Home / Nieuws / ...

 

Milieu en bloedwaarden vitamine D*
Blootstelling aan allerlei hormoon verstorende chemicaliŽn waaronder bisphenol-A en ftalaten blijkt volgens een Amerikaanse studie, onder ruim 4.600 volwassenen die vijf jaar gevolgd werden, voor lagere bloedwaarden vitamine D. Vooral bij vrouwen was dit verband het grootst. De industrie produceert wel duizenden hormoon verstorende stoffen die toegepast worden in allerlei consumentenproducten. Meer onderzoek is nodig om dit verband te verklaren doch het lijkt dat het prohormoon vitamine D op een vergelijkbare manier beÔnvloed wordt door die chemicaliŽn als de schildklier- en voortplantingshormonen.
De studie. (November 2016)


Chemical exposure linked to lower vitamin D levels
Exposure to bisphenol A (BPA) and other endocrine-disrupting chemicals (EDCs) may reduce levels of vitamin D in the bloodstream, according to a new study published in the Endocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
The study is the first to find an association between EDC exposure and vitamin D levels in a large group of U.S. adults.
EDCs are chemicals or mixtures of chemicals that can cause adverse health effects by interfering with hormones in the body. The Society's Scientific Statement on EDCs examined more than 1,300 studies that found links between chemical exposure and health problems, including infertility, obesity, diabetes, neurological problems and hormone-related cancers.
"Nearly every person on the planet is exposed to BPA and another class of endocrine-disrupting chemicals called phthalates, so the possibility that these chemicals may even slightly reduce vitamin D levels has widespread implications for public health," said the study's first author, Lauren Johns, MPH, a PhD candidate at the University of Michigan School of Public Health in Ann Arbor, MI. "Vitamin D plays a broad role in maintaining bone and muscle health. In addition, low vitamin D levels have been implicated in outcomes of numerous conditions such as cardiovascular disease, diabetes and cancer."
EDCs are found in everyday products and throughout the environment. There are more than 85,000 manufactured chemicals, of which thousands may be EDCs. BPA, a known EDC, is often found in plastics and other consumer products. Another group of chemicals linked to hormone disruption, phthalates, are found in personal care products such as cosmetics, children's products, food packaging and medical tubing.
The study examined data from 4,667 adults who participated in the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) between 2005 and 2010. NHANES is a cross-sectional study designed to collect health and nutrition data from a sample of adults from across the United States. The participants provided blood samples so their vitamin D levels could be measured. To measure EDC exposure, the participants had their urine analyzed for substances left behind after the body metabolized phthalates and BPA.
The study found people who were exposed to larger amounts of phthalates were more likely to have low levels of vitamin D in the bloodstream than the participants who were exposed to smaller amounts of the EDCs. The link was strongest in women. There also was an association between exposure to higher levels of BPA and reduced vitamin D levels in women, although the relationship was not statistically significant in men.
"More research is needed into why an association exists, but it is possible that EDCs alter the active form of vitamin D in the body through some of the same mechanisms that they use to impact similar reproductive and thyroid hormones," said Professor John D. Meeker, MS, ScD, senior author of the study. "Confirmatory studies are needed to show whether this association exists in other populations."
Lauren E. Johns, Kelly K. Ferguson, John D. Meeker. Relationships Between Urinary Phthalate Metabolite and Bisphenol A Concentrations and Vitamin D Levels in U.S. Adults: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), 2005Ė2010. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2016; jc.2016-2134 DOI: 10.1210/jc.2016-2134 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Blootstelling aan chemische stoffen in verband met vitamine D-niveaus te verlagen
Blootstelling aan bisfenol A (BPA) en andere hormoonverstorende chemicaliŽn (EDC's) kunnen niveaus van vitamine D te verminderen in de bloedbaan, volgens een nieuwe studie gepubliceerd in het Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism van de Endocrine Society.
De studie is de eerste die een associatie tussen EDC blootstelling en vitamine D-spiegel te vinden in een grote groep van de Amerikaanse volwassenen.
EDC's zijn chemische stoffen of mengsels van stoffen die nadelige gezondheidseffecten kunnen opleveren doordat zij de hormonen in het lichaam. Wetenschappelijke verklaring van de Society over EDC's onderzocht meer dan 1.300 studies die gevonden verbanden tussen blootstelling aan chemische stoffen en gezondheidsproblemen, zoals onvruchtbaarheid, obesitas, diabetes, neurologische problemen en hormoon-gerelateerde kankers.
"Bijna elke persoon op de planeet wordt blootgesteld aan BPA en een andere klasse van hormoonontregelende chemische stoffen genaamd ftalaten, zodat de mogelijkheid dat deze stoffen ook maar enigszins kan verminderen vitamine D-spiegel heeft wijdverbreide gevolgen voor de volksgezondheid", zegt eerste auteur van de studie, Lauren Johns, MPH, een promovendus aan de Universiteit van Michigan School of Public Health in Ann Arbor, MI. "Vitamine D speelt een grote rol bij het handhaven van bot en spieren gezondheid. Bovendien zijn lage vitamine D niveaus betrokken bij uitkomsten van tal van aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes en kanker."
EDC worden in dagelijkse producten en gehele omgeving. Er zijn meer dan 85.000 geproduceerde chemicaliŽn, waarvan duizenden kunnen zijn EDC. BPA, een bekende EDC, wordt vaak gevonden in kunststoffen en andere consumentenproducten. Een andere groep van chemische stoffen die verband houden met verstoring, ftalaten hormoon, zijn te vinden in producten voor persoonlijke verzorging, zoals cosmetica, producten voor kinderen, de verpakking van levensmiddelen en medische slangen.
De studie onderzocht gegevens van 4667 volwassenen die deelnamen aan de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) tussen 2005 en 2010. NHANES is een cross-sectionele studie ontworpen om gegevens gezondheid en voeding te verzamelen van een steekproef van volwassenen uit de hele Verenigde Staten. De deelnemers ontvangen bloedmonsters zodat hun vitamine D-spiegel kan worden gemeten. Om de blootstelling EDC te meten, de deelnemers hadden hun urine geanalyseerd voor stoffen achtergelaten nadat het lichaam gemetaboliseerd ftalaten en BPA.
De studie wees uit mensen die werden blootgesteld aan grotere hoeveelheden ftalaten hadden meer kans om lage niveaus van vitamine D hebben in de bloedbaan dan de deelnemers die werden blootgesteld aan kleine hoeveelheden van de EDC's. De link was het sterkst bij vrouwen. Er is ook een verband tussen blootstelling aan hogere niveaus van BPA en verminderde vitamine D bij vrouwen, hoewel de relatie niet statistisch significant bij mannen.
"Meer onderzoek is nodig naar de reden waarom een ​​vereniging bestaat, maar het is mogelijk dat EDC's veranderen de actieve vorm van vitamine D in het lichaam door middel van een aantal van dezelfde mechanismen die zij gebruiken om de impact vergelijkbaar reproductieve en schildklierhormonen," zei Professor John D. Meeker, MS, ScD, senior auteur van de studie. "Bevestigingstestprocedure studies nodig zijn om aan te tonen of deze vereniging bestaat in andere populaties."


Printen

 

 

Reacties: