Home / Nieuws / ...

 

Cholesterol en kanker*
Uit een analyse onder ruim 108.000 mensen, waarvan ruim 22.000 met darmkanker en ruim 86.000 zonder die ziekte, blijkt dat hogere (totaal) cholesterolwaarden de kans op darmkanker duidelijk doen verlagen. Het langdurig gebruik van cholesterolverlagende medicatie, de statines doet de kans op darmkanker niet verlagen, zo blijkt uit de studie.
De studie. (Juni 2016)


 

Cholesterol levels, not statins, influence colorectal cancer risk
'Indication bias' may explain link between statin use and cancer risk
Long-term use of the cholesterol-lowering drugs known as statins does not appear to decrease a patient's risk of colorectal cancer, suggests a new, large case-control study from Penn Medicine researchers published this week in PLOS Medicine. The observational analysis of over 100,000 patients' medical records suggests it is cholesterol levels that influence risk, not the much-debated statins, and that "indication bias" may explain the link between the widely-used cardiovascular drugs and risk. Such bias occurs when the indication (high cholesterol, in this case) being treated with a drug is also associated with the outcome of interest (colorectal cancer).
"There appears to be an artificially protective effect of statins," said Ronac Mamtani, MD, MSCE, an assistant professor of Hematology/Oncology from the Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania and the Abramson Cancer Center, and lead author of the study. "Although the risk of colorectal cancer was lower in statin users versus non-users, when we compared those who continued statin therapy versus those who discontinued the therapy, such that each group shared the same indication for statin therapy, there was no difference in risk."
Both statin use and high cholesterol have been linked to a lower colorectal cancer risk, but it has remained unclear which may be responsible for the apparent beneficial effects.
Blood cholesterol levels were inversely related to colorectal cancer risk: the higher the cholesterol level, the lower the risk for patients, regardless of statin use, the authors found. The researchers also found that an unexplained drop in cholesterol levels one year before a cancer diagnosis increased the risk of cancer in both statin users and non-users.
The findings point to a bigger role of cholesterol levels on cancer risk that could potentially serve as a blood biomarker to help diagnosis colorectal cancer earlier.
Ben Boursi, MD, a postdoctoral fellow in the Perelman School of Medicine, and Yu-Xiao Yang, MD, MSCE, an associate professor of Medicine and Epidemiology at Penn, are senior authors on the paper.
Statins are a common cholesterol-lowering treatment strategy for the management of patients at risk for coronary heart disease. Previous studies have also shown a potential reduction in cancer risk for people who take the drugs; however, they did not account for the blood cholesterol level on cancer risk, the authors said.
In the new study, the researchers compared statin use and blood cholesterol level between 22,163 patients with colorectal cancer and 86,538 patients without colorectal cancer (controls) from a database of electronic records of over 10 million patients from primary care practices in the United Kingdom.
They confirmed findings from previous studies that showed a decreased risk of colorectal cancer in statin users compared to non-users. However, they found that the difference in the risk of colorectal cancer was not significantly different between those patients who continued statin therapy and those who discontinued (OR, 0.98; 95% CI, 0.79-1.22). Furthermore, for every 1 mmol/L (~38.6 mg/dl) increase in total cholesterol level, authors observed a 10 percent decreased risk of colorectal cancer.
Additionally, they observed that decreases in total serum cholesterol (>1 mmol/L) at least a year before the cancer diagnosis were associated with 1.25-fold and 2.36-fold increased risk of colorectal cancer in users and nonusers, respectively.
"Together, these data demonstrate a complex association between statins, cholesterol, and colorectal cancer," Mamtani said. "While unexplained decreases in blood total cholesterol should alert physicians to consider colon cancer as one potential explanation, future studies are needed to determine the utility of blood cholesterol as a marker for early detection of colon cancer."
Co-authors on the paper include James D Lewis, Frank I Scott, Tariq Ahmad, David Goldberg, and Jashodeep Datta.
The study was supported by National Cancer Institute grant (K23-CA187185).
Ronac Mamtani, James D. Lewis, Frank I. Scott, Tariq Ahmad, David S. Goldberg, Jashodeep Datta, Yu-Xiao Yang, Ben Boursi. Disentangling the Association between Statins, Cholesterol, and Colorectal Cancer: A Nested Case-Control Study. PLOS Medicine, 2016; 13 (4): e1002007 DOI: 10.1371/journal.pmed.1002007 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Cholesterolgehalte, niet statines, beÔnvloeden het risico op colorectale kanker
'Vermelding bias' kan verband tussen statine gebruik en het risico op kanker te verklaren
Langdurig gebruik van de cholesterolverlagende geneesmiddelen bekend als statines lijkt niet het risico van colorectale kanker van een patiŽnt te verminderen, suggereert een nieuwe, grote case-control studie van Penn Medicine onderzoekers deze week gepubliceerd in PLoS Medicine. De observationele analyse van meer dan 100.000 medische dossiers van patiŽnten doet vermoeden is het cholesterolgehalte dat risico, niet de veelbesproken statines, en dat "indicatie bias" kan de verbinding tussen de veel gebruikte cardiovasculaire geneesmiddelen en het risico uit te leggen te beÔnvloeden. Dergelijke vertekening treedt op wanneer de indicatie (hoog cholesterol, in dit geval) worden behandeld met een geneesmiddel wordt ook geassocieerd met de uitkomst van belang (colorectale kanker).
"Er lijkt een kunstmatig beschermend effect van statines," zei Ronac Mamtani, MD, MSCE, een assistent-professor van Hematologie / Oncologie van het Perelman School of Medicine van de Universiteit van Pennsylvania en de Abramson Cancer Center en eerste auteur van het studie. "Hoewel het risico op colorectale kanker lager in statine gebruikers versus niet-gebruikers was, toen wij die statine voortgezet versus die stopte met de therapie, zodat elke groep deelden dezelfde indicaties voor statines vergeleken, was er geen verschil in risico . '
Zowel statine en hoog cholesterol zijn gekoppeld aan een lager risico op colorectale kanker, maar het is onduidelijk gebleven die met de duidelijke gunstige effecten ervan.
Bloedcholesterol niveaus werden omgekeerd evenredig aan darmkankerrisico: hoe hoger het cholesterolgehalte, hoe lager het risico voor patiŽnten, ongeacht statines, vonden de auteurs. De onderzoekers vinden ook dat een onverklaarbare daling van het cholesterolgehalte een jaar voordat er een diagnose van kanker vergroot het risico op kanker in zowel statine gebruikers en niet-gebruikers.
De bevindingen wijzen op een grotere rol van het cholesterolgehalte op het risico op kanker die mogelijk als een bloed biomarker om eerder te helpen de diagnose darmkanker zou kunnen dienen.
Ben Boursi, MD, een postdoctorale medestudenten in het Perelman School of Medicine, en Yu-Xiao Yang, MD, MSCE, een universitair hoofddocent van de Geneeskunde en Epidemiologie op Penn, zijn senior auteurs op het papier.
Statines zijn een gemeenschappelijke cholesterolverlagende behandelingsstrategie voor de behandeling van patiŽnten met risico op coronaire hartziekten. Eerdere studies hebben ook aangetoond een mogelijke vermindering van het risico op kanker voor mensen die de drugs te nemen; Echter, ze niet goed zijn voor het cholesterolgehalte in het bloed op het risico op kanker, aldus de auteurs.
In de nieuwe studie, de onderzoekers vergeleken statine gebruik en het cholesterolgehalte in het bloed tussen de 22.163 patiŽnten met colorectale kanker en 86.538 patiŽnten zonder colorectale kanker (controles) uit een database van elektronische gegevens van meer dan 10 miljoen patiŽnten uit huisartsenpraktijken in het Verenigd Koninkrijk.
Ze bevestigde de resultaten van eerdere studies die een verlaagd risico op colorectale kanker in statine dan die van niet-gebruikers vertoonden. Zij vonden echter dat het verschil in het risico op colorectale kanker was niet significant verschillend tussen patiŽnten die statine-therapie voortgezet en die gestopt (OR 0.98; 95% CI 0,79-1,22). Verder is het voor elke 1 mmol / L (~ 38,6 mg / dl) toename van totaal cholesterolgehalte, auteurs neemt een 10 procent verlaagd risico op colorectale kanker.
Daarnaast maken zij opgemerkt dat afneemt in totaal serum cholesterol (> 1 mmol / l) ten minste een jaar voor de diagnose van kanker werden geassocieerd met 1,25 keer en 2,36-voudig verhoogd risico op colorectale kanker bij gebruikers en niet-gebruikers, respectievelijk.
"Samen deze gegevens aantonen dat er een complexe relatie tussen statines, cholesterol, en colorectale kanker," zei Mamtani. "Terwijl onverklaarde dalingen in totaal cholesterol in het bloed moeten artsen waarschuwen voor darmkanker te beschouwen als een mogelijke verklaring, toekomstige studies zijn nodig om het nut van het cholesterolgehalte in het bloed als een marker voor de vroege opsporing van darmkanker te bepalen."
Co-auteurs op het papier omvatten James D Lewis, Frank I Scott, Tariq Ahmad, David Goldberg, en Jashodeep Datta.
Het onderzoek werd gesteund door de National Cancer Institute subsidie (K23-CA187185).

Printen

 

 

Reacties: