Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D en astma*
Vitamine D blijkt belangrijk te zijn bij astma zo blijkt uit een Brits studie. Extra vitamine D zorgden niet alleen voor minder aanvallen doch ook dat het aantal ernstige aanvallen werd met de helft verminderd. 
De studie. (November 2016)


High quality evidence suggests Vitamin D can reduce asthma attacks
A new Cochrane Review, published in the Cochrane Library today, has found evidence from randomised trials, that taking an oral vitamin D supplement in addition to standard asthma medication is likely to reduce severe asthma attacks.
Asthma is a common chronic disease affecting about 300 million people worldwide. The symptoms of asthma include wheezing, coughing, chest tightness and shortness of breath.
Low blood levels of vitamin D have been linked to increased risk of asthma attacks in children and adults with asthma. There has been a growing interest in the potential role of vitamin D in asthma management because it might help to reduce upper respiratory infections, (such as the common cold) that can lead to exacerbations of asthma. Several clinical trials have tested whether taking vitamin D as a supplement has an effect on asthma attacks, symptoms and lung function in children and adults with asthma.
The team of Cochrane researchers found seven trials involving 435 children and two studies, involving 658 adults. The study participants were ethnically diverse, reflecting the broad range of global geographic settings, involving Canada, India, Japan, Poland, the UK, and the U.S. The majority of people recruited to the studies had mild to moderate asthma, and a minority had severe asthma. Most people continued to take their usual asthma medication while participating in the studies. The studies lasted for between six and 12 months.
The researchers found that giving an oral vitamin D supplement reduced the risk of severe asthma attacks requiring hospital admission or emergency department attendance from 6% to around 3%.They also found that vitamin D supplementation reduced the rate of asthma attacks needing treatment with steroid tablets. These results are based largely on trials in adults. They also found that vitamin D did not improve lung function or day-to-day asthma symptoms, and that it did not increase the risk of side effects at the doses that were tested.
The Cochrane Review's lead author, Professor Adrian Martineau from the Asthma UK Centre for Applied Research, Queen Mary University of London, said, "We found that taking a vitamin D supplement in addition to standard asthma treatment significantly reduced the risk of severe asthma attached, without causing side effects."
He added, "This is an exciting result, but some caution is warranted. First, the findings relating to severe asthma attacks come from just three trials: most of the patients enrolled in these studies were adults with mild or moderate asthma. Further vitamin D trials in children and in adults with severe asthma are needed to find out whether these patient groups will also benefit. Second, it is not yet clear whether vitamin D supplements can reduce risk of severe asthma attacks in all patients, or whether this effect is just seen in those who have low vitamin D levels to start with. Further analyses to investigate this questions are on-going, and results should be available in the next few months."
The findings of this Cochrane Review are to be presented at the ERS (European Respiratory Society) Congress in London.
Adrian R Martineau, Christopher J Cates, Mitsuyoshi Urashima, Megan Jensen, Alex P Griffiths, Ulugbek Nurmatov, Aziz Sheikh, Chris J Griffiths. Vitamin D for the management of asthma. Cochrane Library, 2016 DOI: 10.1002/14651858.CD011511.pub2 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Hoge kwaliteit bewijs suggereert vitamine D kan astma-aanvallen verminderen
Een nieuwe Cochrane Review, vandaag gepubliceerd in de Cochrane Library, heeft bewijzen gevonden van gerandomiseerde studies, dat het nemen van een oraal vitamine D-supplement naast de standaard astma-medicatie is kans op ernstige astma-aanvallen te verminderen.
Astma is een veel voorkomende chronische ziekte die ongeveer 300 miljoen mensen wereldwijd. De symptomen van astma zijn onder andere piepende ademhaling, hoesten, beklemming op de borst en kortademigheid.
Lage bloedspiegels van vitamine D zijn gekoppeld aan een verhoogd risico van astma-aanvallen bij kinderen en volwassenen met astma. Er is een groeiende belangstelling voor de mogelijke rol van vitamine D bij astma beheer omdat het zou bijdragen aan de bovenste luchtwegen, (zoals griep) die kunnen leiden tot exacerbaties van astma. Verschillende klinische studies hebben getest of het nemen van vitamine D als supplement heeft een effect op astma-aanvallen, symptomen en longfunctie bij kinderen en volwassenen met astma.
Het team van Cochrane onderzoekers vonden zeven studies met 435 kinderen en twee studies, waarbij 658 volwassenen. De studie deelnemers waren etnisch divers, als gevolg van het brede scala van de wereldwijde geografische instellingen, met betrekking tot Canada, India, Japan, Polen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten de meerderheid van de mensen aangeworven om de studies waren mild tot matig astma, en een minderheid had ernstige astma. De meeste mensen bleven hun gebruikelijke astmamedicatie nemen terwijl die deelnemen aan de studies. De studies duurden zes tot 12 maanden.
De onderzoekers vinden dat het geven van een mondelinge vitamine D-supplement verminderde het risico van ernstige astma-aanvallen waarvoor ziekenhuisopname of afdeling spoedeisende hulp aanwezigheid van 6% naar ongeveer 3% .Ze ook gevonden dat vitamine D-suppletie verminderde de snelheid van astma-aanvallen nodig de behandeling met corticosteroÔden . Deze resultaten zijn grotendeels gebaseerd op onderzoeken met volwassenen. Zij vonden ook dat vitamine D longfunctie of dag tot dag astmasymptomen niet verbeterden, en dat het risico van bijwerkingen heeft verhoogd bij doses die getest werden.
hoofdauteur van de Cochrane Review, Professor Adrian Martineau van het Astma UK Centre for Applied Research, Queen Mary University of London, zei: "Wij vinden dat het nemen van een vitamine D-supplement naast de standaard behandeling van astma significante vermindering van het risico van ernstige astma verbonden, zonder neveneffecten te veroorzaken. "
Hij voegde hieraan toe: "Dit is een spannend resultaat, maar enige voorzichtigheid is geboden Ten eerste, de bevindingen met betrekking tot ernstige astma-aanvallen komen uit slechts drie studies:.. Grootste deel van de patiŽnten die deelnamen aan deze studies waren volwassenen met milde tot matige astma Verdere vitamine D studies bij kinderen en volwassenen met ernstige astma zijn nodig om erachter te komen of deze patiŽntengroepen ook ten goede zal komen. Ten tweede is het nog niet duidelijk of vitamine D-supplementen risico van ernstige astma-aanvallen kan verminderen bij alle patiŽnten, of dat dit effect is gewoon gezien bij degenen die lage vitamine D-spiegel om mee te beginnen. Verdere analyses om te onderzoeken deze vragen aan de gang, en de resultaten moeten beschikbaar zijn in de komende maanden. "
De bevindingen van dit Cochrane Review moeten worden voorgelegd aan de ERS (European Respiratory Society) congres in Londen.

Printen

 

 

Reacties: