter. Het dieet is aangetoond dat een gezond hart en verminderd risico op kanker te verbeteren, maar er weinig onderzoek of zijn voordelen kunnen uitstrekken tot oogziekte geweest. Om dit te bepalen, onderzoekers bestudeerden een Portugese bevolking om te zien of de naleving van het dieet getroffen mensen het risico van AMD. Hun bevindingen bleek een significante vermindering van het risico bij mensen die een mediterraan dieet aten de meeste vaak, en met name onder degenen die meer fruit en cafeïne geconsumeerd.
Onderzoekers van de Universiteit van Coimbra in Portugal onderzocht 883 mensen 55 jaar of ouder in de centrale regio van het land tussen 2013 en 2015. Van degenen, 449 had AMD in een vroeg stadium vóór het verlies van gezichtsvermogen, en 434 had AMD niet. Onderzoekers beoordeeld hun dieet op basis van een vragenlijst te vragen hoe vaak ze aten voedingsmiddelen in verband met het mediterrane dieet. Hoe meer ze aten voedingsmiddelen in verband met het dieet, hoe hoger de score, 0-9. Degenen die op de voet gevolgd het dieet scoorde een 6 of hoger. Hun bevindingen waren als volgt:
· Hogere dieet naleving scores betekende lager AMD risico. Van degenen die niet nauw het dieet (scoorde onder een 6) heeft gevolgd, 50 procent had AMD. Van degenen die nauw het dieet heeft gevolgd (scoorden 6 of hoger), slechts 39 procent had AMD. Dit betekent een 35 procent lager risico in vergelijking met degenen die niet voldoen aan het dieet.
· Vruchten waren vooral gunstig. Onderzoekers analyseerden de consumptie van voedingsmiddelen en vond dat mensen die hogere niveaus van fruit geconsumeerd waren beduidend minder kans op AMD hebben. Van degenen die 150 gram (ongeveer vijf ounces) of meer van fruit per dag geconsumeerd: 54,5 procent had geen AMD te hebben en 45,5 procent had AMD. Overall, mensen die veel vrucht of meer per dag aten waren bijna 15 procent minder kans op AMD, gebaseerd op een odds ratio berekening.
· Cafeïne en antioxidanten waren ook beschermend. Onderzoekers een computerprogramma om de deelnemers verbruik van micronutriënten te analyseren volgens de antwoorden op de vragenlijst. Ze vonden hogere consumptie van antioxidanten zoals cafeïne, beta-caroteen en vitamine C en E was beschermend tegen AMD. Van degenen die hoge niveaus van cafeïne verbruikt (ongeveer 78 mg per dag, of het equivalent van één shot espresso): 54,4 procent had geen AMD en 45,1 procent had AMD.
Hoewel cafeïne niet wordt beschouwd als onderdeel van het Mediterrane dieet per se, de consumptie van cafeïnehoudende voedingsmiddelen, zoals koffie en thee is gebruikelijk in de mediterrane landen. De onderzoekers kozen kijken cafeïne omdat het een krachtige antioxidant die bekend is beschermend tegen andere aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer.
"Dit onderzoek draagt bij aan het bewijs dat een gezonde, fruit-rijke voeding is belangrijk voor de gezondheid, met inbegrip van het helpen te beschermen tegen maculaire degeneratie," zei Rufino Silva, MD, Ph.D., eerste auteur van de studie en professor in de oogheelkunde aan de Universiteit van Coimbra, Portugal; oogarts werkzaam bij het Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; en onderzoeker aan de Vereniging voor Innovatie en Biomedisch Onderzoek Licht en Beeld. "We denken dat ook dit werk is een opstap naar een effectieve preventieve geneeskunde in AMD."
Openbaarmaking: De studie werd gesponsord door de Vereniging voor Innovatie en Biomedisch Onderzoek Licht en Image (AIBILI) en ondersteund door Novartis. Dr. Silva is een consultant voor Novartis, maar niet in kwesties in verband met het onderzoek. Dr Silva is ook een consultant voor Alcon Laboratories, THEA, Alimera, Allergan en Bayer.
De rol van de naleving van een mediterraan dieet en levensstijl Risicofactoren in AMD: de Coimbra Eye Study wordt gepresenteerd op AAO 2016, de 120e jaarlijkse vergadering van de American Academy of Ophthalmology. Het evenement wordt in samenwerking met de regio Azië-Pacific Academy of Ophthalmology gehouden van 14-18 oktober in McCormick Place, Chicago. Bekend als de plaats "waar alle Oogheelkunde Meets®," de jaarlijkse bijeenkomst van de Academy is 's werelds grootste conferentie voor ogen artsen en chirurgen. Voor meer informatie, zie AAO 2016 hoogtepunten.
Over de American Academy of Ophthalmology
De Amerikaanse Academie voor Oogheelkunde is 's werelds grootste vereniging van eye artsen en chirurgen. Een wereldwijde gemeenschap van 32.000 artsen, beschermen we het zicht en de positie van het leven door het instellen van de normen voor oogheelkundige onderwijs en pleiten voor onze patiënten en het publiek. We innoveren om ons vak te bevorderen en om de levering van de hoogste kwaliteit oogzorg te waarborgen. Ons EyeSmart® programma biedt het publiek met de meest betrouwbare informatie over de gezondheid van het oog. Voor meer informatie, bezoek aao.org.Printen

 

 

Reacties: