Home / Nieuws / ...

 

Het belang van linolzuur*
Een Amerikaanse studie laat nog eens het belang van onbewerkt linolzuur zien. Naast de gezonde vetzuren oliezuur in olijfolie en omega-3 vetzuren is ook dagelijkse inname van linolzuur van belang tegen hart- en vaatziektes en, door een betere insulineresistentie, tegen diabetes. Linolzuur zorgt voor minder gevaarlijk vet tussen de organen en dat al bij 1Ĺ theelepeltje per dag. Veel linolzuur is te vinden in o.m. ongeraffineerde druivenpit-, zonnebloem- en walnootolie. 
De studie. (Mei 2016)


 

Time to rethink your vegetable oil? Leaner bodies, less heart disease and diabetes risk found in people with higher levels of linoleic acid
Risk of heart disease and diabetes may be lowered by a diet higher in a lipid found in grapeseed and other oils, but not in olive oil, a new study suggests. 
Researchers at The Ohio State University found that men and women with higher linoleic acid levels tended to have less heart-threatening fat nestled between their vital organs, more lean body mass and less inflammation. 
And higher linoleic acid levels also meant lower likelihood of insulin resistance, a precursor to diabetes. 
This finding could have obvious implications in preventing heart disease and diabetes, but also could be important for older adults because higher lean body mass can contribute to a longer life with more independence, said Ohio State's Martha Belury, a professor of human nutrition who led the research. 
But there's a catch. Low-cost cooking oils rich in linoleic acid have been disappearing from grocery shelves, fueled by industry's push for plants that have been modified to produce oils higher in oleic acid. 
"Vegetable oils have changed. They're no longer high in linoleic acid," said Belury, an expert in dietary fats and part of Ohio State's Food Innovation Center. 
The research appears online in the journal Molecular Nutrition & Food Research. 
The research team also looked at the health effects of oleic acid, found in olive oil and some other vegetable oils, as well as long-chain omega-3 fatty acids, found in fatty fish including salmon and tuna. 
Though inflammation decreased as blood levels of those fatty acids rose, higher levels of oleic acid or long-chain omega-3s did not appear to have any relationship to body composition or signs of decreased diabetes risk despite longstanding recommendations that people eat more of these "healthy" fats. 
"It really kind of popped out and surprised us," Belury said. 
Previous research found that taking linoleic acid supplements increased lean body mass and lowered fat in the midsection. As little as a teaspoon and a half was all it took, Belury said. The current study is the first study to examine linoleic acid alongside body composition and other health markers in people who hadn't been given supplements or prescriptive diets, she said. 
Because of previous research showing cardiovascular benefits of linoleic acid, the American Heart Association in 2009 recommended people take in at least 5 to 10 percent of their energy in the form of omega-6 fatty acids, which includes linoleic acid. 
But U.S. consumption of linoleic acid is declining because of genetic modification of plants for food manufacturers seeking oils higher in oleic acid, Belury said. 
There's been a pronounced shift in the last five years, she said, and it is linked to the push against trans fats. When linoleic acid is made solid (hydrogenated) for processed foods, it is more likely to convert to trans fat than its oleic cousin. 
So oils, notably safflower, sunflower and soybean, now routinely contain less linoleic acid - it often makes up less than 20 percent of the fatty acids in commonly purchased oils, based on food labels and confirmed by testing in her lab, Belury said. 
Grapeseed oil for now remains an excellent source of linoleic acid, which constitutes about 80 percent of its fatty acids, she said. Corn oil also remains a decent source, she said. 
The team used data from two previous studies that focused on stress and included 139 people. In those studies, researchers assessed body composition using DXA scanning, an advanced way of measuring fat and muscle mass. 
They tested blood drawn after the men and women fasted for 12 hours, calculating the amount of linoleic acid (and other fatty acids) in red blood cells. All of the linoleic acid in our bodies comes from food sources. 
They also evaluated the blood for insulin resistance and two markers of inflammation that are connected with disease. 
Then they plotted results for each health category against the group's results for each of the three fat categories: linoleic acid, oleic acid and long-chain omega-3 fatty acids. 
Belury said the study doesn't explain the apparent interplay between linoleic acid and measures of risk for heart disease and diabetes. It shows an association between those things, but not a cause and effect. And its power is limited because it relied on looking back on two previous research efforts and those involved middle-aged men and women who were slightly healthier on average than the general population. 
The study participants lived in and around Columbus, Ohio. It's possible that the results would have been different in a population with diets that tend to be higher in omega-3 rich fatty fish, Belury said. 
Financial support for the study came from the National Institutes of Health. 
Belury's collaborators, all from Ohio State, were Rachel Cole and Jia-Yu Ke of the College of Education and Human Ecology, Brittney Bailey and Rebecca Andridge of the College of Public Health and Janice Kiecolt-Glaser, director of the Institute for Behavioral Medicine Research.
Erythrocyte linoleic acid, but not oleic acid, is associated with improvements in body composition in men and women, Martha A. Belury, Rachel M. Cole, Brittney E. Bailey, Jia-Yu Ke, Rebecca R. Andridge and Janice K. Kiecolt-Glaser, Molecular Nutrition & Food Research, doi: 10.1002/mnfr.201500744, 2016.
Source: Ohio State University 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Tijd om uw plantaardige olie te heroverwegen? Slanker lichaam, minder hart-en vaatziekten en diabetes risico gevonden bij mensen met hogere niveaus van linolzuur
Risico op hart-en vaatziekten en diabetes kan worden verlaagd door een dieet hoger in een lipide gevonden in druivenpit en andere oliŽn, maar niet in olijfolie, een nieuwe studie suggereert.
Onderzoekers van de Ohio State University bleek dat mannen en vrouwen met een hogere linolzuur niveaus de neiging om minder hart-bedreigende vet genesteld tussen hun vitale organen, meer spiermassa en minder ontstekingen.
En hogere niveaus linolzuur betekent ook minder kans op insulineresistentie, een voorloper van diabetes.
Deze bevinding kan voor de hand liggende gevolgen hebben bij het voorkomen van hart-en vaatziekten en diabetes, maar ook belangrijk voor oudere volwassenen zou kunnen zijn omdat hogere vetvrije massa kan bijdragen aan een langere levensduur met meer zelfstandigheid, zei Ohio State Martha Belury, een professor in de menselijke voeding, die de leiding onderzoek.
Maar er is een vangst. Low-cost koken oliŽn rijk aan linolzuur zijn verdwijnen uit supermarkt planken, gevoed door push-industrie voor planten die zijn aangepast aan oliŽn hoger in oliezuur te produceren.
"Plantaardige oliŽn zijn veranderd. Ze zijn niet langer hoog in linolzuur," zei Belury, een expert in vetten in de voeding en een deel van de Ohio State's Food Innovation Center.
Het onderzoek verschijnt online in het tijdschrift Molecular Nutrition & Food Research.
Het onderzoeksteam ook gekeken naar de gevolgen voor de gezondheid van oliezuur, gevonden in olijfolie en andere plantaardige oliŽn, als lange-keten omega-3 vetzuren, gevonden in vette vis zoals zalm en tonijn.
Hoewel ontsteking gedaald bloedniveaus van deze vetzuren steeg, hogere niveaus van oliezuur of langketenige omega-3 vetzuren heeft blijkbaar geen relatie lichaamssamenstelling of tekenen van verminderde risico van diabetes ondanks langdurige aanbevelingen hebben dat men meer van deze eten " gezonde 'vetten.
"Het is echt soort knalde uit en verraste ons," zei Belury.
Uit eerder onderzoek bleek dat het nemen van linolzuur supplementen een grotere spiermassa en verlaagde vet in de buik. Zo weinig als een theelepel en een half was al duurde, zei Belury. De huidige studie is de eerste studie naar linolzuur naast lichaamssamenstelling en andere gezondheidsproblemen markers bij mensen die niet waren gegeven supplementen of prescriptieve diŽten te onderzoeken, zei zij.
Door eerder onderzoek blijkt cardiovasculaire voordelen van linolzuur, de American Heart Association in 2009 aanbevolen mensen in ten minste 5 tot 10 procent van hun energie in de vorm van omega-6 vetzuren, die linolzuur bevat.
Maar U.S. verbruik van linolzuur afnam door genetische modificatie van planten voor voedselfabrikanten die olie hoger oliezuur, zei Belury.
Er is een duidelijke verschuiving in de afgelopen vijf jaar, zei ze, en het is verbonden met de push tegen transvetten. Wanneer linolzuur vaste stof wordt gemaakt (gehydrogeneerd) voor bewerkte voedingsmiddelen, is het meer waarschijnlijk om te zetten naar transvet dan zijn oliezuur neef.
Dus oliŽn, zoals saffloer, zonnebloem en soja, nu routinematig bevatten minder linolzuur - het vaak minder dan 20 procent van de vetzuren in gewoonlijk gekocht oliŽn op basis van etiketten en bevestigd door testen in haar laboratorium, zei Belury.
Druivenpitolie voorlopig blijft een uitstekende bron van linolzuur, die ongeveer 80 procent van de vetzuren vormt, zei zij. Corn olie blijft ook een fatsoenlijke bron, zei ze.
Het team gebruikte gegevens uit twee eerdere studies die gericht zijn op stress en onder 139 mensen. In deze studies, onderzoekers beoordeeld lichaamssamenstelling met behulp van DXA scanning, een geavanceerde manier van meten vet en spiermassa.
Ze testten bloed afgenomen na de mannen en vrouwen gevast gedurende 12 uur, het bedrag van linolzuur (en andere vetzuren) in rode bloedcellen. Alle linolzuur in ons lichaam komt uit voedselbronnen.
Zij beoordeelden ook het bloed insulineresistentie en twee markers van ontsteking die verband houden met ziekte.
Vervolgens uitgezet ze resultaten voor elke categorie van de gezondheid tegen de resultaten van de groep voor elk van de drie vet categorieŽn: linolzuur, oliezuur en lange-keten omega-3 vetzuren.
Belury zei dat de studie niet de schijnbare wisselwerking tussen linolzuur en maatregelen van het risico op hart-en vaatziekten en diabetes te verklaren. Het toont een verband tussen die dingen, maar niet een oorzaak en gevolg. En haar macht is beperkt, omdat het beroep op terug te kijken op twee eerdere onderzoeksinspanningen en degenen die betrokken zijn mannen van middelbare leeftijd en vrouwen die iets gezonder gemiddeld dan de algemene bevolking waren.
De deelnemers aan de studie woonde in en rond Columbus, Ohio. Het is mogelijk dat het resultaat anders zou zijn geweest in een populatie met diŽten die de neiging hebben om hoger in omega-3 rijke vette vis, zei Belury.
FinanciŽle steun voor het onderzoek kwam van de National Institutes of Health.
Belury's medewerkers, allen van Ohio State, waren Rachel Cole en Jia-Yu Ke van het College van Onderwijs en Menselijke Ecologie, Brittney Bailey en Rebecca Andridge van het College van Volksgezondheid en Janice Kiecolt-Glaser, directeur van het Institute for Behavioral Medicine Research .

Printen

 

 

Reacties: