Home / Nieuws / ...

 

Frisdranken, suikers en buikvet*
Frisdranken met suikers blijken volgens een Amerikaanse studie onder ruim 1.000 deelnemers van gemiddeld 45 jaar te zorgen voor extra buikvet. Eerdere studies hebben al laten zien dat een buikomvang groter dan 102 cm (voor mannen) en 88 cm (voor vrouwen) de kans op hart- en vaatziektes, diabetes type-2, kanker en zelfs de ziekte van Alzheimer doet vergroten. Bij het ouder worden krijgt men doorgaans al wat buikvet, maar het dagelijks drinken van gesuikerde frisdranken blijkt gedurende zes jaar ruim 30% meer buikvet te geven dan het niet drinken van gesuikerde frisdranken. In deze studie werd geen verband gevonden tussen buikvet en het drinken van light versies.
De studie.  (Maart 2016)


 

Sugary drinks may increase harmful body fat
Sugar-sweetened drinks are considered a key contributor to rising obesity rates. Now, a new study suggests another reason to avoid consuming them regularly: they may increase visceral fat in the body, raising the risk of diabetes and heart disease. 
Visceral fat is a harmful form of body fat that is stored around the abdominal cavity, wrapping around internal organs, including the liver, pancreas and intestines. 
While all of us have some visceral fat, having too much of it can interfere with hormonal function and increase the risk of type 2 diabetes and heart disease, and some studies have even associated excess visceral fat with greater risk of Alzheimer's disease and some cancers. 
According to Johns Hopkins Medicine, women with a waist of 40 inches or more and men with a waist of 35 inches or more are at greater risk of having health problems as a result of too much visceral fat. 
For this latest study, Dr. Caroline Fox, a special volunteer at the National Institutes of Health (NIH), and colleagues set out to investigate how sugary drink consumption plays a role in the development of visceral fat. 
The team recently published their findings in Circulation - a journal of the American Heart Association (AHA). 
Daily sugary drink consumption poses greatest visceral fat increase
The researchers analyzed the data of 1,003 participants of an average age of 45 who were part of the Framingham Heart Study - an ongoing project supported by the National Heart, Lung and Blood Institute. 
At the beginning and end of the 6-year follow-up period, participants underwent computed tomography (CT) scans to measure changes in visceral fat, and they also completed food questionnaires in which they detailed their consumption of sugar-sweetened drinks and diet soda. 
Subjects were then allocated to one of four categories: non-drinkers of sugar-sweetened beverages, occasional drinkers (once a month or less than once weekly, frequent drinkers (once weekly or less than once daily) and those who consumed a sugary drink at least once daily. 
They found that participants who consumed sugary drinks on a daily basis experienced the highest increase in visceral fat, at 852 cm3, compared with an increase of 658 cm3 for non-drinkers. 
Occasional drinkers of sugary beverages experienced a 649 cm3 increase in visceral fat over the 6-year follow-up period, while frequent drinkers had a visceral fat increase of 707 cm3. 
No association was found between diet soda consumption and visceral fat. 
These findings persisted after accounting for possible confounders, including participants' age, gender, physical activity levels and body mass index (BMI), according to the team. 
Study 'another piece of evidence that sugary drinks harm health'
The authors are unable to explain the biological mechanisms behind their findings, but study co-leader Dr. Jiantao Ma, postdoctoral fellow at the NIH, suggests that added sugars may play a role in insulin resistance, increasing the risk of type 2 diabetes and heart disease. 
Despite the health risks associated with sugary drinks, their popularity remains high; in 2013, households in the US spent around $14.3 billion on the beverages, and according to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), almost half of us consume sugary drinks on any given day. 
Dr. Fox says these findings provide further evidence that sugary drinks are bad for health: 
"Our message to consumers is to follow the current dietary guidelines and to be mindful of how much sugar-sweetened beverages they drink. To policymakers, this study adds another piece of evidence to the growing body of research suggesting sugar-sweetened beverages may be harmful to our health."
The recently updated 2015-2020 Dietary Guidelines for Americans state that individuals should consume less than 10% of their daily calories from added sugars. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Suikerhoudende dranken mag geen schadelijke lichaamsvet te verhogen
Suiker gezoete dranken worden beschouwd als een belangrijke bijdrage aan de stijgende obesitas. Nu, een nieuwe studie suggereert een andere reden te vermijden regelmatige consumptie: ze kunnen visceraal vet in het lichaam te verhogen, waardoor het risico op diabetes en hartziekte.
Visceraal vet is een schadelijke vorm van lichaamsvet dat opgeslagen rond de buikholte, wikkelen rond inwendige organen, zoals de lever, alvleesklier en darmen.
Terwijl wij allemaal bepaalde visceraal vet, te veel ervan kan interfereren met hormonale functie en verhogen het risico van type 2 diabetes en hartziekte en sommige studies hebben zelfs een onaanvaardbare visceraal vet met een groter risico van ziekte van Alzheimer en bepaalde kankers.
Volgens Johns Hopkins Medicine, vrouwen met een taille van 40 inch of meer mannen met een taille van 35 inch of meer lopen een groter risico op gezondheidsproblemen als gevolg van te veel visceraal vet.
Voor deze laatste studie, Dr. Caroline Fox, een speciale vrijwilliger bij de National Institutes of Health (NIH), en collega's opgenomen om te onderzoeken hoe suikerhoudende drank consumptie een rol spelen in de ontwikkeling van visceraal vet speelt.
Het team onlangs hun bevindingen gepubliceerd in Circulation - een tijdschrift van de American Heart Association (AHA).
Dagelijks suikerhoudende drank consumptie vormt grootste visceraal vet toename
De onderzoekers analyseerden de gegevens van 1.003 deelnemers aan een gemiddelde leeftijd van 45 jaar die een deel van de Framingham Heart Study waren - een lopend project wordt ondersteund door de National Heart, Lung and Blood Institute.
Aan het begin en het einde van de 6-jaar follow-up periode, onderging deelnemers computertomografie (CT) scans om wijzigingen in visceraal vet te meten, en ze voltooide ook voedsel vragenlijsten waarin ze gedetailleerd hun consumptie van suiker gezoete dranken en light frisdrank .
De proefpersonen werden vervolgens toegewezen aan één van de vier categorieën: niet-drinkers van suiker gezoete dranken, occasionele drinkers (een keer per maand of minder dan één keer per week, regelmatige drinkers (eens per week of minder dan één keer per dag), en degenen die een suikerhoudende drank bij geconsumeerd minste eenmaal per dag.
Zij vonden dat de deelnemers die suikerhoudende dranken geconsumeerd op een dagelijkse basis ervaren de hoogste stijging van visceraal vet, op 852 cm3, vergeleken met een toename van 658 cm3 voor niet-drinkers.
Occasionele drinkers van suikerhoudende dranken kende een 649 cm3 verhoging van viscerale vet over de 6-jaar follow-up periode, terwijl de frequente drinkers hadden een visceraal vet toename van 707 cm3.
Er werd geen verband gevonden tussen light frisdrank consumptie en visceraal vet.
Deze bevindingen bleef na de boekhouding voor mogelijke verstorende factoren, met inbegrip van de deelnemers leeftijd, geslacht, lichamelijke activiteit en de body mass index (BMI), aldus het team.
Study 'een ander stukje bewijs dat suikerhoudende dranken schadelijk voor de gezondheid "
De auteurs zijn niet in staat om de biologische mechanismen achter hun bevindingen uit te leggen, maar de studie co-leider Dr. Jiantao Ma, postdoctoraal fellow bij het NIH, suggereert dat toegevoegde suikers een rol in de insulineresistentie kunnen spelen, waardoor het risico van type 2 diabetes en hart ziekte.
Ondanks de gezondheidsrisico's van suikerhoudende dranken, hun populariteit blijft hoog; in 2013 huishoudens in de VS brachten rond $ 14300000000 op de dranken, en volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), bijna de helft van ons consumeren suikerhoudende dranken op een bepaalde dag.
Dr Fox zegt dat deze bevindingen verder bewijs dat suikerhoudende dranken zijn slecht voor de gezondheid:
"Onze boodschap aan de consument is om de huidige voedingsrichtlijnen volgen en zich bewust van hoeveel suiker gezoete dranken ze drinken te zijn. Om beleidsmakers, deze studie voegt een ander stuk van bewijs om de groeiende hoeveelheid onderzoek suggereert met suiker gezoete dranken kan schadelijk zijn voor onze gezondheid. "
De onlangs bijgewerkt 2015-2020 Dietary Guidelines voor de Amerikanen stellen dat individuen minder dan 10% van hun dagelijkse calorieën moeten consumeren van toegevoegde suikers.


Printen

 

 

Reacties: