Home / Nieuws / ...

 

Koffie voor gezonde darmen*
Meer en meer studies laten de voordelen zien van het drinken van koffie. Nu laat een kleine studie, onder 34 mannen, meer voordelen van het drinken van koffie zien. Uit darmonderzoeken met colonoscopie en endoscopie bleek dat het drinken van koffie kan zorgen voor een gezondere darmflora met meer goede en minder slechte bacteriën
(Maart 2020)


Coffee drinkers have healthier gut microbiotas
New research suggests that heavy coffee drinkers have healthier compositions of bacteria in their guts. 
New research sheds light on the effect of coffee on the gut microbiota.
More and more research is unpacking the health benefits of drinking coffee. Drinking just one cup may fight off unhealthy fat, ease inflammation associated with obesity, or even protect the brain into old age.
Furthermore, drinking at least three cups of coffee every day may keep arteries healthy and supple by preventing a calcium buildup and staving off the risk of clogging.
Coffee could also help fight off diabetes by improving blood sugar control and can keep the liver healthy and “happy.”
But how exactly coffee yields all of these wonderful health benefits has remained somewhat of a mystery.
New research shines some light on the mechanisms behind coffee’s effects by looking at the links between coffee and the health of the gut microbiota.
Dr. Li Jiao is the senior and corresponding author of the study. Dr. Jiao is an associate professor of medicine–gastroenterology at the Baylor College of Medicine in Houston, TX, and a researcher at the Center for Innovations in Quality, Effectiveness, and Safety at the Michael E. DeBakey VA Medical Center.
Dr. Shawn Gurwara, also from Baylor College, who is the first author of the paper, presented the findings at the American College of Gastroenterology (ACG) Annual Scientific Meeting, which took place in San Antonio, TX.
Looking into the gut microbiota
“The beneficial roles of coffee consumption in metabolic diseases have previously been shown,” Dr. Jiao told Medical News Today. “We set out to examine whether phytochemical ‘caffeine’ in coffee would account for this beneficial effect.”
Dr. Jiao and team looked at “the association between caffeine consumption and the composition and structure of the colonic-gut microbiota.”
To do so, the scientists asked 34 participants to undergo a screening colonoscopy and endoscopy to confirm the health of their colons.
The researchers obtained 97 “snap-frozen colonic mucosa biopsies” from various segments of these individuals’ colons, extracted microbial DNA, and performed 16s rRNA sequencing analysis.
The participants answered a self-administered food frequency questionnaire to evaluate the daily intake of coffee. The team divided coffee intake into high coffee consumption — that is, coffee containing at least 82.9 milligrams (mg) caffeine per day — and low coffee consumption, that is, coffee containing less than 82.9 mg caffeine daily.
The effects of coffee on the gut
The analyses revealed that high caffeine consumers had high levels of the bacterial genera Faecalibacterium and Roseburia, but low levels of Erysipelatoclostridium — a “potentially harmful” bacterial genus.
The research team found these associations regardless of the participants’ age or the quality of their diets.
Although part of a normal healthy gut, excessive levels of Erysipelatoclostridium ramosum (E. ramosum) may be harmful.
Previous studies in humans have linked E. ramosum with metabolic syndrome, and animal studies found links with “upregulation of small intestinal glucose and fat transporters,” which enhanced diet-induced obesity.
Furthermore, the researchers of this present study found higher levels of other bacteria “commonly detected in gut microbiomes” in high coffee consumers. These bacteria included Odoribacter, Dialister, Fusicatenibactor, Alistipes, Blautia, and various strains of Lachnospiraceae.
The authors conclude:
“Higher caffeine consumption was associated with increased richness and evenness of the mucosa-associated gut microbiota, and higher relative abundance of anti-inflammatory bacteria, such as Faecalibacterium and Roseburia and lower levels of potentially harmful Erysipelatoclostridium.”
Strengths and limitations of the study
Dr. Jiao also commented on the strengths and limitations of the research. The fact that the study examined the mucosa-associated gut microbiome set it apart from most studies, which center on the fecal microbiome, she said.
However, she cautioned, “the study was conducted in 34 adult men who had [a] normal colon in a single hospital. It is unknown whether these preliminary results can be applied to women or other populations.”
Furthermore, said Dr. Jiao, “We used the 16S rRNA gene sequencing that cannot tell which bacterial species are important.”
Also, the self-reported diet data did not give the researchers information about how the coffee was made or which brands the participants used.
Finally, “We cannot tease out whether polyphenol or other compounds in coffee may also partially explain the association,” said Dr. Jiao.
“We need [to] learn more about the interaction between the host and gut microbiome in diverse populations,” Dr. Jiao added. “More research is needed to understand what these bacteria (such as Alistipes) do in our body.”

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Koffiedrinkers hebben gezondere darmbacteriën
Nieuw onderzoek suggereert dat zware koffiedrinkers gezondere bacteriesamenstellingen in hun darmen hebben.
Nieuw onderzoek werpt licht op het effect van koffie op de darmmicrobiota.
Steeds meer onderzoek doet onderzoek naar de gezondheidsvoordelen van het drinken van koffie. Het drinken van slechts één kopje kan ongezond vet bestrijden, ontstekingen als gevolg van obesitas verlichten of zelfs de hersenen tot op hoge leeftijd beschermen.
Bovendien kan het dagelijks drinken van ten minste drie kopjes koffie de bloedvaten gezond en soepel houden door calciumophoping te voorkomen en het risico op verstopping te voorkomen.
Koffie kan ook helpen diabetes te bestrijden door de bloedsuikerspiegel te verbeteren en kan de lever gezond en 'gelukkig' houden.
Maar hoe koffie al deze geweldige gezondheidsvoordelen precies oplevert, is een beetje een mysterie gebleven.
Nieuw onderzoek werpt enig licht op de mechanismen achter de effecten van koffie door te kijken naar de verbanden tussen koffie en de gezondheid van de darmmicrobiota.
Dr. Li Jiao is de senior en corresponderende auteur van de studie. Dr. Jiao is universitair hoofddocent geneeskunde-gastro-enterologie aan het Baylor College of Medicine in Houston, TX, en onderzoeker aan het Center for Innovations in Quality, Effectiveness and Safety aan het Michael E. DeBakey VA Medical Center.
Dr. Shawn Gurwara, ook van Baylor College, de eerste auteur van de paper, presenteerde de bevindingen op de jaarlijkse wetenschappelijke bijeenkomst van het American College of Gastroenterology (ACG), die plaatsvond in San Antonio, TX.
Op zoek naar de darmflora
"De gunstige rol van koffieconsumptie bij metabole ziekten is eerder aangetoond", vertelde Dr. Jiao aan Medical News Today. "We gingen onderzoeken of fytochemische‘ cafeïne ’in koffie dit gunstige effect zou verklaren."
Dr. Jiao en zijn team keken naar "de associatie tussen de consumptie van cafeïne en de samenstelling en structuur van de darmflora."
Om dit te doen, vroegen de wetenschappers 34 deelnemers om een colonoscopie en endoscopie te screenen om de gezondheid van hun dikke darm te bevestigen.
De onderzoekers verkregen 97 'snap-frozen colon mucosa biopsies' uit verschillende segmenten van de colons van deze individuen, extraheerden microbieel DNA en voerden 16s rRNA-sequentieanalyse uit.
De deelnemers beantwoordden een zelf-ingevulde voedselfrequentie-vragenlijst om de dagelijkse koffie-inname te evalueren. Het team verdeelde de koffie-inname in een hoog koffie-verbruik - dat wil zeggen koffie met ten minste 82,9 milligram (mg) cafeïne per dag - en een laag koffie-verbruik, dat wil zeggen koffie met minder dan 82,9 mg cafeïne per dag.
De effecten van koffie op de darmen
Uit de analyses bleek dat consumenten met een hoog cafeïnegehalte hoge niveaus van de bacteriële geslachten Faecalibacterium en Roseburia hadden, maar lage niveaus van Erysipelatoclostridium - een "potentieel schadelijk" bacteriegeslacht.
Het onderzoeksteam vond deze associaties ongeacht de leeftijd van de deelnemers of de kwaliteit van hun dieet.
Hoewel ze deel uitmaken van een normale, gezonde darm, kunnen overmatige hoeveelheden Erysipelatoclostridium ramosum (E. ramosum) schadelijk zijn.
Eerdere studies bij mensen hebben E. ramosum in verband gebracht met het metabool syndroom, en dierstudies vonden verbanden met "opregulatie van dunne darm glucose- en vettransporteurs", die obesitas als gevolg van voeding versterkten.
Bovendien ontdekten de onderzoekers van dit onderzoek hogere niveaus van andere bacteriën die 'vaak worden aangetroffen in de darmmicrobiomen' bij hoge koffieconsumenten. Deze bacteriën omvatten Odoribacter, Dialister, Fusicatenibactor, Alistipes, Blautia en verschillende soorten Lachnospiraceae.
De auteurs concluderen:
"Hogere cafeïneconsumptie werd geassocieerd met verhoogde rijkdom en gelijkmatigheid van de slijmvlies-geassocieerde darmmicrobiota, en een hogere relatieve overvloed aan ontstekingsremmende bacteriën, zoals Faecalibacterium en Roseburia, en lagere niveaus van potentieel schadelijk Erysipelatoclostridium."
Sterke punten en beperkingen van de studie
Dr. Jiao gaf ook commentaar op de sterke punten en beperkingen van het onderzoek. Het feit dat de studie het mucosa-geassocieerde darmmicrobioom onderzocht, onderscheidde het van de meeste studies, die zich richten op het fecale microbioom, zei ze.
Ze waarschuwde echter: 'De studie werd uitgevoerd bij 34 volwassen mannen met [een] normale dikke darm in één ziekenhuis. Het is niet bekend of deze voorlopige resultaten kunnen worden toegepast op vrouwen of andere populaties. ”
Bovendien zei Dr. Jiao: "We gebruikten de 16S rRNA-gensequencing die niet kan zeggen welke bacteriesoorten belangrijk zijn."
Ook gaven de zelfgerapporteerde voedingsgegevens de onderzoekers geen informatie over hoe de koffie werd gemaakt of welke merken de deelnemers gebruikten.
Ten slotte: "We kunnen niet achterhalen of polyfenol of andere verbindingen in koffie de associatie ook gedeeltelijk kunnen verklaren", zei Dr. Jiao.
"We moeten meer leren over de interactie tussen de gastheer en het darmmicrobioom in diverse populaties," voegde Dr. Jiao eraan toe. "Er is meer onderzoek nodig om te begrijpen wat deze bacteriën (zoals Alistipes) in ons lichaam doen."