Home / Nieuws / ...

 

Meer nadelen van BPA en BPS*
Niet alleen Bisfenol-A (BPA) maar ook, zoals al eerder gebleken is, ook de vervanger Bisphenol-S (BPS) blijkt dezelfde slechte eigenschappen te hebben. Een studie laat nu zien dat hogere bloedwaarden BPA bij zwangere vrouwen kan leiden tot een vroegtijdige geboorte van de baby. Een andere studie blijkt dat BPS op een zelfde manier als BPA het endocriene systeem in het lichaam kan ontregelen en aanzet tot de vorming van vetcellen. Opvallend was dat zowel lage als hoge concentraties de meeste vorming van vetcellen lieten zien, terwijl gemiddelde concentraties de minste vorming van vetcellen lieten zien.
Hier nog een artikel uit Medisch Contact over BPA: 
Artsen tegen ziekmakende stoffen in hulpmiddelen
In Nederlandse ziekenhuizen worden volop medische hulpmiddelen gebruikt die stoffen bevatten die tal van medische problemen kunnen veroorzaken. Het gaat daarbij onder meer om de hormoonverstorende stoffen bisfenol en ftalaten, waaraan patiŽnten worden blootgesteld via bijvoorbeeld infusen, beademings- en dialyseapparatuur.
In een artikel dat deze week verschijnt in Medisch Contact pleiten onder meer een toxicoloog, een kinderarts en een oncoloog ervoor dat artsen alleen nog maar hulpmiddelen gaan gebruiken die vrij zijn van de hormoonverstorende stoffen. Het gaat daarbij onder meer om bisfenol A (BPA) dat wordt gebruikt bij de productie van plastics en ftalaten zoals di-2-ethylhexylftalaat (DEHP) die worden gebruikt als weekmakers in plastic. Ook vinden de auteurs dat de overheid nog meer maatregelen moet nemen tegen hormoonverstorende stoffen. 
De auteurs wijzen in hun artikel in Medisch Contact op recent onderzoek door de Universiteit Utrecht dat laat zien dat zoín tachtig ziekten in verband worden gebracht met de blootstelling aan hormoonverstorende stoffen. Hard bewijs voor een causaal verband ontbreekt echter, onder meer omdat mensen tijdens hun leven aan nog veel meer stoffen worden blootgesteld. Het gaat om hormoongerelateerde kankers, zoals borst-, prostaat- en zaadbalkanker, waarvan de incidentie in de afgelopen dertig jaar ernstig is toegenomen. Maar ook is er een verband met obesitas, cryptorchisme, endometriose, astma en ADHD.
Volgens een berekening van de Universiteit Utrecht leveren zestien van de tachtig ziekten die worden gerelateerd aan hormoonverstorende stoffen al zoín 46 tot 288 miljard euro aan ziektekosten op in Europa.
De studies
Ļ . (Mei 2016)


 

Common plastics chemical BPA linked to preterm birth 
Higher concentrations of the common plastics chemical and environmental pollutant Bisphenol A, or BPA, in a pregnant mother's blood may be a contributing factor in preterm births, according to a new study from The University of Texas Medical Branch at Galveston. 
The new study, led by Ramkumar Menon, assistant professor in the department of obstetrics and gynecology at UTMB, in collaboration with Winthrop University Hospital and Kaiser Permanente Southern California, found that pregnant women with higher levels of BPA in their blood were more likely to deliver their babies early compared with women with lower levels of BPA. 
The investigators analyzed blood samples from pregnant women when they were admitted to the hospital for labor and delivery and from the amniotic fluid of the fetus collected during labor. These samples were obtained by the Nashville Birth Cohort Biobank. The study was recently published in The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 
"Women are continuously exposed to BPA because it's used in the construction and coatings of food containers and its release into food is increased by microwave or other heat sources," Menon said. "In fact, BPA is so widely used that nearly all women have some level of exposure." 
BPA is structurally similar to the female hormone estrogen and binds to estrogen receptors within the body, including those responsible for inflammation. Abnormal inflammation increases the risk of a number of pregnancy complications including water breaking early and preterm birth. This is the first study to investigate the role of BPA blood levels on risk of preterm birth. 
"Widespread use of BPA in materials of our daily life and our findings that all patients have some level of exposure suggests that contact with these materials is unavoidable," Menon said. "This suggests that a better understanding of how BPA may alter maternal physiology is needed to minimize the risk of adverse pregnancy outcomes." 
The team is currently conducting studies using cells from pregnant women's uteruses and fetal membranes to document these molecular pathways and identify potential targets for intervention. 
High bisphenol A (BPA) concentration in the maternal, but not fetal, compartment increases the risk of spontaneous preterm delivery 
Faranak Behnia, Morgan Peltier, Darios Getahun, Cheryl Watson, George Saade & Ramkumar Menon 
Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 
DOI. 10.3109/14767058.2016.1139570

BPA substitute in food packaging triggers fat cell formation
Due to ongoing health concerns regarding the use of bisphenol A, or BPA, in food packaging, many consumers are turning to products labeled "BPA-free." But according to a new study, a substitute chemical commonly used in such products - bisphenol S - could also be harmful. 
Published In the journal Endocrinology, the study found that bisphenol S (BPS) boosted the formation of human fat cells, suggesting that exposure to the chemical may interfere with the body's endocrine system, just like BPA. 
Since the 1960s, BPA has been used in polycarbonate plastics - including some used for food and drink packaging - and epoxy resins, used to coat metal products such as food cans and water supply pipes. 
As such, the greatest source of daily human exposure for BPA is through food and drinks. 
Numerous studies have shown that BPA is an endocrine-disrupting chemical, meaning it may interfere with the body's naturally occurring hormones to produce a number of adverse effects. 
A 2014 study reported by Medical News Today, for example, suggested that exposure to BPA in cans and plastic bottles may increase blood pressure, while another study claimed BPA may be linked to infertility in women. 
As a result of such studies and because BPA exposure is so widespread, some manufacturers have started to use BPS and other chemicals as a BPA replacement, with many of these products now labeled BPA-free. 
However, concerns have been raised that these substitute chemicals may be just as harmful; one study published last month suggests that BPS speeds up embryonic development and disrupts the reproductive system. 
"Since BPS is one of the replacement chemicals used in consumer products that are marketed as BPA-free, it is important to examine whether BPS acts as an endocrine-disrupting chemical," says senior study author Ella Atlas, PhD, of Health Canada - the federal department responsible for helping Canada's residents maintain and improve their health. 
Smallest and highest BPA concentrations led to lipid accumulation
For this latest study, Atlas and colleagues set out to assess the effects of BPS on human cells. 
The researchers used preadipocytes that they took from the hip, thigh or abdomen of female volunteers. Preadipocytes are undifferentiated cells that have the ability to turn into fat cells, or adipocytes. 
Cells were exposed to either BPS or the chemical dexamethasone - known to induce a specific level of fat cell formation and build-up of lipids in blood and tissue - at various concentrations for 14 days. 
The researchers found that exposure to BPS at all concentrations encouraged fat cell formation; both the highest and smallest concentrations of BPS led to the largest lipid build-up, while moderate concentrations led to a smaller accumulation. 
The team notes that even exposure to small amounts of endocrine-disrupting chemicals can interfere with hormone functioning. This is because modest changes to hormone levels are devised to induce alterations to numerous bodily functions, including metabolism, heart rate and respiration. 
The researchers believe their findings indicate that BPS may be an endocrine-disrupting chemical. Atlas says: 
"This study shows that BPS and BPA have similar effects on fat cell formation, lipid accumulation and expression of genes important for lipid metabolism."
Bisphenol S Induces Adipogenesis in Primary Human Preadipocytes From Female Donors, Ella Atlas et al., Endocrinology, doi: 10.1210/en.2015-1872, abstract.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Gemeenschappelijke kunststof chemische BPA gekoppeld aan vroegtijdige geboorte
Hogere concentraties van de gemeenschappelijke kunststof chemische en milieu vervuilende Bisphenol A, of BPA, in het bloed van een zwangere moeder kan een bijdragende factor bij premature geboorten, volgens een nieuwe studie van de Universiteit van Texas Medical Branch bij Galveston.
De nieuwe studie, geleid door Ramkumar Menon, assistent-professor in de afdeling verloskunde en gynaecologie op UTMB, in samenwerking met Winthrop University Hospital en Kaiser Permanente Southern California, vond dat zwangere vrouwen met hogere niveaus van BPA in hun bloed hadden meer kans om te leveren hun baby vroege vergelijking met vrouwen met lagere niveaus van BPA.
De onderzoekers geanalyseerd bloedmonsters van zwangere vrouwen wanneer ze naar het ziekenhuis werden opgenomen voor de bevalling en het vruchtwater van de tijdens de bevalling verzameld foetus. Deze monsters werden verkregen door de Nashville Birth Cohort Biobank. De studie werd onlangs gepubliceerd in het Journal of de moeder-Foetale en Neonatale Medicine.
"Vrouwen worden voortdurend blootgesteld aan BPA omdat het wordt gebruikt in de bouw en coatings van voedsel containers en het vrijkomen daarvan in voedsel wordt verhoogd met een magnetron of andere warmtebronnen," zei Menon. "In feite BPA wordt zo veel gebruikt dat bijna alle vrouwen een zekere mate van blootstelling."
BPA is structureel vergelijkbaar met de vrouwelijke hormonen oestrogeen en bindt aan receptoren oestrogeen in het lichaam, inclusief die verantwoordelijk zijn voor de ontsteking. Abnormale ontsteking verhoogt het risico op een aantal zwangerschapscomplicaties zoals water breken vroeg en vroeggeboorte. Dit is de eerste studie die de rol van BPA bloedspiegels van risico vroeggeboorte onderzoeken.
"Grootschalig gebruik van BPA in materiaal van ons dagelijks leven en onze bevindingen dat alle patiŽnten hebben een zekere mate van blootstelling suggereert dat contact met deze materialen is onvermijdelijk", zei Menon. "Dit suggereert dat een beter begrip van hoe BPA maternale fysiologie kunnen veranderen is nodig om het risico van nadelige zwangerschapsuitkomsten minimaliseren."
Het team is momenteel bezig met studies met behulp van cellen uit baarmoeder van zwangere vrouwen en vruchtvliezen om deze moleculaire pathways te documenteren en identificeren van potentiŽle doelen voor interventie. 

BPA vervanger in de verpakking van levensmiddelen triggers vorming van vetcellen
Door voortdurende gezondheid bezorgdheid over het gebruik van bisfenol A of BPA, voedselverpakking, zijn veel consumenten zich tot producten label "BPA-vrij." Maar volgens een nieuwe studie kan een andere chemische vaak gebruikt in dergelijke producten - bisfenol S - kan ook schadelijk zijn.
Gepubliceerd in het tijdschrift Endocrinologie, de studie bleek dat bisfenol S (BPS) een impuls aan de vorming van de menselijke vetcellen, wat suggereert dat de blootstelling aan de chemische stof kan interfereren met het lichaam van de endocriene systeem, net als BPA.
Sinds de jaren 1960, is BPA gebruikt in polycarbonaat kunststoffen - waaronder enkele gebruikt voor voedsel en drankverpakkingen - en epoxyharsen, die worden gebruikt voor het coaten van metalen producten, zoals conservenblikken en watervoorziening buizen.
Als zodanig is de grootste bron van de dagelijkse blootstelling van de mens voor de BPA is door middel van eten en drinken.
Talrijke studies hebben aangetoond dat BPA een hormoonverstorende chemische, wat betekent dat het kan interfereren met natuurlijk voorkomende hormonen in het lichaam op een aantal nadelige effecten.
Een studie van 2014 Medical News Today gemeld, bijvoorbeeld gesuggereerd dat blootstelling aan BPA in blik en plastic flessen kan de bloeddruk verhogen, terwijl een andere studie volgens BPA kan worden gekoppeld aan onvruchtbaarheid bij vrouwen.
Als resultaat van deze studies en blootstelt BPA is zo algemeen, hebben sommige fabrikanten begonnen BPS en andere chemicaliŽn als BPA vervanging met veel van deze producten nu geŽtiketteerd BPA-vrij.
Echter, zijn bezorgdheid geuit dat deze vervangende stoffen net zo schadelijk kunnen zijn; een studie publiceerde vorige maand blijkt dat BPS versnelt de embryonale ontwikkeling en verstoort het voortplantingssysteem.
"Sinds BPS is een van de vervangende chemicaliŽn die worden gebruikt in consumentenproducten die als BPA-vrij worden verhandeld, is het van belang om te onderzoeken of BPS fungeert als een hormoonverstorende chemicaliŽn", zegt senior studie auteur Ella Atlas, PhD, van Health Canada - de federale dienst die verantwoordelijk is voor het helpen van de bewoners Canada te behouden en verbeteren van hun gezondheid.
Kleinste en de hoogste concentraties BPA geleid tot lipide-accumulatie
Voor deze laatste studie, Atlas en collega's uiteengezet om de effecten van BPS op menselijke cellen te beoordelen.
De onderzoekers gebruikten preadipocyten dat ze namen uit de heup, dijbeen of de buik van vrouwelijke vrijwilligers. Preadipocyten zijn ongedifferentieerde cellen die het vermogen om te zetten in vetcellen of adipocyten zijn.
Cellen werden blootgesteld aan BPS of chemische dexamethason - bekend om een bepaald niveau van vorming vetcellen induceren en ophoping van lipiden in bloed en weefsel - bij verschillende concentraties gedurende 14 dagen.
De onderzoekers vinden dat de blootstelling aan BPS bij alle concentraties aangemoedigd de vorming van vette cel; zowel de hoogste en kleinste concentraties BPS leidde tot de grootste lipide opbouw, terwijl matige concentraties tot een kleinere accumulatie.
Het team merkt op dat zelfs de blootstelling aan kleine hoeveelheden hormoonontregelende chemicaliŽn kunnen interfereren met hormonale werking. Dit komt omdat geringe veranderingen in hormoonspiegels zijn afgestemd wijzigingen talrijke lichaamsfuncties, zoals metabolisme, hartslag en ademhaling induceren.
De onderzoekers menen dat hun bevindingen blijkt dat BPS een hormoonverstorende chemische stof kan zijn. Atlas zegt:
"Deze studie toont aan dat BPS en BPA hebben vergelijkbare effecten op de vorming van vet cel, lipide-accumulatie en expressie van genen die belangrijk zijn voor de vetstofwisseling."

Printen

 

 

Reacties: