Home / Nieuws / ...

 

Omega-3 vetzuren na hartaanval*
Omega-3 vetzuren na een hartaanval blijken de schade aan het hart te kunnen verbeteren, zo blijkt uit een Amerikaanse studie onder 360 mensen die een hartaanval gehad hadden. De helft kreeg een placebo en de andere helft 4 gram/dag omega-3 vetzuren.
Na zes maanden bleken zij in de omega-3 groep duidelijk minder restschade en functieverlies te hebben dan de deelnemers in de placebogroep.
De studie. (Oktober 2016)


Omega-3 improves heart damage, function after heart attack
Once a person has had a heart attack, their heart may be damaged, raising their risk of further heart-related problems. But according to a new study, this risk could be reduced with a daily dose of omega-3. 
Researchers found that people who took a high dose of omega-3 fatty acids every day for 6 months after a heart attack showed reduced heart muscle scarring and better heart function, compared with heart attack patients who took a placebo. 
Senior author Dr. Raymond Y. Kwong, director of cardiac magnetic resonance imaging at Brigham and Women's Hospital in Boston, MA, and colleagues publish their findings in the journal Circulation. 
A heart attack occurs when blood flow to a section of the heart muscle becomes blocked, which starves the heart of oxygen and causes damage. 
According to the American Heart Association, the amount of heart muscle damage that occurs following a heart attack is dependent on the size of the area that is deprived of oxygen and how long for. 
The heart's healing process begins soon after a heart attack, taking an average of 8 weeks. However, this normally involves the formation of scar tissue - or fibrosis - which can alter the heart's structure and function. 
Such impairments can increase the risk of other heart-related conditions, including irregular heartbeat (arrhythmia) and heart failure. 
Dr. Kwong and colleagues note that, despite advancements in heart therapies, heart failure remains a major issue; it affects around 5.7 million adults in the United States and contributes to around 1 in 9 deaths. 
Better outcomes for heart attack patients with daily omega-3
For their study, the researchers investigated how omega-3 fatty acids might be an effective treatment option for heart attack patients. 
Fast facts about heart attack 
∑ In the U.S., someone has a heart attack every 43 seconds
∑ 1 in 5 heart attacks are silent, meaning the heart suffers damage, but the person is unaware of it
∑ Coronary artery disease is the primary cause of heart attack.
Omega-3 fatty acids are deemed essential for human health, though the body is unable to produce them. As such, we need to get them through food sources, such as oily fish - including salmon, tuna, and halibut - plants and nuts, and dietary supplements. 
Previous studies have found that omega-3 may improve survival after heart attack, but according to Dr. Kwong and team, the mechanisms by which it does so have been unclear. 
To further investigate, the team enrolled 360 adults who had experienced a heart attack. 
For 6 months after their heart attack, half of the participants were randomized to take either a high daily dose of omega-3 (4 grams) - along with their usual medications - while the remaining half took a placebo. 
Subjects' heart structure and function were assessed at the end of the study period, and during the study, patients were monitored for any adverse outcomes. Participants also underwent regular blood tests, which were used to ensure omega-3 was being taken. 
Compared with the heart attack patients who took a placebo, those who took omega-3 showed a 5.6 percent reduction in scarring of non-damaged heart muscle, as well as a 5.8 percent reduction in the left ventricular end-systolic volume index - an indicator of a patient's outcome following a heart attack. 
Based on these results, the researchers believe a daily dose of omega-3 may be beneficial for heart attack patients. 
"Our findings show that omega-3 fatty acids are a safe and effective treatment in improving cardiac remodeling, so it may be promising in reducing the incidence of heart failure or death, which are still major healthcare burdens to patients who suffer a heart attack."
Dr. Raymond Y. Kwong
Effect of omega-3 acid ethyl esters on left ventricular remodeling after acute myocardial infarction: The OMEGA-REMODEL Randomized Clinical Trial, Raymond Y. Kwong et al., Circulation, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.019949.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Omega-3 verbetert de schade aan het hart, functie na hartaanval
Zodra een persoon een hartaanval heeft gehad, kunnen hun hart beschadigd worden, het verhogen van hun risico van verdere hart-gerelateerde problemen. Maar volgens een nieuwe studie kan dit risico verminderd met een dagelijkse dosis van omega-3.
Onderzoekers ontdekten dat mensen die een hoge dosis van omega-3 vetzuren elke dag na een hartaanval namen gedurende 6 maanden toonde verminderde hartspier littekens en betere hartfunctie, in vergelijking met patiŽnten die een hartaanval die een placebo nam.
Senior auteur Dr. Raymond Y. Kwong, directeur van cardiale magnetic resonance imaging aan de Brigham en Women's Hospital in Boston, MA, en collega's publiceren hun bevindingen in het tijdschrift Circulation.
Een hartaanval ontstaat wanneer de bloedtoevoer naar een deel van de hartspier wordt geblokkeerd, die het hart van zuurstof verhongert en veroorzaakt schade.
Volgens de American Heart Association, de hoeveelheid hartspier schade die optreedt na een hartaanval is afhankelijk van de grootte van het gebied dat wordt beroofd van zuurstof en hoe lang.
Het hart genezingsproces begint al snel na een hartaanval, met een gemiddelde van 8 weken. Echter, dit normaliter omvat de vorming van littekenweefsel - of fibrose - die de structuur en functie van het hart kan veranderen.
Dergelijke stoornissen kunnen het risico van andere hart-gerelateerde aandoeningen, waaronder onregelmatige hartslag (aritmie) en hartfalen verhogen.
Dr Kwong en collega's merken dat, ondanks de vooruitgang in het hart therapieŽn, hartfalen een groot probleem blijft; beÔnvloedt ongeveer 5,7 miljoen volwassenen in de Verenigde Staten en draagt bij aan ongeveer 1 in 9 doden.
Betere resultaten voor patiŽnten die een hartaanval met dagelijkse omega-3
Voor hun studie, de onderzoekers onderzocht hoe omega-3-vetzuren een effectieve behandelingsoptie voor patiŽnten die een hartaanval zou kunnen zijn.
Snelle feiten over hartaanval
∑ In de Verenigde Staten, heeft iemand een hartaanval elke 43 seconden
∑ 1 op de 5 hartaanvallen zijn stil, wat betekent dat het hart schade lijdt, maar de persoon is niet van bewust
∑ Coronaire hartziekte is de belangrijkste oorzaak van een hartaanval.
Omega-3 vetzuren zijn essentieel voor de gezondheid van de mens beschouwd, hoewel het lichaam niet in staat is om deze te produceren. Als zodanig moeten we om ze te krijgen via de voeding bronnen, zoals vette vis - zoals zalm, tonijn en heilbot - planten en noten, en voedingssupplementen.
Eerdere studies hebben aangetoond dat omega-3 overleving na een hartaanval kunnen verbeteren, maar volgens Dr Kwong en team, de mechanismen die het heeft zo onduidelijk zijn geweest.
Om verder te onderzoeken, het team ingeschreven 360 volwassenen die een hartaanval hadden ervaren.
Gedurende 6 maanden na hun hartaanval, de helft van de deelnemers werden gerandomiseerd om ofwel een hoge dagelijkse dosis van omega-3 (4 gram) neemt - samen met hun gebruikelijke medicatie - terwijl de resterende helft nam een placebo.
Proefpersonen hart structuur en functie werden beoordeeld op het einde van de onderzoeksperiode, en tijdens de studie werden de patiŽnten gevolgd op nadelige gevolgen. Deelnemers onderging ook regelmatig bloedtesten, die werden gebruikt om te garanderen omega-3 werd genomen.
In vergelijking met de patiŽnten die een hartaanval een placebo, de werknemers die omega-3 vertoonde een 5,6 procent minder littekenvorming van niet-beschadigde hartspier, evenals een 5,8 procent reductie in het linker ventrikel eind-systolisch volume index - een indicator van het resultaat van een patiŽnt na een hartaanval.
Op basis van deze resultaten, denken de onderzoekers een dagelijkse dosis van omega-3 kan gunstig hartaanval patiŽnten.
"Onze bevindingen tonen aan dat omega-3 vetzuren zijn een veilige en effectieve behandeling verbeteren remodellering, dus het kan veelbelovend terugdringen van hartfalen en dood, die nog steeds grote lasten gezondheidszorg aan patiŽnten die lijden aan een hartaanval. "
Dr. Raymond Y. KwongPrinten

 

 

Reacties: