Home / Nieuws / ...

 

Fruit, alcohol en borstkanker*
Het twee studies blijkt het belang van veel fruit en weinig alcohol tegen het krijgen van borstkanker. Drie porties fruit per dag als puber zorgt voor 25% minder kans op borstkanker later in het leven zo blijkt uit de Amerikaanse studie. Uit de Deense studie blijkt dat oudere vrouwen die dagelijks 2 glazen alcohol drinken daarmee 30% meer kans hebben op borstkanker, alhoewel ze dan wel 20% minder kans zouden hebben op hart- en vaatziekte. 
De studies
¹ ². (Juli 2016)


 

High fruit intake during adolescence linked with lower breast cancer risk
But increasing alcohol intake in later life associated with higher risk
Two linked papers in The BMJ shed new light on the relation of alcohol and diet with breast cancer and heart disease.
The first study reports that high fruit consumption during adolescence may be associated with lower breast cancer risk, while the second study finds that increasing alcohol intake in later life is associated with an increased risk of breast cancer.
Fruit and vegetables are thought to protect against breast cancer, but the evidence is conflicting. Most studies have assessed intakes during midlife and later, which may be after the period when breast tissue is most vulnerable to carcinogenic influences.
So a team of US researchers wanted to see whether fruit and vegetable consumption might affect subsequent breast cancer risk. They followed 90,000 nurses for over 20 years who reported their diet in early adulthood, of whom half also recalled their usual diet during adolescence.
They found that high fruit consumption during adolescence (2.9 v 0.5 servings per day) was associated with a roughly 25% lower risk of breast cancer diagnosed in middle age.
In particular, greater consumption of apple, banana and grapes during adolescence, as well as oranges and kale during early adulthood was significantly associated with a reduced breast cancer risk. But there was no link between intake of fruit juice in either adolescence or early adulthood and risk.
The authors say their findings are in line with cancer prevention advice to eat more fruits and vegetables, and suggest that food choices during adolescence may be particularly important.
In a linked editorial, University of Oxford researchers say "much more evidence is needed before we can draw conclusions on the reported protective association between adolescent fruit intake and breast cancer risk." But that these foods "have well known beneficial effects on health, and efforts should continue to increase intake of both fruit and vegetables at all ages."
In the second study, a team of Danish researchers wanted to test the effect of a change in alcohol intake on the risk of breast cancer and heart disease. Alcohol is responsible for about 11% of female breast cancers in the UK.
They followed the health of nearly 22,000 post-menopausal women in Denmark and found that women who increased their alcohol intake by two drinks per day over five years had around a 30% increased risk of breast cancer but around a 20% decreased risk of coronary heart disease, compared with women with a stable alcohol intake.
However, results for women who decreased their alcohol intake over the five year period were not significantly associated with risk of breast cancer or coronary heart disease.
Altogether, the authors say their findings support the hypothesis that alcohol is associated with breast cancer and coronary heart disease in opposite directions.
The results for breast cancer are in line with previous research, but the true effect of alcohol on risk of ischaemic heart disease remains uncertain, say the editorial authors.
"There may be some benefit with low to moderate intakes of alcohol, but this could be outweighed by an increased risk of breast cancer and other morbidities," they explain. "Furthermore, risk of ischaemic heart disease can be reduced substantially by other lifestyle changes, as well as by drugs such as statins shown to be effective in primary prevention."
Both studies are observational, so their interpretation needs to consider the potential impact of other factors before any firm conclusions can be drawn about cause and effect, they add.
1. Maryam S Farvid, Wendy Y Chen, Karin B Michels, Eunyoung Cho, Walter C Willett, A Heather Eliassen. Fruit and vegetable consumption in adolescence and early adulthood and risk of breast cancer: population based cohort study. BMJ, 2016; i2343 DOI: 10.1136/bmj.i2343 
2. Marie K Dam, Ulla A Hvidtfeldt, Anne Tjønneland, Kim Overvad, Morten Grønbæk, Janne S Tolstrup. Five year change in alcohol intake and risk of breast cancer and coronary heart disease among postmenopausal women: prospective cohort study. BMJ, 2016; i2314 DOI: 10.1136/bmj.i2314 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Hoge fruit inname tijdens de adolescentie in verband met een lager risico op borstkanker
Maar toenemende alcoholgebruik in het latere leven geassocieerd met een hoger risico
Twee gekoppelde kranten in het BMJ werpen nieuw licht op de relatie van alcohol en voeding met borstkanker en hart-en vaatziekten.
De eerste studie toont aan dat hoge fruitconsumptie tijdens de adolescentie kan worden geassocieerd met een lager risico op borstkanker, terwijl de tweede studie blijkt dat het verhogen alcoholconsumptie bij ouderen is geassocieerd met een verhoogd risico op borstkanker.
Groenten en fruit worden gedacht om te beschermen tegen borstkanker, maar het bewijs is tegenstrijdig. De meeste studies hebben intakes tijdens midlife en later, die kunnen worden na de periode waarin borstweefsel het meest kwetsbaar zijn voor kankerverwekkende invloeden beoordeeld.
Dus een team van Amerikaanse onderzoekers wilden zien of de groente- en fruitconsumptie van invloed kunnen zijn latere risico op borstkanker. Ze volgden 90.000 verpleegkundigen meer dan 20 jaar, die hun dieet in de vroege volwassenheid, van wie de helft herinnerde er ook aan hun gebruikelijke dieet tijdens de adolescentie gemeld.
Zij vonden dat de hoge fruitconsumptie tijdens de adolescentie (2,9 tegen 0,5 porties per dag) werd geassocieerd met een ongeveer 25% lager risico op borstkanker gediagnosticeerd op middelbare leeftijd.
In het bijzonder werd het verbruik van appel, banaan en rozijnen adolescentie, en sinaasappels en boerenkool tijdens de vroege volwassenheid significant geassocieerd met een verlaagd risico op borstkanker. Maar er was geen verband tussen de inname van vruchtensap in zowel de adolescentie of vroege volwassenheid en risico.
De auteurs zeggen dat hun bevindingen zijn in lijn met de preventie van kanker advies om meer groenten en fruit te eten, en suggereren dat voedsel keuzes tijdens de adolescentie met name van belang kan zijn.
In een gekoppelde redactie, Universiteit van Oxford onderzoekers zeggen "veel meer bewijs nodig is voordat we conclusies kunnen trekken over de gerapporteerde beschermende associatie tussen adolescent fruit inname en het risico op borstkanker." Maar dat deze voedingsmiddelen hebben "goed bekende gunstige effecten op de gezondheid, en de inspanningen moeten worden voortgezet om de inname van zowel groenten en fruit te verhogen op alle leeftijden."
In de tweede studie werd een team van Deense onderzoekers wilden het effect van een verandering in alcoholinname het risico op borstkanker en hartziekten testen. Alcohol is verantwoordelijk voor ongeveer 11% van de vrouwelijke borstkanker in het Verenigd Koninkrijk.
Ze volgden de gezondheid van bijna 22.000 postmenopauzale vrouwen in Denemarken en ontdekte dat vrouwen die hun alcoholgebruik door twee drankjes per dag meer dan vijf jaar toegenomen had ongeveer 30% verhoogd risico op borstkanker, maar ongeveer 20% verminderd risico op hart- ziekte, vergeleken met vrouwen met een stabiele alcohol.
Echter, de resultaten voor vrouwen die hun alcoholgebruik in de periode van vijf jaar daalde niet significant geassocieerd met het risico van borstkanker of hart-en vaatziekten.
Geheel, de auteurs zeggen dat hun bevindingen ondersteunen de hypothese dat alcohol wordt geassocieerd met borstkanker en coronaire hartziekten in tegengestelde richtingen.
De resultaten voor borstkanker zijn in lijn met eerder onderzoek, maar de echte effect van alcohol op het risico van ischemische hartziekte blijft onzeker, zeggen de redactie auteurs.
"Er kunnen voordeel met lage tot matige inname van alcohol, maar dit kan worden gecompenseerd door een verhoogd risico op borstkanker en andere morbiditeiten," zij verklaren. "Bovendien risico van ischemische hartziekte aanzienlijk worden verminderd door andere veranderingen in levensstijl, en door geneesmiddelen zoals statines gebleken bij de primaire preventie zijn."
Beide studies zijn observationele, zodat hun interpretatie nodig heeft om de potentiële impact van andere factoren te overwegen voordat er definitieve conclusies kunnen worden getrokken over oorzaak en gevolg, ze voegen.


Printen

 

 

Reacties: