Home / Nieuws / ...

 

Yoga bij boezemfibrilleren*
Volgens een Zweedse studie blijkt dat het regelmatig beoefenen van yoga voor mensen met boezemfibrilleren goed kan zijn. Boezemfibrilleren, ook atriumfibrilleren of voorkamerfibrilleren genaamd, is een stoornis van het hartritme die wel bij 25% van de mensen ouder dan 40 jaar voorkomt. Iedere week een uur yoga beoefenen zorgt voor een lagere bloeddruk, lager hartritme en een duidelijk betere kwaliteit van leven.
De studie. (Mei 2016)


 

Yoga may ease symptoms for atrial fibrillation patients
People with paroxysmal atrial fibrillation may find that yoga helps them enjoy a better quality of life and reduce their blood pressure and heart rate. 
This was the main finding of a study published in the European Journal of Cardiovascular that compares patients with paroxysmal atrial fibrillation who practiced yoga with patients who did not.
Atrial fibrillation (AF) is a condition where the heart pumps blood at an irregular and often abnormally fast rate. This disrupts the flow of blood in the chambers of the heart and increases the risk of blood clots, which can result in a stroke.
AF episodes are often accompanied by chest pain, dizziness and sudden and severe shortness of breath (dyspnoea). The symptoms are unpleasant and leave patients feeling anxious and stressed as they wonder when the episode will finish, or as they anticipate the next one.
In paroxysmal AF, the episodes typically last less than 48 hours and stop by themselves, although they can last up to 7 days.
Lead author Maria WahlstrŲm, a nurse who is studying for a PhD at the Sophiahemmet University and the Karolinska Institute in Stockholm, Sweden, explains the effect paroxysmal AF has on people's lives:
"Many patients with paroxysmal atrial fibrillation can't live their lives as they want to - they refuse dinners with friends, concerts and travelling - because they are afraid of an AF episode occurring."
AF is the most common heart rhythm disorder and affects around 1.5-2% of people in the developed world. There is no cure for the condition, and treatment focuses on managing symptoms and preventing complications like stroke by using medication, cardioversion (electric shock to try and restore normal heart rhythm) and catheter ablation (removal of some tissue in the heart).
Improved mental health, lower heart rate, lower blood pressure
WahlstrŲm says many patients use complementary therapy to help them cope with their condition, and she and her colleagues wanted to find out how effective one of these - yoga - might be.
For their study, the researchers randomly assigned 80 patients with paroxysmal AF to attend yoga sessions or to a control group that did not do yoga. Both groups received standard treatment with medication, cardioversion and catheter ablation as needed.
Fast facts about AF 
∑ The risk of developing atrial fibrillation increases with age
∑ Men and women have the same risk of developing it
∑ About 1 in 4 people aged 40 years and older will develop the heart condition in their lifetime.
The yoga group had a single 1-hour, instructor-led session of yoga per week for 12 weeks. In the sessions, the patients practiced light movements, deep breathing and meditation.
The researchers measured quality of life, heart rate and blood pressure in all the participants at the start and at the end of the study. To measure quality of life - both physical and mental - the participants filled in two questionnaires: the Short-Form Health Survey (SF-36) and the EuroQoL-5D (EQ-5D) Visual Analogue Scale (VAS).
At the end of the 12 weeks, the yoga group had higher mental health scores on the SF-36 survey, lower heart rate and lower systolic and diastolic blood pressure than the control group.
Also, over the 12 weeks, the yoga group showed improvements in both the mental health scores on the SF-36 survey and the quality of life scores from the EQ-5D VAS survey, while the control group showed no change.
WahlstrŲm suggests the yoga deep breathing exercises may have helped the AF patients balance the parasympathetic and sympathetic nervous system, leading to less variation in heart rate. Also, breathing and movement exercises may also have beneficial effects on blood pressure.
'Yoga may help patients gain self-control over symptoms'
WahlstrŲm says patients in the yoga group also reported that "it felt good to let go of their thoughts and just be inside themselves for a while."
She notes that perhaps the yoga instruction offered them a way to gain self-control over their symptoms and made them feel less helpless.
The team has already started a larger study involving 140 AF patients randomized to one of three groups: yoga, music relaxation and controls. They want to find out if it is the movement and deep breathing or just the relaxation part of yoga that benefits AF patients.
The researchers also want to examine the extent to which the social component may have an effect - when patients meet for sessions they may feel safe and secure in the company of others who have the same condition.
WahlstrŲm concludes:
"A lot of the patients I meet who have paroxysmal AF are very stressed. Yoga should be offered as a complementary therapy to help them relax. It may also reduce their visits to hospital by lowering their anxiety until an AF episode stops."
Estimates suggest that over 2.6 million Americans have AF. There is also a view that this could be an underestimate, as often the condition is only spotted during routine health checks and many people do not realize they have it.
Effects of yoga in patients with paroxysmal atrial fibrillation - a randomized controlled study, M WahlstrŲm et al., European Journal of Cardiovascular Nursing, doi:10.1177/1474515116637734, published 2016.
European Society of Cardiology news release

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Yoga kan de symptomen van patiŽnten met atriumfibrilleren te verlichten
Mensen met een paroxysmale atriale fibrillatie kunnen vinden dat yoga helpt hen te genieten van een betere kwaliteit van leven en vermindering van hun bloeddruk en hartslag.
Dit was de belangrijkste conclusie van een studie gepubliceerd in het European Journal of Cardiovascular dat patiŽnten met paroxysmale boezemfibrilleren die yoga beoefend met patiŽnten die dat niet deden vergelijkt.
Boezemfibrilleren (AF) is een aandoening waarbij het hart pompt bloed op een onregelmatige en vaak abnormaal snel tempo. Dit verstoort de bloedstroom in de kamers van het hart en verhoogt het risico van bloedstolsels, die kan leiden tot een beroerte.
AF-episodes gaan vaak gepaard met pijn op de borst, duizeligheid en plotselinge en ernstige kortademigheid (dyspnoe). De symptomen zijn onaangenaam en laat patiŽnten angstig gevoel en benadrukt als ze vragen zich af wanneer de aflevering zal eindigen, of zoals ze anticiperen op de volgende.
In paroxysmale AF episoden duurt doorgaans minder dan 48 uur en stop zelf, hoewel zij kan duren tot 7 dagen.
Lood auteur Maria WahlstrŲm, een verpleegster die studeert voor een PhD aan de Sophiahemmet University en het Karolinska Instituut in Stockholm, Zweden, verklaart het effect paroxysmale AF heeft op het leven van mensen:
"Veel patiŽnten met paroxysmale boezemfibrilleren kan niet hun leven te leiden zoals zij dat willen - ze weigeren diners met vrienden, concerten en reizen -. Omdat ze bang zijn van een AF-episode optreedt"
AF is de meest voorkomende hartritmestoornis en treft ongeveer 1,5-2% van de mensen in de ontwikkelde wereld. Er is geen remedie voor de aandoening en de behandeling richt zich op het beheren van de symptomen en het voorkomen van complicaties, zoals een beroerte door het gebruik van medicatie, cardioversie (elektrische schokken te proberen en het herstel van de normale hartritme) en katheterablatie (schrapping van een aantal weefsel in het hart).
Betere mentale gezondheid, lagere hartslag, de bloeddruk te verlagen
WahlstrŲm zegt dat veel patiŽnten gebruik maken van aanvullende therapie om hen te helpen omgaan met hun aandoening, en zij en haar collega's wilden weten hoe effectief een van deze - yoga - zou kunnen zijn.
Voor hun studie, de onderzoekers willekeurig toegewezen 80 patiŽnten met paroxysmale AF yoga sessies bij te wonen of om een controlegroep die geen yoga deed. Beide groepen kregen de behandeling met medicijnen, cardioversie- en katheterablatie indien nodig.
Snelle feiten over AF
∑ Het risico van boezemfibrilleren stijgt met de leeftijd
∑ Mannen en vrouwen hebben dezelfde kans op de ontwikkeling ervan
∑ Ongeveer 1 op de 4 personen 40 jaar en ouder zal de ontwikkeling van de hartkwaal in hun leven.
De yoga-groep had een 1-uur-leiding van een instructeur zitting van yoga per week gedurende 12 weken. In de sessies de patiŽnten geoefend licht bewegingen, diepe ademhaling en meditatie.
De onderzoekers levenskwaliteit, hartslag en bloeddruk bij alle deelnemers aan het begin en aan het einde van de studie. zowel fysiek als mentaal - - om de kwaliteit van leven te meten van de deelnemers wordt in twee vragenlijsten: de Short-Form Health Survey (SF-36) en de EuroQoL-5D (EQ-5D) Visual Analogue Scale (VAS).
Aan het einde van de 12 weken, de yogagroep hadden hogere mentale gezondheid scores op de SF-36 onderzoek, lagere hartslag en lagere systolische en diastolische bloeddruk dan de controlegroep.
Ook over de 12 weken, de yoga groep toonde verbeteringen in zowel de psychische scores op de SF-36 onderzoek en de levenskwaliteit scores van de EQ-5D VAS onderzoek, terwijl de controlegroep vertoonde geen verandering.
WahlstrŲm suggereert de yoga diepe ademhalingsoefeningen kunnen hebben bijgedragen aan de AF-patiŽnten de balans van de parasympathische en sympathische zenuwstelsel, wat leidt tot minder variatie in de hartslag. Ook kan de ademhaling en beweging oefeningen ook een gunstig effect op de bloeddruk.
'Yoga kan helpen patiŽnten krijgen zelf de controle over de symptomen'
WahlstrŲm zegt dat patiŽnten in de yoga-groep ook gemeld dat "het voelde goed om te laten gaan van hun gedachten en gewoon in zichzelf voor een tijdje."
Ze merkt op dat misschien wel de yoga instructie bood hen een manier om zelf de controle over hun symptomen krijgen en maakte hen voelen zich minder hulpeloos.
yoga, muziek ontspanning en controles: het team heeft al een grotere studie met 140 AF patiŽnten gerandomiseerd naar een van de drie groepen gestart. Ze willen weten of het de beweging en diepe ademhaling of gewoon de versoepeling deel van yoga die AF-patiŽnten ten goede komt.
De onderzoekers willen ook de mate waarin de sociale component een effect kunnen hebben te onderzoeken - wanneer patiŽnten ontmoeten voor sessies kunnen zij veilig voelen in het gezelschap van anderen die dezelfde aandoening.
WahlstrŲm concludeert:
"Een groot deel van de patiŽnten die ik ontmoet die paroxysmale AF zijn zeer gestresst. Yoga moet worden aangeboden als een aanvullende therapie om hen te helpen te ontspannen. Het kan ook hun bezoeken aan het ziekenhuis te verminderen door verlaging van hun angst totdat een AF-episode stopt."
Schattingen wijzen erop dat meer dan 2,6 miljoen Amerikanen hebben AF. Er is ook een standpunt dat dit een onderschatting kan zijn, zoals vaak wordt de toestand alleen tijdens routine health checks gespot en veel mensen niet beseffen dat ze het hebben.

Printen

 

 

Reacties: