Home / Nieuws / ...

 

Frisdranken en hartfalen*
Eerdere studies hebben al laten zien dat het drinken van frisdranken verschillende ziektes doet bevorderen zoals, hart- en vaatziektes, diabetes en jicht. Uit deze studie onder ruim 48.000 mannen blijkt dat gesuikerde frisdranken ook de kans op hartfalen duidelijk doen vergroten. Hartfalen, een situatie waarbij het hart niet voldoende bloed meer kan rondpompen, komt in de Westerse wereld meer en meer voor. Twee glazen frisdrank per dag geeft volgens de studie al 23% meer kans op hartfalen.
De studie. (Januari 2016)


 

Consumption of sweetened drinks now linked to heart failure
New research shows a link between regular consumption of sweetened drinks and an increased likelihood of heart failure in men. 
The new research claims that sweetened drinks increase risk of heart failure.
Although this is the first time heart failure has specifically been investigated, there already exists a wealth of data on sweetened drinks' impacts on other health issues. 
Research conducted in 2004 found that adolescents consumed an average of 300 calories per day from sugar-sweetened drinks, accounting for 13% of their daily caloric intake. 
Due to the prevalence of sweetened drinks in the general population's diet and their negative health potential, this is an area worthy of further investigation. 
Consumption of sweetened beverages has already been linked to changes in blood pressure, concentrations of insulin, glucose and C-reactive protein, and weight. 
Soft drinks are also associated with an increased risk of developing hypertension, metabolic syndrome, coronary heart disease and stroke. 
Previous research has also shown that people who consume 1-2 cans of sugary drinks per day or more have a 26% greater risk of developing type 2 diabetes than people who rarely have such drinks. 
Another study, which lasted 22 years and involved 80,000 women, found that those who consumed a can a day of sugary drinks had a 75% higher risk of gout than women who rarely had such drinks. 
According to recent research carried out by Susanna Larsson, PhD, at the Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet in Stockholm, Sweden, heart failure may be the next evil to join sweetened drinks' list of woes. 
The heart failure epidemic
Heart failure is defined by the National, Heart, Lung and Blood Institute as a situation when the "heart can't pump enough blood to meet the body's needs." 
Fast facts about heart failure 
· About 5.1 million people in the US have heart failure
· Currently, there is no cure for the condition
· Men have a higher rate of heart failure than women.
Heart failure affects 23 million people worldwide. Worryingly, heart failure appears to be on the rise, especially in men and the elderly. Survival estimates for heart failure patients are only 50% at 5 years and 10% at 10 years.
This upward trend has been described as a "cardiovascular epidemic with the potential to become a global public health crisis." Despite this, the data linking heart failure to nutritional factors is relatively sparse. 
A recent review found fewer than 20 observational studies investigating the relationship between nutrition and heart failure, and the majority of those studies have investigated negative correlations between heart failure and eating healthfully, rather than the negative impacts of diet. 
Larsson's new study, published in the journal Heart, hopes to shed additional light on heart failure's potential causes. 
Two servings or more per day increases heart failure risk by 23%
The study's participants were taken from the Cohort of Swedish Men (COSM). These individuals all lived in Sweden and were born between 1918 and 1952. 
The COSM consists of 48,850 men who completed a questionnaire covering a number of parameters, such as physical activity, diet, anthropometric traits and various other lifestyle factors. 
Prior to analysis, the research team removed a number of individuals, including those with baseline cancer and existing heart problems; this left them with 42,400 eligible participants who they followed for 12 years. 
The COSM questionnaire asked the group "How many soft drinks or sweetened juice drinks do you drink per day or per week?" Fruit juice was not included in the definition of sweetened beverages. 
The results, in simple terms: 
"Men who consumed at least two servings per day of sweetened beverages had a 23% higher risk of heart failure, compared with non-consumers."
Researchers observed this effect, despite adjusting for potentially confounding variables including smoking, caffeine intake, weight, daily amount of physical activity, diabetes, hypertension, fruit intake and processed meat intake. 
This current research is yet another compelling strand of evidence adding to the weight of negative impacts attributed to sweetened drinks. 
The relationship between sweetened beverage consumption and risk of heart failure in men, Susanna Larsson PhD et al., Heart, doi: 10.1136/heartjnl-2015-307542. 
Preventing heart failure: sweetened beverages and healthy lifestyles, Miguel A Martínez-González et al., Heart, doi: 10.1136/heartjnl-2015-308426, editorial. 
Additional sources: 
National, Heart, Lung and Blood Institute, What is heart failure? 
Epidemiology of Heart Failure, Véronique L. Roger, Circulation Research, doi: 10.1161/CIRCRESAHA.113.300268, published online June 2013, abstract
Sweetened beverage consumption, incident coronary heart disease, and biomarkers of risk in men, Circulation, L. de Koning et al., doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.067017, 12 March 2012. 
Robert Wood Johnson Foundation, The negative impact of sugar-sweetened beverages on children's health

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

De consumptie van gezoete dranken nu gekoppeld aan hartfalen
Nieuw onderzoek toont een verband tussen regelmatige consumptie van gezoete dranken en een verhoogde kans op hartfalen bij mannen.
Het nieuwe onderzoek beweert dat gezoete dranken te verhogen risico op hartfalen.
Hoewel dit de eerste keer dat hartfalen is specifiek onderzocht, bestaat er al een schat aan gegevens over de gevolgen van gezoete dranken 'op andere gezondheidsproblemen.
Uit onderzoek in 2004 bleek dat adolescenten verbruikt gemiddeld 300 calorieën per dag uit met suiker gezoete dranken, goed voor 13% van de dagelijkse calorie-inname.
Door de prevalentie van gezoete dranken in het dieet van de bevolking en hun gezondheid negatieve potentiaal, dit is een gebied verdient verder onderzoek.
De consumptie van gezoete dranken reeds gekoppeld aan veranderingen in de bloeddruk, de concentratie van insuline, glucose en C-reactief proteïne en gewicht.
Frisdranken zijn ook geassocieerd met een verhoogd risico op hypertensie, metabool syndroom, coronaire hartziekten en beroerte.
Eerder onderzoek heeft ook aangetoond dat mensen die 1-2 blikjes van suikerhoudende dranken per dag te consumeren of meer een 26% groter risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 dan mensen die zelden zulke drankjes.
Een andere studie, die 22 jaar duurde en betrokken 80.000 vrouwen, bleek dat degenen die verbruikt een kan een dag van suikerhoudende dranken had een 75% hoger risico op jicht dan vrouwen die zelden had zo'n drankjes.
Volgens recent onderzoek van Susanna Larsson, PhD, bij het Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet in Stockholm, Zweden uitgevoerd, kan hartfalen de volgende kwaad naar de lijst van ellende gezoete dranken 'mee.
Het hartfalen epidemie
Hartfalen wordt gedefinieerd door de National Heart, Lung and Blood Institute als een situatie waarin het "hart niet genoeg bloed pompen om de behoeften van het lichaam te voldoen."
Snelle feiten over hartfalen
· Ongeveer 5,1 miljoen mensen in de VS hebben hartfalen
· Op dit moment is er geen remedie voor de conditie
· Mannen hebben een hoger percentage van hartfalen dan vrouwen.
Hartfalen treft 23 miljoen mensen wereldwijd. Verontrustend, lijkt hartfalen te zijn op de stijging, vooral bij mannen en ouderen. Survival ramingen voor patiënten met hartfalen zijn slechts 50% op 5 jaar en 10% op 10 jaar.
Deze opwaartse trend is beschreven als een "cardiovasculaire epidemie met mogelijk een wereldwijde crisis volksgezondheid worden." Desondanks data link hartfalen voedingsfactoren betrekkelijk schaars.
Een recente evaluatie bleek minder dan 20 observationele studies onderzoek naar de relatie tussen voeding en hartfalen, en de meerderheid van deze studies hebben negatieve correlaties onderzocht tussen hartfalen en eten healthfully, in plaats van de negatieve effecten van het dieet.
Nieuwe studie Larsson, gepubliceerd in het tijdschrift Heart, hoopt om meer licht te werpen op mogelijke oorzaken van hartfalen's.
Twee porties of meer per dag verhoogt risico op hartfalen met 23%
Deelnemers aan de studie werden genomen uit de Cohort van de Zweedse mannen (COSM). Deze mensen leefden in Zweden zijn geboren tussen 1918 en 1952.
De COSM bestaat uit 48.850 mensen die een vragenlijst die een aantal parameters, zoals fysieke activiteit, voeding, antropometrische kenmerken en diverse andere leefstijlfactoren voltooid.
Voorafgaand aan de analyse, het onderzoeksteam verwijderd van een aantal individuen, waaronder die met de baseline kanker en bestaande hartproblemen; Dit liet hen met 42.400 in aanmerking komende deelnemers die ze gedurende 12 jaar.
De COSM vragenlijst vroeg de groep "Hoeveel frisdrank of gezoete sap drinken doe je per dag of per week te drinken?" Vruchtensap was niet opgenomen in de definitie van gezoete dranken.
De resultaten, in eenvoudige termen:
"Mannen die minstens twee porties per dag van gezoete dranken geconsumeerd had een 23% hoger risico op hartfalen, in vergelijking met niet-consumenten."
Onderzoekers waargenomen dit effect, ondanks de aanpassing voor potentieel verstorende variabelen zoals roken, cafeïne-inname, gewicht, dagelijkse hoeveelheid lichamelijke activiteit, diabetes, hoge bloeddruk, fruit inname en verwerkt vlees inname.
Het huidige onderzoek is nog een overtuigend bewijs streng toe te voegen aan het gewicht van negatieve effecten toegeschreven aan gezoete dranken.


Printen

 

 

Reacties: