Home / Nieuws / ...

 

Voeding uit blik en bisfenol*
In de coating van blik en deksels van potjes zit het hormoonverstorende Bisfenol-A (BPA). In een Amerikaanse studie werd gekeken hoe het eten van voeding uit blik de hoeveelheid BPA in het lichaam verhoogde. Een dag 1 voeding uit blik gaf 24% meer BPA in het lichaam, 2 of meer voedingen uit blik gaf 54% meer BPA. Bepaalde voeding zoals groente, fruit, pasta en soep uit blik bleken duidelijk de hogere waarden BPA te geven. Dranken uit blik bleken geen verhoging te geven.
De studie. (Juli 2016)


 

Study shows link between canned food, exposure to hormone-disrupting chemical BPA
The hormone-disrupting chemical BPA is a compound used to make, among other things, resins that coat the inside of food cans and jar lids. 
New Stanford research resolves the debate on the link between canned food and exposure to the hormone-disrupting chemical known as Bisphenol A, or BPA. 
A new study by researchers at Stanford and Johns Hopkins universities puts to rest any lingering doubt about whether eating canned food increases exposure to a chemical linked to diabetes, cardiovascular disease and other health effects.
The research, a first-of-its-kind national sample, also highlights specific canned foods linked to higher levels of the chemical Bisphenol A, or BPA.
The study, published online in Environmental Research, highlights the challenges consumers face in trying to limit their exposure to BPA, a compound used to make, among other things, resins that coat the inside of food cans and jar lids. Different foods have different amounts of BPA contamination.
"I could eat three cans of peaches, and you could eat one can of cream of mushroom soup and have a greater exposure to BPA," said lead author Jennifer Hartle, PhD, postdoctoral scholar at the Stanford Prevention Research Center at the School of Medicine.
Previous research has focused on analyzing levels of BPA in canned products and measuring BPA exposure within groups of fewer than 75 people. Evaluating both dietary sources of BPA contamination and BPA levels in the urine of people who recently consumed canned food, the new analysis assessed thousands of people of various ages, and geographic and socioeconomic backgrounds.
Urinary BPA concentrations
Hartle and her colleagues found that canned food was associated with higher urinary BPA concentrations, and the more canned food consumed, the higher the BPA. The result confirms canned food's outsized influence on exposure to BPA. The researchers also found that particular kinds of canned food were associated with higher urinary BPA concentrations. The worst offenders (in descending order): canned soup, canned pasta, and canned vegetables and fruit.
A previous study led by Hartle found that children, who are especially susceptible to hormone disruption from BPA, are at risk from school meals that often come from cans and other packaging. This uptick in packaging is a result of schools' efforts to streamline food preparation and meet federal nutrition standards while keeping costs low.
In 2015, as part of the Stanford Woods Institute for the Environment's Rising Environmental Leaders Program, Hartle met with members of Congress who are working on regulating BPA in food packaging.
California has listed BPA as a female reproductive toxicant, and the U.S. Food and Drug Administration has restricted its use in some products. However, the FDA is still working to "answer key questions and clarify uncertainties about BPA," according to the agency's website.
"The FDA no longer allows BPA to be used in baby bottles, sippy cups and liquid infant formula canned linings, and many food and beverage companies are moving away from the use of BPA," Hartle said. "However, we do not know if synthetic BPA replacements are safe either."
The researchers suggest that federal regulators expand testing beyond BPA to other chemicals used as BPA replacements in food packaging, none of which are included in national monitoring studies. 
Provided by Stanford University Medical Center

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Studie toont verband tussen ingeblikt voedsel, blootstelling aan hormoonverstorende chemische BPA
De hormoonverstorende chemische BPA een verbinding gebruikt om, onder meer harsen die jas de binnenkant van conservenblikken en jar deksels.
New Stanford onderzoek lost het debat over het verband tussen ingeblikt voedsel en de blootstelling aan de hormoonverstorende chemicaliŽn bekend als bisfenol A of BPA.
Een nieuwe studie door onderzoekers van Stanford en de Johns Hopkins universiteit maakt aan alle resterende twijfel rust over de vraag of het eten van ingeblikt voedsel verhoogt de blootstelling aan een chemische stof in verband met diabetes, hart- en vaatziekten en andere effecten op de gezondheid.
Het onderzoek, een eerste-van-zijn-soort nationale steekproef, wijst ook op specifieke ingeblikt voedsel gekoppeld aan hogere niveaus van de chemische stof bisfenol A, of BPA.
De studie, online gepubliceerd in Environmental Research, wijst op de uitdagingen consumenten worden geconfronteerd in een poging om hun blootstelling aan BPA te beperken, een verbinding die wordt gebruikt om te maken, onder andere harsen die jas de binnenkant van conservenblikken en jar deksels. Verschillende voedingsmiddelen hebben verschillende hoeveelheden BPA verontreiniging.
"Ik kon eten drie blikken perziken, en je kon een blikje champignonsoep eten en hebben een grotere blootstelling aan BPA," aldus hoofdauteur Jennifer Hartle, PhD, postdoctoraal onderzoeker aan de Stanford Prevention Research Center aan de School of Medicine .
Eerder onderzoek heeft zich gericht op het analyseren van niveaus van BPA in ingeblikte producten en het meten van blootstelling aan BPA binnen een groep van minder dan 75 personen. Het evalueren van beide voedingsbronnen van BPA vervuiling en BPA niveaus in de urine van mensen die onlangs geconsumeerd ingeblikt voedsel, de nieuwe analyse onderzocht duizenden mensen van verschillende leeftijden, en geografische en sociaal-economische achtergronden.
Urine concentraties BPA
Hartle en haar collega's vonden dat ingeblikt voedsel werd geassocieerd met hogere concentraties urine BPA, en hoe ingeblikt voedsel geconsumeerd, des te hoger de BPA. Het resultaat bevestigt buitenmaatse invloed ingeblikt voedsel op de blootstelling aan BPA. De onderzoekers vonden ook dat bepaalde soorten blikvoer werden geassocieerd met hogere urine BPA concentraties. De ergste overtreders (in afnemende volgorde): soep in blik, ingeblikte pasta en ingeblikte groenten en fruit.
Een eerdere studie onder leiding van Hartle bleek dat kinderen, die bijzonder gevoelig zijn voor hormonale verstoring van BPA, lopen het risico van schoolmaaltijden, die vaak afkomstig zijn uit blikjes en andere verpakkingen. Deze stijging in de verpakking is een gevolg van de inspanningen van scholen om voedsel te bereiden te stroomlijnen en te voldoen aan federale voedingsnormen terwijl de kosten laag.
In 2015, als onderdeel van de Stanford Woods Instituut voor Milieu Rising Environmental Leaders Program, Hartle een ontmoeting met leden van het Congres die werken op het reguleren van BPA in de verpakking van levensmiddelen.
California heeft een lijst BPA als een vrouwelijke voortplanting schadelijke stof, en de Amerikaanse Food and Drug Administration heeft het gebruik ervan in sommige producten beperkt. Echter, de FDA nog steeds bezig om "te beantwoorden belangrijke vragen en onzekerheden te verduidelijken over BPA," volgens de website van het agentschap.
"De FDA niet langer toestaat BPA om te worden gebruikt in babyflessen, sippy koppen en vloeibare zuigelingenvoeding in blik voeringen, en veel eten en drinken bedrijven zijn afgestapt van het gebruik van BPA," zei Hartle. "Maar we weten niet of synthetische BPA vervangingen zijn veilig ook niet."
De onderzoekers wijzen erop dat de federale toezichthouders expand testen voorbij BPA aan andere chemicaliŽn die worden gebruikt als BPA vervangingen in de verpakking van levensmiddelen, die geen van alle zijn opgenomen in de nationale monitoring studies.
Geleverd door Stanford University Medical Center


Printen

 

 

Reacties: