Home / Nieuws / ...

 

Koffie en de kans op Multiple Sclerose*
Uit een analyse van twee langjarige studies blijkt dat het dagelijks drinken van koffie de kans op multiple sclerose (MS) duidelijk kan verminderen. De ene studie was onder ruim 4.400 Zweden die tot wel 25 jaar gevolgd werden, de andere studie was onder ruim 2.300 Amerikanen. Uit de studie blijkt dat hoe meer koffie gedronken werd hoe kleiner de kans op MS. Zes koppen koffie per dag gaven in de Zweedse studie 28-30% minder kans en in de Amerikaanse studie 26-31% minder kans alles in vergelijking met zij die geen koffie dronken.
De studie.  (Maart 2016)


 

High daily coffee consumption may lower MS risk
Drinking a lot of coffee every day—more than 900 ml (30 fluid ounces) or around six cups—is linked to a reduced risk of multiple sclerosis (MS), finds research published online in the Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry. 
Caffeine, a central nervous system stimulant, has neuroprotective properties and can suppress the production of chemicals involved in the inflammatory response, which may explain the association found, suggest the researchers.
While it remains to be seen whether coffee drinking could ward off the development of MS, cautions a linked editorial, the findings add to the growing body of evidence indicating that coffee may be good for our health, it suggests.
The researchers base their findings on two representative population studies—one in Sweden comprising 1620 adults with MS and a comparison group of 2788, matched for age and sex—and a US study comprising 1159 people with MS and 1172 healthy people.
In both studies, participants were quizzed about their coffee drinking. In the Swedish study participants were asked to quantify how many cups they usually drank every day, and across different time periods, starting with consumption when they were aged 15-19 until they were 40+.
In the US study, participants were asked about their maximum daily consumption, and those who said they drank one or more servings (cups) were asked to recall how old they were when they started drinking coffee regularly.
The researchers then used this information to estimate coffee consumption at and before the start of MS symptoms in those with the condition and compared this tally with that in the healthy groups.
The results showed that the risk of MS was consistently higher among those drinking fewer cups of coffee every day in both studies, even after taking account of potentially important influential factors, such as smoking, and weight during the teenage years.
In the Swedish study, coffee consumption was associated with a reduced risk of MS both at the start of symptoms and 5 and 10 years beforehand, with a 28-30% lower risk among those drinking more than six cups (900 ml +) every day.
Similar results were found in the US study, with a 26-31% lower risk among those drinking more than 948 ml daily at least five years beforehand and at the start of symptoms compared with those who never drank coffee.
The higher the quantity of coffee drunk, the lower the risk of MS, the results showed.
This is an observational study, so no firm conclusions can be drawn about cause and effect, added to which changes in coffee consumption between an MS diagnosis and data collection could have influenced the results, while inaccurate recall of coffee consumption can't be ruled out, say the researchers.
But the results back up animal studies of MS, they say, and point to the evidence in favour of caffeine's protective effects against neurodegenerative diseases such as Alzheimer's and Parkinson's.
But some other chemical component of coffee rather than caffeine may be responsible for the association, they say, and further research is needed to get to the bottom of that.
In a linked editorial, Drs Elaine Kingwell and José Maria Andreas Wijnands, of the Faculty of Medicine, University of British Columbia, Vancouver, Canada, point out that the results of previous studies looking at this issue have been inconsistent.
"Given the well known challenges that exist in untangling the nature of associations between dietary factors and disease risk, these inconsistencies are perhaps not surprising," they write.
"Although it remains to be shown whether drinking coffee can prevent the development of MS, the results of these thorough analyses add to the growing evidence for the beneficial health effects of coffee," they continue.
"The intriguing findings indicate that the role of coffee in the development of MS clearly warrants further investigation, as do the mechanisms that underlie the relationship. In turn, this could potentially contribute to a better understanding of MS aetiology and the development of novel MS therapies," they conclude. 
More information: "High consumption of coffee is associated with decreased multiple sclerosis risk: results from two independent studies," Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry (2016). DOI: 10.1136/jnnp-2015-312176 
Provided by British Medical Journal

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Hoge dagelijkse consumptie van koffie kan MS risico verlagen
Het drinken van veel koffie elke dag meer dan 900 ml (30 fluid ounces) of rond zes cups-is gekoppeld aan een verminderd risico van multiple sclerose (MS), vindt het onderzoek online gepubliceerd in het Journal of Neurology Neurochirurgie & Psychiatry.
Cafeïne, een centraal zenuwstelsel stimulant, heeft neuroprotectieve eigenschappen en kunnen de productie van chemicaliën die betrokken zijn bij de ontstekingsreactie, die verband gevonden, suggereren de onderzoekers verklaren onderdrukken.
Hoewel het nog te bezien of de koffie drinken bij de ontwikkeling van MS zou kunnen weren, waarschuwt een gekoppelde redactie, de bevindingen toe te voegen aan de groeiende hoeveelheid bewijsmateriaal waaruit blijkt dat koffie goed voor onze gezondheid kunnen zijn, het suggereert.
De onderzoekers baseren hun bevindingen op twee representatieve populatie studies-one in Zweden bestaat uit 1.620 volwassenen met MS en een vergelijking groep van 2788, gevonden voor leeftijd en geslacht en een Amerikaanse studie bestaande uit 1159 mensen met MS en 1172 gezonde mensen.
In beide studies werden de deelnemers ondervraagd over hun koffie drinken. In de Zweedse studie werden de deelnemers gevraagd om te kwantificeren hoeveel kopjes ze meestal dronken elke dag, en over verschillende perioden, te beginnen met de consumptie als ze 15-19 oud waren totdat ze 40+ zijn.
In de Amerikaanse studie, werden de deelnemers gevraagd naar hun maximale dagelijkse consumptie, en degenen die zeiden dat ze dronken een of meer porties (kopjes) werden gevraagd om te herinneren hoe oud ze waren toen ze begonnen regelmatig drinken van koffie.
De onderzoekers vervolgens gebruikt deze informatie om koffie te ramen op en voorafgaand aan MS symptomen bij patiënten met de aandoening en vergeleken deze overeenstemmen met die in het gezonde groepen.
De resultaten toonden aan dat de kans op MS telkens groter bij degenen drinken minder koppen koffie per dag in beide onderzoeken, zelfs rekening houdend met potentieel belangrijke invloedsfactoren, zoals roken en gewichtstoename tijdens de tienerjaren.
In de Zweedse studie werd koffieconsumptie geassocieerd met een verminderd risico op MS zowel aan het begin van symptomen en 5 en 10 jaar vooraf met een 28-30% lager risico onder die drinken van meer dan zes koppen (900 ml +) dagelijks .
Vergelijkbare resultaten werden gevonden in de Amerikaanse studie, met een 26-31% lager risico onder die drinken van meer dan 948 ml per dag ten minste vijf jaar vooraf en bij het begin van symptomen in vergelijking met degenen die nooit koffie dronk.
Hoe hoger de hoeveelheid koffie gedronken, hoe lager het risico van MS, de resultaten toonden.
Dit is een observationele studie, dus kan er geen harde conclusies worden getrokken over oorzaak en gevolg, toegevoegd aan welke wijzigingen in de consumptie van koffie tussen een MS-diagnose en het verzamelen van gegevens kunnen de resultaten hebben beïnvloed, terwijl onnauwkeurige terugroepen van de consumptie van koffie niet kan worden uitgesloten , zeggen de onderzoekers.
Maar de resultaten een back-up dierproeven van MS, zeggen ze, en wijzen op de bewijzen in het voordeel van de beschermende effecten van cafeïne tegen neurodegeneratieve ziekten, zoals Alzheimer en Parkinson.
Maar andere chemische component koffie in plaats cafeïne kan verantwoordelijk zijn voor de vereniging, zeggen zij, en verder onderzoek nodig naar de bodem van die te krijgen.
In een gekoppelde redactioneel, Drs Elaine Kingwell en José Maria Andreas Wijnands, van de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van British Columbia, Vancouver, Canada, wijzen erop dat de resultaten van eerdere studies te kijken naar deze kwestie inconsistent zijn geweest.
"Gezien de bekende problemen die bestaan in het ontrafelen van de aard van de associaties tussen voedingsfactoren en het risico van de ziekte, deze inconsistenties zijn misschien niet verrassend", schrijven ze.
"Hoewel blijft te bezien of het drinken van koffie de ontwikkeling van MS kan voorkomen, de resultaten van deze grondige analyse toevoegen groeiend bewijs voor de gunstige gezondheidseffecten van koffie," ze blijven.
"Het intrigerende bevindingen wijzen erop dat de rol van koffie in de ontwikkeling van MS duidelijk rechtvaardigt verder onderzoek, evenals de mechanismen die de relatie ten grondslag liggen. Op zijn beurt zou kunnen bijdragen aan een beter begrip van MS etiologie en ontwikkeling van nieuwe MS therapieën , "concluderen zij.
Meer informatie: "De hoge consumptie van koffie wordt geassocieerd met een verminderde multiple sclerose risico: de resultaten van twee onafhankelijke studies," Journal of Neurology Neurochirurgie & Psychiatrie (2016). DOI: 10,1136 / jnnp-2015-312176
Geleverd door British Medical Journal

Printen

 

 

Reacties: