Home / Nieuws / ...

 

Chocola tegen diabetes en hart- en vaatziektes*
Regelmatig wat chocolade eten doet volgens een Luxemburgse studie zorgen voor een kleinere kans op diabetes en hart- en vaatziektes. Gemiddeld aten de chocolade-eters 24 gram chocolade per dag en deze hadden in vergelijking met zij die geen chocolade aten een duidelijk betere insulinetolerantie en betere leverfuncties. De positieve resultaten werden nog beter bij een hogere inname van chocolade.
De studie. (Juli 2016)


 

Daily chocolate intake linked to lower risk of diabetes, heart disease
Could a doctor's visit one day result in a prescription for chocolate? According to a new study, it is possible. Researchers suggest that consuming a small amount of chocolate every day may lower the risk of diabetes and heart disease. 
Study co-author Prof. Saverio Stranges - visiting academic of the University of Warwick Medical School, United Kingdom, and scientific director of the Department of Population Health at the Luxembourg Institute of Health (LIH) - and colleagues publish their findings in the British Journal of Nutrition. 
Chocolate is often perceived as a treat that should only be enjoyed from time to time. Given its high fat and sugar content, this is no surprise; overconsumption can lead to health problems, such as tooth decay and obesity. 
However, studies are increasingly suggesting regular, moderate chocolate consumption may yield significant health benefits, particularly when it comes to dark chocolate. 
Dark chocolate has the highest cocoa content, which means it has the highest levels of antioxidants - specifically, flavonoids - which are molecules that can prevent some forms of cell damage. 
For their study, Prof. Stranges and colleagues analyzed the chocolate consumption of 1,153 people aged 18-69 who were part of the Observation of Cardiovascular Risk in Luxembourg (ORISCAV-LUX) study. 
Data on chocolate intake were gathered from participants' completion of a food frequency questionnaire. 
The team set out to investigate whether chocolate intake is associated with insulin resistance - where the body's cells do not effectively respond to insulin, raising the risk for type 2 diabetes and heart disease. 
They also assessed how chocolate consumption affected liver enzyme levels, which is a measure of liver function. 
Reduced insulin resistance with daily chocolate consumption
The researchers found that 81.8 percent of the study participants consumed chocolate, with an average consumption of 24.8 grams daily. 
Compared with participants who did not eat chocolate every day, those who did were found to have reduced insulin resistance and improved liver enzyme levels. The effect was stronger the higher the chocolate consumption, the team reports. 
The findings remained after accounting for participants' age, sex, education, lifestyle, and dietary factors that could affect the results. 
Dietary factors included intake of tea and coffee rich in the antioxidants polyphenols, which the researchers say have the potential to spur chocolate's benefits for cardiometabolic risk. 
Cardiometabolic risk refers to a person's likelihood of developing diabetes, heart disease, or stroke. 
Participants who ate chocolate were more physically active, younger, and more highly educated than those who did not eat chocolate, according to the authors. 
Could dark chocolate be included in dietary recommendations?
Prof. Stranges and colleagues say their findings suggest that chocolate consumption may reduce the risk of developing cardiometabolic disorders by improving liver enzyme levels and protecting against insulin resistance. 
"Given the growing body of evidence, including our own study, cocoa-based products may represent an additional dietary recommendation to improve cardiometabolic health; however, observational results need to be supported by robust trial evidence.
Potential applications of this knowledge include recommendations by healthcare professionals to encourage individuals to consume a wide range of phytochemical-rich foods, which can include dark chocolate in moderate amounts."
However, Prof. Stranges notes that it is important to distinguish the difference between chocolate that contains natural cocoa and processed chocolate; the latter is much higher in calories. 
"Therefore, physical activity, diet and other lifestyle factors must be carefully balanced to avoid detrimental weight gain over time," he adds. 
Daily chocolate consumption is inversely associated with insulin resistance and liver enzymes in the Observation of Cardiovascular Risk Factors in Luxembourg study, Saverio Stranges et al., British Journal of Nutrition, doi: http://dx.doi.org/10.1017/S0007114516000702. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Dagelijks chocolade inname gekoppeld aan lager risico op diabetes, hart-en vaatziekten
Kan een arts bezoek een dag leiden tot een recept voor chocolade? Volgens een nieuw onderzoek, het is mogelijk. Onderzoekers suggereren dat de consumptie van een kleine hoeveelheid chocolade elke dag het risico op diabetes en hartaandoeningen kunnen verlagen.
Studie co-auteur prof Saverio Stranges - een bezoek aan de academische van de Universiteit van Warwick Medical School, het Verenigd Koninkrijk, en wetenschappelijk directeur van het Department of Population Health bij het Luxembourg Institute of Health (LIH) - en zijn collega's publiceren hun bevindingen in het British Journal of Nutrition.
Chocolade wordt vaak gezien als een traktatie die alleen van tijd tot tijd moet worden genoten. Gezien de hoge vet- en suikergehalte, dit is geen verrassing; overconsumptie kan leiden tot gezondheidsproblemen, zoals tandbederf en obesitas.
Er zijn echter steeds meer studies suggereren regelmatige, matige consumptie van chocolade kan aanzienlijke voordelen voor de gezondheid opleveren, met name als het gaat om pure chocolade.
Donkere chocolade heeft de hoogste cacaopercentage, wat betekent dat de hoogste niveaus van antioxidanten - bijzonder flavono´den - die moleculen die bepaalde vormen van celbeschadiging kan voorkomen.
Voor hun studie, Prof. Stranges en collega's analyseerden de chocolade verbruik van 1.153 mensen 18-69 jaar die een deel van de waarneming van cardiovasculaire risico's in Luxemburg (ORISCAV-LUX) onderzoek waren.
Gegevens over chocolade-inname werden verzameld uit de voltooiing van een voedselfrequentievragenlijst deelnemers.
Het team opgenomen om te onderzoeken of chocolade inname wordt in verband gebracht met insulineresistentie - waar de cellen van het lichaam niet effectief te reageren op insuline, het verhogen van het risico op type 2 diabetes en hart-en vaatziekten.
Ze onderzocht ook hoe chocolade consumptie be´nvloed leverenzymen, die een maat is van de leverfunctie.
Verminderde insulineresistentie met de dagelijkse consumptie van chocolade
De onderzoekers vinden dat 81,8 procent van de studie deelnemers verbruikt chocolade, met een gemiddeld verbruik van 24,8 gram per dag.
In vergelijking met de deelnemers die geen chocolade elke dag aten, degenen die wel werden gevonden insulineresistentie te hebben verminderd en verbeterde leverenzymen. Het effect was sterker hoe hoger de chocolade verbruik, het team verslagen.
De bevindingen bleef na de boekhouding voor de deelnemers 'leeftijd, geslacht, opleiding, levensstijl, en dieet factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten.
Voedingsfactoren opgenomen inname van thee en koffie rijk aan antioxidanten polyfenolen, die zeggen de onderzoekers hebben het potentieel om de voordelen van chocolade aansporen voor cardiometabool risico.
Cardiometabolic risico verwijst naar de kans op het ontwikkelen van diabetes, hart-en vaatziekten, beroerte of een persoon.
Deelnemers die chocolade aten waren meer fysiek actief, jonger en hoger opgeleid dan degenen die geen chocolade aten, volgens de auteurs.
Kan donkere chocolade worden opgenomen in voedingsaanbevelingen?
Prof. Stranges en collega's zeggen dat hun bevindingen suggereren dat de consumptie van chocolade het risico op het ontwikkelen cardiometabolische stoornissen door het verbeteren van leverenzymen en bescherming tegen insulineresistentie kunnen verminderen.
"Gezien de groeiende hoeveelheid bewijsmateriaal, met inbegrip van onze eigen onderzoek, op basis van cacao producten kunnen een extra dieetadvies vertegenwoordigen cardiometabolic gezondheid te verbeteren, maar moet observationele resultaten worden ondersteund door een robuuste proef bewijs.
Mogelijke toepassingen van deze kennis onder meer aanbevelingen van professionals in de gezondheidszorg aan particulieren aan te moedigen om een breed scala van fytochemische-rijke voedingsmiddelen, die donkere chocolade kunt opnemen in matige hoeveelheden consumeren. "
Echter, Prof. Stranges merkt op dat het belangrijk is om het verschil tussen chocolade die natuurlijke cacao en verwerkte chocolade bevat onderscheiden; de laatste is veel hoger in calorieŰn.
"Daarom moet de fysieke activiteit, voeding en andere leefstijlfactoren zorgvuldig worden afgewogen om schadelijke gewichtstoename na verloop van tijd te vermijden," voegt hij eraan toe.


Printen

 

 

Reacties: