Home / Nieuws / ...

 

Overgewicht, hartaanval, diabetes*
Uit een Zweedse studie onder ruim 4.000 tweelingen die ruim 12 jaar gevolgd werden blijkt dat overgewicht weinig te maken heeft met de kans op een hartaanval, wel op de kans op diabetes. Zij met het hoogste gewicht (tot zelfs een BMI van 30) bleken slechts 4% meer kans te hebben op een hartaanval, de kans om dood te gaan hieraan was 14% hoger alles in vergelijking met zij met het minste lichaamsgewicht. Voor de kansen op diabetes was er wel duidelijk verschil zij met het hoogste lichaamsgewicht bleken wel 54% meer kans te hebben.
De studie. (Oktober 2016)


Higher BMI may not raise risk of heart attack, death, finds twin study
Having a higher body mass index may not increase the risk of heart attack or death, though it does raise the risk of type 2 diabetes. These are the findings of a twin study published in JAMA Internal Medicine. 
Body mass index (BMI) is a tool used to measure body fat and assess how it may influence the risk of associated health problems. 
For adults, BMI is calculated by dividing a person's weight by their height, and from this, they are given a score that places them into one of four categories: 
· Underweight - a BMI of 18.5 or less
· Normal or healthy weight - 18.5-24.9
· Overweight - 25-29.9
· Obese - 30 or more.
Obesity has become a major health problem in the United States, currently affecting more than a third of American adults and raising their risk of heart disease, stroke, type 2 diabetes, and some types of cancer. 
But according to study co-author Peter Nordström, Ph.D., of Umeå University in Sweden, and colleagues, a higher BMI may not necessarily raise the risk of heart attack and death. 
The researchers came to their findings after analyzing 4,046 monozygotic - or identical - twin pairs, using data from the nationwide Swedish twin registry and the Screening Across Lifespan Twin (SALT) study. 
The authors explain that because monozygotic twins are genetically identical, they enable the assessment of obesity-related health risks independent of genetic factors. 
In all twin pairs, one twin was heavier than the other, with a higher BMI. Overall, the leaner twins had an average BMI of 23.9, while the heavier twins had an average BMI of 25.9. 
During an average 12.4 years of follow-up, the team assessed the incidence of heart attack, death, and type 2 diabetes onset among each twin pair, and looked at whether this might be associated with BMI. 
For more than 3,200 of the twin pairs, the team also gathered data from questionnaires that detailed changes in BMI 30 years prior to study baseline. 
Link between obesity and type 2 diabetes 'indisputable'
Overall, the researchers found that in each twin pair, the heavier twin - even those who had a BMI of 30 or more - was at no higher risk of heart attack or death during follow-up than the leaner twin. 
In detail, there were a total of 203 heart attacks (5 percent) and 550 deaths (13.6 percent) among the heavier twins, the authors report, and 209 heart attacks (5.2 percent) and 633 deaths (15.6 percent) among the leaner twins. 
Additionally, the researchers found changes in BMI in the 30 years before study baseline appeared to have no influence on the later risk of heart attack or death. 
When it came to onset of type 2 diabetes, however, the researchers found that the heavier twins were at greater risk than the leaner twins; a total of 345 cases of type 2 diabetes occurred among the heavier twins during follow-up, compared with 224 cases among the leaner twins. 
Furthermore, they found that twins who had experienced an increase in BMI in the 30 years before study baseline were more likely to later develop type 2 diabetes, regardless of their baseline BMI. 
Based on these latest findings and those of previous studies, Prof. Nordström and colleagues say the importance of obesity and the development of type 2 diabetes is "indisputable." 
"These results suggest a causal link between obesity and the risk of diabetes, independent of genetic influence," they note. 
However, while the authors say their study is unable to conclude that a higher BMI does not raise the risk of heart attack or death, they believe the results raise questions about the efficacy of weight loss strategies against such conditions: 
"The association between obesity and diabetes was significantly stronger than the association with CVD [cardiovascular disease] and death. This finding may indicate that interventions to promote weight loss are more effective in reducing the risk of diabetes than the risk of CVD and mortality."
The researchers point to a number of study limitations. For example, the height and weight of the twin pairs were self-reported, which may have influenced the results. 
Additionally, they note that they did not gather information on subjects' waist circumference - an indicator of central obesity - which they say has been more strongly linked to CVD than BMI. 
Risks of myocardial infarction, death, and diabetes in identical twin pairs with different body mass indexes, Peter Nordström et al., JAMA Internal Medicine, doi:10.1001/jamainternmed.2016.4104. 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Hogere BMI mag geen risico op een hartaanval, de dood te verhogen, vindt tweelingstudie
Het hebben van een hogere body mass index kan niet het risico op een hartaanval of overlijden te verhogen, hoewel het het risico van type 2 diabetes te verhogen. Dit zijn de bevindingen van een aparte studie gepubliceerd in JAMA Internal Medicine.
Body mass index (BMI) is een instrument dat wordt gebruikt om lichaamsvet te meten en te beoordelen hoe het risico van de bijbehorende gezondheidsproblemen kunnen beïnvloeden.
Voor volwassenen is de BMI berekend door het gewicht van een persoon door hun lengte, en van deze, krijgen ze een score die hen plaatst in een van de vier categorieën:
· Ondergewicht - een BMI van 18,5 of minder
· Normaal of gezond gewicht - 18,5-24,9
· Overgewicht - 25-29,9
· Obese - 30 of meer.
Obesitas is uitgegroeid tot een belangrijk gezondheidsprobleem in de Verenigde Staten, op dit moment meer dan een derde van de Amerikaanse volwassenen die van invloed en het verhogen van hun risico op hart-en vaatziekten, beroertes, diabetes type 2, en sommige vormen van kanker.
Maar volgens de studie co-auteur Peter Nordström, Ph.D., van de Umeå Universiteit in Zweden, en collega's, een hogere BMI niet noodzakelijkerwijs te verhogen het risico op een hartaanval en de dood.
De onderzoekers kwamen tot hun bevindingen na het analyseren van 4046 monozygotic - of identieke - tweelingparen, met behulp van gegevens uit de nationale Zweedse twin register en de Screening Across Levensduur Twin (SALT) studie.
De auteurs verklaren dat, omdat eeneiige tweelingen zijn genetisch identiek, maar de beoordeling van obesitas gerelateerde gezondheidsrisico's onafhankelijk van genetische factoren mogelijk te maken.
In alle tweelingparen, een tweeling was zwaarder dan de andere, met een hogere BMI. Kortom, de slankere tweeling had een gemiddelde BMI van 23,9, terwijl de zwaardere tweeling had een gemiddelde BMI van 25,9.
Tijdens een gemiddeld 12,4 jaar follow-up, het team onderzocht de incidentie van een hartaanval, de dood, en type 2 diabetes onset onderling tweelingpaar, en keek naar de vraag of dit kan worden geassocieerd met BMI.
Al meer dan 3.200 van de tweelingparen, het team verzamelde ook gegevens van vragenlijsten die de veranderingen in de BMI 30 jaar voorafgaand aan de baseline studie beschreven.
Link tussen obesitas en type 2 diabetes 'onbetwistbaar'
Over het algemeen, vonden de onderzoekers dat in elke twee paar, de zwaardere tweeling - zelfs degenen die een BMI hebben van 30 of meer - was geen hoger risico op een hartaanval of overlijden tijdens de follow-up dan de slankere tweeling.
In detail, waren er in totaal 203 hartaanvallen (5 procent) en 550 sterfgevallen (13,6 procent) van de zwaardere tweeling, rapporteren de auteurs, en 209 hartaanvallen (5,2 procent) en 633 sterfgevallen (15,6 procent) van de slankere tweeling .
Daarnaast vonden de onderzoekers veranderingen in BMI in de 30 jaar vóór de baseline studie bleek geen invloed op het latere risico op een hartaanval of dood.
Als het ging om ontstaan van type 2 diabetes, maar de onderzoekers vinden dat de zwaardere tweeling waren een groter risico dan de slankere tweeling; een totaal van 345 gevallen van type 2 diabetes opgetreden tussen de zwaardere tweeling tijdens de follow-up, in vergelijking met 224 gevallen bij de slankere tweeling.
Bovendien vonden zij dat tweelingen die een toename van de BMI in de 30 jaar vóór de baseline studie had ervaren hadden meer kans om later het ontwikkelen van type 2 diabetes, ongeacht hun baseline BMI.
Op basis van deze nieuwste bevindingen en die van eerdere studies, Prof. Nordström en collega's zeggen dat het belang van obesitas en het ontstaan van type 2 diabetes is "buiten kijf."
"Deze resultaten wijzen op een causaal verband tussen obesitas en het risico op diabetes, onafhankelijk van de genetische invloed," merken zij op.
Echter, terwijl de auteurs zeggen dat hun studie niet in staat is om te concluderen dat een hoger BMI het risico op een hartaanval of overlijden niet te verhogen, ze geloven dat de resultaten roepen vragen op over de effectiviteit van gewichtsverlies strategieën tegen dergelijke voorwaarden:
"De associatie tussen obesitas en diabetes significant sterker dan de associatie met CVD [cardiovasculaire ziekte] en dood. Dit resultaat kan erop wijzen dat interventies ter bevordering van gewichtsverlies zijn effectief om het risico op diabetes dan het risico van CVD en mortaliteit."
De onderzoekers wijzen op een aantal beperkingen studie. Bijvoorbeeld, de lengte en het gewicht van de tweelingen werden zelf-gerapporteerde, die de resultaten kunnen hebben beïnvloed.
Bovendien merken zij op dat zij geen informatie had te verzamelen over onderwerpen 'middelomtrek - een indicator van de centrale obesitas - waarvan ze zeggen is nog sterk verbonden met CVD dan BMI.Printen

 

 

Reacties: