Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D voor uw geheugen*
Uit een studie onder vrouwelijke zestigplussers, met overgewicht, blijkt dat goede bloedwaarden vitamine D belangrijk zijn voor een goed geheugen. Bij het begin van de studie houden de vrouwen een gemiddelde bloedwaarde vitamine D van 20 ng/ml (50 nmol/l). Dagelijks namen zij of 15, of 50 of 100 mcg vitamine D in en daardoor kregen zij bloedwaarden vitamine D van resp. 30, 36 en 41 ng/ml (75, 90 en 102 nmol/l) en een duidelijk beter geheugen. Zij die dagelijks 50 mcg vitamin D genomen hadden bleken het beste te scoren in geheugentests. Zij die dagelijks de 100 mcg genomen hadden bleken wel een minder snelle reactietijd te hebben gekregen.
De studie. (Mei 2019)


More vitamin D may improve memory but too much may slow reaction time
How much vitamin D can boost memory, learning and decision-making in older adults, and how much is too much? A unique Rutgers-led study found that overweight and obese older women who took more than three times the recommended daily dose of vitamin D showed improvements in memory and learning -- but also had slower reaction times. The researchers hypothesize that slower reaction times may increase the risk of falling among older people. Credit: Sue Shapses/Rutgers University-New Brunswick 
How much vitamin D can boost memory, learning and decision-making in older adults, and how much is too much? 
A unique Rutgers-led study found that overweight and obese older women who took more than three times the recommended daily dose of vitamin D showed improvements in memory and learning—but also had slower reaction times. The researchers hypothesize that slower reaction times may increase the risk of falling among older people.
The researchers, whose work is in the Journals of Gerontology: Series A, used computers to assess the impact of vitamin D on cognitive function. The researchers evaluated three groups of women between 50 and 70 years old in a randomized controlled trial.
One group took the recommended daily dose of 600 international units (IU), equivalent to 15 micrograms, of vitamin D each day for a year. Another group took 2,000 IU per day and the third took 4,000. All women participated in lifestyle counseling and were encouraged to lose a modest amount of weight.
The researchers found that memory and learning improved in the group that took 2,000 IU per day, but not in the group that took the higher dosage. Meanwhile, the women's reaction time showed a trend to be slower at 2,000 IU daily and was significantly slower at the higher dosage.
"The slower reaction time may have other negative outcomes such as potentially increasing the risk of falling and fractures," said senior author Sue Shapses, a professor in the Department of Nutritional Sciences at Rutgers University-New Brunswick and director of the New Jersey Obesity Group. "This is possible since other researchers have found that vitamin D supplementation at about 2,000 IU daily or more increased risk of falls, but they did not understand the cause. Our team's findings indicating a slower reaction time may be one answer. Many people think that more vitamin D supplementation is better, but this study shows that is not always the case."
Shapses said 4,000 IU a day might not be a problem for younger people but for the elderly it could compromise walking or catching one's balance to avoid a fall because their reaction time is slower. This is a presumption until future research can cover vitamin D levels, cognition and falls in one study, she added.
Vitamin D—known for its importance for bone health—is obtained through sun exposure and some foods. Researchers have also found that vitamin D has a major impact on how the body, including the brain, functions.
Cognitive impairment and dementia are significant public health problems, especially with aging, the study notes. Evidence shows that vitamin D plays a role in cognition and the normal functioning of the central nervous system.
More than one in four adults 65 and older fall each year, according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. The annual U.S. toll includes 29 million falls, 3 million emergency department visits, 800,000 hospitalizations and 28,000 deaths. Falling also leads to more than $31 billion in annual Medicare costs, and the costs will surge unless the problem is recognized and prevention is stressed.
More research is needed to determine whether reaction time is related to rates of falls and injuries in at-risk populations. Examining different doses of vitamin D supplementation and from dietary sources in both men and women of different ages, and people of different races over a longer period, also needs to be studied, Shapses said. Larger studies are needed as well. 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Meer vitamine D kan het geheugen verbeteren, maar te veel kan de reactietijd vertragen
Hoeveel vitamine D kan geheugen, leren en besluitvorming bij oudere volwassenen stimuleren en hoeveel is teveel? Een unieke door Rutgers geleide studie wees uit dat vrouwen met overgewicht en obesitas die meer dan driemaal de aanbevolen dagelijkse dosis vitamine D namen, verbeteringen in geheugen en leren lieten zien, maar ook tragere reactietijden hadden. De onderzoekers veronderstellen dat langzamere reactietijden het risico op vallen bij ouderen kunnen vergroten. Krediet: Sue Shapses / Rutgers University-New Brunswick
Hoeveel vitamine D kan geheugen, leren en besluitvorming bij oudere volwassenen stimuleren en hoeveel is teveel?
Een unieke door Rutgers geleide studie wees uit dat vrouwen met overgewicht en obesitas die meer dan driemaal de aanbevolen dagelijkse dosis vitamine D namen, verbeteringen in geheugen en leren lieten zien, maar ook tragere reactietijden hadden. De onderzoekers veronderstellen dat langzamere reactietijden het risico op vallen bij ouderen kunnen vergroten.
De onderzoekers, van wie het werk is opgenomen in de Journals of Gerontology: Series A, gebruikten computers om de impact van vitamine D op de cognitieve functie te beoordelen. De onderzoekers evalueerden drie groepen vrouwen tussen 50 en 70 jaar oud in een gerandomiseerde gecontroleerde studie.
Eén groep nam de aanbevolen dagelijkse dosis van 600 internationale eenheden (IE), equivalent aan 15 microgram, vitamine D elke dag gedurende een jaar. Een andere groep nam 2000 IU per dag en de derde nam 4000. Alle vrouwen namen deel aan lifestyle counseling en werden aangemoedigd om een bescheiden hoeveelheid gewicht te verliezen.
De onderzoekers ontdekten dat geheugen en leren verbeterden in de groep die 2000 IU per dag gebruikte, maar niet in de groep die de hogere dosering nam. Ondertussen vertoonde de reactietijd van de vrouw een trend om langzamer te zijn bij 2000 IE per dag en was significant langzamer bij de hogere dosering.
"De langzamere reactietijd kan andere negatieve gevolgen hebben, zoals de kans op vallen en fracturen," zei senior auteur Sue Shapses, een professor in de afdeling voedingswetenschappen aan de Rutgers University-New Brunswick en directeur van de New Jersey Obesity Group . "Dit is mogelijk omdat andere onderzoekers de vitamine D-suppletie bij ongeveer 2000 IE per dag of meer verhoogd risico op vallen hebben gevonden, maar zij begrepen de oorzaak niet.De bevindingen van ons team die wijzen op een tragere reactietijd kunnen een antwoord zijn. meer vitamine D-suppletie is beter, maar deze studie laat zien dat dit niet altijd het geval is. "
Shapses zei dat 4000 IU per dag misschien geen probleem is voor jongere mensen, maar voor ouderen kan het lopen in gevaar brengen of je balans in gevaar brengen om een val te voorkomen omdat hun reactietijd langzamer is. Dit is een aanname totdat toekomstig onderzoek betrekking kan hebben op vitamine D-niveaus, cognitie en vallen in één onderzoek, voegde ze eraan toe.
Vitamine D, bekend om zijn belang voor de gezondheid van de botten, wordt verkregen door blootstelling aan de zon en sommige voedingsmiddelen. Onderzoekers hebben ook vastgesteld dat vitamine D een grote invloed heeft op de werking van het lichaam, inclusief de hersenen.
Cognitieve stoornissen en dementie zijn belangrijke problemen voor de volksgezondheid, vooral met het ouder worden, aldus de studie. Er zijn aanwijzingen dat vitamine D een rol speelt bij cognitie en de normale werking van het centrale zenuwstelsel.
Meer dan een op de vier volwassenen van 65 jaar en ouder valt elk jaar volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention. De jaarlijkse Amerikaanse tol omvat 29 miljoen valincidenten, 3 miljoen bezoeken aan spoedeisende hulpafdelingen, 800.000 hospitalisaties en 28.000 sterfgevallen. Vallen leidt ook tot meer dan $ 31 miljard aan jaarlijkse Medicare-kosten, en de kosten zullen stijgen, tenzij het probleem wordt onderkend en preventie wordt benadrukt.
Meer onderzoek is nodig om te bepalen of de reactietijd gerelateerd is aan het aantal vallen en gewonden bij risicopopulaties. Het onderzoeken van verschillende doses vitamine D-suppletie en van voedingsbronnen in zowel mannen als vrouwen van verschillende leeftijden, en mensen van verschillende rassen over een langere periode, moet ook worden bestudeerd, zei Shapses. Grotere studies zijn ook nodig.