Home / Nieuws / ...

 

Omega-3 tegen reumatische artritis*
Voeding rijk aan omega-3 vetzuren kan volgens een kleine studie de kans op reumatische Artritis (RA) duidelijk verlagen. RA is een auto-immuunziekte waarbij het immuunsysteem lichaamscellen als vreemd ziet en aanvallen. RA kan zich op elke leeftijd manifesteren. De aanwezigheid van bepaalde antistoffen in het lichaam geven aan dat iemand RA heeft of zal gaan krijgen. Uit de studie blijkt nu dat deelnemers met antistoffen in hun lichaam aanzienlijk minder omega-3 vetzuren aten en lagere bloedwaarden hiervan hadden dan zij met geen antistoffen voor RA. 
De studie.  (Februari 2016)


 

Omega-3 helps ward off rheumatoid arthritis 
If people at risk of rheumatoid arthritis consume more omega-3 fatty acids, found in fish and fish-oil supplements, they can probably decrease their chance of developing the disease, according to research published in Rheumatology.
Rheumatoid arthritis causes pain, damage and, ultimately, disability.
According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), "RA causes premature death, disability and a lower quality of life in the industrialized and developing world." It can begin at any age, and it causes fatigue and prolonged stiffness after rest. 
Rheumatoid arthritis (RA) is a systemic inflammatory disease affecting multiple joints in the body. It usually presents in the lining of the joints (synovial membrane) but can impact other organs. A higher prevalence of cardiovascular disease (CVD) has been observed among patients with RA. 
Pain, swelling and redness are common joint symptoms, and as the lining of the joint become inflamed, cartilage and even bone become eroded, sometimes causing joint deformity. 
The exact causes are unknown, but it is thought to be due to a faulty immune response, in which the body's immune system causes inflammation in the tissue that helps joints move. Autoantibodies, or immune proteins, are believed to target the body's tissues and organs mistakenly. 
Family history can help predict whether a person is likely to have the autoantibodies that precede the disease's development. 
There is no cure for RA, but specific exercise techniques can help to manage it. There is also some evidence that dietary factors may help. 
DHA and EPA may suppress protein that regulates immune response
Researchers wanted to know if patients with a higher omega-3 intake would have a lower risk for developing RA. 
They analyzed self-reported data about omega-3 consumption from 30 people who had autoantibodies for RA and 47 control patients who did not. 
Just 6.7% of the patients who had the autoantibodies for RA reported taking an omega-3 supplement, compared with 34.4% in the control group. Blood tests also showed that those with the autoantibodies for RA were "significantly more likely" to have lower levels of three essential omega-3 fatty acids than the control patients. 
It seems that two of the crucial omega-3 fatty acids, DHA and EPA, may be effective in suppressing a particular protein that regulates the intensity and duration of the immune response. 
Principal investigator Jill Norris, PhD, a professor in the department of epidemiology at the Colorado School of Public Health, comments: 
"There was a very substantial difference in the blood levels of omega-3 fatty acids between the people who took omega-3 supplements and those who did not."
Norris adds that genetics may also play a role in the ultimate effectiveness of omega-3 in individual patients at risk of developing RA. 
Fast facts about RA 
∑ Around 1.5 million Americans have RA, or 0.6% of the population
∑ Women are three times more likely to have it than men
∑ Prevalence appears to be increasing, particularly among women.
This is the first study to find an association between omega-3 and the autoantibodies that lead to RA among patients who are at risk but have yet to develop the disease. 
Despite the small number of participants, the results indicate that omega-3 may help protect against RA by preventing its development during the period before symptoms emerge. 
Next, researchers hope to track a larger group of patients over a longer period, including those with the RA autoantibody, to see how the disease progresses. 
Omega-3 is found in cold-water fish, such as salmon or mackerel, as well as in dietary supplements derived from fish or algae; but food sources alone may not suffice to provide beneficial effects because modern farming practices have lowered the amount of omega-3 in many foods by as much as 40-fold since the 1900s. 
The researchers recommend a healthy, balanced diet that includes fish rich in omega-3 fatty acids, as well as 1-3 grams of fish oil a day, for those who may be at risk for RA and perhaps other inflammatory diseases, in order to decrease the risk of developing them. 
Lower omega-3 fatty acids are associated with the presence of anti-cyclic citrullinated peptide autoantibodies in a population at risk for future rheumatoid arthritis: a nested case-control study, R.W. Gan et al., Rheumatology. 
University of Florida news release, 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Omega-3 helpt afweren reumatoÔde artritis
Als mensen met een risico op reumatoÔde artritis verbruiken meer omega-3 vetzuren in vis en visolie supplementen, kunnen ze waarschijnlijk hun kans op het ontwikkelen van de ziekte te verminderen, zo blijkt uit onderzoek gepubliceerd in Rheumatology.
ReumatoÔde artritis veroorzaakt pijn, schade en, uiteindelijk, een handicap.
Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), "RA veroorzaakt vroegtijdige overlijden, arbeidsongeschiktheid en een lagere kwaliteit van leven in de geÔndustrialiseerde en ontwikkelingslanden." Het kan op elke leeftijd beginnen, en het veroorzaakt vermoeidheid en langdurige stijfheid na rust.
ReumatoÔde artritis (RA) is een systemische inflammatoire ziekte die meerdere gewrichten in het lichaam. Presenteert meestal in de bekleding van de gewrichten (synoviale membraan) maar kan andere organen beÔnvloeden. Een hogere prevalentie van cardiovasculaire ziekten (CVD) is waargenomen bij patiŽnten met RA.
Pijn, zwelling en roodheid komen vaak voor gezamenlijke symptomen, en als de bekleding van het gewricht ontstoken, kraakbeen en zelfs bot worden uitgehold, waardoor soms gewrichtsvervorming.
De exacte oorzaak is onbekend, maar het is waarschijnlijk te wijten aan een defecte immuunrespons, waarbij het immuunsysteem van het lichaam veroorzaakt een ontsteking in het weefsel dat helpt gewrichten bewegen. Auto-antilichamen of immune eiwitten worden verondersteld om weefsels en organen van het lichaam gericht ongeluk.
Familiegeschiedenis kan helpen voorspellen of een persoon wil de auto-antilichamen dat de ontwikkeling van de ziekte voorafgaan hebben.
Er is geen behandeling voor RA, maar specifieke oefening technieken kunnen helpen om het te beheren. Er zijn ook aanwijzingen dat voedingsfactoren kunnen helpen.
DHA en EPA kan eiwit dat immuunrespons regelt onderdrukken
Onderzoekers wilden weten of patiŽnten met een hogere omega-3 inname een lager risico op het ontwikkelen van RA zou hebben.
Zij analyseerden zelf-gerapporteerde gegevens over omega-3 consumptie van 30 mensen die autoantilichamen hadden voor RA en 47 controle patiŽnten die dat niet deden.
Slechts 6,7% van de patiŽnten die autoantilichamen gehad RA gemeld die een omega-3 supplement, vergeleken met 34,4% in de controlegroep. Bloedonderzoek toonde ook dat degenen met de autoantilichamen voor RA waren "significant vaker" lagere niveaus van drie essentiŽle omega-3-vetzuren dan de controle patiŽnten.
Het schijnt dat twee essentiŽle omega-3-vetzuren DHA en EPA, effectief in het onderdrukken van een bepaald eiwit dat de intensiteit en de duur van de immuunrespons regelt kan zijn.
Hoofdonderzoeker Jill Norris, PhD, een professor in de afdeling epidemiologie aan de Colorado School of Public Health, zegt:
'Er is een zeer groot verschil in de bloedspiegels van omega-3 vetzuren tussen degenen die nam omega-3 supplementen en zij die niet. "
Norris voegt dat genetica een rol bij de uiteindelijke effectiviteit van omega-3 bij individuele patiŽnten kunnen spelen bij risico op RA.
Snelle feiten over RA
∑ Ongeveer 1,5 miljoen Amerikanen hebben RA, of 0,6% van de bevolking
∑ Vrouwen zijn drie keer meer kans om het te hebben dan mannen
∑ De prevalentie lijkt toe te nemen, vooral onder vrouwen.
Dit is de eerste studie die een verband tussen omega-3 en de auto-antilichamen die tot RA bij patiŽnten die een risico lopen maar nog ontwikkeling van de ziekte te vinden.
Ondanks het kleine aantal deelnemers, de resultaten aan dat omega-3 kan helpen beschermen tegen RA door het voorkomen van de ontwikkeling in de periode voordat symptomen ontstaan.
Next, de onderzoekers hopen op een grotere groep patiŽnten te volgen over een langere periode, waaronder die met de RA auto-antilichaam, om te zien hoe de ziekte vordert.
Omega-3 is gevonden in koud water vissen, zoals zalm of makreel, alsook in voedingssupplementen uit vis of algen; maar voedselbronnen alleen niet kan volstaan om de gunstige effecten te voorzien omdat de moderne landbouwmethoden hebben de hoeveelheid omega-3 in veel voedingsmiddelen met maar liefst 40-voudige sinds 1900 verlaagd.
De onderzoekers bevelen een gezonde, evenwichtige voeding die vis rijk aan omega-3 vetzuren, en 1-3 gram visolie per dag, omvat voor degenen die risico lopen op RA en misschien andere ontstekingsziekten, teneinde het risico van de ontwikkeling daarvan verminderen.


Printen

 

 

Reacties: