Home / Nieuws / ...

 

Lute´ne tegen cognitieve achteruitgang*
Voeding rijk aan lute´ne, een bioactieve stof uit de groep caroteno´den en veel voorkomend in prei, broccoli, boerenkool, spinazie en eieren, lijkt niet alleen belangrijk ter voorkoming van een hartziekte zoals een eerdere studie liet zien, maar ook belangrijk tegen cognitieve achteruitgang zo blijkt uit een andere studie. Omdat eerdere onderzoeken lieten zien dat cognitieve achteruitgang niet alleen op oudere maar ook al al op jongere leeftijd kan beginnen werden 60 deelnemers voor de studie gezocht in de leeftijd van 25 tot 45 jaar. Lute´ne is een stof die het lichaam zelf niet kan aanmaken en dus uit de voeding gehaald moet worden. De deelnemers met de meeste lute´ne in hun lichaam bleken duidelijk minder cognitieve achteruitgang te hebben.
De studie. (Oktober 2017)


Kale nutrient may yield significant cognitive benefits
Researchers have found that lutein, a nutrient and organic pigment found in kale, spinach, avocados, and eggs, may be effective in rejuvenating cognitive functions. 
The health benefits of green foods, such as kale, spinach, and other leafy vegetables, have long been discussed by nutritionists.
The importance of lutein - a nutrient and organic pigment, or carotenoid, found in a range of foods including kale, carrots, and even eggs - has often been singled out by specialists in recent studies. Medical News Today, for instance, have lately reported on lutein's role in reducing inflammation in heart disease.
New research from the University of Illinois at Urbana-Champaign, in collaboration with the University of Georgia in Athens, has unveiled yet another health benefit of lutein: the ability to counteract cognitive aging.
Lead researcher Dr. Naiman A. Khan, of the Department of Nutritional Sciences at the University of Illinois, and his colleagues published their findings in the journal Frontiers in Aging Neuroscience.
Cognitive aging sets in early
The researchers started from the premise that cognitive aging becomes apparent earlier in life than one might expect.
Previous studies had only monitored cognitive aging in elderly adults, but Dr. Khan and his colleagues wanted to take a different approach.
"As people get older, they experience typical decline. However, research has shown that this process can start earlier than expected. You can even start to see some differences in the 30s," says first study author Anne Walk, a postdoctoral researcher also at the University of Illinois.
With this in mind, the researchers recruited 60 adult participants aged between 25 and 45, setting out to investigate whether or not lutein intake can have an impact on cognition.
The researchers explain that lutein is a naturally occurring substance that cannot be synthesized in the human body. This is why it must be absorbed from foods that synthesize it, such as kale and other green leafy vegetables, or else through food supplements.
Once assimilated by the human body, lutein can be detected in brain tissue as well as in the eyes' retinas, which makes the appraisal of lutein levels more convenient, as non-invasive measurements can be taken.
"If lutein can protect against decline, we should encourage people to consume lutein-rich foods at a point in their lives when it has maximum benefit," says Walk.
More lutein improves cognitive performance
On this occasion, the researchers gauged lutein levels in the participants' eyes by asking them to respond to flickering light stimuli.
The neural activity in the participants' brains was assessed by electrodes attached to the scalp, as each participant was tasked with an attention-related exercise designed to test their selective attention, attentional inhibition (the ability to ignore irrelevant stimuli), or response inhibition (the ability to suppress inappropriate impulses).
Dr. Khan and colleagues found that the participants who exhibited higher levels of lutein were cognitively more similar to younger individuals than they were to individuals of the same age with lower lutein levels.
"The neuro-electrical signature of older participants with higher levels of lutein looked much more like their younger counterparts than their peers with less lutein. Lutein appears to have some protective role, since the data suggest that those with more lutein were able to engage more cognitive resources to complete the task," explains Walk.
Following this study, the researchers seek to gain a better understanding of how a larger lutein intake might impact the level of the carotenoid accumulated in the retina, and to what extent lutein levels actually influence cognitive capacity.
"In this study we focused on attention, but we also would like to understand the effects of lutein on learning and memory," concludes Dr. Khan.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Boerenkool voedingsstoffen kunnen significante cognitieve voordelen opleveren
Onderzoekers hebben geconstateerd dat lute´ne, een voedingsstof en organisch pigment gevonden in kale, spinazie, avocado's en eieren, effectief zijn in verjongende cognitieve functies.
De gezondheidsvoordelen van groene voedingsmiddelen, zoals kale, spinazie en andere bladgroenten, zijn al lang door voedingsdeskundigen besproken.
Het belang van lute´ne - een voedingsstof en organisch pigment, of caroteno´de, gevonden in een scala aan voedingsmiddelen, waaronder kale, wortelen en zelfs eieren - is vaak door specialisten uit recente studies uitgesproken. Medisch nieuws vandaag, bijvoorbeeld, heeft recentelijk gerapporteerd over de rol van lute´ne bij het verminderen van ontsteking bij hartziekten.
Nieuw onderzoek van de Universiteit van Illinois in Urbana-Champaign, in samenwerking met de Universiteit van GeorgiŰ in Athene, heeft nog een ander voordeel van lute´ne onthuld: het vermogen om cognitieve veroudering tegen te gaan.
Lood onderzoeker Dr. Naiman A. Khan, van de afdeling voedingswetenschappen aan de Universiteit van Illinois, en zijn collega's publiceerden hun bevindingen in het tijdschrift Frontiers in Aging Neuroscience.
Cognitieve veroudering stelt vroeg in
De onderzoekers begonnen met het uitgangspunt dat cognitieve veroudering eerder in het leven blijkt dan men zou kunnen verwachten.
Eerdere studies hadden alleen cognitieve veroudering bij oudere volwassenen gecontroleerd, maar dr. Khan en zijn collega's wilden een andere aanpak nemen.
'Naarmate mensen ouder worden, hebben ze een typische daling. Maar onderzoek heeft aangetoond dat dit proces eerder kan beginnen dan verwacht. U kunt zelfs beginnen met verschillen in de 30's te zien', zegt de eerste studie auteur Anne Walk, een postdoctorale onderzoeker ook bij de universiteit van illinois
Met dit in gedachten hebben de onderzoekers 60 volwassen deelnemers gewerkt tussen 25 en 45 jaar, met als doel om te onderzoeken of lute´ne-inname een invloed kan hebben op cognitie.
De onderzoekers verklaren dat lute´ne een natuurlijk voorkomende stof is die niet in het menselijk lichaam kan worden gesynthetiseerd. Daarom moet het worden geabsorbeerd uit voedingsmiddelen die het synthetiseren, zoals kale en andere groene bladgroenten, of anders door voedingssupplementen.
Eenmaal geassimileerd door het menselijk lichaam kan lute´ne worden gedetecteerd in zowel de hersenweefsel als in de ogen van de ogen, waardoor de beoordeling van de lute´nen nader wordt toegepast, omdat niet-invasieve metingen kunnen worden genomen.
"Als lute´ne tegen daling kan beschermen, zouden we mensen moeten aanmoedigen om lute´enrijke voedingsmiddelen op een punt in hun leven te verbruiken wanneer het maximaal voordeel heeft," zegt Walk.
Meer lute´ne verbetert cognitieve prestaties
Bij deze gelegenheid gingen de onderzoekers lute´neniveaus in de ogen van de deelnemers door hen te vragen om te reageren op flikkerende lichte stimuli.
De neurale activiteit in de hersenen van de deelnemers werd beoordeeld door elektroden die aan de hoofdhuid waren vastgelegd, aangezien elke deelnemer de aandacht had voor een aandachtgerelateerde oefening die was ontworpen om hun selectieve aandacht te testen, attentie-remming (het vermogen om irrelevante stimuli te negeren) of reactie remming ( de mogelijkheid om ongepaste impulsen te onderdrukken).
Dr. Khan en collega's constateerden dat de deelnemers die hogere niveaus van lute´ne vertoonden cognitief meer vergelijkbaar waren met jongere individuen dan zij waren aan individuen van dezelfde leeftijd met lagere lute´neniveaus.
"De neuro-elektrische handtekening van oudere deelnemers met hogere niveaus van lute´ne lijkt veel meer op hun jongere tegenhangers dan hun collega's met minder lute´ne. Lute´ne lijkt een aantal beschermende rol te hebben, aangezien de gegevens suggereren dat mensen met meer lute´ne meer in staat waren cognitieve middelen om de taak te voltooien, "verklaart Walk.
Na deze studie trachten de onderzoekers beter inzicht te krijgen in hoe een grotere lute´ne-inname het niveau van de caroteno´de in het netvlies kan be´nvloeden, en in hoeverre lute´ne niveaus daadwerkelijk cognitieve capaciteit be´nvloeden.
"In deze studie richten we ons op aandacht, maar we willen ook de effecten van lute´ne op leren en geheugen begrijpen," concludeert Dr. Khan


Printen

 

 

Reacties: