Home / Nieuws / ...

 

Ftalaten en gewichtstoename*
Eerdere studies hebben al laten zien dat ftalaten kunnen leiden tot overgewicht. Ftalaten worden veelal gebruikt als weekmaker in plastic of om parfums te stabiliseren doch ook in verzorgingsproducten, zeep, cosmetica, drukinkten, coating van medicijnen enz.. en kunnen zo onder bepaalde omstandigheden in het lichaam komen. Een Duitse studie met muizen laat zien wat de mogelijke oorzaken zijn. Ftalaten beïnvloeden de hormonenbalans in het lichaam flink. Kleine hoeveelheden ftalaten in het bloed zorgen ook voor meer onverzadigde vetzuren in het bloed, een gestoord suikermetabolisme en de stofwisseling in het algemeen, allemaal zaken die overgewicht in de hand werken. 
De studie.  (Maart 2016)


 

Weight gain through plasticisers
Researchers find the metabolic pathways responsible
Plasticisers such as phthalates are always found in plastics. They can get into our bodies through the skin or by the diet. They affect our hormone system and are suspected of having an influence on our body weight. The exact correlations and mechanisms have been unclear thus far. In cooperation with the Integrated Research and Treatment Center (IFB) Adiposity Diseases at the University of Leipzig and the University Hospital Leipzig, researchers from the Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ) have now published a study in the PLOS ONE journal showing that the phthalate DEHP leads to weight gain and revealed the metabolic processes involved.
One in two adults in Germany is overweight. This figure is as high as 15% in children and young people. "The figures are alarming," said Martin von Bergen, Head of the Department of Molecular Systems Biology at the Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ). "Because every kilo over the ideal weight increases the medical risk of cardiovascular disease, joint damage, chronic inflammation and cancer and the number of overweight people is constantly increasing all over the world." The development of overweight has many causes: in addition to bad dietary habits and a lack of exercise, genetic factors doubtlessly play a role. Certain environmental pollutants, e.g. phthalates, may also be partly responsible for the development of overweight. "Correlations between increased phthalate concentrations in the human body and the development of overweight have already been proven in epidemiological studies and should be analysed in more detail" von Bergen said.
Phthalates are used as plasticisers in polymer processing to make plastics soft, flexible or tensile. Under certain conditions, phthalates can also emerge from the material and be uptaken into our bodies most prominently by our diet. Phthalates are mainly transferred from the food packaging of fatty products, e.g. cheese or sausages. Von Bergen added: "We currently know very little about how exactly phthalates have an effect within the body and how they can influence body weight -- we intended to evaluate this in our study."
Von Bergen and his UFZ team performed the study in collaboration with researchers Nora Klöting and Matthias Blüher (spokespersons for the Collaborative Research Centre "Obesity Mechanisms") from the Integrated Research and Treatment Center (IFB) Adiposity Diseases at the University of Leipzig and the University Hospital Leipzig. The results of the study were recently published in the PLOS ONE journal. They show where phthalates can interfere with metabolism and pave the way for weight gain. In studies at the University of Leipzig, mice exposed to the phthalate DEHP in their drinking water gained a substantial amount of weight. This was particularly true of the female animals. "It is evident that phthalates seriously interfere with the hormone balance. They give rise to significant changes, e.g. weight gain, even in low concentrations," said von Bergen.
The work at the UFZ focused on defining the metabolic products in the mice's blood. The researchers determined that the proportion of unsaturated fatty acids in the blood increased and the glucose metabolism was disrupted under the influence of phthalates. The composition of receptors in the blood also changed. These receptors are important for general metabolism and may cause it to change. "Some metabolic products that are formed by adipose tissue also act as messengers and control functions in other organs," explained von Bergen. "However, there is no conclusive clarification of how the various effects of phthalates on metabolism influence each other and ultimately lead to weight gain."
Von Bergen will continue to research the phthalates' influence on metabolism in collaboration with his colleagues from the University of Leipzig and the University Hospital Leipzig. He is also studying the impact of phthalates on the development of early childhood diseases with UFZ colleagues from the Department of Environmental Immunology within the framework of the mother-child study (LiNA). "Our aim is to conduct solid basic research so that our results can then help the authorities responsible for assessing the risk of chemicals in Germany and at European level to perform their evaluations," said von Bergen.
Reference:
Nora Klöting, Nico Hesselbarth, Martin Gericke, Anne Kunath, Ronald Biemann, Rima Chakaroun, Joanna Kosacka, Peter Kovacs, Matthias Kern, Michael Stumvoll, Bernd Fischer, Ulrike Rolle-Kampczyk, Ralph Feltens, Wolfgang Otto, Dirk K. Wissenbach, Martin von Bergen, Matthias Blüher. Di-(2-Ethylhexyl)-Phthalate (DEHP) Causes Impaired Adipocyte Function and Alters Serum Metabolites. PLOS ONE, 2015; 10 (12): e0143190 DOI: 10.1371/journal.pone.0143190 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Gewichtstoename door middel van weekmakers
Onderzoekers vinden de metabole routes die verantwoordelijk zijn
Weekmakers zoals ftalaten zich steeds in kunststoffen. Ze kunnen krijgen in ons lichaam via de huid of door het dieet. Ze beïnvloeden ons hormonale systeem en worden verdacht van het hebben van een invloed op ons lichaamsgewicht. De exacte correlaties en mechanismen onduidelijk geweest tot nu toe. In samenwerking met de Integrated Research and Treatment Center (IFB) Adiposity Ziekten aan de Universiteit van Leipzig en het Universitair Ziekenhuis van Leipzig, hebben onderzoekers van het Helmholtz Centrum voor Milieuonderzoek (UFZ) nu een studie gepubliceerd in het PLoS One tijdschrift waaruit blijkt dat het ftalaat DEHP leidt tot gewichtstoename en bleek de metabole processen.
Een op de twee volwassenen in Duitsland is overgewicht. Dit cijfer is zo hoog als 15% bij kinderen en jongeren. "De cijfers zijn alarmerend", zegt Martin von Bergen, hoofd van de afdeling Molecular Systems Biology aan het Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ). "Omdat elke kilo boven het ideale gewicht van de medische risico op hart- en vaatziekten, gewrichtsschade, chronische ontsteking en kanker en het aantal mensen met overgewicht neemt voortdurend toe over de hele wereld." De ontwikkeling van overgewicht heeft vele oorzaken: naast slechte eetgewoonten en gebrek aan lichaamsbeweging, genetische factoren ongetwijfeld een rol spelen. Bepaalde milieuverontreinigende stoffen, bijv. ftalaten, ook gedeeltelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van overgewicht. "De correlaties tussen verhoogde ftalaat concentraties in het menselijk lichaam en de ontwikkeling van overgewicht hebben al bewezen in epidemiologische studies en moeten worden geanalyseerd in meer detail", aldus von Bergen.
Ftalaten worden als weekmakers in polymere verwerking van kunststoffen zacht, flexibel of trek te maken. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ftalaten ook voortkomen uit het materiaal en het meest opvallend worden uptaken in ons lichaam door onze voeding. Ftalaten worden voornamelijk overgedragen van de verpakking van levensmiddelen van vette producten, bijv. kaas of worst. Von Bergen toegevoegd: "Op dit moment weten heel weinig over hoe precies ftalaten hebben een effect in het lichaam en hoe ze het lichaamsgewicht kunnen beïnvloeden - we van plan om dit te evalueren in ons onderzoek."
Von Bergen en zijn UFZ team verricht het onderzoek in samenwerking met onderzoekers Nora Klöting en Matthias Blüher (woordvoerders van de Collaborative Research Centre "Obesitas Mechanisms") van de Integrated Research and Treatment Center (IFB) Adiposity Ziekten aan de Universiteit van Leipzig en de Universiteit ziekenhuis Leipzig. De resultaten van het onderzoek werden onlangs gepubliceerd in het tijdschrift PLoS One. Ze laten zien waar ftalaten kunnen interfereren met het metabolisme en de weg vrijmaken voor gewichtstoename. In studies aan de Universiteit van Leipzig, muizen die zijn blootgesteld aan de ftalaten DEHP in hun drinkwater een aanzienlijke hoeveelheid gewicht gewonnen. Dit was met name het geval van de vrouwelijke dieren. "Het is duidelijk dat ftalaten ernstig verstoren de hormoonhuishouding. Ze geven aanleiding tot significante veranderingen, bijvoorbeeld gewichtstoename, zelfs in lage concentraties," zei von Bergen.
Het werk op de UFZ gericht op het definiëren van de stofwisselingsproducten in het bloed van de muizen. De onderzoekers vastgesteld dat de hoeveelheid onverzadigde vetzuren in het bloed verhoogd en het glucosemetabolisme is verstoord onder invloed van ftalaten. De samenstelling van receptoren in het bloed ook veranderd. Deze receptoren zijn belangrijke algemene metabolisme en kunnen veroorzaken te veranderen. "Sommige metabolieten die worden gevormd door vetweefsel ook als boodschappers en besturingsfuncties in andere organen," legde von Bergen. "Echter, er is geen sluitend verduidelijking van hoe de verschillende effecten van ftalaten op de stofwisseling elkaar beïnvloeden en uiteindelijk leiden tot gewichtstoename."
Von Bergen blijft de invloed van de ftalaten 'op de stofwisseling onderzoek in samenwerking met zijn collega's van de Universiteit van Leipzig en het Universitair Ziekenhuis van Leipzig. Hij is ook het bestuderen van de invloed van ftalaten op de ontwikkeling van de vroege kinderjaren ziekten met UFZ collega's van het Department of Environmental Immunologie in het kader van de moeder-kind studie (Lina). "Ons doel is om vast fundamenteel onderzoek uit te voeren, zodat onze resultaten dan kunnen helpen de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de beoordeling van de risico's van chemische stoffen in Duitsland en op Europees niveau om hun evaluaties uit te voeren", aldus von Bergen.

Printen

 

 

Reacties: