Home / Nieuws / ...

 

Energiedranken en uw hart*
Het drinken van veel energiedrank in korte tijd kan de bloeddruk danig verhogen en elektrische storingen in het hart veroorzaken, zo blijkt uit een kleine studie onder 34 gezonde volwassenen. In de studie werden o.m. in een uur tijd twee energiedrankjes van 500 cc gedronken en daarna werden ieder half uur metingen gedaan. Tot vier uur nadien werden de afwijkingen in bloeddruk en ECG vastgesteld.
De studie. (Augustus 2019)


Energy drinks may increase risk of heart function abnormalities and blood pressure changes
Drinking 32 ounces of an energy drink in a short timespan may increase blood pressure and the risk of electrical disturbances in the heart, which affect heart rhythm, according to a small study published in Journal of the American Heart Association, the Open Access Journal of the American Heart Association/American Stroke Association.
The study enrolled 34 healthy volunteers between the ages of 18 and 40 years. Participants were randomly assigned to drink 32 ounces of one of two commercially available caffeinated energy drinks or a placebo drink on three separate days. The drinks were consumed within a 60-minute period but no faster than one 16-ounce bottle in 30 minutes.
Researchers measured the electrical activity of the volunteers' hearts by electrocardiogram, which records the way a heart is beating. They also recorded participant's blood pressure. All measurements were taken at the study's start and every 30 minutes for 4 hours after drink consumption.
Both energy beverages tested contained 304 to 320 milligrams of caffeine per 32 fluid ounces. Caffeine at doses under 400 milligrams is not expected to induce any electrocardiographic changes. Other common ingredients in the energy drinks in the study included taurine (an amino acid), glucuronolactone (found in plants and connective tissues) and B-vitamins. The placebo drink contained carbonated water, lime juice and cherry flavoring.
In participants who consumed either type of energy drink, researchers found that the QT interval was 6 milliseconds or 7.7 milliseconds higher at 4 hours compared to placebo drinkers. The QT interval is a measurement of the time it takes ventricles in the heart (the lower chambers) to prepare to generate a beat again. If this time interval is either too short or too long, it can cause the heart to beat abnormally. The resulting arrhythmia can be life-threatening.
The results of the study confirm previous findings and suggest that the QT interval changes are generally sustained over the four-hour monitoring period rather than being a short-lasting effect after consuming 32-ounces of an energy drink.
Researchers also found a statistically significant 4 to 5 mm Hg increase in systolic and diastolic blood pressure in participants who consumed the energy drinks.
"We found an association between consuming energy drinks and changes in QT intervals and blood pressure that cannot be attributed to caffeine. We urgently need to investigate the particular ingredient or combination of ingredients in different types of energy drinks that might explain the findings seen in our clinical trial," said lead author Sachin A. Shah, Pharm.D., professor of pharmacy practice at University of the Pacific, Thomas J. Long School of Pharmacy and Health Sciences in Stockton, California.
The study is the largest controlled study of the effects of energy drinks on the heart and blood pressure in young healthy volunteers. Estimates indicate that about 30% of teenagers between the ages of 12 through 17 years in the United States consume energy drinks on a regular basis, which have been linked to increased emergency room visits and death.
"Energy drinks are readily accessible and commonly consumed by a large number of teens and young adults, including college students. Understanding how these drinks affect the heart is extremely important," said study co-author Kate O'Dell, Pharm.D., professor of pharmacy and director of experiential programs at the Thomas J. Long School of Pharmacy and Health Sciences.
Among the study's limitations, it was designed to assess the effects of short-term consumption of an energy drink and does not provide insight into long-term effects nor the effects of routine energy drink consumption. Additionally, energy drink consumption was evaluated alone, and it is not uncommon for energy drinks to be consumed in combination with other substances such as alcohol. Finally, the study included only healthy individuals between the ages of 18 to 40 years and the results may be different in other populations.
"The public should be aware of the impact of energy drinks on their body especially if they have other underlying health conditions," Shah said. "Healthcare professionals should advise certain patient populations, for example, people with underlying congenital or acquired long QT syndrome or high blood pressure, to limit or monitor their consumption."
Other co-authors are Andy H. Szeto, Pharm.D.; Raechel Farewell, Pharm.D.; Allen Shek, Pharm.D.; Dorothy Fan, Pharm.D.; Kathy N. Quach, Pharm.D.; Mouchumi Bhattacharyya, Ph.D.; Jasmine Elmiari, B.A., Winny Chan; Nancy Nguyen, Pharm.D.; Tracey J. McGaughey, Pharm.D.; Javed M. Nasir, M.D.; and Sanjay Kaul, M.D. Author disclosures are on the manuscript.
The University of the Pacific supported the study.
Sachin A. Shah, Andy H. Szeto, Raechel Farewell, Allen Shek, Dorothy Fan, Kathy N. Quach, Mouchumi Bhattacharyya, Jasmine Elmiari, Winny Chan, Kate O'Dell, Nancy Nguyen, Tracey J. McGaughey, Javed M. Nasir, Sanjay Kaul. Impact of High Volume Energy Drink Consumption on Electrocardiographic and Blood Pressure Parameters: A Randomized Trial. Journal of the American Heart Association, 2019; 8 (11) DOI: 10.1161/JAHA.118.011318 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Energiedranken kunnen het risico op hartfunctie-afwijkingen en bloeddrukveranderingen verhogen
Het drinken van 32 gram energiedrank in een korte tijdspanne kan de bloeddruk en het risico op elektrische stoornissen in het hart verhogen, die het hartritme beÔnvloeden, volgens een kleine studie gepubliceerd in Journal of the American Heart Association, de Open Access Journal of the American Heart Association / American Stroke Association.
Aan het onderzoek namen 34 gezonde vrijwilligers deel in de leeftijd van 18 tot 40 jaar. Deelnemers werden willekeurig toegewezen aan 32 ounces van een van de twee commercieel beschikbare cafeÔnehoudende energiedranken of een placebodrank op drie afzonderlijke dagen. De drankjes werden binnen een periode van 60 minuten geconsumeerd, maar niet sneller dan ťťn fles van 16 ounce in 30 minuten.
Onderzoekers maten de elektrische activiteit van de harten van de vrijwilligers door middel van een elektrocardiogram, dat de manier waarop een hart klopt registreert. Ze registreerden ook de bloeddruk van de deelnemer. Alle metingen werden genomen bij de start van het onderzoek en elke 30 minuten gedurende 4 uur na consumptie van de drank.
Beide geteste energiedranken bevatten 304 tot 320 milligram cafeÔne per 32 ons. CafeÔne in doses van minder dan 400 milligram zal naar verwachting geen elektrocardiografische veranderingen veroorzaken. Andere veel voorkomende ingrediŽnten in de energiedranken in de studie waren taurine (een aminozuur), glucuronolacton (te vinden in planten en bindweefsels) en B-vitamines. De placebodrank bevat koolzuurhoudend water, limoensap en kersensmaak.
Bij deelnemers die beide soorten energiedrank consumeerden, ontdekten onderzoekers dat het QT-interval 6 milliseconden of 7,7 milliseconden hoger was na 4 uur in vergelijking met placebodrinkers. Het QT-interval is een meting van de tijd die ventrikels in het hart (de onderste kamers) nodig hebben om zich voor te bereiden om weer een slag te genereren. Als dit tijdsinterval te kort of te lang is, kan het hart abnormaal kloppen. De resulterende aritmie kan levensbedreigend zijn.
De resultaten van de studie bevestigen eerdere bevindingen en suggereren dat de veranderingen in het QT-interval over het algemeen gedurende de monitoringperiode van vier uur aanhouden in plaats van een kortstondig effect na het consumeren van 32 gram energiedrank.
Onderzoekers vonden ook een statistisch significante toename van 4 tot 5 mm Hg in systolische en diastolische bloeddruk bij deelnemers die de energiedranken consumeerden.
"We hebben een verband gevonden tussen het consumeren van energiedranken en veranderingen in QT-intervallen en bloeddruk die niet kunnen worden toegeschreven aan cafeÔne. We moeten dringend het specifieke ingrediŽnt of de combinatie van ingrediŽnten in verschillende soorten energiedranken onderzoeken die de bevindingen in onze klinische proef, "zei hoofdauteur Sachin A. Shah, Pharm.D., hoogleraar farmacie aan de Universiteit van de Stille Oceaan, Thomas J. Long School of Pharmacy and Health Sciences in Stockton, CaliforniŽ.
De studie is de grootste gecontroleerde studie naar de effecten van energiedranken op het hart en de bloeddruk bij jonge gezonde vrijwilligers. Schattingen geven aan dat ongeveer 30% van de tieners tussen de 12 en 17 jaar in de Verenigde Staten regelmatig energiedranken consumeren, die in verband zijn gebracht met meer bezoeken aan de eerste hulp en overlijden.
"Energiedranken zijn gemakkelijk toegankelijk en worden veel geconsumeerd door een groot aantal tieners en jongvolwassenen, waaronder studenten. Inzicht in de invloed van deze dranken op het hart is uiterst belangrijk," zei co-auteur Kate O'Dell, Pharm.D., professor in de farmacie en directeur van ervaringsprogramma's aan de Thomas J. Long School of Pharmacy and Health Sciences.
Onder de beperkingen van het onderzoek was het ontworpen om de effecten van kortetermijnconsumptie van een energiedrank te beoordelen en biedt het geen inzicht in langetermijneffecten noch de effecten van routinematig energiedrankverbruik. Bovendien werd het gebruik van energiedranken alleen geŽvalueerd en is het niet ongewoon dat energiedranken worden gebruikt in combinatie met andere stoffen zoals alcohol. Ten slotte omvatte de studie alleen gezonde individuen tussen de leeftijd van 18 tot 40 jaar en de resultaten kunnen verschillen in andere populaties.
"Het publiek moet zich bewust zijn van de impact van energiedranken op hun lichaam, vooral als ze andere onderliggende gezondheidsproblemen hebben," zei Shah. "Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg moeten bepaalde patiŽntenpopulaties, bijvoorbeeld mensen met het onderliggende congenitale of verworven lange QT-syndroom of hoge bloeddruk, adviseren om hun consumptie te beperken of te controleren."
Andere co-auteurs zijn Andy H. Szeto, Pharm.D .; Raechel Farewell, Pharm.D .; Allen Shek, Pharm.D .; Dorothy Fan, Pharm.D .; Kathy N. Quach, Pharm.D .; Mouchumi Bhattacharyya, Ph.D .; Jasmine Elmiari, B.A., Winny Chan; Nancy Nguyen, Pharm.D .; Tracey J. McGaughey, Pharm.D .; Javed M. Nasir, M.D .; en Sanjay Kaul, M.D. Auteur onthullingen staan op het manuscript. De Universiteit van de Pacific heeft het onderzoek ondersteund.
Sachin A. Shah, Andy H. Szeto, Raechel Farewell, Allen Shek, Dorothy Fan, Kathy N. Quach, Mouchumi Bhattacharyya, Jasmine Elmiari, Winny Chan, Kate O'Dell, Nancy Nguyen, Tracey J. McGaughey, Javed M. Nasir , Sanjay Kaul. Impact van hoog volume energiedrankconsumptie op elektrocardiografische en bloeddrukparameters: een gerandomiseerde studie. Journal of the American Heart Association, 2019; 8 (11) DOI: 10.1161 / JAHA.118.011318