Home / Nieuws / ...

 

Slapen voor beter geheugen*
Uit een kleine Franse studie blijkt dat slapen na het studeren zorgt voor een beter geheugen en meer kennis van het bestudeerde tot zelfs zes maanden later. In de studie kreeg de ene helft van de deelnemers een studie in de morgen en een daarna de tweede in de avond. De andere helft kreeg een studie in de avond, gingen dan slapen en kreeg de tweede studie in de morgen. Na afloop hadden alle deelnemers vergelijkbare kennis overgehouden aan de studies doch 12 uur later en zelfs zes maanden later bleken de deelnemers die tussen de studies geslapen hadden duidelijk meer kennis nog te hebben van de studies.
De studie. (September 2016)


 

Sleep makes relearning faster and longer-lasting
Getting some sleep in between study sessions may make it easier to recall what you studied and relearn what you've forgotten, even 6 months later, according to new findings from Psychological Science, a journal of the Association for Psychological Science. 
"Our results suggest that interleaving sleep between practice sessions leads to a twofold advantage, reducing the time spent relearning and ensuring a much better long-term retention than practice alone," explains psychological scientist Stephanie Mazza of the University of Lyon. "Previous research suggested that sleeping after learning is definitely a good strategy, but now we show that sleeping between two learning sessions greatly improves such a strategy."
While studies have shown that both repeated practice and sleep can help improve memory, there is little research investigating how repetition and sleep influence memory when they are combined. Mazza and colleagues hypothesized that sleeping in between study sessions might make the relearning process more efficient, reducing the effort needed to commit information to memory.
A total of 40 French adults were randomly assigned to either a "sleep" group or a "wake" group. At the first session, all participants were presented with 16 French-Swahili word pairs in random order. After studying a pair for 7 seconds, the Swahili word appeared and participants were prompted to type the French translation. The correct word pair was then shown for 4 seconds. Any words that were not correctly translated were presented again, until each word pair had been correctly translated.
Twelve hours after the initial session, the participants completed the recall task again, practicing the whole list of words until all 16 words were correctly translated.
Importantly, some participants completed the first session in the morning and the second session in the evening of the same day ("wake" group); others completed the first session in the evening, slept, and completed the second session the following morning ("sleep" group).
In the first session, the two groups showed no difference in how many words they could initially recall or in the number of trials they needed to be able to remember all 16 word pairs.
But after 12 hours, the data told another story: Participants who had slept between sessions recalled about 10 of the 16 words, on average, while those who hadn't slept recalled only about 7.5 words. And when it came to relearning, those who had slept needed only about 3 trials to be able to recall all 16 words, while those who had stayed awake needed about 6 trials.
Ultimately, both groups were able to learn all 16 word pairs, but sleeping in between sessions seemed to allow participants to do so in less time and with less effort.
"Memories that were not explicitly accessible at the beginning of relearning appeared to have been transformed by sleep in some way," says Mazza. "Such transformation allowed subjects to re-encode information faster and to save time during the relearning session."
The memory boost that participants got from sleeping between sessions seemed to last over time. Follow-up data showed that participants in the sleep group outperformed their peers on the recall test 1 week later. The sleep group showed very little forgetting, recalling about 15 word pairs, compared to the wake group, who were able to recall about 11 word pairs. This benefit was still noticeable 6 months later.
The benefits of sleep could not be ascribed to participants' sleep quality or sleepiness, or to their short-term or long-term memory capacity, as the two groups showed no differences on these measures.
The results suggest that alternating study sessions with sleep might be an easy and effective way to remember information over longer periods of time with less study, Mazza and colleagues conclude. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Slaap maakt sneller en langduriger relearning
Het krijgen van wat slaap in tussen studie sessies kan het gemakkelijker maken om te herinneren wat u bestudeerd en opnieuw leren wat je bent vergeten, zelfs 6 maanden later, volgens de nieuwe bevindingen van Psychological Science, een tijdschrift van de Vereniging voor Psychological Science.
"Onze resultaten suggereren dat interleaving slapen tussen de trainingen leidt tot een dubbel voordeel, het verminderen van de tijd besteed opnieuw leren en te zorgen voor een veel betere lange termijn retentie dan de praktijk alleen," legt psychologische wetenschapper Stephanie Mazza van de Universiteit van Lyon. "Eerder onderzoek suggereerde dat slapen na het leren is zeker een goede strategie, maar nu laten we zien dat het slapen tussen twee learning sessies sterk verbetert een dergelijke strategie."
Hoewel studies hebben aangetoond dat zowel herhaalde oefening en slaap verbeteren geheugen is er weinig onderzoek onderzoeken hoe herhaling en slaap beÔnvloeden geheugen wanneer ze worden gecombineerd. Mazza en collega's de hypothese dat slapen in tussen studiesessies de relearning proces efficiŽnter zou kunnen maken, het verminderen van de inspanning die nodig is om informatie te onthouden.
Een totaal van 40 Franse volwassenen werden willekeurig toegewezen aan ofwel een "sleep" of een "wake" groep. Tijdens de eerste sessie, werden alle deelnemers gepresenteerd met 16 Frans-Swahili woordparen in willekeurige volgorde. Na het bestuderen van een paar voor 7 seconden, het Swahili woord verscheen en de deelnemers werden gevraagd om de Franse vertaling te typen. Het juiste woord duo werd vervolgens getoond gedurende 4 seconden. Alle woorden die niet correct werden vertaald werden opnieuw gepresenteerd, totdat elk woordpaar correct was vertaald.
Twaalf uur na de eerste sessie, de deelnemers vulden de recall taak opnieuw, het beoefenen van de hele lijst van woorden totdat alle 16 woorden correct zijn vertaald.
Belangrijk is dat sommige deelnemers voltooide de eerste sessie in de ochtend en de tweede sessie in de avond van dezelfde dag ( "wake" group); anderen voltooide de eerste sessie in de avond, geslapen, en voltooide de tweede sessie de volgende ochtend ( "sleep" groep).
In de eerste sessie, de twee groepen bleek geen verschil in hoeveel woorden ze in eerste instantie konden herinneren of van het aantal proeven die ze nodig hadden om te kunnen alle 16 woordparen herinneren.
Maar na 12 uur, de data vertelde een ander verhaal: Deelnemers die tussen de sessies had geslapen herinnerde over 10 van de 16 woorden, gemiddeld, terwijl degenen die niet geslapen had teruggeroepen slechts ongeveer 7,5 woorden. En als het ging om herleren, degenen die nodig zijn slechts ongeveer 3 trials had geslapen in staat zijn om alle 16 woorden herinneren, terwijl degenen die waren gebleven wakker nodig ongeveer 6 proeven.
Uiteindelijk beide groepen konden alle 16 woordparen leren, maar slapen tussen sessies leken kunnen deelnemers dit in minder tijd en met minder inspanning.
"Herinneringen die niet expliciet te bereiken op het begin van relearning verschenen waren te zijn gerekruteerd door de slaap op een bepaalde manier," zegt Mazza. "Zo'n transformatie toegestaan onderwerpen hercoderen informatie sneller en om tijd te besparen tijdens de relearning sessie."
Het geheugen boost dat de deelnemers door de slaap tussen de sessies leek te duren na verloop van tijd. Follow-up gegevens bleek dat de deelnemers aan de slaap groep presteerde beter dan hun collega's op de recall-test 1 week later. De slaap groep toonde weinig vergeten, herinnerend aan ongeveer 15 woordparen, in vergelijking met de wake-groep, die in staat zijn om ongeveer 11 woordparen herinneren waren. Dit voordeel was nog steeds merkbaar 6 maanden later.
De voordelen van de slaap niet kon worden toegeschreven aan kwaliteit van de slaap of slaperigheid deelnemers of hun korte-termijn of lange-termijn geheugen, aangezien de twee groepen geen verschillen over deze maatregelen toonden.
De resultaten suggereren dat afwisselend studie sessies met de slaap een eenvoudige en effectieve manier om informatie over langere periodes met minder studie onthouden zou kunnen zijn, Mazza en collega's concluderen.

Printen

 

 

Reacties: