Home / Nieuws / ...

 

Volkoren granen tegen chronische ziektes*
Uit een analyse van 45 studies onder ruim 700.000 deelnemers blijkt dat het eten van dagelijks volkoren granen goed is tegen het krijgen van allerlei chronische ziektes en het doodgaan. Iedere 90 gram volkorenproducten dagelijks zorgt volgens de studie voor 20% minder kans op hart- en vaatziekte, 17% minder kans om dood te gaan in het algemeen en 14% minder kans als gevolg van een beroerte, 15% als gevolg van kanker, 22% als gevolg van longproblemen, 26% als gevolg van infecties en 51% minder kans op doodgaan als gevolg van diabetes. De voordelen van het eten van volkorenproducten werden steeds groter naarmate er meer, tot wel 225 gram/dag gegeten werd.
De studie. (Augustus 2016)


 

Higher intake of whole grains associated with lower risk of major chronic diseases and death
Even small increases in consumption could bring substantial health benefits.
A higher intake of whole grain foods is associated with reduced risk of major chronic conditions, such as cardiovascular disease and cancer, as well as lower risk of death from a range of diseases, show findings published by The BMJ. 
These include lower risks of coronary heart disease and cardiovascular disease overall, as well as deaths from all causes and specific diseases including stroke, cancer, diabetes, infectious and respiratory diseases. 
The international team of researchers, led by Dr Dagfinn Aune at Imperial College London, say these "results strongly support dietary recommendations to increase intake of whole grain foods in the general population to reduce risk of chronic diseases and premature mortality." 
The greatest benefit was seen for people who increased from no intake of whole grain to two servings per day, equivalent to 32 g/day, such as 32 g of whole grain wheat or 60 g product/day, such as 60 g of whole grain wheat bread. 
Further reductions in risks were observed up to 7.5 servings a day, equivalent to 225 g/day of whole grain products, and suggest additional benefits at higher intakes. 
A large body of evidence has emerged on the health benefits of whole grain foods over the last 10-15 years. Grains are one of the major staple foods worldwide and provide on average 56% of energy intake and 50% of protein intake. 
But recommendations on the daily amount and types of whole grain foods needed to reduce risk of chronic disease and mortality have often been unclear or inconsistent. 
So the researchers carried out a systematic review and meta-analysis of 45 published studies on whole grain consumption in relation to several health outcomes and all cause mortality. 
They included more than 7,000 cases of coronary heart disease, 2,000 cases of stroke, 26,000 cases of cardiovascular disease, 34,000 deaths from cancer, and 100,000 deaths among 700,000 participants. 
They found reductions in the relative risk of coronary heart disease (19%), cardiovascular disease (22%), all cause mortality (17%), and mortality from stroke (14%), cancer (15%), respiratory disease (22%), infectious disease (26%), and diabetes (51%) per 90 g/day of whole grain product (one serving equals 30g of whole grain product). 
Reductions in risks of cardiovascular disease and all cause mortality were associated with intake of whole grain bread, whole grain breakfast cereals, and added bran, as well as total intake of bread and breakfast cereals. 
There was little evidence of an association with intake of refined grains, white rice, total rice or other grains. 
Few people may have total grain intake of three or more servings a day, so the authors recommend "increasing intake of whole grains, and as much as possible to choose whole grains rather than refined grains." 
Systematic reviews and meta-analyses involving observational research are useful for pulling evidence together, but cannot be used to draw conclusions about cause and effect. 
They add that there are several limitations with their analyses, and call for more research to determine health benefits of different types of whole grain in different geographical regions, as most of the current evidence is from the US and fewer studies have been conducted in Europe, Asia and other regions. 
In addition, studies of specific diseases, and less common causes of deaths, are needed. 
In a linked editorial, Cecilie Kyrø and Anne Tjønneland from the Danish Cancer Society Research Center, agree that "increasing whole grain intake could have a substantial and positive effect on public health." 
Whole grain intakes of up to 7.5 servings a day "might be ambitious, but it is feasible", they explain, adding that lessons can be learnt from Denmark, where consumption has doubled in the last 10 years, through effective campaigns and product development. 
They caution it's important that "great care" should be taken not to promote whole grain foods with high sugar and salt content, and call for more research on the "biological mechanisms of health effects and contribution to health of different grain types." 
Article: Whole grain consumption and risk of cardiovascular disease, cancer, and all cause and cause specific mortality: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies, Dagfinn Aune et al., The BMJ, doi: 10.1136/bmj.i2716.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Hogere inname van volkoren granen geassocieerd met een lager risico op ernstige chronische ziekten en de dood
Zelfs kleine stijgingen in het verbruik kan aanzienlijke voordelen voor de gezondheid te brengen.
Een hogere inname van volkoren voedsel wordt geassocieerd met verminderd risico op ernstige chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en kanker, alsmede lagere risico op overlijden door verschillende ziektes, tonen bevindingen gepubliceerd door The BMJ.
Deze omvatten lagere risico van coronaire hartziekten en vaatziekten algemeen, evenals sterfte door alle oorzaken en specifieke aandoeningen waaronder beroerte, kanker, diabetes, infectieziekten en ademhalingsaandoeningen.
Het internationale team van onderzoekers, onder leiding van dr Dagfinn Aune aan het Imperial College in Londen, zeggen dat deze "resultaten krachtig ondersteunen voedingsaanbevelingen om de inname van volkoren voedsel te verhogen in de algemene bevolking om het risico van chronische ziekten en voortijdige sterfte terug te dringen."
Het grootste voordeel werd waargenomen voor mensen die in no inname van volkoren verhoogd tot twee porties per dag, overeenkomend met 32 g / dag, bijvoorbeeld 32 g volkoren tarwe of 60 g product / dag, bijvoorbeeld 60 g volkoren tarwebrood.
Verdere verlagingen van de risico's zijn waargenomen tot 7,5 porties per dag, wat overeenkomt met 225 g / dag van volkoren producten, en stellen extra voordelen bij hogere inname.
Een grote hoeveelheid bewijs is ontstaan over de gezondheidsvoordelen van volkoren voedsel in de afgelopen 10-15 jaar. Korrels zijn een van de belangrijkste basisvoedsel wereldwijd en geven gemiddeld 56% van de energie-inname en 50% van eiwitinname.
Maar aanbevelingen over de dagelijkse hoeveelheid en de aard van volkoren voedingsmiddelen die nodig zijn om het risico van chronische ziekten en sterfte te verminderen vaak onduidelijk of inconsistent.
Dus de onderzoekers voerden een systematische review en meta-analyse van 45 gepubliceerde studies op volkoren verbruik in relatie tot verschillende gezondheidsresultaten en mortaliteit door alle oorzaken.
Zij omvatten meer dan 7000 gevallen van coronaire hartziekte, 2000 gevallen van beroerte, 26.000 gevallen van hart- en vaatziekten, 34.000 sterfgevallen door kanker en 100.000 sterfgevallen onder 700.000 deelnemers.
Zij vonden vermindering van het relatieve risico op coronaire hartziekten (19%), cardiovasculaire ziekte (22%), mortaliteit (17%) en sterfte aan beroerte (14%), kanker (15%), ademhalingsziekte (22 %), infectieziekten (26%) en diabetes (51%) per 90 g / dag van volkoren product (een portie is 30g volkoren producten).
Verlagingen van de risico's van hart- en vaatziekten en mortaliteit werden geassocieerd met de inname van volkoren brood, volkoren ontbijtgranen, en voegde zemelen, evenals totale inname van brood en ontbijtgranen.
Er was weinig bewijs van een verband met de inname van geraffineerde granen, witte rijst, totale rijst of andere granen.
Weinig mensen kunnen hebben in totaal graan inname van drie of meer porties per dag, dus de auteurs bevelen "het vergroten van de inname van volle granen, en zo veel als mogelijk om hele korrels in plaats van geraffineerde granen te kiezen."
Systematische reviews en meta-analyses waarbij observationeel onderzoek zijn bruikbaar voor het bewijs samen te trekken, maar kan niet worden gebruikt om conclusies te trekken over oorzaak en gevolg te trekken.
Zij voegen daaraan toe dat er verschillende beperkingen met hun analyses, en pleiten voor meer onderzoek naar voordelen voor de gezondheid van de verschillende soorten volkoren in verschillende geografische regio's vast te stellen, zoals de meeste van de huidige gegevens is uit de VS en minder studies zijn uitgevoerd in Europa, Azië en andere regio's.
Bovendien onderzoeken specifieke ziekten en minder vaak voorkomende doodsoorzaken, nodig.
In een gekoppelde redactie, Cecilie Kyro en Anne Tjønneland van de Deense Cancer Society Research Center, het erover eens dat "het vergroten van volkoren inname zou een aanzienlijk en positief effect op de volksgezondheid."
Volkoren inname van maximaal 7,5 porties per dag "zou ambitieus zijn, maar het is haalbaar", leggen ze uit, eraan toevoegend dat lering kan worden getrokken uit Denemarken, waar het verbruik in de afgelopen 10 jaar is verdubbeld, door middel van effectieve campagnes en productontwikkeling.
Ze waarschuwen dat het belangrijk is dat de "grote zorg" moet worden genomen volkoren voedsel met een hoog suiker- en zoutgehalte niet te bevorderen, en pleiten voor meer onderzoek naar de 'biologische mechanismen van de effecten en de bijdrage aan de gezondheid van de verschillende soorten graan gezondheid. "
Artikel: Volkoren consumptie en het risico op hart- en vaatziekten, kanker, en alle oorzaken en specifieke sterfte veroorzaken: systematische review en dosis-respons meta-analyse van prospectieve studies, Dagfinn Aune et al, The BMJ, doi:. 10,1136 / bmj.i2716 .

Printen

 

 

Reacties: