Home / Nieuws / ...

 

Steeds meer chemicaliŽn verstoren hersenontwikkeling*
Een rapport van verschillende wetenschappers roept de politiek op eens werk te maken van het beschermen van de hersenen van onze kinderen tegen steeds meer chemicaliŽn die de hersenontwikkeling flink kunnen verstoren. ChemicaliŽn als lood, kwik, pesticiden, ftalaten, vlamvertragers, luchtvervuiling zoals fijnstof. Verschillende zijn ook nog hormoonverstorend en bij steeds meer kinderen worden afwijkingen n hersenontwikkeling en gedrag vastgesteld.
Hier een video van een van de onderzoekers.

De studie. (Juli 2016)


 

A host of common chemicals endanger child brain development, report says
In addition to mercury and lead, flame retardants, air pollutants and chemicals found in many plastics, cosmetics and food containers endanger child brain health, researchers say. 
In a new report, dozens of scientists, health practitioners and children's health advocates are calling for renewed attention to the growing evidence that many common and widely available chemicals endanger neurodevelopment in fetuses and children of all ages. 
The chemicals that are of most concern include lead and mercury; organophosphate pesticides used in agriculture and home gardens; phthalates, found in pharmaceuticals, plastics and personal care products; flame retardants known as polybrominated diphenyl ethers; and air pollutants produced by the combustion of wood and fossil fuels, said University of Illinois comparative biosciences professor Susan Schantz, one of dozens of individual signatories to the consensus statement.
Polychlorinated biphenyls, once used as coolants and lubricants in transformers and other electrical equipment, also are of concern. PCBs were banned in the U.S. in 1977, but can persist in the environment for decades, she said.
The new report, "Project TENDR: Targeting Environmental NeuroDevelopment Risks," appears in the journal Environmental Health Perspectives.
"These chemicals are pervasive, not only in air and water, but in everyday consumer products that we use on our bodies and in our homes," Schantz said. "Reducing exposures to toxic chemicals can be done, and is urgently needed to protect today's and tomorrow's children."
Schantz is a faculty member in the College of Veterinary Medicine and in the Beckman Institute for Advanced Science and Technology at the U. of I. See a video about her work and the Project TENDR initiative.
"The human brain develops over a very long period of time, starting in gestation and continuing during childhood and even into early adulthood," Schantz said. "But the biggest amount of growth occurs during prenatal development. The neurons are forming and migrating and maturing and differentiating. And if you disrupt this process, you're likely to have permanent effects."
Some of the chemicals of concern, such as phthalates and PBDEs, are known to interfere with normal hormone activity. For example, most pregnant women in the U.S. will test positive for exposure to phthalates and PBDEs, both of which disrupt thyroid hormone function.
"Thyroid hormone is involved in almost every aspect of brain development, from formation of the neurons to cell division, to the proper migration of cells and myelination of the axons after the cells are differentiated," said Schantz. "It regulates many of the genes involved in nervous system development."
Schantz and her colleagues at Illinois are studying infants and their mothers to determine whether prenatal exposure to phthalates and other endocrine disruptors leads to changes in the brain or behavior. This research, along with parallel studies in older children and animals, is a primary focus of the Children's Environmental Health Research Center at Illinois, which Schantz directs.
Phthalates also interfere with steroid hormone activity. Studies link exposure to certain phthalates with attention deficits, lower IQ and conduct disorders in children. "Phthalates are everywhere; they're in all kinds of different products. We're exposed to them every day," Schantz said.
The report criticizes current regulatory lapses that allow chemicals to be introduced into people's lives with little or no review of their effects on fetal and child health.
"For most chemicals, we have no idea what they're doing to children's neurodevelopment," Schantz said. "They just haven't been studied.
"And if it looks like something is a risk, we feel policymakers should be willing to make a decision that this or that chemical could be a bad actor and we need to stop its production or limit its use," she said. "We shouldn't have to wait 10 or 15 yearsóallowing countless children to be exposed to it in the meantimeóuntil we're positive it's a bad actor." 
Provided by University of Illinois at Urbana-Champaign

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Een groot aantal gemeenschappelijke chemicaliŽn gevaar kind ontwikkeling van de hersenen, rapport zegt
Naast kwik en lood, vlamvertragers, luchtverontreinigende stoffen en chemicaliŽn gevonden in vele plastics, cosmetica en voedsel containers in gevaar brengen de gezondheid van kinderen hersenen, zeggen de onderzoekers.
In een nieuw rapport, tientallen wetenschappers, gezondheidswerkers en de gezondheid van kinderen voorstanders roepen op tot hernieuwde aandacht voor het groeiende bewijs dat veel voorkomende en op grote schaal beschikbaar chemicaliŽn gevaar neurodevelopment bij foetussen en kinderen van alle leeftijden.
De chemische stoffen die de meeste zorg zijn onder andere lood en kwik; organofosfaatpesticiden gebruikt in de landbouw en thuis tuinen; ftalaten, gevonden in de farmaceutische industrie, kunststoffen en producten voor persoonlijke verzorging; vlamvertragers bekend als polybroomdifenylethers; en luchtverontreinigende stoffen geproduceerd door de verbranding van hout en fossiele brandstoffen, zei Universiteit van Illinois vergelijkende biowetenschappen professor Susan Schantz, een van de tientallen van de individuele partijen bij de consensus verklaring.
Polychloorbifenylen, ooit gebruikt als koel- en smeermiddelen in transformatoren en andere elektrische apparatuur, zijn ook van belang. PCB's werden in de Verenigde Staten verboden in 1977, maar kan blijven in het milieu voor decennia, zei ze.
Het nieuwe rapport, "Project TENDR: Targeting Environmental neurologische risico's," verschijnt in het tijdschrift Environmental Health Perspectives.
"Deze chemische stoffen zijn alomtegenwoordig, niet alleen in de lucht en het water, maar in alledaagse consumentenproducten die we op ons lichaam en in onze huizen," zei Schantz. "Vermindering van blootstelling aan giftige chemische stoffen kan worden gedaan, en is dringend nodig om de kinderen van vandaag en morgen te beschermen."
Schantz is een lid van de faculteit in het College of Veterinary Medicine en in het Beckman Institute for Advanced Wetenschap en Technologie aan de U. van I. Een video over haar werk en de Project TENDR initiatief.
"Het menselijk brein ontwikkelt zich over een zeer lange periode van tijd, te beginnen in de dracht en voortgezet tijdens de kindertijd en zelfs tot in de vroege volwassenheid," zei Schantz. "Maar de grootste hoeveelheid van de groei optreedt tijdens de prenatale ontwikkeling. De neuronen worden vormen en migreren en rijping en differentiatie. En als je dit proces te verstoren, waarschijnlijk blijvende effecten heb je bent."
Sommige van de betrokken chemische stoffen, zoals ftalaten en PBDE's, is bekend dat ze interfereren met de normale hormonale activiteit. Bijvoorbeeld, de meeste zwangere vrouwen in de Verenigde Staten positief testen voor blootstelling aan ftalaten en PBDEs, beide verstoren schildklierhormoon functie.
"Schildklier hormoon is betrokken bij bijna elk aspect van hersenontwikkeling, van de vorming van de neuronen celdeling, de goede migratie van cellen en myelinisatie van axonen nadat de cellen zijn gedifferentieerd," bovengenoemde Schantz. "Het regelt veel van die betrokken zijn bij ontwikkeling van het zenuwstelsel genen."
Schantz en haar collega's Illinois bestuderen baby's en hun moeders te bepalen of prenatale blootstelling aan ftalaten en andere endocriene verstoorders leidt tot veranderingen in de hersenen of gedrag. Dit onderzoek, samen met parallelle studies bij oudere kinderen en dieren, is een primaire focus van het Children's Environmental Health Research Center in Illinois, die Schantz regisseert.
Ftalaten ook interfereren met steroÔde hormoon activiteit. Studies koppelen blootstelling aan bepaalde ftalaten met aandachtsstoornissen, lager IQ en gedragsstoornissen bij kinderen. "Ftalaten zijn overal;. Ze zijn in allerlei verschillende producten We zijn blootgesteld aan ze elke dag," zei Schantz.
Het rapport bekritiseert huidige regelgeving vervalt die het mogelijk maken chemische stoffen in het leven van mensen in te voeren met weinig of geen herziening van hun effecten op de foetale en kindzorg.
"Voor de meeste chemische stoffen, we hebben geen idee wat ze doen om neurologische ontwikkeling van kinderen", zei Schantz. "Ze hebben net zijn niet onderzocht.
'En als het lijkt erop dat er iets is een risico, we voelen beleidsmakers moeten bereid zijn om een beslissing die deze of gene chemische stof een slechte acteur zou kunnen maken en we moeten de productie te stoppen of het gebruik ervan te beperken, "zei ze. "We moeten niet te wachten 10 of 15 jaar-waardoor talloze kinderen worden blootgesteld aan het in de tussentijd, totdat we positief dat het een slechte acteur."
Verzorgd door de Universiteit van Illinois in Urbana-Champaign

Printen

 

 

Reacties: