Home / Nieuws / ...

 

Schildklierhormoon en hartstilstand*
Uit een Nederlandse studie onder ruim 10.000 deelnemers blijkt dat bepaalde waarde van een schildklierhormoon tot een verhoogde kans op hartstilstand kunnen leiden. Steeds vaker overlijdt iemand aan een hartstilstand zonder dat er eerdere symptomen van een hartziekte waren. Uit de studie blijkt dat hoge waarden van het vrije (het meeste is gebonden aan transporteiwitten) schildklierhormoon thyroxine, fT4. De deelnemers met de hogere waarden van vrij thyroxine bleken tot wel vier keer meer kans te hebben op een hartstilstand dan de deelnemers met de lagere waarden, los van andere risicofactoren als bloeddruk en cholesterol. 
De studie. (November 2016)


Higher thyroid hormone levels linked to sudden cardiac death
Risk of death from a sudden loss of heart function was significantly greater in patients with thyroid hormone levels at the higher end of normal range, compared to patients with levels at the lower end, according to new research in the American Heart Association's journal Circulation. 
Sudden cardiac death, occurs when the heart's normal electrical rhythm malfunctions, causing the heart to stop beating. According to a 2012 Circulation study, more than half of all cardiovascular deaths stem from sudden cardiac death, and in many instances no previous symptoms of heart disease were apparent. 
"Currently, we do not have a good way to predict sudden cardiac death in the general population," said Layal Chaker, M.D., M.Sc., study lead author and doctoral candidate and research fellow in endocrinology and epidemiology at Erasmus University Medical Center Rotterdam in the Netherlands. "Thus identifying additional risk factors is crucial. Our results indicate that thyroid hormone levels may be useful for assessing risk to prevent sudden cardiac death." 
Thyroid hormone is made in the thyroid gland and circulates in the blood to help regulate nearly all of the body's organs, including the heart. Although the link between abnormal levels of thyroid hormone and cardiovascular disease is well established, the hormone's relationship with sudden cardiac death is unclear. 
Researchers analyzed 10,318 patients in the Rotterdam Study, which is a long-term investigation of heart and other chronic disease among the middle-aged and elderly in the Netherlands. Participants' average age was 65, more than half were women, and nearly all were Caucasian. 
Researchers linked the association of thyroid-stimulating hormone and free thyroxine thyroid hormone levels in blood samples with sudden cardiac deaths listed on medical records and death certificates. During an average follow-up of nine years they found: 
∑ Participants with free thyroxine hormone levels at the high end of the normal range were 2.5 times more likely to die of sudden cardiac death, compared to patients with levels at the lower end. 
∑ The ten-year risk of sudden cardiac death was four times greater among patients with higher free thyroxine levels compared to those with lower levels - 4 percent versus 1 percent. 
∑ The increased risk persisted even after controlling for other risk factors, such as high cholesterol and high blood pressure. 
∑ 261 cases of sudden cardiac death occurred. 
"We know that a considerable proportion of patients on thyroid hormone replacement therapy are over-treated and so have high blood levels of thyroid hormone," Chaker said. "Our study suggests more caution is warranted in the treatment of thyroid hormone replacement. Replacement therapy is often aimed at the high normal range which carries a risk of overtreatment." 
Researchers suggest further research is warranted because factors other than thyroid hormone levels could have contributed to the sudden cardiac deaths. The study also relied on a one-time test, and thyroid hormone levels could have changed throughout the course of the study. And, since most participants were Caucasian, the findings also may not apply to people of other races. 
Article: Thyroid Function and Sudden Cardiac Death, Layal Chaker, Marten E. van den Berg, Maartje N. Niemeijer, Oscar H. Franco, Abbas Dehghan, Albert Hofman, Peter R. Rijnbeek, Jaap W. Deckers, Mark Eijgelsheim, Bruno H.C. Stricker and Robin P. Peeters, Circulation, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.020789.


De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Hogere schildklierhormoon niveaus gekoppeld aan plotselinge hartdood
Risico op overlijden door een plotseling verlies van hartfunctie was significant groter bij patiŽnten met schildklierhormoon niveaus aan de bovenkant van het normale bereik, in vergelijking met patiŽnten met een niveau aan de lage kant, volgens nieuw onderzoek in tijdschrift Circulation van de American Heart Association.
Plotselinge hartdood, treedt op wanneer het hart van de normale elektrische ritme storingen, waardoor het hart om te stoppen met kloppen. Volgens een 2012 Circulation studie, meer dan de helft van alle cardiovasculaire sterfgevallen het gevolg zijn van plotselinge hartdood, en in veel gevallen geen eerdere symptomen van hart-en vaatziekten waren duidelijk.
"Op dit moment hebben we niet een goede manier om een plotselinge hartdood te voorspellen in de algemene bevolking," zei Layal Chaker, MD, M.Sc., studie hoofdauteur en promovendus en research fellow in de endocrinologie en epidemiologie aan de Erasmus Universiteit Medisch Centrum Rotterdam in Nederland. "Dus het identificeren van bijkomende risicofactoren is van cruciaal belang. Onze resultaten geven aan dat schildklierhormoon niveaus bruikbaar zijn voor de beoordeling van het risico op plotselinge hartdood voorkomen kunnen worden."
Schildklierhormoon in de schildklier en circuleert in het bloed te reguleren bijna alle organen van het lichaam, zoals het hart. Hoewel het verband tussen abnormale niveaus van schildklierhormoon en hart- en vaatziekten is goed ingeburgerd, de relatie van het hormoon met plotselinge hartdood is onduidelijk.
Onderzoekers geanalyseerd 10318 patiŽnten in de Rotterdam Study, dat is een lange-termijn onderzoek naar het hart en andere chronische ziekte onder de middelbare leeftijd en ouderen in Nederland. gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 65 jaar, meer dan de helft uit vrouwen, en bijna alle waren Kaukasische.
Onderzoekers verbonden de associatie van schildklier-stimulerend hormoon en vrije thyroxine schildklierhormoon niveaus in bloedmonsters met een plotselinge genoteerd op medische dossiers en overlijdensakten cardiale sterfte. Tijdens een gemiddelde follow-up van negen jaar vonden ze:
∑ Deelnemers met gratis thyroxine hormoonniveaus aan de hoge kant van het normale bereik waren 2,5 keer meer kans om te sterven van plotselinge hartdood, in vergelijking met patiŽnten met een niveau aan de onderkant.
∑ De tien-jaars risico op plotselinge hartdood was vier keer groter bij patiŽnten met hogere vrije thyroxine niveaus in vergelijking met mensen met lagere niveaus - 4 procent ten opzichte van 1 procent.
∑ Het verhoogde risico bleef zelfs na correctie voor andere risicofactoren, zoals hoge cholesterol en hoge bloeddruk.
∑ 261 gevallen van plotselinge hartdood plaatsgevonden.
"We weten dat een aanzienlijk deel van de patiŽnten op schildklierhormoon vervangende therapie worden dan behandeld en zo hebben hoge bloedspiegels van schildklierhormoon," zei Chaker. "Onze studie suggereert meer voorzichtigheid is geboden bij de behandeling van schildklierhormoon vervanging. Vervanging therapie wordt vaak gericht op de hoge normale bereik die een risico van overbehandeling draagt."
Onderzoekers suggereren verder onderzoek gerechtvaardigd is, omdat andere dan de niveaus van het schildklierhormoon factoren kunnen hebben bijgedragen aan de plotselinge hartdood. De studie gebruikt ook een eenmalige test en schildklierhormoon kan in de loop van de studie veranderd. En, omdat de meeste deelnemers waren blanke, de bevindingen kan ook niet van toepassing op mensen van andere rassen.

Printen

 

 

Reacties: