Home / Nieuws / ...

 

Gematigd bewegen tegen diabetes*
Bewegen blijkt goed te zijn tegen diabetes zo blijkt uit een studie onder 150 deelnemers waarbij het meeste effect verkregen wordt bij gematigd bewegen. Alle deelnemers hadden pre-diabetes met wat verhoogde bloedsuikerwaarden. De deelnemers werden verdeeld in vier groepen. Een groep kreeg een caloriearm dieet en deed per week ca. 12 km op tempo wandelen. De andere groepen deden niets aan hun dieet alleen extra bewegen, of wekelijks 12 km op tempo wandelen, of 18 km op tempo wandelen en de laatste groep wekelijks een zware inspanning zoals 18 km joggen. Na afloop werden bij iedereen bloedsuikerwaarden en de glucose tolerantie vastgesteld. Bij de groep met het speciale dieet en wandelen bleek een verbetering van 9% meteen gevolgd door de groep met alleen de 18 km wandelen die 7% verbetering te zien gaf. De groep met alleen de 12 km wandelen had 5% verbetering en de groep met alleen de zware inspanning bleek slechts 2% verbetering te geven.
De studie. (September 2016)


Moderate exercise might be more effective at combatting pre-diabetes
Walking briskly on a regular basis may be more effective than vigorous jogging for improving glucose control in individuals with pre-diabetes, according to research from Duke Health. 
The findings, published online in the journal Diabetologia, are the result of a randomized, six-month study of 150 participants, each of whom was designated as having pre-diabetes based on elevated fasting glucose levels. 
Study participants were randomized into four groups. The first group followed an intervention modeled after the Diabetes Prevention Program (DPP), considered a gold standard, that aims to achieve a 7 percent body weight reduction over 6 months. The program requires cutting calories, eating a low-fat diet, and exercising. Study participants in this group adopted the diet changes, and performed moderate-intensity exercise equivalent to 7.5 miles of brisk walking in a week. 
Other study participants were randomly assigned to receive exercise only, using different amounts and intensities: low-amount at moderate intensity (equivalent to walking briskly for 7.5 miles per week); high-amount at moderate intensity (equivalent to walking briskly for 11.5 miles per week); and high-amount at vigorous intensity (equivalent to jogging for 11.5 miles per week). 
"We know the benefits of lifestyle changes from the DPP, but it is difficult to get patients to do even one behavior, not to mention three," said Dr. William Kraus, M.D., the study's lead author and professor of medicine in the Division of Cardiology at Duke University School of Medicine. 
"We wanted to know how much of the effect of the DPP could be accomplished with exercise alone," Kraus said. "And which intensity of exercise is better for controlling metabolism in individuals at risk for diabetes." 
On average, participants in the DPP group had the greatest benefit, with a 9 percent improvement in oral glucose tolerance - a key measure of how readily the body processes sugar and an indicator used to predict progression to diabetes. 
One of the exercise-only groups came in a close second. Participants in the moderate-intensity, 11.5-mile group saw a 7 percent improvement in glucose tolerance on average. The moderate-intensity, 7.5-mile group had a 5 percent improvement on average. 
The lowest improvement was seen among those in the vigorous-intensity, 11.5-mile group, with only a 2 percent average improvement. 
"Another way to say it is that a high amount of moderate-intensity exercise alone provided nearly the same benefit on glucose tolerance that we see in the gold standard of fat and calorie restriction along with exercise," said Cris Slentz, Ph.D., a study co-author and assistant professor of medicine in the Division of Cardiology at Duke. 
Kraus and Slentz said the study's results could reflect the different ways in which high- and moderate-intensity exercise impact the body. 
"High-intensity exercise tends to burn glucose more than fat, while moderate-intensity exercise tends to burn fat more than glucose," Kraus said. "We believe that one benefit of moderate-intensity exercise is that it burns off fat in the muscles, which relieves the block of glucose uptake by the muscles. That's important because muscle is the major place to store glucose after a meal," Kraus said. 
The authors note that only a diabetes outcome study could determine whether moderate-intensity exercise is actually superior to high-intensity exercise at preventing patients with pre-diabetes from progressing to diabetes. Still, Kraus said the study's results could provide manageable alternatives for pre-diabetic patients. 
"When faced with the decision of trying to do weight loss, diet, and exercise versus exercise alone, the study indicates you can achieve nearly 80 percent of the effect of doing all three with just a high amount of moderate-intensity exercise," he said. "I was heartened by the fact that I found out that I can give patients one message and they can get nearly the same effect as when required to exercise, diet and lose weight all at the same time." 
The National Institutes of Health/National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases supported the study (R01DK081559). The authors reported no conflicting financial interests. 
Article: Effects of exercise training alone vs a combined exercise and nutritional lifestyle intervention on glucose homeostasis in prediabetic individuals: a randomised controlled trial, Cris A. Slentz , Lori A. Bateman, Leslie H. Willis, Esther O. Granville, Lucy W. Piner, Gregory P. Samsa, Tracy L. Setji, Michael J. Muehlbauer, Kim M. Huffman, Connie W. Bales, William E. Kraus, Diabetologia, doi:10.1007/s00125-016-4051-z 2016.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Matige lichaamsbeweging kan effectiever in het bestrijden van pre-diabetes
Een stevige wandeling op een regelmatige basis kan effectiever zijn dan krachtiger joggen voor de verbetering van controle van glucose bij mensen met pre-diabetes, volgens onderzoek van Duke Health.
De bevindingen, online gepubliceerd in het tijdschrift Diabetologia, zijn het resultaat van een gerandomiseerde, zes maanden durende studie van 150 deelnemers, van wie elk werd aangewezen als pre-diabetes op basis van verhoogde nuchtere bloedsuikerwaarden.
Studie deelnemers werden gerandomiseerd in vier groepen. De eerste groep volgde een interventie gemodelleerd naar het Diabetes Prevention Program (DPP), beschouwd als een gouden standaard, dat gericht is op een 7 procent lichaamsgewicht reductie van meer dan 6 maanden bereikt. Het programma vereist snijden calorieŽn, het eten van een vetarm dieet, en het uitoefenen. Studie deelnemers in deze groep het dieet wijzigingen aangenomen en uitgevoerd matige intensiteit van de training gelijk aan 7,5 mijl van een stevige wandeling in een week.
Andere studie deelnemers werden willekeurig toegewezen aan enige oefening te ontvangen met verschillende hoeveelheden en intensiteiten: bij geringe matige intensiteit (gelijk aan stevig wandelen voor 7,5 mijl per week); high-bedrag matige intensiteit (equivalent aan een stevige wandeling van 11,5 mijl per week); en high-bedrag krachtige intensiteit (gelijk aan joggen 11,5 mijl per week).
"We kennen de voordelen van veranderingen in levensstijl van de DPP, maar het is moeilijk om patiŽnten om ook maar een gedrag, niet te vergeten de drie te doen," zei Dr William Kraus, MD, eerste auteur en professor in de geneeskunde in de afdeling van de studie Cardiologie aan de Duke University School of Medicine.
"We wilden weten hoeveel van het effect van de DPP kan worden bereikt met lichaamsbeweging alleen," zei Kraus. 'En die intensiteit van de oefening is beter voor het regelen van het metabolisme bij personen met een risico op diabetes. "
Op gemiddelde, de deelnemers aan de DPP groep had het grootste voordeel, met een 9 procent verbetering in de orale glucose tolerantie - een belangrijke maat voor hoe gemakkelijk het lichaam verwerkt suiker en een indicator gebruikt om progressie te voorspellen tot diabetes.
Een van de oefening-only groepen kwam in een goede tweede. Deelnemers aan de matige intensiteit, 11,5-mijl groep zag een 7 procent verbetering in glucosetolerantie gemiddeld. De gematigde intensiteit, 7.5-mijl groep had een 5 procent verbetering ten opzichte van het gemiddelde.
De laagste verbetering werd waargenomen bij die van de sterke intensiteit, 11,5-mijl groep met slechts 2 procent gemiddelde verbetering.
"Een andere manier om te zeggen het is dat een grote hoeveelheid matig intensieve lichaamsbeweging alleen op voorwaarde bijna hetzelfde voordeel op de glucose tolerantie die we zien in de gouden standaard van vet en calorie beperking, samen met de oefening", zegt Cris Slentz, Ph.D. , een studie co-auteur en assistent-professor in de geneeskunde in de afdeling Cardiologie op Duke.
Kraus en Slentz zei dat de resultaten van de studie konden de verschillende manieren waarop zowel hoog- als matig intensieve lichaamsbeweging impact van het lichaam weer te geven.
"High-intensiteit van de training heeft de neiging om glucose meer verbranden dan vet, terwijl de matige intensiteit van de training heeft de neiging om vet te verbranden dan glucose," zei Kraus. "Wij geloven dat een voordeel van gematigde intensiteit is dat het verbrandt vet in de spieren, die het blok van glucoseopname door spieren ontlast. Dat is belangrijk, omdat de spieren is de belangrijkste plaats om glucose op te slaan na een maaltijd," Kraus zei .
De auteurs constateren dat slechts een diabetes uitkomst studie kan bepalen of matig intensieve lichaamsbeweging is eigenlijk superieur is aan een hoge intensiteit van de training te voorkomen dat patiŽnten met een pre-diabetes van ontwikkelen tot diabetes. Toch Kraus zei dat de resultaten van de studie kon beheersbaar alternatieven voor pre-diabetische patiŽnten.
"Wanneer we geconfronteerd worden met de beslissing van het proberen om gewicht te verliezen, dieet en lichaamsbeweging versus lichaamsbeweging alleen doen, de studie geeft aan dat u kunt bijna 80 procent van het effect van alle drie het doen met slechts een grote hoeveelheid van matige intensiteit van de training te bereiken," hij genoemd. "Ik werd gesterkt door het feit dat ik erachter kwam dat ik patiŽnten ťťn boodschap kan geven en ze kunnen bijna hetzelfde effect als wanneer dat nodig is om te oefenen, voeding en gewicht te verliezen allemaal op hetzelfde moment te krijgen."
De National Institutes of Health / National Institute of Diabetes en spijsvertering en Kidney Diseases steunde de studie (R01DK081559). De auteurs gemeld geen tegenstrijdige financiŽle belangen.


Printen

 

 

Reacties: