Home / Nieuws / ...

 

Veranderingen tegen ADHD*
Uit een kleine studie onder kinderen van 7 tot 11 jaar, waarvan 184 met ADHD en 104 zonder ADHD blijkt dat kinderen met ADHD slechtere levensgewoontes hebben. Door deze slechte gewoontes te veranderen kunnen zij duidelijke verbeteringen verwachten. Zo zouden zij niet meer dan 1 tot hooguit 2 uur per dag bezig moeten zijn met het kijken op een scherm, minstens 1 uur per dag actief bezig moeten zijn en veel van de gesuikerde drankjes moeten vervangen door water en minstens 9 tot 11 uur moeten slapen. 
De studie. (Juli 2016)


 

Children with ADHD may benefit from following healthy behaviors, new study suggests 
A new study shows that children with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder follow fewer healthy lifestyle behaviors than non-ADHD youth, suggesting that they may benefit from improving lifestyle choices such as increasing water consumption, decreasing screen time and getting at least one hour of physical activity per day.
The disorder is typically managed with prescriptions like Adderall or Ritalin, though many parents are worried about side effects from these medications, and are interested in alternative ways to minimize symptoms in their children. The new study, published online in the Journal of Attention Disorders, is the first to examine the total number of healthy lifestyle behaviors children with ADHD follow, as compared to typically developing children.
"Many parents of children diagnosed with ADHD do not want their children on medication," said Kathleen Holton, lead study author and assistant professor in American University's Department of Health Studies and member of AU's Center for Behavioral Neuroscience. "Having their children follow healthy lifestyle behaviors may be an effective intervention either alongside or in the place of traditional ADHD medications."
Holton and co-author Joel Nigg, of Oregon Health & Science University, looked at whether or not children age 7 to 11 were following key health recommendations for this age range from the American Academy of Pediatrics, the National Sleep Foundation, and the U.S. Department of Agriculture.
Recommendations include getting no more than 1 to 2 hours of total screen time daily; getting at least 1 hour of physical activity daily; limiting consumption of sugar sweetened beverages; getting 9 to 11 hours of sleep per night; and consuming 7 to 10 cups of water daily, depending on age. Holton and Nigg created a lifestyle index to summarize the total number of healthy lifestyle behaviors adhered to by 184 children with ADHD as compared to a control group of 104 non-ADHD youth.
According to the study results, children with ADHD were more likely to consume artificially sweetened juice, less likely to read for more than one hour per day, more likely to have more than two hours of screen time per day, and more likely to engage in fewer hours of physical activity during the week. Parents of children with ADHD were also much more likely to report that their children have difficulty falling asleep, to report concern about their child's sleep habits, and fear that sleep problems may be leading to behavior issues. These associations held even in those children not currently taking ADHD medication, which is known to cause sleep disturbance.
"Parents of children with ADHD should talk with their pediatrician about how to improve health behaviors, such as limiting screen time, encouraging physical activity, improving bedtime routines, and drinking water rather than other beverages," Holton said.
In most ADHD studies, a child's condition is often assessed only by a single survey question about past diagnoses. Holton and Nigg employed a rigorous study design that involved parental reports, diagnostic interviews, and consensus of two clinical experts to screen for ADHD and additional psychiatric disorders.
The study is limited by the fact that it only looked at children's behaviors at one time point. However, the results suggest that future clinical trial research is needed to quantify the impact of a combined lifestyle intervention on ADHD symptoms. It is possible that changing multiple lifestyle behaviors at once can lead to other healthy behaviors.
"For example, physical activity increases thirst, making water consumption more attractive. Physical activity can also offset screen time and can improve sleep. Similarly, removal of caffeinated beverages prevents their diuretic effect, helps increase water consumption, and can help prevent sleep disturbance," Holton said. "As research into health outcomes in children with ADHD continues to provide new insights, focusing on the overall number of healthy lifestyle behaviors may become important."
K. F. Holton, J. T. Nigg. The Association of Lifestyle Factors and ADHD in Children. Journal of Attention Disorders, 2016; DOI: 10.1177/1087054716646452 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Kinderen met ADHD kunnen profiteren van het volgen van gezond gedrag, nieuwe studie suggereert
Een nieuwe studie toont aan dat kinderen met Attention Deficit Hyperactivity Disorder volgen minder gezonde levensstijl gedrag dan niet-ADHD jongeren, wat suggereert dat zij kunnen profiteren van de verbetering van levensstijl keuzes, zoals het verhogen van het waterverbruik, het verminderen van het scherm de tijd en het krijgen van ten minste één uur lichamelijke activiteit per dag.
De aandoening wordt meestal beheerd met recepten zoals Adderall en Ritalin, maar veel ouders zich zorgen maken over de bijwerkingen van deze medicijnen, en zijn geïnteresseerd in alternatieve manieren om de symptomen bij hun kinderen te minimaliseren. De nieuwe studie, online gepubliceerd in het Journal of Attention Disorders, is de eerste om te onderzoeken het totale aantal van een gezonde levensstijl van kinderen met ADHD te volgen, in vergelijking met normaal ontwikkelende kinderen.
"Veel ouders van kinderen met de diagnose ADHD niet hun kinderen willen op medicatie," zei Kathleen Holton, hoofdauteur van de studie en assistent-professor in de American University's Department of Health Studies en lid van de AU's Center for Behavioral Neuroscience. "Het hebben van hun kinderen volgen een gezonde levensstijl kan een effectieve interventie, hetzij naast of in de plaats van de traditionele ADHD medicatie."
Holton en co-auteur Joel Nigg, van de Oregon Health & Science University, gekeken naar het al dan niet kinderen van 7 tot 11 volgende belangrijke aanbevelingen voor de gezondheid van deze leeftijdsgroep van de American Academy of Pediatrics, de National Sleep Foundation, en het Amerikaanse ministerie werden van Landbouw.
Aanbevelingen omvatten het krijgen van niet meer dan 1 tot 2 uur van het totale scherm maal daags; het krijgen van ten minste 1 uur van fysieke activiteit per dag; het beperken van de consumptie van suiker gezoete dranken; het krijgen van 9 tot 11 uur slaap per nacht; en consumeren 7 tot 10 liter water per dag, afhankelijk van de leeftijd. Holton en Nigg creëerde een levensstijl index het totale aantal een gezonde levensstijl aangehangen door 184 kinderen met ADHD vatten in vergelijking met een controlegroep van 104 niet-ADHD jeugd.
Volgens de studieresultaten kinderen met ADHD eerder zouden consumeren kunstmatig gezoete sappen, minder waarschijnlijk lees langer dan één uur per dag, vaker meer dan twee uur scherm tijd per dag, en meer geneigd om zich in minder uren van lichamelijke activiteit tijdens de week. Ouders van kinderen met ADHD waren ook veel meer kans te melden dat hun kinderen moeite hebben in slaap te vallen, tot bezorgdheid over hun kind slaap gewoonten te melden, en de angst die slapen problemen kan leiden tot gedragsproblemen. Deze verenigingen gehouden, zelfs in die kinderen momenteel niet nemen van ADHD medicatie, waarvan bekend is dat de slaap verstoren.
"Ouders van kinderen met ADHD moeten met hun kinderarts over hoe de gezondheid gedrag, zoals het scherm de tijd te beperken, het stimuleren van lichamelijke activiteit, het verbeteren van slapen gaan routines, en het drinken van water in plaats van andere dranken te verbeteren praten, 'zei Holton.
In de meeste ADHD studies, is de toestand van een kind vaak alleen beoordeeld door een enkele enquête vraag over verleden diagnoses. Holton en Nigg gebruik van een rigoureuze studie design die betrokken ouders rapporten, diagnostische interviews, en de consensus van de twee klinische experts om te screenen op ADHD en bijkomende psychiatrische stoornissen.
Het onderzoek wordt beperkt door het feit dat het alleen gekeken naar het gedrag van het kind op een tijdstip. Echter, de resultaten suggereren dat toekomstige klinische proef onderzoek is nodig om de impact van een gecombineerde leefstijlinterventie op ADHD-symptomen te kwantificeren. Het is mogelijk dat het veranderen van verschillende levensstijlgedrag tegelijk kan leiden tot andere gezonde gedrag.
"Bijvoorbeeld, lichamelijke activiteit verhoogt dorst, waardoor het waterverbruik aantrekkelijker. Lichamelijke activiteit kan ook gecompenseerd scherm de tijd en kan de slaap te verbeteren. Ook het verwijderen van cafeïnehoudende dranken voorkomt dat ze vochtafdrijvend effect, helpt bij het verhogen waterverbruik, en kan helpen voorkomen dat slaapstoornissen, "zei Holton. "Als het onderzoek naar gezondheidseffecten bij kinderen met ADHD blijft tot nieuwe inzichten te bieden, met de nadruk op het totale aantal van een gezonde levensstijl kan belangrijk worden."


Printen

 

 

Reacties: