Home / Nieuws / ...

 

Weer een nadeel van maagzuurremmers*
Al verschillende aandoeningen kunnen het gevolg zijn van het langdurig gebruik van maagzuuremmers in de vorm van protonpompremmers. Deze maagzuurremmers blijken volgens een Amerikaanse studie ook tot snellere veroudering van de bloedvaten te kunnen leiden. Aan de binnenkant van bloedvaten zit endotheel weefsel met daarin ook lysosomen, ook wel de afvalberg van de cellen genoemd. Deze lysosomen werken optimaal bij een lage pH (zuurgraad). De maagzuurremmers beÔnvloeden ook deze zuurgraad waardoor de lysosomen niet meer goed het afval kunnen verwerken en er daardoor vroegtijdige veroudering ontstaat.
De studie. (Juli 2016)


 

Heartburn drug prematurely ages blood vessels
Many Americans who suffer from heartburn find relief from the discomfort by taking proton pump inhibitors - an over-the-counter medication. Although these drugs are widely used, concerns are mounting over their long-term effects on the body. Recent studies have demonstrated links between proton pump inhibitors and a range of health conditions. A new study, published in Circulation Research, finds a potential mechanism to explain these negative health implications. 
Heartburn, also referred to as esophageal reflux or GERD, occurs when acid from the stomach finds its way into the esophagus. 
The condition can be very unpleasant and, because proton pump inhibitors (PPIs) are easily available and clear up symptoms quickly, they have proven very popular. 
According to the U.S. Food and Drug Administration (FDA), 1 in 14 Americans have used PPIs at least once. In 2006, an estimated $7 billion was spent on PPIs globally. 
Esomeprazole, brand name Nexium, is one of the most commonly purchased PPIs. In 2015, Nexium created almost $2.5 billion of revenue for drug manufacturer AstraZeneca. 
Because these drugs are so effective at relieving reflux, and because they do not require a prescription, they are used much more widely than initially predicted. PPIs were never approved for long-term use by regulatory authorities and recent studies have shown a number of worrying correlations. 
Health problems related to PPIs
Heart disease, kidney disease, and dementia have all been linked to long-term PPI usage. 
However, studies to date have only been able to demonstrate correlation, rather than causation. Also, until now, no known mechanism has been uncovered that can explain the findings. 
Recent research, carried out by Dr. John P. Cooke at Houston Methodist Research Institute, TX, investigated a potential molecular mechanism by which PPIs might induce their negative health effects. 
Dr. Cooke believes that premature aging of the endothelial cells that line the interior of blood vessels might be part of the answer. 
The researchers investigated the role of two PPIs, one of which was Nexium. They found that prolonged exposure to the drugs led to premature biological aging of these vascular cells. 
"When healthy, human endothelial cells create a Teflon-like coating that prevents blood from sticking. When older and diseased, the endothelium becomes more like Velcro, with blood elements sticking to the vessel to form blockages." 
Lead author John P. Cooke, M.D., Ph.D.
This change to blood vessel linings might help explain some of the negative health consequences of PPI. Interestingly, it was not the only cellular change that the researchers observed. 
PPIs and lysosomes
PPIs are designed to prevent acid from being produced in the parietal cells of the stomach. They irreversibly bind to the gastric proton pump, stopping gastric acid production almost completely. However, these are not the only acid producing cells that appear to be altered by the drugs. 
Lysosomes are present in many cells of the body and are responsible for clearing up unwanted debris. They clear up cellular garbage and break it down using acids. If the metaphorical trash accumulates, cells age faster. 
Results from the study showed that PPIs prevented lysosomes from producing an adequate supply of acid. In other words, their ability to remove the rubbish was diminished, causing premature aging of the cells. 
Interestingly, other GERD medications that work by a different mechanism - H2 antagonists - do not exhibit this effect on lysosomes. 
Dr. Cooke hopes that these results will help convince official bodies to draw up stricter guidelines around the use of PPIs. 
"Unless otherwise indicated, physicians should consider PPIs only for short-term use for relief of symptoms of GERD, since we now have a 'smoking gun' that helps explain the consistent observational evidence of increased risk."
John P. Cooke, M.D., Ph.D.
Other potential methods for controlling GERD include lifestyle modifications, H2 antagonists and, in some cases, surgery. 
The current research centered around in vitro (outside of the body) investigations, so further research in humans will be needed to firm up the findings. If the results are backed up by future studies, they might eventually lead to wide-ranging changes in the way PPIs are regulated. 
Proton pump inhibitors accelerate endothelial senescence, Gautham Yepuri et al., Circulation Research, doi: 10.1161/CIRCRESAHA.116.308807. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Heartburn drug voortijdig leeftijden bloedvaten
Veel Amerikanen die last hebben van brandend maagzuur vinden verlichting van de pijn door het nemen van protonpompremmers - een over-the-counter medicatie. Hoewel deze geneesmiddelen op grote schaal gebruikt, zijn bezorgdheid montage over hun lange termijn effecten op het lichaam. Recente studies hebben aangetoond dat de banden tussen protonpompremmers en een scala aan gezondheidsproblemen. Een nieuwe studie, gepubliceerd in Circulation Research, vindt een potentiŽle mechanisme om deze negatieve gevolgen voor de gezondheid uit te leggen.
Zuurbranden, ook wel oesofageale reflux of GERD, treedt op wanneer maagzuur zijn weg naar de slokdarm.
De aandoening kan zeer onaangenaam zijn en omdat protonpompremmers (PPI's) zijn gemakkelijk beschikbaar zijn en snel opruimen van de symptomen, hebben ze bewezen zeer populair.
Volgens de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), hebben 1 in 14 Amerikanen minstens een keer gebruikt PPI's. In 2006, een geschatte $ 7000000000 werd besteed aan PPI's wereldwijd.
Esomeprazol merknaam Nexium, is een van de meest gekochte PPI. In 2015 Nexium creŽerde bijna 2500000000 $ aan inkomsten voor drug fabrikant AstraZeneca.
Omdat deze middelen zo effectief in het verlichten reflux, en omdat ze geen voor- schrift, worden ze op veel grotere schaal dan aanvankelijk voorspeld gebruikt. PPI's zijn nooit goedgekeurd voor gebruik op lange termijn door de regelgevende instanties en recente studies hebben aangetoond een aantal verontrustende correlaties.
Gezondheidsproblemen in verband met PPI's
Hartziekten, nierziekten, en dementie zijn allemaal gekoppeld aan langdurige PPI gebruik.
Studies hebben echter tot nu toe alleen in staat om correlatie aantonen plaats oorzaak. Ook tot nu toe geen bekende mechanisme is gevonden dat de bevindingen verklaren.
Uit recent onderzoek, uitgevoerd door Dr. John P. Cooke bij Houston Methodist Research Institute, TX, uitgevoerd onderzocht een potentiŽle moleculaire mechanisme waardoor PPI hun negatieve gevolgen voor de gezondheid kunnen veroorzaken.
Dr Cooke mening dat vroegtijdige veroudering van de endotheelcellen die de binnenkant van een bloedvat bekleden deel van de oplossing kan zijn.
De onderzoekers onderzochten de rol van twee PPI, waarvan ťťn Nexium. Zij vonden dat langdurige blootstelling aan de drugs leidde tot voortijdige veroudering van deze biologische vasculaire cellen.
"Als gezonde, humane endotheelcellen creŽren van een Teflon-achtige coating die het bloed voorkomt kleven. Als oudere en zieke, het endotheel wordt meer als Velcro, met bloed elementen vast te houden aan het schip blokkades te vormen."
Lood auteur John P. Cooke, M.D., Ph.D.
Deze wijziging van het bloedvat voeringen kan helpen verklaren enkele van de negatieve gevolgen voor de gezondheid van de PPI. Interessant, het was niet de enige cellulaire verandering die de onderzoekers waargenomen.
PPI's en lysosomen
PPI's zijn bedoeld ter voorkoming zuur geproduceerd in de pariŽtale cellen van de maag. Ze irreversibel binden aan de gastrische protonpomp, stoppen maagzuurproductie bijna volledig. Dit zijn echter niet de enige-producerende cellen die lijken te veranderen door de drugs.
Lysosomen zijn aanwezig in vele cellen van het lichaam en zijn verantwoordelijk voor het opruimen van ongewenst vuil. Ze ruimen cellulaire afval en af te breken met behulp van zuren. Als de metaforische afval zich ophoopt, cellen verouderen sneller.
De resultaten van de studie toonde aan dat PPI's verhinderd lysosomen van de productie van een voldoende aanbod van zuur. Met andere woorden, het vermogen om het afval te verwijderen werd verminderd, waardoor vroegtijdige veroudering van de cellen.
Interessant is dat andere GERD medicijnen die werken door een ander mechanisme - H2-antagonisten - dit effect niet op de lysosomen vertonen.
Dr. Cooke hoopt dat deze resultaten zullen helpen overtuigen officiŽle instanties op te stellen strengere richtlijnen rond het gebruik van protonpompremmers.
"Tenzij anders aangegeven, moeten artsen PPI's alleen voor gebruik op korte termijn voor de verlichting van de symptomen van GERD te overwegen, omdat we nu een 'smoking gun' die helpt de consistente observationele bewijs van de toegenomen risico's uit te leggen."
John P. Cooke, M.D., Ph.D.
Andere mogelijke methoden voor het regelen van GERD omvatten levensstijlwijzigingen, H2 antagonisten en, in sommige gevallen, chirurgie.
Het huidige onderzoek rond in vitro (buiten het lichaam) onderzoeken zullen dus verder onderzoek bij mensen nodig om de onderneming van de bevindingen. Als de resultaten worden ondersteund door toekomstige studies, kunnen ze uiteindelijk leiden tot omvangrijke veranderingen in de manier waarop PPI's zijn geregeld.

Printen

 

 

Reacties: