Home / Nieuws / ...

 

Immuunsysteem na chemokuur*
De bij een chemokuur gebruikte medicijnen vallen doorgaans cellen aan die snel delen, zoals kankercellen. Doch ook andere cellen, zoals die in het beenmerg waar de witte bloedcellen worden gemaakt, delen snel en worden zo ook beÔnvloed door een chemokuur. Witte bloedcellen zijn een belangrijk onderdeel van het menselijk immuunsysteem. Uit een kleine Britse studie onder 88 borstkankerpatiŽnten blijkt dat ook geruime tijd na een chemokuur het immuunsysteem nog niet hersteld is en waardoor de kans op infecties duidelijk groter wordt en een goede aanpak nodig is. Afhankelijk van de gebruikte medicatie van de chemokuur hebben verschillende soorten witte bloedcellen wel 9 maanden nodig om weer te herstellen terwijl andere soorten na 9 maanden nog pas voor 65% hersteld zijn. Ook uit de studie blijkt dat roken een duidelijk effect heeft en de hersteltijd flink kan verlengen.
De studie.  (Maart 2016)


 

Immune system takes long time to recover after breast cancer chemo
New research that looks at the long-term effects of chemotherapy on breast cancer survivors finds it weakens parts of the immune system for at least 9 months after treatment. This could leave patients with insufficient resilience to common infections, such as pneumonia and tetanus, even if they were immunized previously, say the researchers. 
The study - published in the journal Breast Cancer Research - comes from the University of Leeds and Leeds Teaching Hospitals NHS Trust in the UK.
One of the senior authors, Thomas Hughes, an associate professor in the Faculty of Medicine at Leeds, says:
"We were surprised that the impact of chemotherapy is so long lived."
He and his colleagues suggest the findings indicate breast cancer survivors who have undergone chemotherapy would likely benefit from post-treatment monitoring.
Breast cancer is the most common cancer in women and claims over half a million lives worldwide every year, note the authors.
Typical treatment for primary tumors involves surgery to remove the tumor, combined with other therapies, such as hormone therapy, radiotherapy and/or chemotherapy to kill any remaining cancer cells. Around 30% of breast cancer patients receive chemotherapy.
Chemotherapy drugs work by attacking cells that divide quickly, which is what cancer cells do. But other cells - such as those in the bone marrow where white blood cells are made - also divide quickly and are likely to be affected by chemotherapy.
Some lymphocytes and antibodies stayed weak for 9 months
For their study, the researchers monitored 88 primary breast cancer patients at various intervals from 2 weeks to 9 months after chemotherapy completion. They also had data on all but 26 of the patients before they started chemotherapy. They monitored levels of various parts of the immune system, including antibodies and a group of white blood cells called lymphocytes.
The data showed that levels of major lymphocytes, such as T cells, B cells and natural killer cells - which protect against infection by viruses and bacteria - fell significantly following chemotherapy.
The effect was only short term for most types of lymphocyte - they returned to pre-chemotherapy levels by the 9-month mark. But the B cells and helper T cells only returned to 65% of their pre-chemotherapy levels by 6-month mark, and they were still at that level 3 months later.
B cells are important for producing antibodies, and T helper cells assist in that task. Antibodies are important for helping the immune system identify and eliminate pathogens like viruses and bacteria. There are different antibodies for different pathogens.
The team also found that levels of antibodies against the types of bacteria that cause tetanus and pneumonia fell following chemotherapy and were still reduced at the 9-month mark.
Different chemotherapies had different effects on immune reduction
When they compared different types of chemotherapy, the team found that an anthracycline-only regime reduced B cells and T helper cells at first, but then they recovered almost to their normal levels.
However, after a chemotherapy treatment comprising an anthracycline regime followed by a cycle of taxane, the levels of B cells and T helper cells did not recover.
The authors note that smoking also seems to have an effect, with some immune cells reaching only 50% of their pre-chemotherapy in smokers, while they reached 80% in non-smokers.
Prof. Hughes says they were surprised that smoking and type of chemotherapy appear to influence how well the immune system recovers. He and his colleagues conclude that:
"We might need to take into account the future immune health of breast cancer patients when planning treatments, but more research is needed to determine whether this would improve patient outcomes."
He and his colleagues suggest another question that future research should address is whether revaccination against common illnesses should be considered in some cases.
They also point out that their data came from observing patients over a period of time, so it can only contribute to our understanding of the links between chemotherapy, smoking and reduced immunity - it cannot prove that one causes the other.
Lymphocyte depletion and repopulation after chemotherapy for primary breast cancer, Rashmi Verma et al., Breast Cancer Research, doi:10.1186/s13058-015-0669-x, 2016.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Immuunsysteem duurt lang tijd om te herstellen na borstkanker chemo
Nieuw onderzoek dat kijkt naar de lange termijn effecten van chemotherapie op borstkanker vondsten het verzwakt delen van het immuunsysteem gedurende ten minste 9 maanden na behandeling. Deze patiŽnten kunnen verlaten met onvoldoende veerkracht voorkomende infecties, zoals longontsteking en tetanus, ook al eerder geÔmmuniseerd, zeggen de onderzoekers.
De studie - gepubliceerd in het tijdschrift Breast Cancer Research - is afkomstig van de Universiteit van Leeds en Leeds Teaching Hospitals NHS Trust in het Verenigd Koninkrijk.
Een van de senior auteurs, Thomas Hughes, een universitair hoofddocent aan de Faculteit der Geneeskunde aan Leeds, zegt:
"We waren verrast dat de impact van de chemotherapie zo lang geleefd."
Hij en zijn collega's suggereren de bevindingen blijkt overlevenden van borstkanker die chemotherapie hebben ondergaan zouden waarschijnlijk baat hebben bij nabehandeling monitoring.
Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen en claims meer dan een half miljoen levens wereldwijd elk jaar, let op de auteurs.
Typische behandeling van primaire tumoren omvat operatie om de tumor in combinatie met andere therapieŽn, zoals hormoontherapie, radiotherapie en / of chemotherapie om eventuele resterende kankercellen te doden verwijderen. Ongeveer 30% van de patiŽnten met borstkanker chemotherapie.
Chemotherapie medicijnen werken door een aanval cellen die snel delen, dat is wat kankercellen doen. Maar ook andere cellen - zoals die in het beenmerg, waar witte bloedcellen worden gemaakt - ook snel verdelen en zullen waarschijnlijk worden beÔnvloed door chemotherapie.
Sommige lymfocyten en antilichamen bleef zwak voor 9 maanden
Voor de studie, de onderzoekers volgden 88 primaire borstkankerpatiŽnten met verschillende tussenpozen van 2 weken tot 9 maanden na chemotherapie voltooiing. Ze hadden ook gegevens over alle, maar 26 van de patiŽnten voordat ze begonnen chemotherapie. Zij hebben onderzocht niveaus van verschillende delen van het immuunsysteem, met inbegrip van antilichamen en een groep witte bloedcellen die lymfocyten.
De gegevens toonden dat het niveau van belangrijke lymfocyten, zoals T-cellen, B-cellen en NK cellen - die bescherming bieden tegen infectie door virussen en bacteriŽn - aanzienlijk gedaald na chemotherapie.
Het effect was alleen op korte termijn voor de meeste soorten lymfocyten - ze teruggekeerd naar het niveau van de 9-maanden mark-chemotherapie pre. Maar de B-cellen en helper T-cellen alleen terug tot 65% van hun pre-chemotherapie niveau van 6-maanden merk, en ze waren nog steeds op dat niveau 3 maanden later.
B-cellen zijn belangrijk voor de productie van antilichamen en T-helpercellen in deze taak. Antilichamen zijn belangrijk voor het helpen van het immuunsysteem identificeren en te elimineren ziekteverwekkers zoals virussen en bacteriŽn. Er zijn verschillende antilichamen voor verschillende pathogenen.
Het team vond ook dat het niveau van antilichamen tegen het vormen van bacteriŽn die tetanus en longontsteking veroorzaken vielen na chemotherapie en waren nog steeds verminderd op de 9-maanden merk.
Verschillende chemokuren had verschillende effecten op het immuunsysteem reductie
Toen ze vergeleken verschillende soorten chemotherapie, vond het team dat een anthracycline-only-regime verminderde B-cellen en T-helpercellen in het begin, maar herstelde zich vervolgens dat ze bijna hun normale niveau.
Echter na een chemotherapiebehandeling omvattende een antracycline regime gevolgd door een cyclus van taxaan, de niveaus van B-cellen en T-helpercellen niet herstellen.
De auteurs constateren dat roken lijkt ook een effect, met een aantal immuuncellen bereiken van slechts 50% van hun pre-chemotherapie bij rokers, terwijl ze 80% bij niet-rokers bereikt.
Prof. Hughes zegt dat ze waren verrast dat roken en het type van chemotherapie lijken te beÔnvloeden hoe goed het immuunsysteem zich herstelt. Hij en zijn collega's concluderen dat:
"We zouden moeten rekening houden met de toekomstige gezondheid van het immuunsysteem van patiŽnten met borstkanker bij de planning van behandelingen, maar meer onderzoek is nodig om te bepalen of deze resultaten bij patiŽnten zou verbeteren."
Hij en zijn collega's suggereren een andere vraag, dat toekomstig onderzoek moet aanpakken, is of hervaccinatie tegen veel voorkomende ziekten in sommige gevallen moet worden overwogen.
Ze wijzen er ook op dat hun gegevens kwamen uit het observeren van patiŽnten over een periode van tijd, dus het kan alleen maar bijdragen aan ons begrip van de verbanden tussen chemotherapie, roken en verminderde weerstand - het kan niet bewijzen dat de een de ander veroorzaakt.

Printen

 

 

Reacties: