Home / Nieuws / ...

 

Rode pepers tegen overgewicht*
Een klein beetje rode peper in uw voeding is volgens een studie gepresenteerd op een jaarlijkse bijeenkomst van de Biophysical Society in Baltimore goed werkzaam tegen overgewicht. Overgewicht wordt doorgaans veroorzaakt door calorierijke voeding en weinig beweging dat een onbalans in de stofwisseling veroorzaakt dat leidt tot overgewicht. De bioactieve stof capsa´cine in de rode pepers gaat deze onbalans tegen en slechts weinig capsa´cine in de voeding, zo blijkt uit een proef met muizen, is nodig om te zorgen voor een hogere metabole activiteit en hoger energieverbruik.
(April 2015)


 

What's next in diets: Chili peppers?


Don't go chomping on a handful of chili peppers just yet, but there may be help for hopeful dieters in those fiery little Native American fruits.
A large percentage of the world's population -- fully one third, by the World Health Organization's estimates -- is currently overweight or obese. This staggering statistics has made finding ways to address obesity a top priority for many scientists around the globe, and now a group of researchers at the University of Wyoming has found promise in the potential of capsaicin -- the chief ingredient in chili peppers -- as a diet-based supplement.
The temptation to eat fatty foods is often so strong that, for many, it can override or overpower any dietary restrictions. As a solution to this problem, a group of researchers at the University of Wyoming developed a novel approach to stimulate energy metabolism -- without the need to restrict calorie intake.
During the Biophysical Society's 59th Annual Meeting in Baltimore, Md., the researchers from the laboratory of Dr. Baskaran Thyagarajan, University of Wyoming will describe how dietary capsaicin may stimulate thermogenesis and energy burning by activating its receptors, which are expressed in white and brown fat cells. This may help to prevent and manage obesity and other related health complications such as Type 2 diabetes, high blood pressure, and cardiovascular diseases -- though this effect has not yet been demonstrated in carefully-controlled clinical trials.
"Obesity is caused by an imbalance between calorie intake and energy dissipation," explained Vivek Krishnan, a graduate student working in Baskaran Thyagarajan's laboratory at the University of Wyoming's School of Pharmacy -- a research group known as "Baskilab."
"In our bodies, white fat cells store energy and brown fat cells serve as thermogenic (heat produced by burning fat) machinery to burn stored fat. Eating calorie-rich food and a lack of physical activity cause an imbalance in metabolism that leads to obesity."
While pursuing a strategy for obesity management, our group's laboratory data revealed that "dietary capsaicin -- a chief 'agonist' (initiator of a response) of transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) channel protein -- suppresses high-fat-diet-induced obesity," Krishnan said.
Baskilab has found that high-fat-diet obesity and dietary capsaicin -- 0.01 percent of capsaicin in the total high fat diet -- prevented high-fat-diet-induced weight gain in trials with wild type mice, but not in mice that genetically lacked TRPV1.
Further, dietary capsaicin didn't modify food or water intake in these mice, "although it did significantly increase the metabolic activity and energy expenditure in wild type mice fed a high-fat diet, "but not for mice that genetically lack TRPV1" Krishnan noted.
So, Baskilab's overarching hypothesis is that dietary capsaicin induces browning of white adipose tissue and stimulates thermogenesis to counteract obesity. "The main goal of our work is to expand the knowledge of the mechanism by which capsaicin antagonizes obesity, as well as to advance the proof of principle of the anti-obesity potential of dietary capsaicin. Next, we'll focus on our longer-term goal of developing TRPV1 agonists as new drug molecules to prevent and treat obesity," said researchers from Baskilab.
Developing a natural dietary supplement as a strategy to combat obesity can be easily advanced to human clinical trials, according to the researchers. "We envision a nanoparticle-based sustained-release formulation of capsaicin, which is currently under development in our laboratory," added researchers from Baskilab. "In turn, this will advance a novel dietary supplement-based approach to prevent and treat one of the life-threatening diseases, obesity and its associated complications -- in humans."
The group's strategy to counteract obesity is expected to form a major focus of future healthcare priorities for both the National Institutes of Health and Department of Defense.
Baskilab has already submitted a patent application for the drug delivery aspect of the discovery.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Wat is de volgende stap in diŰten: Chili peppers?
Ga niet kauwen op een handvol van de chili pepers gewoon nog niet, maar er kan helpen voor hoopvolle lijners In Die vurige kleine Indiaanse vruchten zijn.
Een groot percentage van de wereldbevolking - volledig een derde, door de schattingen van de World Health Organization's - is overgewicht of obesitas aanbevelen. Deze duizelingwekkende statistieken Has Made vinden van manieren om obesitas een topprioriteit voor veel wetenschappers over de hele wereld, en nu een groep onderzoekers aan de universiteit van Wyoming heeft gevonden belofte in het potentieel van capsa´cine te pakken - de belangrijkste ingrediŰnt in chili pepers - as een dieet gebaseerde supplement.
De verleiding om vet voedsel te eten of bij is zo sterk dat, voor velen, kan het overschrijven of overmeesteren elk dieet beperkingen. Als oplossing voor dit probleem een groep onderzoekers van de universiteit van Wyoming overdeveloped een nieuwe benadering stimuleren energiemetabolisme - zonder dat calorie-inname te beperken.
Tijdens de 59e Annual Meeting van de Biofysische Society in Baltimore, Md., de onderzoekers van het laboratorium van Dr. Baskaran Thyagarajan, Universiteit van Wyoming zal beschrijven hoe het dieet capsa´cine Kan thermogenese en energie verbranden stimuleren door het activeren van notities receptoren -die zijn overexpressie in witte en bruine vetcellen. Dit kan helpen om preventDefault en beheren van obesitas en andere gerelateerde gezondheidsproblemen complicaties including Type 2 diabetes, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten - al is dit effect nog niet opgewarmd nog been aangetoond in de zorg volledig gecontroleerde klinische studies.
"Obesitas wordt veroorzaakt door een onbalans tussen calorie-inname en energie dissipatie," legde Vivek Krishnan, een afgestudeerde student werken in Baskaran Thyagarajan het laboratorium aan de Universiteit van de School Wyoming's van Apotheek - ". Baskilab" een onderzoeksgroep die bekend staat als
"In ons lichaam, witte vetcellen slaan energie en bruine vetcellen dienen als thermogene (warmte geproduceerd door het verbranden van vet) machines om opgeslagen vet te verbranden. Het eten van calorierijk voedsel en een gebrek aan lichaamsbeweging veroorzaken een onbalans in de stofwisseling Dat leidt tot obesitas . '
Terwijl het nastreven van een strategie voor obesitas management, laboratoriumgegevens van onze groep is gebleken dat "dieet capsa´cine - een chief" agonist "(initiatiefnemer of een respons) of transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) kanaal eiwit - Onderdrukt vetrijke-diethyl-ge´nduceerde obesitas, "zei Krishnan.
Baskilab gevonden heeft deze hoog-vet dieet obesitas en voeding capsaicin - 00:01 cent of capsa´cine in de totale vetrijke dieet - verhinderd vetrijk dieet-ge´nduceerde gewichtstoename in onderzoeken met wild-type muizen, maar niet bij muizen genetisch Dat ontbrak TRPV1.
Verder dieet capsa´cine geen voedsel of water inname bij muizen proefschrift wijzigen, "Hoewel het leverde significante toename van de metabole activiteit en het energieverbruik in wild-type muizen gevoed een vetrijk dieet," maar niet voor muizen genetisch Dat gebrek TRPV1 "Krishnan opgemerkt.
Dus, overkoepelende hypothese Baskilab's Is dat dieet capsa´cine Induceert bruining van wit vetweefsel en stimuleert de thermogenese om obesitas tegen te gaan. "Het belangrijkste doel van ons werk is om de kennis van het mechanisme door capsa´cine-die obesitas antagonizes uit te breiden, evenals het bewijs van principe van de anti-obesitas potentiŰle of dieet capsa´cine. Volgende vooruit te helpen, zullen we ons richten op onze langere - termijn doel van het ontwikkelen van TRPV1 agonisten als nieuw geneesmiddel moleculen preventDefault en behandeling van obesitas, zoals "aldus onderzoekers van Baskilab.
Het ontwikkelen van een natuurlijk voedingssupplement als een strategie voor de bestrijding van obesitas kan eenvoudig worden gevorderd voor de menselijke klinische proeven, accor ding aan de onderzoekers. "We zien een nanodeeltjes gebaseerde vertraagde afgifte formulering van capsa´cine, die momenteel in ontwikkeling in ons laboratorium," voegde onderzoekers van Baskilab. "Op zijn beurt zal dit een nieuwe dieet-supplement gebaseerde aanpak verder te gaan naar een van de preventDefault en behandelen van levensbedreigende ziekten, obesitas en notities bijbehorende complicaties -. Bij de mens"
Strategie van de groep tegen te gaan Obesitas zal naar verwachting een belangrijke focus van toekomstige gezondheidszorg priori banden voor botgenezing aan de National Institutes of Health en het ministerie van Defensie te vormen.
Baskilab heeft al Ingezonden een octrooiaanvraag voor de drug delivery aspect van de ontdekking.

Printen

 

 

Reacties: