Home / Nieuws / ...

 

Voeding met PFAS?
In Nederland is veel ophef over PFAS in de grond doch uit een Amerikaanse studie blijkt dat ook voeding PFAS bevat en dan vooral kant en klare en verpakte voeding, waardoor ook PFAS in het lichaam terecht komt. PFAS wordt in het lichaam niet afgebroken en wordt volgens verschillende studies in verband gebracht met reproductie- en ontwikkelingsproblemen, lever- en nierziekten, nadelige effecten op het immuunsysteem en carcinogene effecten, althans bij knaagdieren. PFAS, een verzamelnaam van poly- en perfluoroalkylstoffen. Deze groep chemische stoffen is door mensen gemaakt en komt van nature niet voor, ze hebben handige eigenschappen, zo zijn ze onder andere water-, vet- en vuilafstotend. Ze zitten in verschillende producten en wordt o.m. veel aangetroffen in voedselverpakkingen, maar wordt ook gebruikt in verschillende industriŽle toepassingen en processen. In de studie werd gekeken naar wat gegeten werd en werden bloedmonsters afgenomen. Zij die thuis zelf thuis eten klaar maakten hadden duidelijk de laagste bloedwaarden PFAS in tegenstelling tot zij die veel kant en klare voeding aten of uit huis deden eten.
De studie. (Januari 2020)


Study links home cooked meals with fewer harmful chemicals
Cooking and eating more meals at home may keep harmful chemicals at bay, suggests new research. 
A new study explains why eating more homemade meals could be better for people's health. 
Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are a group of chemicals that humans have created. They are in packaged foods, household products, kitchen appliances, and contaminated water, among other sources.
According to the United States Environmental Protection Agency (EPA), research has found links between PFAS and reproductive and developmental problems, liver and kidney disease, adverse effects on the immune system, and carcinogenic effects in rodents.
PFAS do not break down and, therefore, build up with time. Across most studies, a common conclusion has been that PFAS levels have links with high cholesterol in humans.
Now, new research in the journal Environmental Health Perspectives adds to these previous findings, suggesting that people who eat out more often are more likely to have higher PFAS levels in their blood.
The findings fall in line with recent research that found PFAS to be very common in fast food packaging. Researchers at the Silent Spring Institute in Newton, MA, conducted both this previous study and the new one.
Eating in may be safer than eating out
For the new study, scientists analyzed data from the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) ó a research program designed by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) to track the "health and nutritional status of adults and children in the United States."
The Silent Spring Institute researchers obtained information on 10,106 NHANES participants who had given detailed information on their diets and eating patterns. Specifically, the participants self-reported on the foods they consumed in the previous 24 hours, 7 days, 30 days, and 12 months.
The scientists also took blood samples from these individuals and analyzed these for traces of PFAS.
Overall, the researchers found a correlation between eating at home and having lower levels of PFAS in the blood. Ninety percent of the home cooked meals contained grocery store ingredients.
By contrast, those who ate more frequently at restaurants and consumed fast foods had more PFAS in their blood.
The findings, according to the researchers, suggest that food from restaurants and fast food places contains higher levels of PFAS due to contact with food packaging that contains PFAS.
Moreover, the study also found that people who regularly ate microwave popcorn also had higher levels of PFAS. This finding was in agreement with previous studies.
Strengths and limitations of the study
Study co-author Laurel Schaider, Ph.D., who is an environmental chemist at Silent Spring, comments on the strengths of the research, saying, "This is the first study to observe a link between different sources of food and PFAS exposures in the U.S. population."
"Our results suggest migration of PFAS chemicals from food packaging into food can be an important source of exposure to these chemicals," she continues.
However, the researchers also acknowledge that the fact that they only collected information on long-chain PFAS ó as these were the most frequent substances they found ó limits their results. 
Recently, producers in the U.S. have replaced long-chain PFAS with newer and allegedly less harmful versions due to increasing health concerns.
But, while manufacturers made these changes in recent years, the present study only collected data from 2003 until 2014.
Still, many experts warn that the newer PFA varieties are just as harmful as the older ones, and study co-author Kathryn Rodgers, a staff scientist at Silent Spring, points out the additional harm that BPA and phthalates may cause.
These latter substances can also present in food packaging, and research has suggested they disrupt normal hormonal and endocrine function.
"The general conclusion here is the less contact your food has with food packaging, the lower your exposure to PFAS and other harmful chemicals." 
Kathryn Rodgers
"These latest findings will hopefully help consumers avoid these exposures and spur manufacturers to develop safer food packaging materials."

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Studie verbindt huisgemaakte maaltijden met minder schadelijke chemicaliŽn
Koken en meer maaltijden thuis eten kan schadelijke chemicaliŽn op afstand houden, suggereert nieuw onderzoek.
Een nieuwe studie legt uit waarom het eten van meer zelfgemaakte maaltijden beter zou kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) zijn een groep chemicaliŽn die mensen hebben aangemaakt. Ze zitten onder andere in verpakt voedsel, huishoudelijke producten, keukenapparatuur en vervuild water.
Volgens het United States Environmental Protection Agency (EPA) heeft onderzoek verbanden gevonden tussen PFAS en reproductie- en ontwikkelingsproblemen, lever- en nierziekten, nadelige effecten op het immuunsysteem en carcinogene effecten bij knaagdieren.
PFAS breken niet af en bouwen daarom met de tijd op. In de meeste onderzoeken is een algemene conclusie geweest dat PFAS-waarden bij mensen een hoog cholesterolgehalte hebben.
Nu is nieuw onderzoek in het tijdschrift Environmental Health Perspectives toegevoegd aan deze eerdere bevindingen, wat suggereert dat mensen die vaker uit eten gaan vaker een hogere PFAS-spiegel in hun bloed hebben.
De bevindingen komen overeen met recent onderzoek dat PFAS veel voorkomt in fastfoodverpakkingen. Onderzoekers van het Silent Spring Institute in Newton, MA, voerden zowel deze eerdere studie als de nieuwe uit.
Eten is misschien veiliger dan uit eten gaan
Voor de nieuwe studie analyseerden wetenschappers gegevens van de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) - een onderzoeksprogramma ontworpen door de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) om de 'gezondheids- en voedingsstatus van volwassenen en kinderen in de Verenigde Staten te volgen Staten."
De onderzoekers van het Silent Spring Institute verkregen informatie over 10.106 NHANES-deelnemers die gedetailleerde informatie hadden gegeven over hun voedingspatroon en eetpatroon. In het bijzonder rapporteerden de deelnemers zelf over het voedsel dat ze de afgelopen 24 uur, 7 dagen, 30 dagen en 12 maanden hadden geconsumeerd.
De wetenschappers namen ook bloedmonsters van deze individuen en analyseerden deze op sporen van PFAS.
Over het algemeen vonden de onderzoekers een verband tussen thuis eten en lagere PFAS-waarden in het bloed. Negentig procent van de huisgemaakte maaltijden bevatte ingrediŽnten in de supermarkt.
Degenen die vaker in restaurants aten en fastfood consumeerden, hadden daarentegen meer PFAS in hun bloed.
De bevindingen suggereren, volgens de onderzoekers, dat voedsel uit restaurants en fastfood-plaatsen hogere niveaus van PFAS bevat vanwege contact met voedselverpakkingen die PFAS bevatten.
Bovendien bleek uit het onderzoek dat mensen die regelmatig microgolfpopcorn aten ook hogere niveaus van PFAS hadden. Deze bevinding was in overeenstemming met eerdere studies.
Sterke punten en beperkingen van het onderzoek
Studie co-auteur Laurel Schaider, Ph.D., een milieu-chemicus bij Silent Spring, becommentarieert de sterke punten van het onderzoek, zeggend: "Dit is de eerste studie die een verband observeerde tussen verschillende bronnen van voedsel en PFAS-blootstellingen in de Amerikaanse bevolking. "
"Onze resultaten suggereren dat migratie van PFAS-chemicaliŽn uit voedselverpakkingen naar voedsel een belangrijke bron van blootstelling aan deze chemicaliŽn kan zijn", vervolgt ze.
De onderzoekers erkennen echter ook dat het feit dat ze alleen informatie hebben verzameld over PFAS met lange keten - aangezien dit de meest voorkomende stoffen waren die ze hebben gevonden - hun resultaten beperkt.
Onlangs hebben producenten in de VS PFAS met lange keten vervangen door nieuwere en naar verluidt minder schadelijke versies vanwege toenemende gezondheidsproblemen.
Hoewel fabrikanten deze wijzigingen de afgelopen jaren hebben aangebracht, verzamelde de huidige studie alleen gegevens van 2003 tot 2014.
Toch waarschuwen veel experts dat de nieuwere PFA-rassen net zo schadelijk zijn als de oudere, en bestuderen co-auteur Kathryn Rodgers, een wetenschapper bij Silent Spring, op de extra schade die BPA en ftalaten kunnen veroorzaken.
Deze laatste stoffen kunnen ook aanwezig zijn in voedselverpakkingen en onderzoek heeft gesuggereerd dat ze de normale hormonale en endocriene functie verstoren.
"De algemene conclusie hier is hoe minder contact je voedsel heeft met voedselverpakkingen, hoe lager je blootstelling aan PFAS en andere schadelijke chemicaliŽn."
Kathryn Rodgers
"Deze nieuwste bevindingen helpen de consumenten hopelijk om deze blootstelling te vermijden en stimuleren fabrikanten om veiliger verpakkingsmaterialen voor levensmiddelen te ontwikkelen."