Home / Nieuws / ...

 

Luchtvervuiling en bloeddruk*
Luchtvervuiling blijkt volgens een Chinese studie de kans op hoge bloeddruk duidelijk te verhogen. In vervuilde lucht kan SO2 (zwaveldioxide) zitten als gevolg van het verbranden van fossiele brandstof, NO2 (stikstofdioxide) als gevolg van het verbranden van fossiele brandstof door energiecentrales en auto's en fijnstof van verschillende grootte PM2,5 (heel klein) en PM10. Uit de studie blijkt dat een te hoge bloeddruk veroorzaakt wordt door kortstondige blootstelling aan SO2, PM2,5 en 10 en bij langdurige blootstelling door NO2 en PM10.
De studie. (Augustus 2016)


 

High blood pressure linked to short-, long-term exposure to some air pollutants
Both short- and long-term exposure to some air pollutants commonly associated with coal burning, vehicle exhaust, airborne dust and dirt are associated with the development of high blood pressure, according to new research in the American Heart Association's journal Hypertension.
"In our analysis of 17 previously-published studies we discovered a significant risk of developing high blood pressure due to exposure to air pollution," said Tao Liu, Ph.D., lead study author and deputy director and epidemiologist of the environmental health division at Guangdong Provincial Institute of Public Health in China. "People should limit their exposure on days with higher air pollution levels, especially for those with high blood pressure, even very short-term exposure can aggravate their conditions."
Researchers performed a meta-analysis of available published studies in the world assessing the health effects of all air pollution on hypertension risk. Meta-analyses combine results from previous studies to estimate the overall effect of a particular variable on a result. In the first study to simultaneously estimate the effects of short-term and long-term exposure to air pollutants on hypertension by meta-analysis, researchers focused on these air pollutants:
∑ sulfur dioxide (SO2), which mainly comes from the burning of fossil fuel;
∑ nitrogen oxide (NOx), which comes from fossil fuels burned at power plants and vehicle exhaust;
∑ Particulate matter (PM) are particles found in the air, including dust, dirt, smoke and liquid droplets. (PM 2.5 is smaller than a speck of dust, and the most common and hazardous type of air pollution. PM10 includes both PM2.5 and PM2.5-10).
The meta-analysis found high blood pressure was significantly associated with:
∑ short-term exposure to SO2, PM2.5 and PM10; and
∑ long-term exposure to nitrogen dioxide (NO2), which is produced from combustion, and PM10.
For the portion of the study that assessed short-term effects of ozone and carbon monoxide exposure, no significant associations were found. Researchers said ozone and carbon monoxide's links to high blood pressure requires further study.
Of the 5,687 air pollution studies initially identified, 17 were the focus of this -- which involves more than 108,000 hypertension patients and 220,000 non-hypertensive controls. High blood pressure was defined as systolic blood pressure more than 140 mm Hg and/or diastolic blood pressure over 90 mm Hg or by antihypertensive drug use. Air pollution exposure was assessed by averaging data from nearest air pollution monitoring stations, or using complex dispersion models or land use regression models.
High blood pressure is a major risk factor for cardiovascular disease and stroke.
Previous studies have indicated that air pollution might be a risk factor for hypertension but the results were controversial, Liu said. The mechanism by which air pollution could contribute to the development of high blood pressure includes inflammation and oxidative stress, which may lead to changes in the arteries.
"Next we plan to further delve into the effects of particulate matter and their sources on hypertension risk, which we hope will inform air-pollution control policy-makers," Liu said.
Yuanyuan Cai, Bo Zhang, Weixia Ke, Baixiang Feng, Hualiang Lin, Jianpeng Xiao, Weilin Zeng, Xing Li, Jun Tao, Zuyao Yang, Wenjun Ma, and Tao Liu. Associations of Short-Term and Long-Term Exposure to Ambient Air Pollutants With Hypertension: A Systematic Review and Meta-Analysis. Hypertension: Journal of the American Heart Association, 2016 DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.07218 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Hoge bloeddruk gekoppeld aan korte, langdurige blootstelling aan bepaalde luchtverontreinigende stoffen
Zowel de korte als lange-termijn blootstelling aan bepaalde luchtverontreinigende stoffen vaak geassocieerd met de verbranding van kolen, uitlaatgassen, in de lucht stof en vuil worden geassocieerd met de ontwikkeling van hoge bloeddruk, volgens nieuw onderzoek van de American Heart Association's tijdschrift Hypertension.
"In onze analyse van 17 eerder gepubliceerde studies ontdekten we een significant risico op het ontwikkelen van hoge bloeddruk als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging", zegt Tao Liu, Ph.D., hoofdauteur van de studie en de adjunct-directeur en epidemioloog van de milieu-divisie gezondheid in Guangdong Provinciaal Instituut voor volksgezondheid in China. "Mensen moeten hun blootstelling te beperken op dagen met hogere niveaus van luchtverontreiniging, vooral voor degenen met een hoge bloeddruk, zelfs zeer kortstondige blootstelling kunnen hun voorwaarden verergeren."
De onderzoekers voerden een meta-analyse van beschikbare gepubliceerde studies in de wereld de beoordeling van de gevolgen voor de gezondheid van luchtverontreiniging op hypertensie risico. Meta-analyses combineren resultaten van eerdere studies naar het totale effect van een bepaalde variabele op een resultaat schatten. In de eerste studie om gelijktijdig te schatten het effect van de korte-termijn en lange-termijn blootstelling aan luchtverontreiniging op hypertensie door meta-analyse, onderzoekers gericht op deze luchtverontreinigende stoffen:
∑ Zwaveldioxide (SO2), die voornamelijk afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen;
∑ Stikstofoxide (NOx), welke uit fossiele brandstoffen verbrand in energiecentrales en uitlaatgassen;
∑ Fijn stof (PM) zijn deeltjes gevonden in de lucht, met inbegrip van stof, vuil, rook en vloeibare druppels. (PM 2,5 kleiner is dan een stofje, en de meest voorkomende en gevaarlijke vorm van luchtvervuiling. PM10 zowel PM2.5 en PM2.5-10).
De meta-analyse bleek een hoge bloeddruk was significant geassocieerd met:
∑ Kortdurende blootstelling aan SO2, PM2.5 en PM10; en
∑ Langdurige blootstelling aan stikstofdioxide (NO2), dat wordt geproduceerd door verbranding en PM10.
Voor het deel van het onderzoek dat op korte termijn effecten van ozon en blootstelling aan koolmonoxide beoordeeld, werden geen significante associaties gevonden. Onderzoekers zei koppelingen ozon en koolmonoxide om hoge bloeddruk is verder onderzoek nodig.
Van de 5687 studies luchtvervuiling in eerste instantie geÔdentificeerd, 17 waren de focus van deze - waarvan meer dan 108.000 hypertensie patiŽnten en 220.000 niet-hypertensieve controles houdt. Hoge bloeddruk werd gedefinieerd als systolische bloeddruk meer dan 140 mm Hg en / of de diastolische bloeddruk dan 90 mm Hg of met bloeddrukverlagende drugsgebruik. blootstelling aan luchtverontreiniging werd bepaald door het gemiddelde van de gegevens van het dichtstbijzijnde luchtvervuiling meetstations, of het gebruik van complexe dispersie modellen of landgebruik regressiemodellen.
Hoge bloeddruk is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten en beroerte.
Eerdere studies hebben aangetoond dat luchtvervuiling een risicofactor voor hypertensie kan zijn maar de resultaten waren controversieel, aldus Liu. Het mechanisme waardoor luchtverontreiniging kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hoge bloeddruk omvat ontsteking en oxidatieve stress, wat kan leiden tot veranderingen in de slagaders.
"Vervolgens hebben we van plan om verder te verdiepen in de effecten van fijn stof en hun bronnen op hypertensie risico's, waarvan wij hopen dat zal de controle luchtvervuiling beleidsmakers te informeren," zei Liu.

Printen

 

 

Reacties: