Home / Nieuws / ...

 

Kant en klare voeding bevat veel ftalaten*
Kant en klare voeding en fastfood bevat volgens een Amerikaanse studie veel schadelijke ftalaten. Ftalaten zijn weekmakers die o.m. in allerlei verzorgingsproducten en plastics te vinden zijn, ook in materialen die gebruikt worden bij de bereiding van kant en klare voeding en de verpakking ervan en makkelijk kunnen migreren naar de voeding. In de studie werd bij de bijna 9.000 deelnemers gekeken naar de gegeten voeding van de laatste dag en metingen verricht om de hoeveelheid ftalaten vast te stellen. Zij die de meeste kant en klare voeding of fastfood gegeten hadden bleken tot wel 40% meer ftalaten in hun lichaam te hebben dan zij die geen kant en klare voeding of fastfood gegeten hadden. Vooral graan- en vleesproducten bleken de meeste ftalaten te bevatten. Bij controle op een andere endocrienverstorende stof bisphenol-A (BPA) bleken alleen kant en klare voeding en fastfood met vlees duidelijk hogere BPA waarden te geven.
De studie. (Juni 2016)


 

Fast food may expose consumers to harmful chemicals called phthalates
People who reported consuming more fast food in a national survey were exposed to higher levels of potentially harmful chemicals known as phthalates, according to a study published by researchers at Milken Institute School of Public Health (Milken Institute SPH) at the George Washington University. The study, one of the first to look at fast-food consumption and exposure to these chemicals, appears in the journal Environmental Health Perspectives.
"People who ate the most fast food had phthalate levels that were as much as 40 percent higher," says lead author Ami Zota, ScD, MS, an assistant professor of environmental and occupational health at Milken Institute SPH. "Our findings raise concerns because phthalates have been linked to a number of serious health problems in children and adults."
Phthalates belong to a class of industrial chemicals used to make food packaging materials, tubing for dairy products, and other items used in the production of fast food. Other research suggests these chemicals can leach out of plastic food packaging and can contaminate highly processed food.
Zota and her colleagues looked at data on 8,877 participants who had answered detailed questions about their diet in the past 24 hours, including consumption of fast food. These participants also had provided researchers with a urinary sample that could be tested for the breakdown products of two specific phthalates--DEHP and DiNP.
Zota and her colleagues found that the more fast food participants in the study ate the higher the exposure to phthalates. People in the study with the highest consumption of fast food had 23.8 percent higher levels of the breakdown product for DEHP in their urine sample. And those same fast food lovers had nearly 40 percent higher levels of DiNP metabolites in their urine compared to people who reported no fast food in the 24 hours prior to the testing.
The researchers also discovered that grain and meat items were the most significant contributors to phthalate exposure. Zota says the grain category contained a wide variety of items including bread, cake, pizza, burritos, rice dishes and noodles. She also notes that other studies have also identified grains as an important source of exposure to these potentially harmful chemicals.
In addition, the researchers also looked for exposure to another chemical found in plastic food packaging--Bisphenol A or BPA. Researchers also believe exposure to BPA can lead to health and behavior problems, especially for young children. This study found no association between total fast food intake and BPA. However, Zota and her colleagues found that people who ate fast food meat products had higher levels of BPA than people who reported no fast food consumption.
This study fits into a bigger field of ongoing research showing that phthalates are in a wide variety of personal products, toys, perfume and even food. In 2008 Congress banned the use of phthalates in the production of children's toys because of concerns about the health impact of these chemicals.
But Zota notes that DEHP and DiNP are two phthalates still in use despite concerns that they leach out of products and get into the human body. Studies of the health impact of exposure to these chemicals have suggested they can damage the reproductive system and they may lead to infertility.
Large studies that might conclusively link phthalates in fast food and health problems could take years to conduct. In the meantime, Zota offers some common sense advice. She notes that frequent consumption of fast food is not recommended because such foods contain higher amounts of fat, salt and calories. "People concerned about this issue can't go wrong by eating more fruits and vegetables and less fast food," Zota suggests. "A diet filled with whole foods offers a variety of health benefits that go far beyond the question of phthalates."
Susanna D. Mitro, Cassandra A. Phillips, Ami R. Zota. Recent Fast Food Consumption and Bisphenol A and Phthalates Exposures among the U.S. Population in NHANES, 2003Ė2010. Environmental Health Perspectives, 2016; DOI: 10.1289/ehp.1510803 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Fast food kunnen consumenten bloot aan schadelijke chemische stoffen genaamd ftalaten
Mensen die gemeld verbruiken meer fast food in een nationaal onderzoek werden blootgesteld aan hogere niveaus van potentieel schadelijke chemische stoffen bekend als ftalaten, volgens een studie gepubliceerd door onderzoekers van Milken Institute School of Public Health (Milken Institute SPH) aan de George Washington University. De studie, een van de eerste om te kijken naar de consumptie fast-food en de blootstelling aan deze stoffen, verschijnt in het tijdschrift Environmental Health Perspectives.
"Mensen die de meest fast food aten hadden ftalaat niveau dat maar liefst 40 procent hoger waren", zegt eerste auteur Ami Zota, ScD, MS, een assistent-professor van milieu en gezondheid bij Milken Institute SPH. "Onze bevindingen verhogen bezorgdheid omdat ftalaten zijn gekoppeld aan een aantal ernstige gezondheidsproblemen bij kinderen en volwassenen."
Ftalaten behoren tot een klasse van industriŽle chemicaliŽn gebruikt om voedsel verpakkingsmaterialen te maken, buizenstelsel voor zuivelproducten en andere items gebruikt bij de productie van fast food. Uit ander onderzoek blijkt deze chemische stoffen kunnen uitlogen van kunststof verpakking van levensmiddelen en kunnen besmetten zeer bewerkte levensmiddelen.
Zota en haar collega's keken naar de gegevens over 8877 deelnemers die gedetailleerde vragen over hun dieet in de afgelopen 24 uur, met inbegrip van de consumptie van fast food had geantwoord. Deze deelnemers hadden ook voorzien onderzoekers met urine monster dat kan worden onderzocht op de afbraakproducten van twee specifieke ftalaten - DEHP en DINP.
Zota en haar collega's vonden dat hoe fastfood deelnemers aan het onderzoek aten hoe hoger de blootstelling aan ftalaten. Mensen in de studie met de hoogste consumptie van fast food had 23,8 procent hogere niveaus van het afbraakproduct van DEHP in hun urine. En diezelfde fast food liefhebbers hadden bijna 40 procent hogere DINP metabolieten in hun urine in vergelijking met mensen die geen fast food gerapporteerd in de 24 uur voorafgaand aan de test.
De onderzoekers ontdekten ook dat graan en vlees items waren de meest significante bijdrage aan de blootstelling ftalaat. Zota zegt de categorie graan bevatte een grote verscheidenheid aan producten, waaronder brood, cake, pizza, burrito's, rijstgerechten en noedels. Ze merkt ook op dat andere studies hebben ook geÔdentificeerd granen als een belangrijke bron van blootstelling aan deze potentieel schadelijke chemicaliŽn.
Bovendien, de onderzoekers hebben ook voor blootstelling aan een chemische stof in plastic voedselverpakking - bisfenol A of BPA. Onderzoekers geloven ook de blootstelling aan BPA kan leiden tot gezondheidsklachten en gedragsproblemen, vooral voor jonge kinderen. Deze studie vond geen verband tussen de totale fast voedselinname en BPA. Echter, Zota en haar collega's vinden dat mensen die fast food vleesproducten aten hadden hogere niveaus van BPA dan mensen die aangaven geen fast food consumptie.
Dit onderzoek past in een groter gebied van lopend onderzoek waaruit blijkt dat ftalaten zijn in een breed scala van persoonlijke producten, speelgoed, parfum en zelfs voedsel. In 2008 verbood het Congres het gebruik van ftalaten in de productie van speelgoed voor kinderen als gevolg van bezorgdheid over de gevolgen voor de gezondheid van deze chemische stoffen.
Maar Zota merkt op dat DEHP en DINP zijn twee ftalaten nog steeds in gebruik ondanks de bezorgdheid dat ze uitlogen van producten en krijgen in het menselijk lichaam. Onderzoek naar de gevolgen voor de gezondheid van de blootstelling aan deze stoffen hebben gesuggereerd ze kunnen het voortplantingssysteem beschadigen en ze kunnen leiden tot onvruchtbaarheid.
Grote studies die overtuigend mogelijk links ftalaten in fast food en gezondheidsproblemen kunnen jaren duren om uit te voeren. In de tussentijd Zota biedt wat gezond verstand advies. Ze merkt op dat frequente consumptie van fastfood niet wordt aangeraden, omdat deze voedingsmiddelen hogere hoeveelheden vet, zout en calorieŽn bevatten. "Bezorgd over deze kwestie Mensen kunnen niet verkeerd door het eten van meer groenten en fruit en minder fast food gaan," Zota suggereert. "Een dieet gevuld met hele voedsel biedt een scala aan voordelen voor de gezondheid die veel verder gaan dan de kwestie van de ftalaten."

Printen

 

 

Reacties: