Home / Nieuws / ...

 

92% wereldbevolking heeft schade door luchtvervuiling*
Volgens de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) wordt ruim 90% van de wereldbevolking blootgesteld aan luchtvervuiling, zowel buitenshuis als binnen in huis. In 2012 zijn 6,5 miljoen mensen gestorven aan luchtvervuiling, dat is bijna 12% van alle doden dat jaar. Van die 6,5 miljoen doden was bijna de helft het gevolg van luchtvervuiling buitenshuis en ruim de helft aan luchtvervuiling in huis
De publicatie. (November 2016)


92% of the worldís population exposed to unsafe levels of air pollution
A new WHO air quality model confirms that 92% of the world's population lives in places where air quality levels exceed WHO limits.*
"The new WHO model shows countries where the air pollution danger spots are, and provides a baseline for monitoring progress in combatting it," says Dr Flavia Bustreo, Assistant Director General at WHO.
It also represents the most detailed outdoor (or ambient) air pollution-related health data, by country, ever reported by WHO. The model is based on data derived from satellite measurements, air transport models and ground station monitors for more than 3000 locations, both rural and urban. It was developed by WHO in collaboration with the University of Bath, United Kingdom.
Air pollution's toll on human health
Some 3 million deaths a year are linked to exposure to outdoor air pollution. Indoor air pollution can be just as deadly. In 2012, an estimated 6.5 million deaths (11.6% of all global deaths) were associated with indoor and outdoor air pollution together.
Nearly 90% of air-pollution-related deaths occur in low- and middle-income countries, with nearly 2 out of 3 occurring in WHO's South-East Asia and Western Pacific regions.
Ninety-four per cent are due to noncommunicable diseases -- notably cardiovascular diseases, stroke, chronic obstructive pulmonary disease and lung cancer. Air pollution also increases the risks for acute respiratory infections.
"Air pollution continues take a toll on the health of the most vulnerable populations -- women, children and the older adults," adds Dr Bustreo. "For people to be healthy, they must breathe clean air from their first breath to their last."
Major sources of air pollution include inefficient modes of transport, household fuel and waste burning, coal-fired power plants, and industrial activities. However, not all air pollution originates from human activity. For example, air quality can also be influenced by dust storms, particularly in regions close to deserts.
Improved air pollution data
The model has carefully calibrated data from satellite and ground stations to maximize reliability. National air pollution exposures were analysed against population and air pollution levels at a grid resolution of about 10 km x 10 km.
"This new model is a big step forward towards even more confident estimates of the huge global burden of more than 6 million deaths -- 1 in 9 of total global deaths -- from exposure to indoor and outdoor air pollution," said Dr Maria Neira, WHO Director, Department of Public Health, Environmental and Social Determinants of Health. "More and more cities are monitoring air pollution now, satellite data is more comprehensive, and we are getting better at refining the related health estimates."
The interactive maps provide information on population-weighted exposure to particulate matter of an aerodynamic diameter of less than 2.5 micrometres (PM2.5) for all countries. The map also indicates data on monitoring stations for PM10 and PM2.5 values for about 3000 cities and towns.
"Fast action to tackle air pollution can't come soon enough," adds Dr Neira. "Solutions exist with sustainable transport in cities, solid waste management, access to clean household fuels and cook-stoves, as well as renewable energies and industrial emissions reductions."
* WHO Ambient Air Quality Guidelines
WHO air quality model confirms that 92% of the world's population lives in places where air quality levels exceed "WHO's Ambient Air quality guidelines" for annual mean of particulate matter with a diameter of less than 2.5 micrometres (PM2.5). WHO guideline limits for annual mean of PM2.5 are 10 μg/m3 annual mean.
PM2.5 includes pollutants such as sulfate, nitrates and black carbon, which penetrate deep into the lungs and in the cardiovascular system, posing the greatest risks to human health.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

92% van de wereldbevolking blootgesteld aan onveilige niveaus van luchtverontreiniging
Een nieuwe WHO luchtkwaliteitsmodel bevestigt dat 92% van de wereldbevolking woont in plaatsen waar de luchtkwaliteit niveaus overschrijdt WHO grenzen. *
"De nieuwe WHO model toont de landen waar het gevaar luchtvervuiling plekken zijn, en biedt een basis voor toezicht op de vooruitgang bij de bestrijding van het," zegt Dr Flavia Bustreo, adjunct-directeur-generaal bij de WHO.
Het vertegenwoordigt ook de meest gedetailleerde outdoor (of omgeving) luchtvervuiling in verband met de gezondheid van gegevens, per land, die ooit door de WHO gemeld. Het model is gebaseerd op gegevens afkomstig van satellietmetingen, luchtvervoer modellen en grondstation monitoren voor meer dan 3000 locaties, zowel landelijke als stedelijke. Het werd ontwikkeld door de WHO in samenwerking met de Universiteit van Bath, Verenigd Koninkrijk.
tol luchtvervuiling op de menselijke gezondheid
Ongeveer 3 miljoen doden per jaar zijn gekoppeld aan de blootstelling aan luchtvervuiling buitenshuis. Luchtvervuiling binnenshuis kan net zo dodelijk zijn. In 2012, naar schatting 6,5 miljoen sterfgevallen (11,6% van alle wereldwijde sterfgevallen) werden in verband gebracht met zowel binnen als buiten de luchtvervuiling samen.
Bijna 90% van de lucht-vervuiling-gerelateerde sterfgevallen in lage en midden-inkomens landen, met bijna 2 van de 3 die zich in Zuid-Oost-AziŽ en West-Pacific regio WHO.
Vierennegentig procent zijn door niet-overdraagbare ziekten - met name hart- en vaatziekten, beroerte, chronische obstructieve longziekte en longkanker. Luchtvervuiling verhoogt ook de risico's voor de acute infecties van de luchtwegen.
"Luchtverontreiniging blijft een tol op de gezondheid van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen - vrouwen, kinderen en oudere volwassenen," voegt Dr Bustreo. "Voor mensen om gezond te zijn, moeten ze schone lucht inademen uit hun eerste adem om hun laatste."
Belangrijke bronnen van luchtverontreiniging onder inefficiŽnte vervoersmodaliteiten, huishoudelijke brandstof en verbranden van afval, energie kolencentrales en industriŽle activiteiten. Niet alle luchtvervuiling afkomstig van menselijke activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld de luchtkwaliteit ook worden beÔnvloed door stofstormen, vooral in regio's dicht bij de woestijnen.
Verbeterde data luchtvervuiling
Het model is zorgvuldig gekalibreerd gegevens van de satelliet en grondstations om de betrouwbaarheid te maximaliseren. National blootstellingen luchtvervuiling werden geanalyseerd tegen de bevolking en de luchtvervuiling niveaus een raster resolutie van ongeveer 10 km x 10 km.
"Dit nieuwe model is een grote stap voorwaarts in de richting van nog meer vertrouwen in de ramingen van de enorme globale last van meer dan 6 miljoen doden - 1 in 9 van de totale wereldwijde sterfgevallen - van blootstelling aan indoor en outdoor luchtvervuiling," zei Dr Maria Neira , directeur van de WHO, ministerie van volksgezondheid, milieu en sociale determinanten van gezondheid. "Meer en meer steden in de gaten luchtvervuiling nu, satellietgegevens is uitgebreider, en we worden steeds beter in het verfijnen van de daarmee samenhangende gezondheidsproblemen schattingen."
De interactieve kaarten geven informatie over de bevolking gewogen blootstelling aan fijn stof van een aŽrodynamische diameter van minder dan 2,5 micrometer (PM2.5) voor alle landen. De kaart geeft ook informatie over de controle op stations voor PM10 en PM2,5 waarden voor ongeveer 3000 steden en dorpen.
"Snelle actie om de luchtvervuiling aan te pakken kan niet snel genoeg komen," voegt Dr Neira. "Oplossingen bestaan met duurzaam vervoer in de steden, beheer van vaste afvalstoffen, de toegang tot huishoudelijke brandstoffen schoon en kook-kachels, evenals hernieuwbare energie en industriŽle emissiereducties."
* Guidelines WHO luchtkwaliteit
WHO luchtkwaliteitsmodel bevestigt dat 92% van de wereldbevolking woont in plaatsen waar de luchtkwaliteit worden overschreden "WHO luchtkwaliteit richtlijnen" voor de jaargemiddelde van fijn stof met een diameter van minder dan 2,5 micrometer (PM2.5). WHO-richtlijn grenswaarden voor jaargemiddelde van PM2,5 zijn 10 ug / m3 jaargemiddelde.
PM2.5 bevat verontreinigende stoffen zoals sulfaat, nitraten en zwarte koolstof, die diep in de longen en in het cardiovasculaire systeem, die het grootste risico's voor de gezondheid van de mens.

Printen

 

 

Reacties: