Home / Nieuws / ...

 

Eiwitten voor een langer leven*
Uit een analyse van twee grote en langjarige studies blijkt dat het eten van de juiste eiwitten belangrijk zijn voor een langer leven. Het zijn de plantaardige eiwitten die duidelijk hiervoor zorgen terwijl de dierlijke eiwitten de kans op een langer leven een weinig doen afnemen. Gemiddeld bestond de voeding van de deelnemers voor 14% (energie) uit dierlijke eiwitten en 4% uit plantaardige. Trouwens dat dierlijke eiwitten zorgen voor een korter leven gold alleen voor mensen met n of meer ongezonde levensgewoontes; overgewicht, veel alcohol gebruik, roken of niet bewegen. In het bijzonder zijn het dan de dierlijke eiwitten in rood en bewerkt vlees en duidelijk minder de eiwitten in vis en gevogelte. 
De studie. (Augustus 2016)


 

Eating more plant protein associated with lower risk of death
The largest study to examine the effects of different sources of dietary protein found that a high intake of proteins from animal sources - particularly processed and unprocessed red meats - was associated with a higher mortality rate, while a high intake of protein from plant sources was associated with a lower risk of death. Results from the study - which analyzed data from two long-term epidemiologic studies - appears in JAMA Internal Medicine. 
"Overall, our findings support the importance of the sources of dietary protein for long-term health outcomes," says Mingyang Song, MD, ScD, a research fellow in the Massachusetts General Hospital (MGH) Clinical and Translational Epidemiology Unit (CTEU) and Division of Gastroenterology and corresponding author of the report. "While previous studies have primarily focused on the overall amount of protein intake - which is important - from a broad dietary perspective, the particular foods that people consume to get protein are equally important. Our findings also have public health implications and can help refine current dietary recommendations about protein intake, in light of the fact that it is not only the amount of protein but the specific food sources that is critical for long-term health."
While several studies have suggesting that substituting proteins for carbohydrates in the diet has several health benefits - including weight management, reducing blood pressure and other cardiovascular risk factors - the authors note, few studies have examined the specific sources of protein. Those that have were relatively small and based on one-time assessment of participants' diets. The current study analyzes data from the Nurses' Health Study (NHS) and the Health Professionals Follow-up Study (HPFS), which have compiled comprehensive health data on more than 170,000 participants since the 1980s. In addition to completing overall health questionnaires every two years, participants provide information on their dietary intake - specifically how often they consumed portions of particular types of food during the preceding year - every four years.
The researchers analyzed more than 30 years of data for NHS participants and 26 years of data for HPFS participants, totaling more than 3.5 million person-years. During those time periods more than 36,000 deaths were documented among study participants - almost 9,000 from cardiovascular disease, around 13,000 from cancer and about 14,000 from other causes. After adjustment for lifestyle and other dietary risk factors, a high consumption of protein from animal sources - any types of meat, eggs or dairy - was weakly associated with an increased rate of death, while high consumption of protein from plant sources - breads, cereals, pasta, beans, nuts and legumes - was associated with a lower mortality rate.
More careful analysis revealed that the association of animal protein intake with an elevated mortality risk only applied to participants with at least one factor associated with an unhealthy lifestyle - being either obese or underweight, heavy alcohol consumption, a history of smoking, or physical inactivity. In fact, the association disappeared in participants with a healthy lifestyle. Analysis based on specific sources of protein indicated that the animal-protein-associated mortality risk applied primarily to processed and unprocessed red meats, which include both beef and pork products, and not to protein from fish or poultry.
"While we expected we might find the associations to be weaker in the healthy lifestyle group, we did not expect them to completely disappear," says Song. "But when we looked deeper into the data, we found that - at similar levels of animal protein intake - those in the unhealthy lifestyle group consumed more red meats, eggs and high-fat dairy, while the healthy lifestyle group consumed more fish and poultry. So we suspect the different sources of animal protein between the two groups may contribute to the stronger results in the unhealthy lifestyle group."
He adds, "Our findings suggest that people should consider eating more plant proteins than animal proteins, and when they do choose among sources of animal protein, fish and chicken are probably better choices. Future studies should examine the mechanisms underlying the different effects of plant and animal proteins - along with different sources of animal proteins - on overall health." 
Association of Animal and Plant Protein Intake With All-Cause and Cause-Specific Mortality, JAMA Intern Med. 2016. DOI: 10.1001/jamainternmed.2016.4182 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Het eten van meer plantaardige eiwitten geassocieerd met een lager risico op overlijden
De grootste studie naar de effecten van verschillende bronnen van eiwitten gevonden onderzoeken dat een hoge inname van eiwitten uit dierlijke bronnen - vooral niet verwerkte rood vlees - was geassocieerd met een hogere mortaliteit, terwijl een hoge inname van eiwitten uit plantaardige bronnen is geassocieerd met een lager risico op overlijden. De resultaten van de studie - die de gegevens van twee langlopende epidemiologische studies geanalyseerd - verschijnt in JAMA Internal Medicine.
"Over het algemeen, onze bevindingen ondersteunen het belang van de bronnen van eiwitten voor de lange termijn gevolgen voor de gezondheid", zegt Mingyang Song, MD, ScD, een research fellow in het Massachusetts General Hospital (MGH) Klinische en Translational Epidemiologie Unit (CTEU) en Afdeling Maag-, Darm- en de bijbehorende auteur van het rapport. "Hoewel eerdere studies in de eerste plaats gericht op het totale bedrag van de eiwitinname - wat belangrijk is - vanuit een breed dieet perspectief, de specifieke voedingsmiddelen die mensen consumeren om eiwitten te krijgen zijn even belangrijk Onze bevindingen hebben ook implicaties voor de volksgezondheid en kan helpen verfijnen stroom. voedingsaanbevelingen over eiwitinname, gezien het feit dat niet alleen de hoeveelheid eiwit, maar de specifieke voedselbronnen dat essentieel is voor de gezondheid op lange termijn. "
Hoewel verschillende studies suggereren dat het vervangen van eiwitten voor koolhydraten in de voeding heeft een aantal voordelen voor de gezondheid - met inbegrip van gewichtsbeheersing, waardoor de bloeddruk en andere cardiovasculaire risicofactoren - de auteurs constateren, enkele studies hebben de specifieke bronnen van eiwitten onderzocht. Degenen die hebben waren relatief klein en op basis van eenmalige beoordeling van diten deelnemers. De huidige studie analyseert de gegevens van de Nurses 'Health Study (NHS) en de Health Professionals Follow-up Study (HPFS), die uitgebreide medische gegevens hebben verzameld over meer dan 170.000 deelnemers sinds de jaren 1980. In aanvulling op de voltooiing van de algehele gezondheid van vragenlijsten om de twee jaar, de deelnemers te verstrekken informatie over hun inname via de voeding - in het bijzonder hoe vaak ze gedeelten van bepaalde soorten voedsel geconsumeerd in het voorgaande jaar - om de vier jaar.
De onderzoekers analyseerden meer dan 30 jaar van de gegevens voor de NHS deelnemers en 26 jaar van de gegevens voor HPFS deelnemers, in totaal meer dan 3,5 miljoen manjaren. Gedurende deze perioden werden er meer dan 36.000 sterfgevallen gedocumenteerd onder de deelnemers aan de studie - bijna 9.000 van hart- en vaatziekten, ongeveer 13.000 van kanker en ongeveer 14.000 door andere oorzaken. Na correctie voor leefstijl en andere voedings risicofactoren, een hoge consumptie van eiwit uit dierlijke bronnen - alle soorten vlees, eieren of melk - was zwak geassocieerd met een verhoogd sterftecijfer, terwijl hoge consumptie van eiwitten uit plantaardige bronnen - brood, ontbijtgranen , pasta, bonen, noten en peulvruchten - werd geassocieerd met een lager sterftecijfer.
Meer zorgvuldige analyse bleek dat de vereniging van dierlijke eiwitten intake met een verhoogd sterfterisico alleen van toepassing op de deelnemers met ten minste een factor geassocieerd met een ongezonde leefstijl - die ofwel obesitas of ondergewicht, overmatig alcoholgebruik, een geschiedenis van het roken, of lichamelijke inactiviteit. In feite is de vereniging verdween in deelnemers met een gezonde levensstijl. Analyse op basis van specifieke eiwitbronnen aangegeven dat het dier-eiwit-geassocieerde sterfterisico betrof met name niet verwerkt rood vlees, die zowel rundvlees en varkensvlees en geen eiwit uit vis of gevogelte omvat.
"Hoewel we verwachten dat we zouden kunnen vinden de verenigingen zwakker in de gezonde levensstijl groep, hebben we niet verwachten dat ze volledig verdwijnen", zegt Song. "Maar toen we dieper in de gegevens keek, vonden we dat - op vergelijkbare niveaus van dierlijke eiwitconsumptie - die in de ongezonde leefstijl groep verbruikt meer rood vlees, eieren en vetrijke zuivelproducten, terwijl de gezonde levensstijl groep verbruikt meer vis en gevogelte . Dus vermoeden wij verschillende dierlijke eiwitbronnen tussen de twee groepen kan bijdragen aan de betere resultaten in de ongezonde levensstijl groep. "
Hij voegt hieraan toe: "Onze resultaten suggereren dat mensen moeten overwegen het eten van meer plantaardige eiwitten dan dierlijke eiwitten, en als ze kiezen uit bronnen van dierlijke eiwitten, vis en kip zijn waarschijnlijk betere keuzes. Toekomstige studies moeten de mechanismen te onderzoeken die ten grondslag liggen aan de verschillende effecten van plantaardige en dierlijke eiwitten - samen met verschillende bronnen van dierlijke eiwitten -. op de algehele gezondheid "

Printen

 

 

Reacties: