Home / Nieuws / ...

 

Prebiotica en astma*
Uit een kleine studie blijkt dat aanvulling met prebiotica goed kan werken tegen door sporten opgewekt astma. Prebiotica zijn niet verteerbare voedingsstoffen, vaak voedingsvezels die de darmflora verbeteren. Deelnemers aan de studie kregen of een prebiotica in de vorm van galacto-oligosachariden of een placebo. Na drie weken bleken de deelnemers in de prebioticagroep duidelijk minder bloedmarkers van luchtwegontstekingen en duidelijk betere longfuncties te hebben dan de deelnemers in de placebogroep.
De studie. (Oktober 2016)


Prebiotics could help treat exercise-induced asthma
Promoting beneficial gut bacteria through the use of prebiotics could help ease asthma caused by physical activity, shows a new study published in the British Journal of Nutrition. 
Asthma is one of the most common respiratory conditions in the United States, affecting around 17.7 million adults and 6.3 million children. 
The condition is characterized by inflammation and narrowing of the airways, which can cause shortness of breath, chest tightness, coughing, and wheezing. 
There are two types of asthma: allergic and nonallergic. Allergic asthma can be triggered by allergens, such as pollen, dust and mold, while nonallergic asthma can be triggered by other factors, including stress, exercise, illnesses, and medications. 
However, up to 90 percent of patients with asthma - whether allergic or nonallergic - experience symptoms during or after exercise. 
There is no cure for asthma; healthcare professionals recommend avoiding asthma triggers in order to prevent flare-ups, and current medications - such as anti-inflammatory drugs - focus on alleviating symptoms of the condition. 
Now, research led by scientists from Nottingham Trent University in the United Kingdom suggests a possible new avenue of treatment for individuals with exercise-induced asthma: prebiotics. 
Prebiotics and gut bacteria
Prebiotics are nondigestible carbohydrates present in a number of foods, including bananas, oatmeal, and Jerusalem artichokes. They promote the growth of "good" gut bacteria, helping to maintain a healthy digestive system. 
Lead study author Dr. Neil Williams - of the Department of Sport Science and the Sport, Health and Performance Enhancement (SHAPE) Research Centre at Nottingham - and colleagues note that a number of studies have suggested a link between gut microbes, immune system activity, and allergies. 
"We are only just starting to understand the role the gut microbiome plays in health and disease, and it is becoming increasingly recognized that microbes living in the gut can have a substantial influence on immune function and allergies which is likely to be important in airway disease," says Dr. Williams. 
For their double-blind, placebo-controlled trial, Dr. Williams and colleagues set out to investigate how a prebiotic supplement called Bimuno-galactooligosaccharide (B-GOS) might affect asthma severity. 
B-GOS reduced markers of airway inflammation, improved lung function
The team enrolled 10 individuals with exercise-induced asthma, alongside eight subjects without a history of asthma, who formed the control group. 
Participants were randomized to receive either the B-GOS supplement for 3 weeks, followed by a 2-week "washout" period - during which subjects received no treatment - before taking a placebo supplement for a further 3 weeks. 
Each supplement was identical in taste, texture, and color, the authors note. 
At study baseline and after each 3-week treatment period, subjects' blood samples were assessed for markers of airway inflammation. Additionally, participants underwent a hyperventilation test - which induces the symptoms of exercise-induced asthma - and their pulmonary function, or lung function, was measured. 
While the control group showed no improvement in lung function following B-GOS supplementation, the prebiotic led to significant improvement in this area for subjects with exercise-induced asthma, compared with placebo. 
What is more, participants with exercise-induced asthma experienced reductions in blood markers of airway inflammation - including C-reactive protein (CRP) and chemokine CC ligand 17 (CCL17) - after taking B-GOS. 
The researchers say their results suggest B-GOS may be an effective treatment for patients with exercise-induced asthma: 
"These findings suggest that B-GOS, through its impact on the gut microbiota, has the potential to modulate the underlying immunopathology of asthma, and thereby attenuate the airway hyper-responsiveness associated with HIB/EIB [hyperpnea-induced bronchoconstriction/exercise-induced bronchoconstriction]."
While the exact mechanisms by which B-GOS may ease severity of exercise-induced asthma are unclear, Dr. Williams says it is likely down to its promotion of good gut bacteria. 
"This [...] may reduce the inflammatory response of the airways in asthma patients to exercise. Importantly, the level of improvement in lung function that appears after the prebiotic is perceivable by the patient and therefore potentially clinically relevant," he adds. 
A prebiotic galactooligosaccharide mixture reduces severity of hyperpnoea-induced bronchoconstriction and markers of airway inflammation, Neil Williams et al., British Journal of Nutrition, doi:10.1017/S0007114516002762.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Prebiotica kunnen helpen bij de behandeling oefening geÔnduceerde astma
Het bevorderen van gunstige darmbacteriŽn door het gebruik van prebiotica kan helpen verlichten astma veroorzaakt door lichamelijke activiteit, toont een nieuwe studie gepubliceerd in het British Journal of Nutrition.
Astma is een van de meest voorkomende respiratoire aandoeningen in de Verenigde Staten, die ongeveer 17,7 miljoen volwassenen en 6,3 miljoen kinderen.
De aandoening wordt gekenmerkt door ontsteking en vernauwing van de luchtwegen, die kortademigheid, benauwdheid, hoesten en piepen veroorzaken.
Er zijn twee soorten van astma: allergische en niet-allergische. Allergische astma kan worden veroorzaakt door allergenen, zoals pollen, stof en schimmel, terwijl de niet-allergische astma kan worden veroorzaakt door andere factoren, zoals stress, lichaamsbeweging, ziekten en medicijnen.
Echter tot 90 procent van de patiŽnten met astma - of allergische of niet-allergische - symptomen ervaart tijdens of na inspanning.
Er is geen remedie voor astma; beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg raden het vermijden van astma triggers om flare-ups, en de huidige medicatie te voorkomen - zoals anti-inflammatoire geneesmiddelen - focus op het verlichten van de symptomen van de aandoening.
Nu, onderzoek geleid door wetenschappers van Nottingham Trent University in het Verenigd Koninkrijk suggereert een mogelijke nieuwe laan van de behandeling voor mensen met een oefening geÔnduceerde astma: prebiotica.
Prebiotica en darmbacteriŽn
Prebiotica zijn niet-verteerbare koolhydraten in verschillende voedingsmiddelen, zoals bananen, havermout en aardpeer. Zij bevorderen de groei van "goede" darmbacteriŽn, waardoor een gezond spijsverteringsstelsel.
Hoofdauteur van de studie Dr Neil Williams - van het ministerie van Sport Wetenschap en Sport, Health and Performance Enhancement (SHAPE) Research Centre in Nottingham - en collega's merken dat een aantal studies een verband tussen gut microben, activiteit van het immuunsysteem hebben gesuggereerd, en allergieŽn.
"We zijn pas net begonnen om de rol van de darm microbiome speelt in gezondheid en ziekte te begrijpen, en het wordt steeds meer erkend dat microben leven in de darm een grote invloed op het immuunsysteem en allergieŽn die waarschijnlijk belangrijk luchtwegaandoeningen te kunnen hebben , "zegt Dr Williams.
Voor hun dubbel-blind, placebo-gecontroleerde studie, Dr. Williams en collega's uiteengezet om te onderzoeken hoe een prebiotische supplement genaamd Bimuno-galacto (B-GOS) van invloed kunnen zijn astma ernst.
B-GOS verlaagd markers van luchtwegontsteking, een betere longfunctie
Het team ingeschreven 10 personen met oefening geÔnduceerde astma, samen met acht personen zonder een geschiedenis van astma, die de controlegroep vormden.
De deelnemers werden gerandomiseerd om ofwel de B-GOS supplement voor 3 weken, gevolgd door een 2-week "wash-out" periode - waarin proefpersonen kregen geen behandeling - voordat u een placebo supplement voor nog eens 3 weken.
Alle beschrijvingen identiek in smaak, textuur en kleur was, de auteurs merken.
Bij onderzoek aanvang en na elke 3 weken behandelingsperiode werden bloedmonsters proefpersonen onderzocht voor markers van luchtwegontsteking. Bovendien deelnemers ondergingen een proef hyperventilatie - die de symptomen van oefening geÔnduceerde astma veroorzaakt - en de longfunctie of longfunctie, gemeten.
Terwijl de controlegroep vertoonde geen verbetering in longfunctie na B-GOS suppletie de prebiotica tot aanmerkelijke vooruitgang op dit gebied bij patiŽnten met oefening geÔnduceerde astma, vergeleken met placebo.
Wat meer is, de deelnemers met een oefening geÔnduceerde astma ervaren reducties in het bloed markers van luchtwegontsteking - met inbegrip van C-reactief proteÔne (CRP) en chemokine CC ligand 17 (CCL17) - na het nemen van B-GOS.
De onderzoekers zeggen dat hun resultaten suggereren B-GOS kan een effectieve behandeling voor patiŽnten met oefening geÔnduceerde astma:
"Deze bevindingen suggereren dat B-GOS, door de impact op de darmflora, heeft het potentieel om de onderliggende immunopathologie van astma te moduleren, en daardoor verzwakken de luchtweg hyperreactiviteit geassocieerd met HIB / EIB [-hyperpnea bronchoconstrictie / oefening geÔnduceerde bronchoconstrictie]. "
Hoewel de exacte mechanismen die B-GOS ernst van de oefening geÔnduceerde astma kan verlichten zijn onduidelijk, Dr Williams zegt dat het waarschijnlijk neer op de bevordering van een goede darmbacteriŽn.
"De [...] kan de ontstekingsreactie van de luchtwegen bij astmapatiŽnten te oefenen Belangrijk verminderen. De mate van verbetering in longfunctie dat na het prebioticum wordt waarneembaar door de patiŽnt en derhalve potentieel klinisch relevant," gaat hij.Printen

 

 

Reacties: