Home / Nieuws / ...

 

Minder suiker tegen overgewicht en diabetes*
Uit een Britse studie blijkt dat minder suiker tot aanzienlijk minder mensen met overgewicht en diabetes type-2 leidt. Alleen al het verminderen van suikers (en niet vervangen door kunstmatige zoetstoffen) met 40% in gesuikerde fris- en fruitdranken leidt op termijn in het Verenigd Koninkrijk tot 1,5 miljoen minder mensen met overgewicht en 300.000 minder mensen met diabetes type-2. 
De studie.  (Maart 2016)


 

Reducing sugar in sweetened drinks by 40% could prevent 1.5 million cases of overweight and obesity and 300,000 cases of diabetes in the UK
A new study published in The Lancet Diabetes & Endocrinology journal suggests that reducing sugar content in sugar sweetened drinks (including fruit juices) in the UK by 40% over five years, without replacing them with any artificial sweeteners, could prevent 500,000 cases of overweight and 1 million cases of obesity, in turn preventing around 300,000 cases of type 2 diabetes, over two decades. The study is by Professor Graham MacGregor1 and colleagues at Queen Mary University of London, UK. 
Based on the UK's salt reduction experience, which has seen salt content in many food products successfully reduced by 40% over five years, the authors decided to do a study on the effects of a similar reduction in added sugars. Using national representative data from National Diet and Nutrition Survey rolling programme (NDNS RP) years 2008-2012 and British Soft Drinks Association annual reports, the authors calculated sugar sweetened beverage (SSB) consumption level (both with and without fruit juices) and its contribution to free sugar and energy intakes in the UK population. 
They then estimated the predicted reduction in energy intake resulting from the proposed strategy at individual level and modelled the predicted reduction in body weight for each adult. By scaling up the distribution of the predicted body weight in the NDNS RP to the UK adult population, the reduction in the number of overweight, obese, and diabetic adults were estimated. 
The calculations showed that a 40% reduction in free sugars added to SSBs over five years would lead to an average reduction in energy intake of 38.4 kcal (calories) per day by the end of the 5th year and this would lead to an average reduction in body weight of 1.20kg in adults, resulting in a reduction in overweight and obese adults by approximately 0.5 million (1.0%) and 1.0 million (2.1%) respectively. This would in turn prevent 274,000-309,000 obesity-related type 2 diabetes over the next two decades. 
If fruit juices were excluded from SSBs, the corresponding reduction in energy intake and body weight would be 31.0 kcal/day and 0.96 kg respectively. This would result in a 0.7% (0.3 million cases) reduction in overweight and a 1.7% (0.8 million cases) reduction in obesity, which would in turn prevent around 221,000-250,000 diabetes cases over two decades. The predicted impact was greater in adolescents, young adults, and individuals from low income families who consume more SSBs. 
The authors say: "The appreciation of sweetness can adapt to gradual changes in sugar intake, and it is unlikely that the proposed strategy will influence the consumers' choice provided the gradual reduction is done over five years." 
They add that previous research has shown that the calories lost from SSBs are unlikely to be replaced by other sources, and that a reduction in added sugar has little influence on the cost and price the product and therefore is unlikely to affect sales and profit of the soft drink industry. It is therefore potentially attractive to industry, although some parts of the industry - for instance, the sugar industry - may be resistant. 
The authors continue: "The proposed strategy could lead to a profound reduction in energy intake from sugar-sweetened beverages and could therefore lower the prevalence of overweight, obesity, and type 2 diabetes in the long term. These findings provide strong support for the implementation of the proposed strategy." 
They conclude that "Individuals should also reduce their consumption of sugar-sweetened beverages in the long term, but this can be difficult because of the advertising power of industry. Our proposed strategy provides an innovative and practical way to gradually reduce energy intake from sugar-sweetened beverages and its combination with other strategies, including a tax on sugar-sweetened beverages, would produce a more powerful effect." 
Writing in a linked Comment, Dr Tim Lobstein, Director of Policy, World Obesity Federation London, UK, and Curtin University, Perth, WA, Australia, says that the study brings a very positive message to policy makers. 
He concludes that "Policies can be developed that have the potential to quickly change behaviour and begin to reduce the prevalence of obesity and related diseases. Other measures also need to be taken, not least to restrict the inducements to consume unhealthy food - which are beamed at children through much of the media they use - as well as the implementation of a soft drinks tax, as proposed by Public Health England, the Parliamentary Health Committee, and the ambassador for healthier diets, Jamie Oliver. In combination, such measures could have a substantially greater effect on sugar consumption than in isolation, bringing even greater relief to the over-stretched budgets of the UK's health services."
Source: Gradual reduction of sugar in soft drinks without substitution as a strategy to reduce overweight, obesity, and type 2 diabetes: a modelling study, Yuan Ma, Feng J He, PhD, Yunjian Yin, BSc, Kawther M Hashem, MSc, Prof Graham A MacGregor, FRCP, The Lancet Diabetes & Endocrinology, doi: 10.1016/S2213-8587(15)00477-5

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Reducerende suiker gezoete dranken met 40% kan verhinderen 1.500.000 gevallen van overgewicht en obesitas en 300.000 gevallen van diabetes in de UK
Een nieuwe studie gepubliceerd in The Lancet Diabetes & Endocrinology Journal suggereert dat het verminderen van suikergehalte in suiker gezoete dranken (met inbegrip van vruchtensappen) in het Verenigd Koninkrijk met 40% ten opzichte van vijf jaar, zonder ze te vervangen door kunstmatige zoetstoffen, kunnen voorkomen dat 500.000 gevallen van overgewicht en 1.000.000 gevallen van obesitas, de preventie van ongeveer 300.000 gevallen van type 2 diabetes, meer dan twee decennia. De studie is door professor Graham MacGregor 1 en collega's aan de Queen Mary University of London, UK.
Op basis van de Britse reductie zout ervaring, die zoutgehalte heeft gezien in veel voedingsproducten met succes verminderd met 40% ten opzichte van vijf jaar, de auteurs besloten om een studie naar de effecten van een vergelijkbare verlaging van de toegevoegde suikers te doen. Met behulp van de nationale representatieve gegevens van National Diet and Nutrition Survey lopend programma (NDNS RP) jaren 2008-2012 en British Soft Drinks Association jaarverslagen, de auteurs berekende suiker gezoete drank (SSB) verbruik (zowel met als zonder vruchtensappen) en de bijdrage ervan om vrije suiker en energie-inname in de Britse bevolking.
Ze vervolgens naar schatting de voorspelde daling van de energie-inname als gevolg van de voorgestelde strategie op individueel niveau en gemodelleerd de voorspelde daling van het lichaamsgewicht voor elke volwassene. Door opschaling de verdeling van de voorspelde lichaamsgewicht in de NDNS RP de Britse volwassenen, de vermindering van het aantal overgewicht, obesitas en diabetes volwassenen geschat.
De berekeningen blijkt dat een vermindering van 40% in vrije suikers toegevoegd SSBS vijf jaar leidt tot een gemiddelde daling energieopname van 38,4 kcal (calorieŽn) per dag aan het eind van de 5e jaar en dit leidt tot een gemiddelde daling gewicht van 1,20 kg bij volwassenen, resulterend in een vermindering van overgewicht en zwaarlijvige volwassenen ongeveer 0,5 miljoen (1,0%) respectievelijk 1,0 miljoen (2,1%). Dit zou op zijn beurt te voorkomen 274,000-309,000 obesitas gerelateerde type 2 diabetes in de komende twee decennia.
Als vruchtensap uit SSBS werden uitgesloten, zou de overeenkomstige vermindering van de energie-inname en het lichaamsgewicht 31,0 kcal / dag en 0,96 kg bedragen. Dit zou resulteren in een 0,7% (0,3 miljoen gevallen) vermindering van overgewicht en een vermindering 1,7% (0,8 miljoen gevallen) bij obesitas, die op zijn beurt ongeveer 221,000-250,000 diabeten dan twintig jaar voorkomen. De voorspelde effect was groter bij adolescenten, jongvolwassenen en mensen uit gezinnen met een laag inkomen die meer SSBS verbruikt.
De auteurs zeggen: "De beoordeling van zoetheid kan aanpassen aan geleidelijke veranderingen in suiker inname, en het is onwaarschijnlijk dat de voorgestelde strategie keuze van de consument beÔnvloeden ontvangen geleidelijke verlaging gebeurt dan vijf jaar."
Zij voegen daaraan toe dat de vorige onderzoek heeft aangetoond dat de calorieŽn verloren SSBS waarschijnlijk niet worden vervangen door andere bronnen, en dat een verlaging van de toegevoegde suiker, weinig invloed heeft op de kosten en de prijs van het product en is daarom onwaarschijnlijk dat de omzet en de winst van de invloed frisdrank industrie. Het is daarom potentieel interessante industrie, hoewel sommige delen van de industrie - bijvoorbeeld de suikerindustrie - resistent zijn.
De auteurs verder: "De voorgestelde strategie zou kunnen leiden tot een diepgaande vermindering van de energie-inname van suiker gezoete dranken en kon dus hoe lager de prevalentie van overgewicht, obesitas en type 2 diabetes op de lange termijn Deze bevindingen bieden sterke steun voor de uitvoering. van de voorgestelde strategie. "
Zij concluderen dat "Individuen ook hun consumptie van suiker gezoete dranken moeten verminderen op de lange termijn, maar dit kan moeilijk zijn als gevolg van de reclame-macht van de industrie. Onze voorgestelde strategie biedt een innovatieve en praktische manier om geleidelijk te verminderen energie-inname van suiker- gezoete dranken en de combinatie met andere strategieŽn, waaronder een belasting op suiker gezoete dranken, zou een krachtiger effect te produceren. "
Schrijven in een gekoppelde Commentaar, Dr Tim Lobstein, directeur van beleid, Wereld Zwaarlijvigheid Federation Londen, Verenigd Koninkrijk, en Curtin University, Perth, WA, AustraliŽ, zegt dat de studie brengt een zeer positieve boodschap aan de beleidsmakers.
Hij concludeert dat "Het beleid kan worden ontwikkeld die het potentieel hebben om snel gedrag te veranderen en beginnen om de prevalentie van obesitas en aanverwante ziekten te verminderen andere maatregelen moeten ook worden genomen, niet in het minst om de stimulansen te beperken tot ongezond voedsel consumeren -. Die balken bij kinderen door middel van een groot deel van de media die zij gebruiken -., evenals de invoering van een frisdrank belasting, zoals voorgesteld door volksgezondheid Engeland, de Parlementaire Health Committee, en de ambassadeur voor gezondere voeding, Jamie Oliver In combinatie, deze maatregelen kunnen hebben een aanzienlijk groter effect op de consumptie suiker dan in isolement, waardoor nog meer hulp aan de overname gespannen begrotingen van de Britse gezondheidszorg. "


Printen

 

 

Reacties: