Home / Nieuws / ...

 

Bewegen tegen trombose*
Uit een kleine Weense studie onder jonge vrouwen blijkt dat regelmatig bewegen belangrijk is ter voorkoming van trombose. Niet bewegen zorgt voor (te)veel bloedplaatjes en daardoor de kans op trombose. Door twee maanden drie keer in de week flink te bewegen verandert de situatie duidelijk waardoor weer sprake is van een normaal aantal bloedplaatjes. De uitkomsten van deze studie zijn vergelijkbaar met eerdere studies waaruit naar voren gekomen was dat regelmatig bewegen de kans op hart- en vaatziektes wel met 40% kan doen verminderen.
De studie. (Juli 2016)


 

Physical inactivity increases risk of thrombosis
Women with poor physical fitness display significantly higher platelet activation than women with average to very good fitness. That is the major finding of a study of 62 young women, conducted by the research groups of Ivo Volf (MedUni Vienna Institute for Physiology) and Rochus Pokan (University of Vienna Institute for Sports Sciences) and sponsored by the Austrian Heart Foundation. Platelet (thrombocyte) activation can lead to the formation of potentially life-threatening blood clots. These blood clots can block blood vessels (thrombosis) and cut off the blood supply to organs. 
The findings from this study have been published in the leading international journal Medicine & Science in Sports & Exercise. At the same time, however, the researchers were able to show that this platelet function normalized very quickly as a result of increased fitness - this was achieved by endurance training (running for a maximum of 40 minutes) just three times a week over the two-month period. 
Cardiovascular diseases and their acute forms of heart attack and stroke are the commonest causes of death throughout the world. These diseases develop over several decades and are favoured by several risk factors that have a negative impact upon the function of various target cells. Activation of blood platelets can cause clumping of these cells and hence the formation of a thrombus (clot), which impedes blood flow. Activated platelets are also involved in inflammatory processes. For this reason, excessive platelet activation can also encourage inflammatory processes, which can bring about a rapid deterioration of the clinical picture in patients with cardiovascular diseases. 
However, the results of the study show that even moderate training can bring about significant improvements within a comparatively short time - so that platelet activation parameters approximate to those found in the two fitter groups of volunteers. 
Better assessment of the preventive effect of training 
The study's lead author Stefan Heber: "Latently activated platelets release a number of mediators that can encourage the development of atherosclerotic vascular changes. If poor physical fitness is accompanied by a higher level of platelet activation, one can conclude that it also has an influence upon the early stages of this pathogenesis. The training effects we've found here are consistent with epidemiological data, according to which fit people have an approximately 40% lower risk of cardiovascular events than those who were physically inactive." 
These findings could therefore be very helpful in assessing the preventive effect of different training methods and/or intensities: "Platelet-based studies could open up significant new possibilities for the direct and short-term comparison of the effectiveness of various training programmes in the field of cardiovascular disease prevention," says research group leader Ivo Volf. 
Correlation between Cardiorespiratory Fitness and Platelet Function in Healthy Women. Heber S, Assinger A, Pokan R, Volf I. Medicine & Science in Sports & Exercise. DOI:10.1249/MSS.0000000000000882. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Lichamelijke inactiviteit verhoogt het risico op trombose
Vrouwen met een slechte lichamelijke conditie scherm aanzienlijk hoger plaatjesactivatie dan vrouwen met een gemiddeld tot zeer goede conditie. Dat is de belangrijkste conclusie van een studie van 62 jonge vrouwen, uitgevoerd door de onderzoeksgroepen van Ivo Volf (MedUni Wenen Instituut voor Fysiologie) en Rochus Pokan (Universiteit van Wenen Institute for Sports Sciences) en gesponsord door het Oostenrijkse Hartstichting. Bloedplaatjes (trombocyten) activering kan leiden tot de vorming van potentieel levensbedreigende bloedstolsels. Deze bloedstolsels kunnen de bloedvaten (trombose) te blokkeren en sneed de bloedtoevoer naar organen.
De bevindingen van deze studie zijn gepubliceerd in het vooraanstaande internationale tijdschrift Medicine & Science in Sports & Exercise. Tegelijkertijd echter, de onderzoekers konden aantonen dat deze bloedplaatjesfunctie snel genormaliseerd als gevolg van de toegenomen fitness - dit werd bereikt door duurtraining (draaien maximaal 40 minuten) slechts driemaal per week via twee maandenregel periode.
Cardiovasculaire ziekten en de acute vormen van hartaanval en beroerte is de meest voorkomende doodsoorzaken in de wereld. Deze ziekten ontwikkelen zich over tientallen jaren en worden begunstigd door een aantal risicofactoren die een negatieve invloed op de functie van de verschillende doelgroepen cellen. Activering van bloedplaatjes kan samenklontering van deze cellen en derhalve de vorming van een trombus (bloedprop), die bloedstroom belemmert veroorzaken. Geactiveerde bloedplaatjes zijn betrokken bij ontstekingsprocessen. Daarom kan overmatige activatie van bloedplaatjes ook ontstekingsprocessen, die kan leiden tot een snelle verslechtering van het klinische beeld bij patiŽnten met cardiovasculaire ziektes krijgen.
De resultaten van de studie tonen aan dat zelfs een matige training kan leiden tot significante verbeteringen binnen een relatief korte tijd - zodat plaatjesactivatie parameters approximate met die in de twee installateur groepen vrijwilligers.
Betere beoordeling van de preventieve werking van de opleiding
eerste auteur van de studie Stefan Heber:. "latent geactiveerde plaatjes vrijlating een aantal mediatoren die de ontwikkeling van atherosclerotische veranderingen gestimuleerd slechte lichamelijke conditie gaat gepaard met een hoger niveau van bloedplaatjes activering kan worden geconcludeerd dat het ook invloed op de vroege stadia van de pathogenese. de training effecten die we hier heb gevonden zijn in overeenstemming met epidemiologische gegevens, volgens welke past mensen hebben een circa 40% lager risico op cardiovasculaire gebeurtenissen dan degenen die fysiek inactief waren. "
Deze bevindingen kunnen dus zeer nuttig zijn bij de beoordeling van de preventieve werking van de verschillende trainingsmethoden en / of intensiteiten: "-Bloedplaatjes op basis van studies zou kunnen openen belangrijke nieuwe mogelijkheden voor de directe en korte termijn vergelijking van de effectiviteit van verschillende opleidingen op het gebied van cardiovasculaire preventie van ziekten, "zegt onderzoeksleider groepsleider Ivo Volf.


Printen

 

 

Reacties: