Home / Nieuws / ...

 

Voeding vader en borstkanker dochter?*
Het lijkt erop dat zelfs de voeding van de vader belangrijk kan zijn of zijn dochter een verhoogde kans op borstkanker heeft. Althans dat blijkt uit een studie met ratten. De dochters van de vaders die voeding rijk aan dierlijke vetten aten hadden een duidelijk hogere kans op het krijgen van borstkanker en de dochters van de vaders die voeding rijk aan plantaardige vetten aten bleken duidelijk minder kans te hebben op borstkanker. Zowel in het sperma van de vaders als bij de dochters werd gewijzigd microRNA gevonden, veranderingen die te maken hebben met celgroei, celoverleving en celdood. (MicroRNA is onderdeel van de epigenetische mechanismen die de expressie van genen reguleren.)
De studie. (September 2016)


Breast cancer risk may be influenced by type of fat dad eats
New research provides further evidence that a father's lifestyle may impact the health of future generations, after finding that the female offspring of male rats that ate a diet high in animal fats were more likely to develop breast cancer. 
The female offspring of male rats that consumed a diet high in vegetable fats, however, had a reduced breast cancer risk. 
Study co-author Thomas Ong, of the University of Sao Paulo, Brazil, and colleagues recently reported their findings in the journal Breast Cancer Research. 
The researchers note that if their results are confirmed in human trials, it may pave the way for new interventions to reduce the risk of breast cancer that involve modifying a father's diet prior to conception. 
After skin cancer, breast cancer is the most common cancer among women in the United States; around 1 in 8 American women will develop the disease in their lifetime. 
A woman's risk for breast cancer is known to be influenced by a number of factors, including a family history of the disease and inherited genetic mutations. Increasingly, researchers are uncovering how a father's health and lifestyle may affect the breast cancer risk of offspring. 
The new study from Ong and colleagues builds on those findings, suggesting a woman's breast cancer risk may be influenced by their father's diet. 
Modifying father's diet may reduce daughter's breast cancer risk
To reach their findings, the researchers fed 60 male rats either a lard- or corn oil-based, high-fat diet, from which around 60 percent of energy was derived from fat, or a control diet, from which around 16 percent of energy was fat-derived. 
Fast facts about breast cancer 
∑ In 2016, around 246,660 new cases of invasive breast cancer will be diagnosed in the U.S.
∑ More than 40,000 women will die from breast cancer this year
∑ There are currently around 2.8 million breast cancer survivors in the U.S.
The researchers note that corn oil is rich in omega-6 polyunsaturated fatty acids, while lard is high in saturated fat. 
Next, the team mated the male rats with female rats that had been fed normal chow. 
The female offspring of the rats were also fed a standard diet, and, when they were 50 days old, they underwent a procedure that initiates the growth of mammary tumors. 
The team then assessed tumor incidence among the female rats, as well as how long it took for tumors to emerge, the number of tumors that arose, and the volume of each tumor. This information was used as indicators for the risk of breast cancer. 
Compared with the female offspring of male rats that were fed the control diet, the female offspring of those fed the high-fat diets showed reduced death of tumor cells. 
However, the team found that the female offspring of male rats that had been fed the corn oil-based, high-fat diet showed a reduction in tumor growth, had fewer tumors, and had longer tumor latency - that is, it took longer for tumor growth to initiate. 
Based on their results, the researchers suggest that the type of fat a man consumes may have a significant impact on their daughter's risk for breast cancer, with the consumption of vegetable oil having a potentially preventive effect. 
The researchers hypothesize that such effects may be down to altered microRNA and protein expressions; they found changes in such expressions in the sperm of fathers, as well as in the mammary gland tissue of their female offspring. What is more, these changes were associated with cell growth, survival, and death. 
The team notes that previous research has shown that exercise and dietary changes can normalize the microRNA expression of male rodents. "If this is confirmed in human studies, potential breast cancer prevention strategies could be developed focusing on fathers' diets during preconception." Thomas Ong
Paternal programming of breast cancer risk in daughters in a rat model: opposing effects of animal- and plant-based high-fat diets, Thomas Ong et al., Breast Cancer Research, doi: 10.1186/s13058-016-0729. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Het risico op borstkanker kan worden beÔnvloed door het type vet vader eet
Nieuw onderzoek levert verder bewijs dat de levensstijl van een vader kan invloed hebben op de gezondheid van de toekomstige generaties, na de vaststelling dat de vrouwelijke nakomelingen van mannelijke ratten die een dieet met veel dierlijke vetten aten hadden meer kans om borstkanker te ontwikkelen.
De vrouwelijke nakomelingen van mannelijke ratten die een dieet met veel plantaardige vetten geconsumeerd had echter een verminderd risico op borstkanker.
Studie co-auteur Thomas Ong, van de Universiteit van Sao Paulo, BraziliŽ, en zijn collega's onlangs gemeld hun bevindingen in het tijdschrift Breast Cancer Research.
De onderzoekers constateren dat als hun resultaten worden bevestigd in de menselijke proeven, kan het de weg vrij voor nieuwe maatregelen om het risico van borstkanker die gepaard wijzigen van het dieet van een vader vůůr de conceptie te verminderen effenen.
Na huidkanker, borstkanker de meest voorkomende kanker bij vrouwen in de Verenigde Staten; ongeveer 1 in 8 Amerikaanse vrouwen de ziekte in hun leven ontwikkelen.
Het risico van een vrouw voor borstkanker bekend worden beÔnvloed door een aantal factoren, waaronder een familiegeschiedenis van de ziekte en erfelijke genetische mutaties. Steeds meer onderzoekers blootleggen hoe de gezondheid en leefstijl van een vader kan zijn voor de risico op borstkanker van de nakomelingen.
De nieuwe studie van Ong en collega's bouwt voort op deze bevindingen suggereren een vrouw het risico op borstkanker kan worden beÔnvloed door de voeding van hun vader.
Het wijzigen van dieet vader kan het risico op borstkanker dochter te verminderen
Om hun bevindingen te bereiken, de onderzoekers gevoed 60 mannelijke ratten ofwel een lard- of maÔs op basis van olie, vetrijk dieet, waarvan ongeveer 60 procent van de energie is afkomstig van vet, of een controle dieet, waarvan ongeveer 16 procent van de energie was vet-afgeleide.
Snelle feiten over borstkanker
∑ In 2016, ongeveer 246.660 nieuwe gevallen van invasieve borstkanker zal worden gediagnosticeerd in de Verenigde Staten
∑ Meer dan 40.000 vrouwen zullen sterven aan borstkanker dit jaar
∑ Er zijn momenteel ongeveer 2,8 miljoen overlevenden van borstkanker in de Verenigde Staten
De onderzoekers constateren dat maÔsolie rijk aan omega-6 meervoudig onverzadigde vetzuren, terwijl reuzel rijk aan verzadigd vet.
Vervolgens wordt het team gekoppeld aan de mannelijke ratten met vrouwelijke ratten die gevoed waren normale chow.
De vrouwelijke nakomelingen van de ratten werden gevoed met een standaard dieet, en, toen ze 50 dagen oud waren, zij een procedure die de groei van borsttumoren initieert onderging.
Het team vervolgens beoordeeld tumoren bij de vrouwelijke ratten, en hoe lang het duurde voordat tumoren ontstaan, het aantal tumoren die ontstaan, en het volume van elke tumor. Deze informatie werd gebruikt als indicator voor het risico op borstkanker.
Vergeleken met de vrouwelijke nakomelingen van mannelijke ratten die werden gevoed met het controle dieet, de vrouwelijke nakomelingen van die gevoed de vetrijke diŽten vertoonden verminderde dood van tumorcellen.
Echter, het team vinden dat de vrouwelijke nakomelingen van mannelijke ratten die gevoed waren de maÔs oliebasis, vetrijk dieet bleken de tumorgroei hadden minder tumoren, en hadden langere latentietijd van tumoren - dat wil zeggen, het langer duurde voordat tumorgroei te initiŽren.
Gebaseerd op de resultaten, de onderzoekers suggereren dat het soort vet een man verbruikt een aanzienlijke invloed op het risico van hun dochter voor borstkanker kan hebben, met de consumptie van plantaardige olie met een potentieel preventief effect.
De onderzoekers veronderstellen dat dergelijke effecten omlaag naar veranderde microRNA en eiwit uitdrukkingen kunnen zijn; zij gevonden veranderingen in uitdrukkingen in het sperma van vaders, en in het borstklierweefsel hun vrouwelijke nakomelingen. Bovendien zijn deze veranderingen geassocieerd met celgroei, overleving en dood.
Het team wijst erop dat eerder onderzoek dat de oefening heeft aangetoond en veranderingen in het dieet kan de microRNA expressie van mannelijke knaagdieren normaliseren. "Als dit wordt bevestigd in menselijke studies, kunnen potentiŽle preventie van borstkanker strategieŽn worden ontwikkeld gericht op diŽten vaders tijdens vooroordeel." Thomas Ong


Printen

 

 

Reacties: