Home / Nieuws / ...

 

Omega-3 vetzuren tegen hersenveroudering*
Uit een kleine Duitse studie onder 44 vijftigplussers blijkt dat omega-3 vetzuren het verouderen van hersenen tegengaan en zo ook de kans op de ziekte van Alzheimer doen verkleinen. In de studie kregen de deelnemers zes maanden lang of dagelijks 2.200 mg omega-3 vetzuren of een placebo. Vooral de cognitieve functies bleken in de omega-3 groep beter behouden te blijven. De onderzoekers zijn nu van plan om verder onderzoek te doen met omega-3 vetzuren gecombineerd met B vitamines, omdat Brits onderzoek inmiddels heeft laten zien deze combinatie tot nog betere resultaten kan leiden.
De studie. (Mei 2016)


 

Omega-3 fatty acids shown to exert a positive effect on the aging brain 
Preventing Alzheimer's disease through supplementation with natural omega-3 fatty acids.
Changes in cognitive function and memory decline form a normal part of aging. However, in neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease or mild cognitive impairment (the pre-dementia phase of Alzheimer's disease), these changes occur more quickly. There are currently no effective treatments for these diseases. Physicians and researchers are constantly looking for new treatment methods that will maintain their patients' cognitive performance and independence for as long as possible. Targeted prevention is another essential component when trying to preserve cognitive function for as long as possible. 
"Ideally, any measures used should be aimed at long-term prevention. This means that measures must be suitable for use in healthy older adults, and should be easy to integrate into day-to-day life," says Dr. Nadine Külzow, a researcher at Charité's Department of Neurology. Nutritional supplements represent one such option. "A number of different dietary components, including omega-3 fatty acids, are currently thought to have a direct effect on nerve cell function. This is why we decided to study the effects on memory function of a daily dose of 2,200 milligrams taken for a duration of six months," says Dr. Külzow. 
Study participants who received omega-3 fatty acids showed greater improvements on an object location memory task than participants who received a placebo containing sunflower oil. However, there was no evidence of improved performance on a verbal learning test. "Results from this study suggest that a long-term approach to prevention is particularly effective in preserving cognitive function in older individuals. A targeted approach involving dietary supplements can play a central role in this regard," concluded the researchers. Whether or not the improvements recorded can make a noticeable difference in day-to-day life will need to be investigated as part of a larger clinical study. As a next step, however, the researchers are planning to test the effect of supplementation with a combination of omega-3 fatty acids and vitamin B. According to research conducted at Oxford, this combination may be associated with synergistic effects. 
Study participants wanted: 
We are currently recruiting for additional studies aimed at testing the effects of regular dietary supplementation on cognitive abilities such as memory and learning. Participants must be aged between 60 and 80 years, and suffer from impaired memory. For further details, please refer to the following page: http://www.neurocure.de/en/clinical-center/about-us.html 
Impact of Omega-3 Fatty Acid Supplementation on Memory Functions in Healthy Older Adults. 
Nadine Külzow, Veronica Witte, Lucia Kerti, Ulrike Grittner, Jan Philipp Schuchardt, Andreas Hahn and Agnes Flöel. 
Journal of Alzheimer's Disease 
DOI. 10.3233/JAD-150886
Source: Charité - Universitätsmedizin Berlin 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Omega-3 vetzuren aangetoond dat het een positief effect kunnen hebben op de ouder wordende hersenen
Voorkomen van ziekten van Alzheimer door middel van suppletie met natuurlijke omega-3 vetzuren.
Veranderingen in cognitieve functie en geheugen achteruitgang bevinden een normaal onderdeel van het ouder worden. Echter, bij neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van Alzheimer of milde cognitieve stoornis (pre-dementie fase van de ziekte van Alzheimer), deze veranderingen plaatsvinden sneller. Er zijn momenteel geen effectieve behandeling voor deze ziekten. Artsen en onderzoekers zijn voortdurend op zoek naar nieuwe behandelingsmethoden die cognitieve prestatie en onafhankelijkheid hun patiënten handhaaft zo lang mogelijk. Gerichte preventie is een essentiële component bij het proberen om cognitieve functie te behouden zo lang mogelijk.
"Idealiter elke gebruikte moet gericht zijn op de lange termijn preventieve maatregelen. Dit houdt in dat de maatregelen geschikt zijn voor gebruik bij gezonde oudere volwassenen moeten zijn, en eenvoudig te integreren in dag-tot-dag leven zou moeten zijn," zegt Dr Nadine Külzow, onderzoeker bij Charité's Department of Neurology. Voedingssupplementen vertegenwoordigen een dergelijke optie. "Een aantal verschillende voedingsbestanddelen, waaronder omega-3 vetzuren, zijn op dit moment gedacht aan een direct effect op de zenuwcel functie. Daarom hebben we besloten om de effecten op het geheugen functie van een dagelijkse dosis van 2200 milligram genomen voor een studie duur van zes maanden, "zegt Dr Külzow.
Studie deelnemers die omega-3-vetzuren kregen toonde grotere verbeteringen op locatie object geheugen taak dan deelnemers die een placebo met zonnebloemolie ontvangen. Er was echter geen bewijs van verbeterde prestaties op een verbaal leren-test. "De resultaten van deze studie suggereren dat een lange termijn aanpak van preventie is bijzonder effectief in het behoud van de cognitieve functie bij oudere personen. Een gerichte aanpak, waarbij voedingssupplementen kan een centrale rol spelen in dit verband," concludeerde de onderzoekers. Of de vastgestelde verbeteringen kan een merkbaar verschil in dag tot dag leven moet worden onderzocht als onderdeel van een groter klinisch onderzoek. Als een volgende stap, maar de onderzoekers van plan zijn om het effect van suppletie met een combinatie van omega-3 vetzuren en vitamine B. Volgens onderzoek uitgevoerd bij Oxford testen, kan deze combinatie worden geassocieerd met synergistische effecten.
Studie deelnemers wilden:
We zijn momenteel op zoek naar aanvullende studies gericht op het testen van de effecten van de reguliere dieet suppletie op cognitieve vaardigheden, zoals geheugen en het leren. Deelnemers moeten tussen de 60 en 80 jaar, en last van aantasting van het geheugen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende pagina: http://www.neurocure.de/en/clinical-center/about-us.html


Printen

 

 

Reacties: