Home / Nieuws / ...

 

Dagelijks 'vasten' tegen opnieuw kanker*
Uit een studie onder ruim 2.400 vrouwen, die een beginnende vorm van borstkanker gehad hadden, blijkt dat door dagelijks wat langer niets te eten de kans op het terugkomen van de ziekte duidelijk verlaagd kan worden. De vrouwen werden tot 11 jaar gevolgd. Zij die in de avond en de nacht 13 uur of langer niets aten bleken 36% minder kans te hebben op terugkeer van de ziekte, in vergelijking met zij die minder dan 13 uur niets aten.
De studie. (Juni 2016)


 

Nightly fasting may help reduce breast cancer risk
Fasting during sleep for more than 13 hours a night may offer protection against recurrence of illness among women with early stage breast cancer, say findings published online in JAMA Oncology.
Breast cancer is the number one cause of cancer death among women in developing countries and the second most common cause of cancer death in developed countries. 
In the US, 224,147 women and 2,125 men received a breast cancer diagnosis in 2012, and 41,150 women and 405 men died from breast cancer. 
Much attention has focused on the positive effects of a healthy diet on breast cancer outcomes. However, the results of research into which foods or food groups and which dietary patterns can help have been mixed. 
Recently, a new theory suggested that timing also matters, and that when we eat has an impact on metabolic health and cancer. 
Previous mouse studies have shown that rodents who consumed a high-fat diet but repeatedly fasted for at least 16 hours experienced protection against abnormal glucose metabolism, inflammation and weight gain. All of these factors have been linked to poor cancer outcomes. 
Ruth E. Patterson, PhD, of the University of California-San Diego, and colleagues have been looking at the potential effects of nightly fasting on breast cancer prognosis. 
Health benefits of fasting more than 13 hours a night
They looked at data for 2,413 women who were registered in the Women's Healthy Eating and Living study from 1995-2007. The average age of the women was 52.4 years. All participants had early stage breast cancer and were aged 27-70 years at the time of diagnosis. None of the women had diabetes. 
On average, the participants fasted for 12.5 hours each night. 
The study focused on the recurrence of invasive breast cancer and new primary breast tumors during an average follow-up time of 7.3 years, in addition to death from breast cancer or any cause over an average 11.4-year period. 
Women who fasted for less than 13 hours a night had a 36% higher risk for breast cancer recurrence, compared with those who fasted for 13 or more hours. 
No link emerged between shorter fasting time and death from breast cancer or mortality from any other cause. 
Patients with early stage breast cancer who fasted for longer had significantly lower concentrations of HbA1c and longer sleep duration. 
Since nightly fasting appears to improve glycemic control and sleep, the researchers propose that, as well as having a positive effect on breast cancer outcomes, longer fasting could help to reduce the risk of type 2 diabetes, cardiovascular disease and other cancers. 
One limitation of the study is the use of self-reported dietary data. 
Nevertheless, the authors note that the findings have important implications for public health. 
They say: 
"Our study introduces a novel dietary intervention strategy and indicates that prolonging the length of the nightly fasting interval could be a simple and feasible strategy to reduce breast cancer recurrence."
They call for further studies, including randomized trials, to test the effectiveness of prolonging nightly fasting in reducing the risk of chronic disease. 
Prolonged Nightly Fasting and Breast Cancer Prognosis, Catherine R. Marinac et al., JAMA Oncology, doi:10.1001/jamaoncol.2016.0164. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Vasten kan helpen verminderen het risico op borstkanker
Vasten tijdens de slaap voor meer dan 13 uur per nacht kan bescherming tegen herhaling van de ziekte onder vrouwen met een vroeg stadium van borstkanker te bieden, zeggen bevindingen online gepubliceerd in JAMA Oncology.
Borstkanker is de nummer een oorzaak van kanker overlijden onder vrouwen in ontwikkelingslanden en de tweede meest voorkomende oorzaak van kanker overlijden in de ontwikkelde landen.
In de Verenigde Staten, 224.147 vrouwen en 2.125 mannen kregen een diagnose borstkanker in 2012, en 41.150 vrouwen en 405 mannen overleden aan borstkanker.
Veel aandacht is gericht op de positieve effecten van een gezonde voeding op borstkanker resultaten. Echter, de resultaten van het onderzoek naar die levensmiddelen of groepen en die het voedingspatroon kan helpen zijn gemengd.
Onlangs is een nieuwe theorie gesuggereerd dat timing belangrijk ook, en dat, wanneer we eten heeft een invloed op de metabole gezondheid en kanker.
Vorige muis studies hebben aangetoond dat knaagdieren die een vetrijk dieet geconsumeerd, maar herhaaldelijk gevast gedurende ten minste 16 uur ervoer bescherming tegen abnormaal glucosemetabolisme, ontsteking en gewichtstoename. Al deze elementen zijn verbonden met slechte resultaten kanker.
Ruth E. Patterson, PhD, van de Universiteit van CaliforniŽ-San Diego, en zijn collega's zijn op zoek naar de mogelijke effecten van nachtelijke vasten op borstkanker prognose.
gezondheidsvoordelen van het vasten meer dan 13 uur per nacht
Ze keken naar de gegevens van 2413 vrouwen die in de Women's Healthy Eating werden geregistreerd en Living studie 1995-2007. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen was 52,4 jaar. Alle deelnemers hadden vroeg stadium borstkanker en waren 27-70 jaar oud ten tijde van de diagnose. Geen van de vrouwen had diabetes.
Gemiddeld is de deelnemers gevast 12,5 uur per nacht.
Het onderzoek richtte zich op de herhaling van invasieve borstkanker en nieuwe primaire borsttumoren tijdens een gemiddelde follow-up periode van 7,3 jaar, naast dood door borstkanker of welke oorzaak dan een gemiddelde periode van 11,4 jaar.
Vrouwen die voor minder dan 13 uur gevast per nacht had een 36% hoger risico op borstkanker herhaling, vergeleken met degenen die voor 13 of meer uren gevast.
Geen verband naar voren tussen kortere vasten tijd en de dood van borstkanker of sterfte aan een andere oorzaak.
PatiŽnten met een vroeg stadium van borstkanker die langer gevast hadden significant lagere concentraties van HbA1c en de duur langer slapen.
Aangezien nachts vasten lijkt glycemische controle en slaap te verbeteren, de onderzoekers stellen, heeft tevens een positief effect op borstkanker uitkomsten langer vasten zou kunnen helpen het risico van type 2 diabetes, cardiovasculaire ziekte en andere kankers.
Een beperking van het onderzoek is het gebruik van zelf-gerapporteerde data dieet.
Niettemin, de auteurs constateren dat de bevindingen hebben belangrijke implicaties voor de volksgezondheid.
Ze zeggen:
"Onze studie introduceert een nieuwe dieetinterventie strategie en geeft aan dat verlengen van de duur van de nachtelijke vasten interval een eenvoudige en haalbare strategie om herhaling van borstkanker zou kunnen verminderen."
Zij roepen voor verdere studies, waaronder gerandomiseerde onderzoeken om de doeltreffendheid verlengen nachts vasten om het risico van chronische ziekten testen.Printen

 

 

Reacties: