Home / Nieuws / ...

 

Bewegen tegen kanker*
Uit een grote analyse onder 1,4 miljoen Amerikanen en Europeanen die 11 jaar gevolgd werden blijkt dat bewegen de kans op kanker kan doen verminderen. Regelmatig bewegen, zo'n 150 minuten per week, zorgt wel voor 20% minder kans op allerlei soorten kanker zoals darm-, borst-, baarmoeder-, slokdarm-, lever-, maag-, nier-, hoofd- en hals-, blaaskanker, leukemie en de ziekte van Kahler.
De studie. (Juli 2016)


 

Keeping fit may help prevent cancer
Keeping fit may help prevent a wide range of cancers, suggests a new analysis of research from the United States and Europe. Researchers who pooled and analyzed data on 1.44 million people from 12 studies, finds those who were most physically active in their leisure time had a lower risk of developing 13 out of 26 types of cancer, compared with those who were the least active. 
The international team of researchers - including investigators from the National Cancer Institute (NCI) in Bethesda, MD, and the American Cancer Society in Atlanta, GA - reports the findings in the journal JAMA Internal Medicine.
The analysis shows that the risk of developing seven types of cancer was at least 20 percent lower for the 10 percent most active participants, compared with the 10 percent least active.
The researchers confirmed the already known link between higher levels of exercise and reduced risk for colon, breast, and endometrial cancers, and added 10 other cancers to the list.
The greatest reductions were seen in risks for esophageal adenocarcinoma, liver cancer, cancer of the gastric cardia (part of the stomach), kidney cancer, and myeloid leukemia.
Smaller - but still significant - reductions were seen in myeloma and cancers of the head and neck, rectum, and bladder.
The researchers also found that in the most part, links between exercise and cancer were similar in normal and overweight people, and in smokers and people who never smoked.
However, while a reduced risk was found for lung cancer, this only appeared to be relevant to current and former smokers (as opposed to never-smokers). The researchers say the reasons for this are still being investigated.
Exercise should be key element of cancer prevention
The investigators say the findings bolster evidence that physical activity has a beneficial effect on cancer risk and support the idea that it should be a key element of public health efforts to prevent and control cancer.
First author Dr. Steven C. Moore, an investigator with the NCI whose research interests include physical activity, obesity and cancer, explains we already have evidence that leisure-time physical activity reduces risks of heart disease and death from all causes. Now, the new study adds many types of cancer to this list, and he notes:
"Furthermore, our results support that these associations are broadly generalizable to different populations, including people who are overweight or obese, or those with a history of smoking."
While hundreds of studies have shown the benefit of exercise on lowering cancer risk, in the main - apart from links to colon, breast, and endometrial cancers - the evidence for most cancer types has been somewhat inconclusive. The main reason for this is because the studies have not included enough people.
The new analysis examines a broad range of cancers, including rarer types. It pools data on 1.44 million people aged 19-98 from the US and Europe who were followed for about 11 years, during which 187,000 developed cancer.
The study defines leisure-time physical activity as exercise that people do at their own discretion - typically to improve and maintain health and fitness.
Such exercise includes moderate to vigorous activities, for example swimming, walking, and running. The mid-range of time spent per week on such exercise in the study was 150 minutes of moderate-intensity activity, which is around the minimum recommended in the US.
"Health care professionals counseling inactive adults should promote physical activity as a component of a healthy lifestyle and cancer prevention."
Dr. Steven C. Moore
Association of Leisure-Time Physical Activity With Risk of 26 Types of Cancer in 1.44 Million Adults, Steven C. Moore et al., JAMA Internal Medicine, doi:10.1001/jamainternmed.2016.154.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Fit blijven kan helpen kanker te voorkomen
Fit blijven kan helpen voorkomen dat een breed scala van kanker, suggereert een nieuwe analyse van het onderzoek uit de Verenigde Staten en Europa. Onderzoekers die samengevoegd en gegevens van 1.440.000 mensen geanalyseerd van 12 studies, vindt zij die in hun vrije tijd de meeste lichamelijk actief waren hadden een lager risico op het ontwikkelen van 13 van de 26 vormen van kanker, vergeleken met degenen die het minst actief waren.
Het internationale team van onderzoekers - waaronder onderzoekers van het National Cancer Institute (NCI) in Bethesda, MD, en de American Cancer Society in Atlanta, GA - rapporteert de bevindingen in het tijdschrift JAMA Internal Medicine.
De analyse toont aan dat de kans op zeven soorten kanker was tenminste 20 procent lager de 10 procent meest actieve deelnemers, vergeleken met de 10 procent minst actief.
De onderzoekers bevestigden de reeds bekende verband tussen hogere niveaus van lichaamsbeweging en minder risico op colon-, borst- en endometriale kanker en andere kankers 10 toegevoegd aan de lijst.
De grootste vermindering werd waargenomen bij risico slokdarm adenocarcinoom, leverkanker, kanker van de gastrische cardia (deel van de maag), nierkanker en myelo´de leukemie.
Kleiner - maar nog steeds aanzienlijk - reducties werden waargenomen in myeloom en kanker van het hoofd en de nek, rectum, en blaas.
De onderzoekers vonden ook dat in het grootste deel, koppelingen tussen lichaamsbeweging en kanker waren vergelijkbaar in normale en mensen met overgewicht, en bij rokers en mensen die nooit gerookt.
Hoewel een verlaagd risico gevonden voor longkanker, dit bleek alleen de huidige en voormalige rokers relevant (in tegenstelling tot niet-rokers). De onderzoekers zeggen de redenen hiervoor worden nog onderzocht.
Oefening moet essentieel onderdeel van de preventie van kanker
De onderzoekers zeggen dat de bevindingen ondersteunen het bewijs dat lichamelijke activiteit heeft een gunstig effect op het risico op kanker en ondersteunen het idee dat het een belangrijk element van de volksgezondheid inspanningen ter voorkoming en bestrijding van kanker zou moeten zijn.
Eerste auteur Dr Steven C. Moore, een onderzoeker met de NCI wiens onderzoek belangen omvatten fysieke activiteit, obesitas en kanker, legt we het bewijs al die vrije tijd lichamelijke activiteit de risico's van hart-en vaatziekten en overlijden door alle oorzaken vermindert. Nu, de nieuwe studie voegt vele soorten kanker aan deze lijst, en merkt hij op:
"Bovendien zijn onze resultaten ondersteunen dat deze verenigingen zijn in grote lijnen generaliseerbaar om verschillende populaties, met inbegrip van mensen met overgewicht of obesitas, of die met een geschiedenis van het roken."
Terwijl honderden studies het voordeel van de oefening is gebleken op het verlagen van het risico op kanker, in het belangrijkste - met uitzondering van links naar colon-, borst-, en endometriumkankers - het bewijs voor de meeste vormen van kanker is enigszins onduidelijk geweest. De belangrijkste reden hiervoor is dat de studies hebben niet genoeg mensen.
De nieuwe analyse onderzoekt een groot aantal kankers, waaronder zeldzame soorten. Het zwembaden gegevens van 1.440.000 mensen 19-98 uit de VS en Europa in de leeftijd die werden gevolgd voor ongeveer 11 jaar, waarin 187.000 ontwikkeld kanker.
De studie definieert vrije tijd lichamelijke activiteit als oefening die mensen doen naar eigen goeddunken - meestal te verbeteren en de gezondheid en fit te houden.
Een dergelijke oefening omvat een matige tot krachtige activiteiten, zoals zwemmen, wandelen en hardlopen. De mid-range van de tijd doorgebracht per week op een dergelijke oefening in de studie was 150 minuten matig intensieve activiteit, die rond het minimum aanbevolen in de Verenigde Staten.
"Health care professionals begeleiding inactieve volwassenen moeten lichamelijke activiteit te bevorderen als onderdeel van een gezonde leefstijl en preventie van kanker."
Dr. Steven C. Moore

Printen

 

 

Reacties: