Home / Nieuws / ...

 

Veel bewegen bij kanker*
Uit een studie, weliswaar met muizen, blijkt dat veel bewegen bij kanker belangrijk is. Bij muizen die veel bewogen nam de grootte van een tumor met de helft af. Veel bewegen laat uit het spierweefsel het signaaleiwit Interleukine-6 (IL-6) vrijkomen wat op zijn beurt zorgt dat Naturalkillercellen ofwel NK-cellen zich naar de tumor begeven en deze aanvallen, zo blijkt uit de studie.
De studie.  (Februari 2016)


 

Running helps mice slow cancer growth 
Here's one more benefit of exercise: mice who spent their free time on a running wheel were better able to shrink tumors (a 50% reduction in tumor size) compared to their less active counterparts. Researchers found that the surge of adrenaline that comes with a high-intensity workout helped to move cancer-killing immune (NK) cells toward lung, liver, or skin tumors implanted into the mice. The study appears in Cell Metabolism.
"It is known that infiltration of natural killer (NK) immune cells can control and regulate the size of tumors, but nobody had looked at how exercise regulates the system," says senior study author Pernille Hojman, at the University of Copenhagen. "In our experiments, we tried to inject our mice with adrenaline to mimic this increase you see during exercise, and when we do that we see that the NK cells are mobilized to the bloodstream, and if there's a tumor present then the NK cells will find the tumor and home to it."
Hojman and her colleagues next used mice depleted of NK cells to show that the increase in number of NK cells at the site of the tumor was directly contributing to the reduction in size. Even with exercise and a full suite of other immune cells, without the NK cells these mice experienced the normal rate of cancer growth. Blocking the function of adrenaline also blunted the cancer-killing benefits of the running wheel.
The research group also discovered that an immune signaling molecule called IL-6 was the link between adrenaline-dependent mobilization of NK cells and tumor infiltration. It's known that IL-6 is released from muscle tissue during exercise, but Hojman presents evidence that adrenaline specifically hails IL-6 sensitive NK cells and that the IL-6 molecules helped guide the immune cells to the tumors.
"That was actually a big surprise to us," she says, adding that IL-6 and its role in tumor biology can be a controversial topic. "In this study we show that the exercise-induced IL-6 seems to play a role in homing of NK cells to the tumor and also in the activation of those NK cells."
While the research is hopeful for patients looking for inexpensive ways to manage their cancer, more needs to be learned about the effects of exercise on metastasis and longevity, as well as if the observations hold true in humans. Hojman also wants to explore the combined impact of anti-cancer treatments and exercise on tumors.
"As someone working in the field of exercise and oncology, one of the main questions that cancer patients always ask is: how should I exercise? Can we do anything?" she says. "While it has previously been difficult to advise people about the intensity at which they should exercise, our data suggest that it might be beneficial to exercise at a somewhat high intensity in order to provoke a good epinephrine surge and hence recruitment of NK cells."
Reference:
1. Line Pedersen et al. Voluntary Running Suppresses Tumor Growth through Epinephrine- and IL-6-Dependent NK Cell Mobilization and Redistribution. Cell Metabolism, February 2016 DOI: 10.1016/j.cmet.2016.01.011 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Running helpt muizen trage groei van kanker
Hier is nog een voordeel van de oefening: muizen, die hun vrije tijd besteed aan een loopwiel waren beter in staat om tumoren slinken (een vermindering van 50% van de tumorgrootte) in vergelijking met hun minder actieve tegenhangers. Onderzoekers vinden dat de sterke stijging van adrenaline die wordt geleverd met een hoge intensiteit training geholpen om kanker-doden immuun (NK) cellen in de richting van long-, lever- of huidtumoren geÔmplanteerd in de muizen te verplaatsen. De studie verschijnt in Cell Metabolism.
"Het is bekend dat infiltratie van natural killer (NK) immuuncellen kunnen controleren en reguleren van de grootte van de tumoren, maar niemand had hoe oefening regelt het systeem gekeken", zegt senior studie auteur Pernille Hojman, aan de Universiteit van Kopenhagen. "In onze experimenten, hebben we geprobeerd om onze muizen te injecteren met adrenaline aan deze stijging zie je tijdens de oefening na te bootsen, en als we dat doen we zien dat de NK-cellen zijn gemobiliseerd om de bloedbaan, en als er een tumor aanwezig is dan de NK-cellen vinden van de tumor en de thuisbasis van het. "
Hojman en haar collega weer wordt gebruikt muizen ontdaan van NK cellen blijkt dat de toename van het aantal NK-cellen op de plaats van de tumor was rechtstreeks bijdragen tot de verkleining. Zelfs met lichaamsbeweging en een volledige suite van andere immuuncellen, zonder dat de NK-cellen deze muizen ervaren het normale tarief van de groei van kanker. Het blokkeren van de functie van de adrenaline ook afgestompt de kanker-doden voordelen van het loopwiel.
De onderzoeksgroep ontdekte ook dat een immuun signalering molecuul genaamd IL-6 was de koppeling tussen adrenaline-afhankelijke mobilisatie van de NK-cellen en tumor infiltratie. Het is bekend dat IL-6 wordt vrijgegeven van spierweefsel tijdens de oefening, maar Hojman presenteert bewijs dat adrenaline specifiek afkomstig is IL-6 gevoelige NK-cellen en dat de IL-6 moleculen bijgedragen aan het sturen van de immuuncellen van de tumoren.
"Dat was eigenlijk een grote verrassing voor ons," zegt ze, eraan toevoegend dat IL-6 en haar rol in de tumor biologie een controversieel onderwerp kan zijn. "In deze studie wordt aangetoond dat de oefening geÔnduceerde IL-6 lijkt een rol te spelen bij homing van NK-cellen naar de tumor en ook bij de activering van de NK-cellen."
Hoewel het onderzoek is hoopvol voor de patiŽnten op zoek naar goedkope manieren om hun kanker te beheren, meer moet worden geleerd over de effecten van lichaamsbeweging op metastase en een lange levensduur, alsmede indien de opmerkingen opgaan in de mens. Hojman wil ook het gecombineerde effect van anti-kanker behandelingen en oefening op tumoren te verkennen.
"Als iemand die op het gebied van lichaamsbeweging en oncologie, een van de belangrijkste vragen die kankerpatiŽnten altijd stellen is: hoe moet ik oefenen Kunnen we niets doen?" zij zegt. "Hoewel voorheen moeilijk is geweest om mensen te adviseren over de intensiteit waarmee zij moeten uitoefenen, onze gegevens suggereren dat het voordelig te oefenen op een enigszins hoge intensiteit om een goede epinefrine golf en derhalve rekrutering van NK-cellen veroorzaken kunnen zijn."Printen

 

 

Reacties: