Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D en spastische darm*
Uit een kleine Britse studie blijkt dat veel mensen met een spastische darm veel te lage bloedwaarden vitamine D hebben. Spastische darm, ook wel het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) genoemd, is een storing in de beweeglijkheid van de darmen en niet te verwarren met darmontstekingen. 82% van de deelnemers aan de studie hadden te lage bloedwaarden vitamine D en zij met goede bloedwaarden bleken duidelijk minder last te hebben en hadden een betere kwaliteit van leven.
De studie.  (Februari 2016)


 

Large proportion of IBS sufferers are vitamin D deficient
A large proportion of people living with Irritable Bowel Syndrome (IBS) are vitamin D deficient, a new study has found.
Researchers from the University of Sheffield discovered a significant association between a patient's vitamin D levels and the severity of their IBS symptoms, particularly the extent to which IBS affects their quality of life.
The study, which is the first of its kind, found that out of 51 IBS patients tested 82 per cent exhibited insufficient vitamin D levels.
Lead scientist, Dr Bernard Corfe, from the University's Molecular Gastroenterology Research Group, said: "IBS is a poorly understood condition which impacts severely on the quality of life of sufferers. There is no single known cause and likewise no single known cure.
"Clinicians and patients currently have to work together and use trial and error to manage the condition and this may take years with no guarantee of success.
"Our work has shown that most IBS sufferers in our trial had insufficient levels of vitamin D. Furthermore there was an association between vitamin D status and the sufferer's perceived quality of life, measured by the extent to which they reported impact on IBS on life."
IBS is a chronic and debilitating functional disorder of the gastrointestinal (GI) tract which affects around 10-15 per cent of the western population. Little is known about why and how the condition develops, although it is known that diet and stress can make symptoms worse. The symptoms often cause embarrassment for patients meaning many live with the condition undiagnosed.
IBS accounts for 10 per cent of visits to GP surgeries and the condition has a significant and escalating burden on society as a consequence of lost work days and time spent on regular hospital appointments.
Dr Corfe added: "Our data provide a potential new insight into the condition and importantly a new way to try to manage it.
"It was clear from our findings that many people with IBS should have their vitamin D levels tested, and the data suggests that they may benefit from supplementation with vitamin D. "As a result of this exploratory study, we're now able to design and justify a larger and more definitive clinical trial."
Researcher Vicky Grant has suffered with IBS for over 30 years. She reported a significant improvement in her symptoms following an introduction to a high-dose of vitamin D3 supplement approximately five years ago.
"I read about other IBS patients experiencing success with vitamin D, via the online patient community," said Vicky.
"I wasn't really expecting the vitamin D supplements to work as I had tried and failed with so many other treatments. I'm not cured but I have found that supplementation has dramatically improved my IBS."
IBS affects each patient differently and can be triggered by different things in each individual making the disease very difficult to treat. Patients can experience diarrhoea or constipation as a result of their symptoms or their bowel habits can alternate.
Vicky, who also leads a storying project called "Knowing as Healing: living well with irritable bowel syndrome," added: "IBS is quite a complex illness and it is common for sufferers to also have other disorders or diseases alongside the condition. The vitamin D supplements have had a beneficial effect here too."
The role of vitamin D supplementation inother GI conditions is also supported by other studies which show associations between a vitamin D deficiency and inflammatory bowel disease. Vitamin D has recently been linked to lowering blood pressure and reducing the risks of heart and kidney disease.
Results of the study, which is published in British Medical Journal Open Gastroenterology, suggest that IBS patients would benefit from vitamin D screening and possible supplementation.
Reference:
1. Simon Tazzyman, Nicholas Richards, Andrew R Trueman, Amy L Evans, Vicky A Grant, Iveta Garaiova, Sue F Plummer, Elizabeth A Williams, Bernard M Corfe. Vitamin D associates with improved quality of life in participants with irritable bowel syndrome: outcomes from a pilot trial. BMJ Open Gastroenterology, e000052 DOI: 10.1136/bmjgast-2015-000052 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Groot deel van IBS-patiŽnten zijn vitamine D deficiŽntie
Een groot deel van de mensen met Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) zijn vitamine D-deficiŽntie, heeft een nieuwe studie gevonden.
Onderzoekers van de University of Sheffield ontdekt dat er een significant verband tussen vitamine D niveaus van een patiŽnt en de ernst van de symptomen IBS, met name in hoeverre IBS invloed op hun kwaliteit van leven.
Het onderzoek, dat is de eerste in zijn soort, bleek dat van de 51 IBS-patiŽnten getest 82 procent tentoongesteld onvoldoende vitamine D-niveaus.
Lood wetenschapper, Dr Bernard Corfe, van de Universiteit van Moleculaire Gastroenterologie Research Group, zei: "IBS is een slecht begrepen aandoening die invloed sterk op de kwaliteit van leven van de patiŽnten Er is geen enkele bekende oorzaak en ook geen enkele remedie bekend..
"Artsen en patiŽnten hebben momenteel om samen te werken en het gebruik van trial and error om de conditie te beheren en dit kan jaren duren zonder garantie op succes.
"Ons werk heeft aangetoond dat de meeste IBS-patiŽnten in onze studie had onvoldoende niveaus van vitamine D. Bovendien werd er een verband tussen vitamine D-status en de lijder ervaren kwaliteit van leven, gemeten door de mate waarin zij verslag impact op IBS op het leven. "
IBS is een chronische en invaliderende functionele stoornis van het gastro-intestinale (GI) stelsel, die ongeveer 10-15 procent van de westerse bevolking treft. Er is weinig bekend over waarom en hoe de aandoening ontstaat, hoewel bekend is dat voeding en stress symptomen verergeren. De symptomen veroorzaken vaak schaamte voor patiŽnten betekent veel leven met de aandoening gediagnosticeerd.
IBS is goed voor 10 procent van de bezoeken aan operaties GP en de conditie is een belangrijke en toenemende last voor de samenleving als gevolg van verloren werkdagen en de tijd besteed aan regulier ziekenhuis afspraken.
Dr Corfe toegevoegd: "Onze gegevens geven een mogelijk nieuw inzicht in de toestand en vooral een nieuwe manier om te proberen om het te beheren.
"Het was duidelijk uit onze bevindingen dat veel mensen met IBS moeten hun vitamine D-spiegel getest, en de data suggereert dat ze kunnen profiteren van suppletie met vitamine D." Als gevolg van deze verkennende studie, zijn we nu in staat om te ontwerpen en rechtvaardigen een grotere en meer definitieve klinische trial. "
Onderzoeker Vicky Grant heeft geleden met IBS voor meer dan 30 jaar. Ze een significante verbetering van haar symptomen na inleiding op een hoge dosis vitamine D3 supplement ongeveer vijf jaar geleden.
"Ik las over andere IBS-patiŽnten met succes met vitamine D, via de online community patiŽnt", aldus Vicky.
"Ik verwachtte niet echt van de vitamine D-supplementen om te werken als ik had geprobeerd en mislukt met zo veel andere behandelingen. Ik ben niet genezen, maar ik heb geconstateerd dat suppletie dramatisch mijn IBS is verbeterd."
IBS beÔnvloedt elke patiŽnt anders en kan worden veroorzaakt door verschillende dingen per persoon die de ziekte zeer moeilijk te behandelen. PatiŽnten kunnen diarree of constipatie als gevolg van hun symptomen of de darm kunnen afwisselen.
Vicky, die ook een storying project genaamd leidt "Weten als Healing: goed leven met het prikkelbare darm syndroom", voegde toe: "IBS is een heel complexe ziekte en het is gebruikelijk voor patiŽnten om ook andere aandoeningen of ziektes naast de conditie van de vitamine. D-supplementen hebben een gunstig effect ook hier hadden. "
De rol van vitamine D-suppletie inother GI-aandoeningen wordt ook ondersteund door andere studies die associaties tussen een vitamine D-deficiŽntie en inflammatory bowel disease vertonen. Vitamine D is onlangs gekoppeld aan verlaging van de bloeddruk en het verminderen van het risico op hart- en nierziekten.
Resultaten van de studie, die is gepubliceerd in British Medical Journal Open Gastroenterology, suggereren dat IBS patiŽnten baat hebben bij vitamine D screening en eventuele suppletie.



Printen

 

 

Reacties: